RSS

Tagarchief: Zuunbeek

klepstuw op Zuunbeek binnenkort operationeel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds de zomer van 2016 voert de Vlaamse Milieumaatschappij werken en herstellingen uit aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, om een herhaling van de overstromingen te voorkomen. Er wordt een groot overstromingsgebied aangelegd, met een klepstuw en een dijk stroomopwaarts van het bestaande wachtbekken Volsem.
Ondanks de koude deze week wordt er hard verder gewerkt om de klepstuw met elektromechanische uitrusting binnenkort operationeel te hebben.
2018-03-01-werken-klepstuw_Zuunbeek (6)
De nieuwe stuw zal bestaan uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is er daarom een dijk aangelegd dwars op de Zuunbeek zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Op die manier kan men bij zware regenval en kans op overstroming van lager gelegen gebieden, de klepstuw optrekken om het overtollige water in het natuurgebied tijdelijk te bufferen. Het gecontroleerd overstromingsgebied dat aangelegd wordt, kan 200.000 m3 water ophouden, omgerekend zo’n 200 miljoen liter water, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek: 47.000 m³ en Volsem: 81.000 m³). Zo zal het water trager naar Zuun en Negenmanneke gevoerd worden.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Meer info over het natuurgebied Volsembroek: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

 
1 reactie

Geplaatst door op maart 1, 2018 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,

beekherstelwerken Oude Zuun naderen voltooiing

ZUUN: – In de Zuunvallei naderen de grote beekherstelwerken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stilaan hun einde. In het natuurgebied Oude Zuun van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn de laatste bouwwerken gestart.


De oude Zuunarm, die vorige herfst werd gerestaureerd en verlengd, wordt aangesloten op de nieuwe rechte Zuunbeek.
Er worden op het tracé van de bestaande trage weg langsheen de rechte Zuunbeek, 2 nieuwe bruggen gebouwd over de oude Zuunarm: een fietsers/voetgangersbrug nabij het Neerhuis en een brug voor landbouwvoertuigen nabij de Leunensstraat.
Om opnieuw stromend water te krijgen in de oude Zuunarm wordt in de bestaande klepstuw een vaste drempel geplaatst met schotbalken.
Tot slot zijn er in de rechte Zuun nog 3 extra vaste drempels (met palen en steenbestorting) geplaatst om te voorkomen dat de bedding droogvalt.
Tijdens de duur van de bouwwerken wordt de wandelweg langsheen de Zuunbeek voor enkele weken afgesloten.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Reacties staat uit voor beekherstelwerken Oude Zuun naderen voltooiing

Geplaatst door op mei 19, 2017 in actualitiet, natuur, natuurpunt, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , ,

Werfwandeling Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij werkt in 2017 aan een integraal herinrichtingproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek. Dat kwamen de bezoekers van de werfwandeling zondagnamiddag te weten.
2017-03-19-werfwandeling_01
In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

De Zuunbeek en haar vallei worden nu beter ingericht. Er komt meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen en overstromingsgebieden aan te leggen. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.


Projectgebied 1: Volsembroek
In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn “stroomdeflectoren” in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem komt een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast wordt ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³, omgerekend zo’n 204 miljoen liter water.

Projectgebied 2: Gaspeldoornbeek
Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Projectgebied 3: Heidries
Deelproject 3 Heidries is een hermeandering van de rechtgetrokken waterloop. Hierbij wordt het historische tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere deelprojecten wordt ook hier door middel van drempels het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders geregeld.

Projectgebied 4: Oude Zuun
In deelproject 4 Oude Zuun wordt de historische loop van de Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

 
Reacties staat uit voor Werfwandeling Zuunbeek

Geplaatst door op maart 21, 2017 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

agenda: werfwandeling hermeandering Zuunbeek – Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Zuunbeek is een onbevaarbare waterloop van 1e categorie met de VMM als beheerder. Die heeft de hermeanderingswerken aangevangen in juni 2016. De werken worden geraamd op iets meer dan 1 miljoen euro. Ben je benieuwd naar een stand van zaken? Je bent van harte welkom op de werfwandeling van zondag 19 maart 2017 van 13.30 tot 17.00 uur.
Vertrekpunt: kruispunt Hoogstraat en Jozef Alfons Fleurusstraat. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aan te raden!


Traject Gaspeldoornbeek aangepast
Op dit moment werkt men oa. aan het deelproject “Gaspeldoornbeek” dat voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.


Stuw Volsembroek klaar tegen de zomer
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem is men ook nog steeds bezig met het bouwen van een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen.
Er werd ook reeds een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Men hoopt de stuw tegen de zomer klaar te hebben.
achter de stuw zal zich dan een overstromingsgebied met een capaciteit van 204.000m³. Ter vergelijking het wachtbekken Volsom heeft een capaciteit van 81.000m³


Herlees ook ons uitvoerig artikel van 15/12/2016 – klik hier

 
Reacties staat uit voor agenda: werfwandeling hermeandering Zuunbeek – Volsembroek

Geplaatst door op maart 10, 2017 in actualitiet, agenda, milieu, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

aanleg stuw en dam aan de ingang van het Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe fase in het beekherstelproject aan de Zuunbeek aan het Volsembroek: dwars op de nieuwe in aanbouw zijnde betonnen stuw is gestart met de aanleg van een dijk. Deze wordt later met grond en gras bedekt en zal maximaal 1,2 m hoog worden. De nieuwe dijk vormt samen met de klepstuw het sluitstuk van het nieuwe overstromingsgebied in de Zuunvallei (een 3e “droog wachtbekken” in de gemeente).
2016-12-15-aanleg-stuw-en-dam_hermenadering-zuunbeek_05
De nieuwe stuw die wordt aangelegd bestaat uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is men op dit moment een dijk dwars op de Zuunbeek aan het aanleggen zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet. De dijk wordt met gras ingezaaid en in het weiland geïntegreerd.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Geert Cromphout, Van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden licht het hele hermeanderingsproject van De Zuunbeek toe.

In de naweeën van de historische winter-overstroming van 14 november 2010 (waar Sint-Pieters-Leeuw één van de meest getroffen gemeenten was) kwamen aanpassingen aan de Zuunbeek bovenaan de agenda van de Vlaamse overheid. Vooreerst werd in 2013 het functioneren van de wachtbekkens door VMM geoptimaliseerd met nog meer geavanceerde elektronische sturingen. Doel: de wachtbekkens mogen slechts vol lopen op het ogenblik dat overstromingen stroomafwaarts echt dreigen (en vooral niet te vroeg vol water lopen, aangezien er dan geen buffering van extra water meer mogelijk is op het piekmoment).
Daarnaast werd het beekherstel-dossier door de VMM (dat reeds verregaand was uitgewerkt in 2007) van onder het stof gehaald, geactualiseerd en in uitvoering gebracht.

De hermeandering Van Den Blauw tot Volsembroek
2016-12-15-hermeandering_van-den-blauw-tot-volsembroek


(1) Een volledig nieuwe, maar smallere, bedding werd gegraven. De nieuwe bedding start op de rechteroever aan ons natuurgebied De Weyden door de Canadabossen tot aan de bestaande kleine stuw. Daarna gaat de nieuwe bedding op de linkeroever verder door eerst bossen en dan weiden tot aan het huidige Volsembroek.

Over de ganse lengte blijft de oude, rechte Zuunbeek behouden, maar komen er vaste stuwen die het grootste deel van het water naar de nieuwe meanders gaan sturen. Bij een hoog peil loopt het overtollige water wel over de vaste stuwen heen. De oude bedding doet dan dienst als overstromingskanaal.

(2) Ter hoogte van ons natuurgebied Volsembroek werd de Zuunbeek volledig meanderend gemaakt en de oude bedding gedempt. Het nieuwe tracé is niet gebaseerd op historische plannen: de Zuunbeek liep hier al vanaf de late middeleeuwen in een redelijk rechte bedding (vermoedelijk in functie van de watermolen van Volsem). De nieuwe Zuunbeek is hier breed en de nieuwe oevers hebben ook een beperkte helling, waardoor de Zuunbeek echt gracieus door het landschap slingert.
Daarnaast werd de bodem van deze nieuwe bedding gevoelig verhoogd, zodat de Zuunbeek sneller uit haar oevers kan treden om de vallei onder water te zetten. De Zuunvallei zal hier dus meer dan vroeger overstromen (in plaats van verder stroomafwaarts in het dichtbewoonde Negenmanneke). Tevens gaat dit hier in het Volsembroek ook zorgen voor een “vernatting” van het ganse gebied.

(3) Aan de ingang van het Volsembroek zijn de bouwwerken voor de nieuwe stuw nog volop bezig. Reeds in juni werd gestart aan dit imposante bouwwerk uit beton, nadat de oude kleine stuw werd afgebroken. De omleiding van de Zuunbeek op de rechteroever is tijdelijk voor de duur van de werken.
De nieuwe stuw zal bestaan uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is er daarom een dijk aangelegd dwars op de Zuunbeek zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet. De dijk wordt met gras ingezaaid en in het weiland geïntegreerd. Het is ook gepland om op het bouwwerk naast de nieuwe stuw een klein uitkijkplatform in te richten. Deze constructies zullen opvallen en wat boven het landschap uitsteken.
Behalve de werken aan de nieuwe stuw met aanpalende dijk, wordt hier ook nog de Gaspeldoornbeek verlegd. De Gaspeldoornbeek mondt dan rechtstreeks uit in de Zuunbeek en niet in het wachtbekken (waardoor deze kleine beek bij regenval niet langer het wachtbekken deels vult). Ook zal de oever van het wachtbekken verstevigd en natuurlijker gemaakt worden (aanleg van een zachte oever met overgang naar een moeraszone).

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Van Karenberg tot C. Leunensstraat (Oude Zuun)
2016-12-15-hermeandering_2_van-karenberg-tot-c-leunensstraat

(1) Ter hoogte van de Karenberg/Bellestraat werd een nieuwe beekmeander gegraven die het historische tracé volgt van vóór 1972. Bij de uitvoering van de werken werd door VMM geopteerd om geen nieuwe brug aan de Kerkhofstraat te maken.
Hierdoor stroomt de Zuunbeek aan de brug van de Kerkhofstraat weer even in haar oude, rechte bedding om vervolgens weer verder het nieuwe historisch tracé te volgen.
De oevers van de nieuwe bedding worden enkel verstevigd nabij straten. Voorts niet. Het stromende beekwater zal geleidelijk de oevers door erosie (ver)vormen.
De oude, rechte bedding blijft hier ook bestaan om te dienen als extra afwateringskanaal bij hoge waterstand.

(2) In het natuurgebied Oude Zuun werd door VMM de oude, historische beekarm in ere hersteld. Het resultaat is wondermooi en bijzonder pittoresk! Een dikke laag vervuild slib werd verwijderd en voor gespecialiseerde afvalverwerking afgevoerd.
Het verschil met de volledig nieuw uitgegraven stukken Karenberg/Bellestraat is groot. De variatie in de oevers en bedding (hol en bol, diep en ondiep,…) is in de Oude Zuunbeek nog deels aanwezig. Tijdens de werken kon de vegetatie ook deels behouden blijven. Onder andere een oude standplaats van de mooie Tongvaren werd gespaard.

(3) Om de oude Zuunbeek terug aan te sluiten moesten 2 nieuwe stukken bedding uitgegraven (zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts). Deze volgen quasi de vroegere historische ligging. Ons natuurgebied Oude Zuun vormt hierdoor nu een eiland tussen nieuwe en oude Zuunbeek.
Op de rode grintweg langsheen de Zuunbeek komen daarom 2 bruggen: een brug geschikt voor tractors nabij de C. Leunensstraat en een fietsersbrug kant Neerhuis.

De oude beekarm ligt minder diep dan de gekanaliseerde rechte Zuunbeek. Om stromend water in de oude beekarm te krijgen zal een vaste stuw (met ‘schotbalken’) van circa 70 cm hoogte geplaatst worden. Stroomafwaarts wordt het hoogteverschil opgevangen met grote grintkeien in de laatste meander-lus (naast de rode wandelweg). De rechte bedding blijft ook hier behouden als noodkanaal voor grote debieten en wordt onderverdeeld in kleine waterpartijen met vaste stuwen (die wat stromend water doorlaten).

Op aanvraag Gegidste natuurwandelingen door Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.
Wil U met een groep (vereniging, club, vrienden,…) graag kennis maken met onze natuurgebieden in de Zuunvallei en vooral met het beekherstelproject, kan U een aanvraag indienen voor een geleide wandeling. Kort mailtje naar leeuwse_natuur@yahoo.com.
Vergoeding d.m.v. een gift vanaf 50 Euro ten voordele van de projecten in de Zuunvallei op rekeningnummer Natuurpunt vzw – BE56 2930 2120 7588 – met mededeling “Project 9921 – Zuunvallei”

2016-10-21-hermeandering_oude-zuun-10Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
23/10/16 – hermeanderingswerken deelproject 4: Oude Zuun
11/09/16 – OMD 2016: Zuunvallei-Beekherstel
17/07/16 – werken hermeandering Zuunbeek volop aan de gang
23/06/16 – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

 
Reacties staat uit voor aanleg stuw en dam aan de ingang van het Volsembroek

Geplaatst door op december 15, 2016 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , , ,

Zuunbeekwandeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook al klonken de weerberichten onheilspellend, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beslisten zondagnamiddag om hun Zuunbeekwandeling laten door te gaan. En… de afwezigen hadden ongelijk.


Met een afnemende bries en bij momenten onder een stralende zon trokken meer dan 30 geïnteresseerden richting Volsembroek.
Hier en daar was er flink wat modder te overwinnen maar de aanwezigen konden het resultaat van de hermenanderingswerken aanschouwen. Ze wandelden stroomopwaarts langs de meanders van de “nieuwe” Zuunbeek. Gids Geert Wauters vertelde enthousiast over het natuurgebied en de hermeandering van de Zuunbeek.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Reacties staat uit voor Zuunbeekwandeling

Geplaatst door op november 21, 2016 in actualitiet, natuur, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

OMD 2016: Zuunvallei-Beekherstel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Open Monumenten Dag een “monument van een beek” gaan bezoeken. Dat kon zondagnamiddag in Sint-Pieters-Leeuw dankzij Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ze begeleiden er de hele namiddag tochten door hun natuurgebied om het in opbouw zijnde hermeanderingsproject van de Zuunbeek aan de bezoekers uit te leggen.


De beek die rechtgetrokken werd begin jaren 70, wordt nu door de  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heringericht met meanders en overstromingsgebieden. Natte valleigronden zijn er in ontwikkeling. Aan het Volsembroek werd de meanderende bedding reeds uitgegraven en de rechtgetrokken Zuunbeek gedempt. Het is een integraal project dat wordt uitgewerkt waarbij waterberging, structuurherstel en vrije vismigratie samen gerealiseerd worden.

2016-09-11-hermeandering-zuunbeek-05Het eerste wat de bezoekers meteen opviel was de in opbouw zijnde regelbare klepstuw vlak voor het wachtbekken aan Volsembroek. Hier zal later ook een aarden dwarsdam van een meter hoog aangelegd worden zodat bij zware regenval en kans op overstroming van lager gelegen gebieden men de klepstuw kan rechten waardoor het overtollige water in het natuurgebied tijdelijk wordt gebufferd.

Tijdens de wandeling zagen de aanwezigen ook de verschillende fases van de werken. Er waren al grote stukken van de hermeandering in gebruik en op twee plaatsen werden de oevers heel geleidelijk opgetrokken zodat dit gebied kan onderlopen en een riet vegetatie kan krijgen wat dan een ideale paaiplaats voor vissen moet worden.
Op één plaats in het natuurgebied zal je twee waterstromen naast elkaar hebben. Er zal een stuk van de rechte Zuunbeek behouden blijven als een soort noodloop en parallel zal er ook een meanderende Zuunbeek lopen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.


Verder vernam men dat er ook op één plaats een archeologisch onderzoek heeft plaats gehad. Men kwam er een vorm van Romeinse nederzetting tegen die enkele potscherven opleverden. Op het resultaat van de archeologische studie is het wel nog even wachten al geven de vondsten niet meteen iets speciaal aan.

Zie ook onze artikels van:
17/07/16 – werken hermeandering Zuunbeek volop aan de gang
23/06/16 – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

 
Reacties staat uit voor OMD 2016: Zuunvallei-Beekherstel

Geplaatst door op september 11, 2016 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: ,