Leeuwse week van de waterbeheersing: terreinbezoeken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De voorbije week organiseerde de gemeente de “Week van de waterbeheersing” met verschillende infoavonden. Vandaag hadden de laatste activiteiten plaats namelijk twee plaatsbezoeken met medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Kort na de middag kon men info krijgen over de Zuunbeek en wachtvijver Volsem en daarna bij het tweede terreinbezoek de werken thv het Wildersportcomplex. Ook hier heeft VMM de voorbije maanden hard gewerkt aan structuurherstel van de Zuunbeek. Ze verhoogt ook het bufferend vermogen van de waterloop.

Zuunbeek thv het Wildersportcomplex – droogte en wateroverlast gecombineerd aanpakken.
Het diepe ingesneden profiel van de waterloop werd vervangen door een zomer- en winterbed. Bij lage waterstanden in de zomer zal de rivier in het meanderende zomerbed stromen, terwijl de waterloop in de winter voldoende ruimte krijgt in het winterbed.

Oplossen vismigratieknelpunten
Twee stuwen die vismigratie onmogelijk maakten, werden weggenomen en vervangen door 17 drempels in de waterloop die ervoor zorgen dat de vissen het hoogteverschil van de stuwen in kleine stapjes van 5cm binnen de waterloop kunnen overbruggen.

Ecologische meerwaarde
Door het oplossen van de vismigratieknelpunten en het herstellen van het stromende karakter van de Zuunbeek, zal de ecologische waarde van de Zuunbeek sterk toenemen. Samen met de afkoppelingsprojecten van Aquafin die de waterkwaliteit sterk verbeteren, wordt de Zuunbeek weer een levende rivier aantrekkelijk voor vissen, als ook voor de mens.

Recreatie
In het Wildersportpark voorziet VMM een aantal stapstenen in het winterbed, dit om de waterloop meer beleefbaar te maken tijdens de droge periodes. Eén van de armco-duiker bruggen zal vervangen worden door een fietsbrug. Op die manier wordt het recreatief netwerk behouden, terwijl de risico’s op opstopping in de kokers vermeden wordt.

Deze diashow vereist JavaScript.

Nog tem vrijdag kan je in het gemeentehuis, tijdens de openingsuren, gaan kijken naar de infobeurs over individuele beschermingsmaatregelen die kunnen worden genomen. Ook krijg je er zicht op de verschillende materialen of producten die ter beschikking zijn om wateroverlast te vermijden.

Planning werken herinrichting van de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark en slibruiming wachtbekken

SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken langsheen de Zuunbeek ter hoogte van het Wildersportpark liggen al enige tijd stil. Dit komt door de hoge  waterstanden in de Zuunbeek, die het onmogelijk maken om in de waterloop te werken.

Bart Keymolen, Schepen van Waterbeheersing: “Vanaf 15 maart 2022 zullen de slibruimingswerken in het klein wachtbekken tijdelijk stoppen en kunnen de werken ter hoogte van het Wildersportpark terug opgestart worden.”

Wat staat er nog op de planning voor de herinrichting van de Zuunbeek?
• Plaatsen van de nog resterende visdrempels
• Bouw fietsbrug
• Plaatsen stapstenen in winterbed
Zodra de werken terug opstarten, zal het nog 6 weken duren om alles af te ronden, tenzij er veel regenval is die werken in de waterloop onmogelijk maken.

Slibruiming klein wachtbekken thv C. Leunensstraat

Momenteel wordt door een aannemer in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) slib geruimd in het kleine wachtbekken ter hoogte van de Camille Leunensstraat. Hierdoor kan dit wachtbekken niet gebruikt worden om water tijdelijk tegen te houden om zo sneller de werken te kunnen hervatten ter hoogte van het Wildersportpark. Deze werken worden dus tijdelijk stilgelegd vanaf 15 maart.
Door het slib te ruimen, zorgt VMM ervoor dat het wachtbekken voldoende water kan blijven bergen. Ze maken van de gelegenheid ook gebruik om extra rust- en broedplaatsen voor vissen en watervogels te voorzien.

Deze diashow vereist JavaScript.

Dijk in wachtbekken Volsem om slib van de Zuunbeek tegen te houden

Dijk in wachtbekken Volsem in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een dijk aangelegd in het Volsem wachtbekken om slib van de Zuunbeek op te vangen.

Ter hoogte van de Hoogstraat te Sint-Pieters-Leeuw bevindt zich één van de 3 wachtbekkens van de Zuunbeek in eigendom van de Vlaamse Milieumaatschappij. Dit bekken dient om overstromingen in de afwaartse gebieden te voorkomen. In deze vijver wordt bij hoogwater water uit de Zuunbeek tijdelijk geborgen en wordt de Zuunbeek op die manier ontlast. Op die manier neemt het overstromingsrisico in de afwaarts gelegen woongebieden drastisch af.

Tijdens deze gebeurtenis komt er ook veel slib mee in de vijver vanuit de Zuunbeek. Dit slib blijft dan in de vijver liggen, neemt waterbergingsruimte in en tast de ecologische kwaliteit van de vijver aan.
Om het slib zich niet over de volledige vijver te laten verspreiden heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nu een dijk aanlgelegd in het wachtbekken. “Met deze dijk beogen we dat het merendeel van het slibt sedimenteert in deze zone voor de dijk. Op die manier zorgen we er voor dat het slib zich niet verdeeld over de volledige vijver. Dit heeft als voordeel een vergemakkelijking van de slibruimingswerken, gezien niet heel de vijver geruimd moet worden maar slechts het gedeelte dat zich voor de dijk bevindt. Doordat we door de dijk ook een veel lagere sedimentlast en -bezinking bekomen in het grootste deel van de vijver zal de ecologische kwaliteit sterk toenemen. Zo zullen oa. de nieuwe diepere geulen minder snel terug vullen waardoor risico op vissterfte verminderd wordt en de stabiliteit en ontwikkelingskansen van ondergedoken watervegetatie en bijhorende biodiversiteit bevorderd wordt. De dijk zal geen opsplitsing maken van het wachtbekken in 2 delen, aangezien er geen verbinding zal zijn met de bestaande oevers. Hierdoor is de dijk niet toegankelijk voor personen waardoor de dijk habitat kan bieden voor moerasvegetatie, planten geassocieerd met het habitattype 6430 (moerasspyrearuigte) en nestgelegenheid biedt voor kwetsbare watervogels die momenteel al aanwezig zijn in dit wachtbekken. Hierdoor wordt er dus een extra ecologische meerwaarde gecreëerd voor deze soorten. Op deze manier zal de dijk ook geen belemmering vormen in het vrij migreren van de aanwezige vissen.

Deze diashow vereist JavaScript.

VMM werkt aan moeraszone Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een aannemer startte in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) met de aanleg van een moeraszone langs de Zuunbeek in het Volsembroek. Het doel van deze werken is water vasthouden bij droogte en bufferen bij hoogwater.

De grond die hier uitgegraven wordt, zal gedeeltelijk gebruikt worden voor de aanleg van de dijk en de moeraszone in het wachtbekken langs de Hoogstraat.
Het werfverkeer verloopt in deze periode via de Alfons Fleurusstraat wat tijdelijk voor hinder kan zorgen.

Werken in wachtbekken Volsembroek zijn ook nog bezig.

In het wachtbekken dat dateert van de jaren ’70 werd het slib geruimd. Om een maximale hoeveelheid water te kunnen blijven bergen, werd 15.902 m³ slib geruimd. Hierdoor wordt de bergingscapaciteit van het wachtbekken terug volledig op punt gebracht en geeft dit tegelijkertijd de ecologische toestand een duw in de rug. Om te voorkomen dat het slib zich opnieuw afzet in de wachtbekkens en de waterkwaliteit aantast, werd ook een sedimentvang gebouwd.
In het wachtbekken zal een nieuwe dwarsdijk watervogels broed- en rustgelegenheid én een bijkomende moerashabitat geven. Er kunnen ook meer waterplanten groeien. De moeraszones aan de rand van het wachtbekken worden heraangelegd en de oevers ecologisch ingericht. Omdat het water niet zo diep is, is er een vrij grote kans op botulisme en vissterfte door zuurstofgebrek in de zomer of door het dichtvriezen van de vijver in de winter. Daarom worden er enkele zones uitgediept (>150 cm waterkolom) aansluitend aan de slibruiming. Daar kunnen vissen zich dan terugtrekken bij ongunstige omstandigheden.

omgevingsvergunningsaanvraag voor het uitvoeren van reliëfwijzigingen, het rooien van bomen, het maken van een brug en het aanbrengen van stapstenen aan de Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Structuurherstel van de Zuunbeek en sanering van de 2 vismigratieknelpunten stuw C en D ter hoogte van de Klein-Bijgaardenstraat/Stijn Streuvelslaan/Sportlaan.

In het projectgebied is de loop van de Zuunbeek rechtgetrokken. Om de verhoogde stroomsnelheid te breken en om bij lage debieten een zekere waterstand te garanderen, zijn er langsheen het tracé van de Zuunbeek verschillende klepstuwen geplaatst. Ter hoogte van het projectgebied bevinden zich 2 van dergelijke stuwen, nl. stuw C en D. Ondanks dat beide van vertical slots vispassages voorzien zijn, zijn ze niet vispasseerbaar. M.a.w. de vispassages zijn niet functioneel en de stuwen zijn in werkelijkheid vismigratieknelpunten.

De uitvoering van voorliggend ontwerp heeft als hoofddoelstelling om deze 2 vismigratieknelpunten te saneren, bijkomend en gelijktijdig wordt de mogelijkheid aangegrepen om de structuur van de Zuunbeek in het projectgebied ter herstellen. Op die manier wordt er een ecologische meerwaarde gecreëerd langsheen de Zuunbeek (door de implementatie van een zomer- en winterbed).
2021-05-26-zuunbeek
Om dit doel te bereiken worden een aantal ontwerpbeginselen vooropgesteld:
• Geen conflict veroorzaken met bestaande overstorten van Aquafin-collector.
• De huidige afvoercapaciteit van de Zuunbeek blijft behouden.
• De zo natuurlijk mogelijke herinrichting van de waterloop Zuunbeek volgens principes van de “Natuurtechnische Milieubouw”
• Het handhaven van de principes en randvoorwaarden opgelegd i.h.k.v. vismigratie.
• Het handhaven van het materiaalgebruik en ontwerpprincipes van het Regionaal Landschap.
• Het verhogen van de beleving van de waterloop door deze bereikbaarder te maken.

De inrichting gaat gepaard met:
• het herprofileren van de Zuunbeek incl. het aanleggen van een meanderende zomeren winterbedding volgens het huidige tracé.
• Het afgraven van een ophoging op de oever van de Zuunbeek
• Het uitvoeren van vispasseerbare V-vormige drempels met vertical slot opening.
• Het opbreken van een Armco koker
• Het plaatsen van een houten brug.
• Het plaatsen van stapstenen

 

In het kader van het voorliggend project worden volgende werkzaamheden waarop deze aanvraag betrekking heeft voorzien:
• Terreinaanlegwerken
 o Wijzigen van het reliëf van de bodem: Aanleg/graven van zomer-, winterbedding, afgraven ophoging op de oever
▪ Aanleg van vistrappen: V-vormige vispasseerbare drempels in combinatie met herprofilering en verruwing van het lengteprofiel. De bodem wordt visvriendelijk aangelegd.
 o Vellen van bomen: Het betreft in totaal 5 bomen met stamdiameter van 20 cm, 2 met stamdiameter 30 cm en 3 met stamdiameter 40 cm.
• Infrastructuur en/of Technische werken:
 o Plaatsen van een houten brug
 o Plaatsen van stapstenen
• Andere, niet vergunningsplichtige werken
 o Rooien struikgewas
 o Plaatselijk ruimen van slib uit waterloop
 o Opbraak bestaande dubbele armco-koker. Gezien het beperkte volume van de bestaande armco-koker is de opbraak niet vergunningsplichtig. Het volume is kleiner dan 250 m³ en een sloopopvolgingsplan dient niet opgemaakt te worden.
De uitvoering van voorliggend project gaat gepaard met een totaal geraamd grondverzet van 8100 m3 waarvan 2000 m3 afgegraven (teelaarde, 30 cm bovenste laag) en 6100 m3 uitgegraven (grond dieper dan 30 cm) wordt.

Landinrichtingsproject Zuunbeek-Vogelzangbeek

2016-06-03-vogelzangbeek-VlezeSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Landmaatschappij stelt voor om samen met de gemeente een landinrichtingsproject op te starten voor de vallei van de Zuunbeek en Vogelzangbeek.

Het deelnemen aan een landinrichtingsproject biedt een aantal voordelen voor de gemeente. Vooreerst wordt het gehele plan opgesteld in samenwerking met de gemeente. Het plan beoogt bovendien om over bijna het gehele grondgebied van de gemeente ingrepen te doen om de kwaliteit van de open ruimte te vergroten. Het accent ligt op de blauw-groene aders van Zuunbeek en Vogelzangbeek en de kleinere waterlopen die er in uitmonden. Voor het opstellen van het plan beschikt de VLM over deskundigen van de verschillende disciplines. Het plan wordt ook opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen (VMM, Provincie, Aquafin, Fluvius landbouwers, natuurbeweging enz..) en zelfs met buurgemeenten die aan het plan deelnemen (Dilbeek wordt terzake gepolst).

De reeds bestaande projecten worden geïntegreerd in het plan. Door de samenwerking met de VLM voor dit landinrichtingsplan kunnen we komen tot een wetenschappelijk onderbouwde en breed gedragen visie voor de hele open ruimte. Naast deze technische begeleiding leidt een goedgekeurd plan ook tot een aantal hefbomen, zoals bijv. een voorkooprecht op bepaalde zones en eventueel ook een grondenbank.

Tot slot zijn er subsidies om het plan ook effectief te realiseren. Voor inrichtingswerken kent de Vlaamse overheid een maximale subsidie toe van 70 % en voor grondverwerving een maximale subsidie van 50 % voor gronden die vervat zitten in een goedgekeurd inrichtingsplan. De gemeente dient in te staan voor de restfinanciering van respectievelijk minimaal 30 % voor inrichting en minimaal 50 % voor grondverwerving.

Met de goedkeuring van de gemeenteraad kan het landinrichtingsproject Zuunbeek-Vogelzangbeek in de meerjarenplanning van de VLM worden opgenomen, zodat deze op termijn de nodige financiering voorziet in de meerjarenbegroting van het landinrichtingsproject Vlaamse Rand. De gemeente is er zich van bewust dat de planvorming voor het project in de meerjarenplanning van de VLM pas kan worden ingepast vanaf 2024.

Voor elke grondverwerving en elk financieel engagement met een mogelijke impact op de gemeentelijke begroting of op de gemeentefinanciën zal de VLM vooraf expliciet goedkeuring vragen aan de gemeente.

toegangsverbod Zuunbeek en wachtbekkens tgv botulisme nog steeds van kracht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 5 juli 2018 brak er botulisme uit in de Zuunbeek en wachtbekkens. Het toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens is nog steeds van kracht. Ook vandaag werden dode eenden gevonden.


Burgemeester, Luc Deconinck: ” Niettegenstaande er enkele regenbuien zijn geweest is, was dit veel te beperkt om betekenisvolle invloed uit te oefenen, er is dus geen wijziging in de situatie en de risico’s voor botulisme blijven onverminderd aanwezig.
Vandaag zijn er bij een controle door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nog 23 dode eenden verzameld. Dus blijft waakzaamheid zeker geboden.
Terloops : ook de gouverneur heeft bevestigd dat zijn maatregelen van kracht blijven.”

Het is dan ook absoluut verboden om in de nabijheid te komen van dode of levende watervogels in de omgeving van de Zuunbeek, het wachtbekken van Volsem en het wachtbekken langsheen de Camille Leunensstraat. Honden moeten daar zeker aan de leiband worden gehouden.
Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.
Het besluit geldt tot nader order.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
14/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens – situatie na 1 week
06/07/2018 – bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun
05/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens – situatie na 1 week

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vorige week brak er botulisme uit in de Zuunbeek en wachtbekkens. Daarom stelde de burgemeester een toegangsverbod tot het water van de Zuunbeek en de wachtbekkens in.


Burgemeester Luc Deconinck geeft een situatie schets na één week:
Ik heb contact genomen met VMM. Het gevaar voor botulisme is nog niet geweken en dit zolang het zo warm en droog blijft. Er werden bij een controle donderdag nog een viertal dode vogels verwijderd en een drietal levende naar het asiel gebracht.

De situatie is wel licht verbeterd : door het captatieverbod is de waterstand lichtjes gestegen. Door de koudere nachten is ook de temperatuur van het water licht gedaald. Er worden volgende week nog controles gepland, maar zolang er geen significante regenval is, zal het verbod naar alle waarschijnlijkheid niet geheven kunnen worden.

Wie dode of zieke watervogels opmerkt langsheen de Zuunbeek, mag dit melden aan de gemeente via het nummer 02 371 22 11 en – buiten de openingsuren – aan de politie via het nummer 02 363 93 00. Vergeet zeker niet de locatie van het dier te vermelden.

Zie eerder gepubliceerde artikels:
06/07/2018 – bijkomende maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van botulisme op de Zuun
05/07/2018 – Botulisme in Zuunbeek en wachtbekkens

klepstuw op Zuunbeek binnenkort operationeel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds de zomer van 2016 voert de Vlaamse Milieumaatschappij werken en herstellingen uit aan de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw, om een herhaling van de overstromingen te voorkomen. Er wordt een groot overstromingsgebied aangelegd, met een klepstuw en een dijk stroomopwaarts van het bestaande wachtbekken Volsem.
Ondanks de koude deze week wordt er hard verder gewerkt om de klepstuw met elektromechanische uitrusting binnenkort operationeel te hebben.
2018-03-01-werken-klepstuw_Zuunbeek (6)
De nieuwe stuw zal bestaan uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is er daarom een dijk aangelegd dwars op de Zuunbeek zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet.

Deze diashow vereist JavaScript.


Op die manier kan men bij zware regenval en kans op overstroming van lager gelegen gebieden, de klepstuw optrekken om het overtollige water in het natuurgebied tijdelijk te bufferen. Het gecontroleerd overstromingsgebied dat aangelegd wordt, kan 200.000 m3 water ophouden, omgerekend zo’n 200 miljoen liter water, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek: 47.000 m³ en Volsem: 81.000 m³). Zo zal het water trager naar Zuun en Negenmanneke gevoerd worden.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer info over het natuurgebied Volsembroek: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

beekherstelwerken Oude Zuun naderen voltooiing

ZUUN: – In de Zuunvallei naderen de grote beekherstelwerken van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stilaan hun einde. In het natuurgebied Oude Zuun van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn de laatste bouwwerken gestart.


De oude Zuunarm, die vorige herfst werd gerestaureerd en verlengd, wordt aangesloten op de nieuwe rechte Zuunbeek.
Er worden op het tracé van de bestaande trage weg langsheen de rechte Zuunbeek, 2 nieuwe bruggen gebouwd over de oude Zuunarm: een fietsers/voetgangersbrug nabij het Neerhuis en een brug voor landbouwvoertuigen nabij de Leunensstraat.
Om opnieuw stromend water te krijgen in de oude Zuunarm wordt in de bestaande klepstuw een vaste drempel geplaatst met schotbalken.
Tot slot zijn er in de rechte Zuun nog 3 extra vaste drempels (met palen en steenbestorting) geplaatst om te voorkomen dat de bedding droogvalt.
Tijdens de duur van de bouwwerken wordt de wandelweg langsheen de Zuunbeek voor enkele weken afgesloten.

Deze diashow vereist JavaScript.

Werfwandeling Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij werkt in 2017 aan een integraal herinrichtingproject langs de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek. Dat kwamen de bezoekers van de werfwandeling zondagnamiddag te weten.
2017-03-19-werfwandeling_01
In het verleden werd het natuurlijke stroomgebied van de Zuunbeek sterk aangepast om bijvoorbeeld watermolens van voldoende water te voorzien. De versnelde afvoer en de toegenomen verharding zorgden stroomafwaarts in Negenmanneke voor wateroverlast.

De Zuunbeek en haar vallei worden nu beter ingericht. Er komt meer ruimte voor waterberging door de beek te laten kronkelen en overstromingsgebieden aan te leggen. De werken zullen de wateroverlast in Negenmanneke beperken en bevorderen het ecologische en landschappelijke herstel van de Zuunbeek.


Projectgebied 1: Volsembroek
In het deelproject Volsembroek zijn nieuwe meanders gegraven. De rechtgetrokken Zuun is deels gedempt, maar op de meeste plaatsen is de rechtgetrokken Zuun behouden en zal deze dienen als noodloop bij hoog water. Helemaal stroomopwaarts het projectgebied worden geen nieuwe meanders gegraven maar zijn “stroomdeflectoren” in het water geplaatst. Door deze hindernissen in het water moet de waterloop een andere weg zoeken en zo zal de waterloop uit zichzelf beginnen kronkelen.
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem komt een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen. Daarnaast wordt ook een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Dit overstromingsgebied heeft een capaciteit van 204 000 m³, omgerekend zo’n 204 miljoen liter water.

Projectgebied 2: Gaspeldoornbeek
Het deelproject Gaspeldoornbeek voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.

Projectgebied 3: Heidries
Deelproject 3 Heidries is een hermeandering van de rechtgetrokken waterloop. Hierbij wordt het historische tracé waar mogelijk gevolgd. Net zoals in de andere deelprojecten wordt ook hier door middel van drempels het waterpeil in de rechtgetrokken Zuun en de meanders geregeld.

Projectgebied 4: Oude Zuun
In deelproject 4 Oude Zuun wordt de historische loop van de Oude Zuun hersteld, enerzijds door ruiming daar waar de Oude Zuun nog in het landschap aanwezig is, anderzijds door het uitgraven van nieuwe aansluitingen op de rechtgetrokken Zuun.

agenda: werfwandeling hermeandering Zuunbeek – Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Zuunbeek is een onbevaarbare waterloop van 1e categorie met de VMM als beheerder. Die heeft de hermeanderingswerken aangevangen in juni 2016. De werken worden geraamd op iets meer dan 1 miljoen euro. Ben je benieuwd naar een stand van zaken? Je bent van harte welkom op de werfwandeling van zondag 19 maart 2017 van 13.30 tot 17.00 uur.
Vertrekpunt: kruispunt Hoogstraat en Jozef Alfons Fleurusstraat. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aan te raden!


Traject Gaspeldoornbeek aangepast
Op dit moment werkt men oa. aan het deelproject “Gaspeldoornbeek” dat voorziet in de omleiding van de zijloop Gaspeldoornbeek, waardoor het wachtbekken Volsem minder snel zal vullen. Bovendien wordt een moeraszone-oever aangelegd aan het bestaande wachtbekken Volsem.


Stuw Volsembroek klaar tegen de zomer
Nabij het bestaande wachtbekken Volsem is men ook nog steeds bezig met het bouwen van een nieuwe stuw die de waterstand stroomopwaarts kan regelen.
Er werd ook reeds een dijk aangelegd waardoor het natuurgebied achter de dijk bij zware regenval als gecontroleerd overstromingsgebied kan dienen. Men hoopt de stuw tegen de zomer klaar te hebben.
achter de stuw zal zich dan een overstromingsgebied met een capaciteit van 204.000m³. Ter vergelijking het wachtbekken Volsom heeft een capaciteit van 81.000m³


Herlees ook ons uitvoerig artikel van 15/12/2016 – klik hier

aanleg stuw en dam aan de ingang van het Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe fase in het beekherstelproject aan de Zuunbeek aan het Volsembroek: dwars op de nieuwe in aanbouw zijnde betonnen stuw is gestart met de aanleg van een dijk. Deze wordt later met grond en gras bedekt en zal maximaal 1,2 m hoog worden. De nieuwe dijk vormt samen met de klepstuw het sluitstuk van het nieuwe overstromingsgebied in de Zuunvallei (een 3e “droog wachtbekken” in de gemeente).
2016-12-15-aanleg-stuw-en-dam_hermenadering-zuunbeek_05
De nieuwe stuw die wordt aangelegd bestaat uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is men op dit moment een dijk dwars op de Zuunbeek aan het aanleggen zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet. De dijk wordt met gras ingezaaid en in het weiland geïntegreerd.

Deze diashow vereist JavaScript.


Geert Cromphout, Van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden licht het hele hermeanderingsproject van De Zuunbeek toe.

In de naweeën van de historische winter-overstroming van 14 november 2010 (waar Sint-Pieters-Leeuw één van de meest getroffen gemeenten was) kwamen aanpassingen aan de Zuunbeek bovenaan de agenda van de Vlaamse overheid. Vooreerst werd in 2013 het functioneren van de wachtbekkens door VMM geoptimaliseerd met nog meer geavanceerde elektronische sturingen. Doel: de wachtbekkens mogen slechts vol lopen op het ogenblik dat overstromingen stroomafwaarts echt dreigen (en vooral niet te vroeg vol water lopen, aangezien er dan geen buffering van extra water meer mogelijk is op het piekmoment).
Daarnaast werd het beekherstel-dossier door de VMM (dat reeds verregaand was uitgewerkt in 2007) van onder het stof gehaald, geactualiseerd en in uitvoering gebracht.

De hermeandering Van Den Blauw tot Volsembroek
2016-12-15-hermeandering_van-den-blauw-tot-volsembroek


(1) Een volledig nieuwe, maar smallere, bedding werd gegraven. De nieuwe bedding start op de rechteroever aan ons natuurgebied De Weyden door de Canadabossen tot aan de bestaande kleine stuw. Daarna gaat de nieuwe bedding op de linkeroever verder door eerst bossen en dan weiden tot aan het huidige Volsembroek.

Over de ganse lengte blijft de oude, rechte Zuunbeek behouden, maar komen er vaste stuwen die het grootste deel van het water naar de nieuwe meanders gaan sturen. Bij een hoog peil loopt het overtollige water wel over de vaste stuwen heen. De oude bedding doet dan dienst als overstromingskanaal.

(2) Ter hoogte van ons natuurgebied Volsembroek werd de Zuunbeek volledig meanderend gemaakt en de oude bedding gedempt. Het nieuwe tracé is niet gebaseerd op historische plannen: de Zuunbeek liep hier al vanaf de late middeleeuwen in een redelijk rechte bedding (vermoedelijk in functie van de watermolen van Volsem). De nieuwe Zuunbeek is hier breed en de nieuwe oevers hebben ook een beperkte helling, waardoor de Zuunbeek echt gracieus door het landschap slingert.
Daarnaast werd de bodem van deze nieuwe bedding gevoelig verhoogd, zodat de Zuunbeek sneller uit haar oevers kan treden om de vallei onder water te zetten. De Zuunvallei zal hier dus meer dan vroeger overstromen (in plaats van verder stroomafwaarts in het dichtbewoonde Negenmanneke). Tevens gaat dit hier in het Volsembroek ook zorgen voor een “vernatting” van het ganse gebied.

(3) Aan de ingang van het Volsembroek zijn de bouwwerken voor de nieuwe stuw nog volop bezig. Reeds in juni werd gestart aan dit imposante bouwwerk uit beton, nadat de oude kleine stuw werd afgebroken. De omleiding van de Zuunbeek op de rechteroever is tijdelijk voor de duur van de werken.
De nieuwe stuw zal bestaan uit een imposante klep die omhoog getrokken kan worden (een zogenaamde klepstuw), waardoor het waterpeil stroomopwaarts met 2,2 meter zal stijgen. In het verlengde van dit bouwwerk is er daarom een dijk aangelegd dwars op de Zuunbeek zodat het gebied stroomopwaarts van de nieuwe stuw onder water kan worden gezet. De dijk wordt met gras ingezaaid en in het weiland geïntegreerd. Het is ook gepland om op het bouwwerk naast de nieuwe stuw een klein uitkijkplatform in te richten. Deze constructies zullen opvallen en wat boven het landschap uitsteken.
Behalve de werken aan de nieuwe stuw met aanpalende dijk, wordt hier ook nog de Gaspeldoornbeek verlegd. De Gaspeldoornbeek mondt dan rechtstreeks uit in de Zuunbeek en niet in het wachtbekken (waardoor deze kleine beek bij regenval niet langer het wachtbekken deels vult). Ook zal de oever van het wachtbekken verstevigd en natuurlijker gemaakt worden (aanleg van een zachte oever met overgang naar een moeraszone).

Deze diashow vereist JavaScript.

Van Karenberg tot C. Leunensstraat (Oude Zuun)
2016-12-15-hermeandering_2_van-karenberg-tot-c-leunensstraat

(1) Ter hoogte van de Karenberg/Bellestraat werd een nieuwe beekmeander gegraven die het historische tracé volgt van vóór 1972. Bij de uitvoering van de werken werd door VMM geopteerd om geen nieuwe brug aan de Kerkhofstraat te maken.
Hierdoor stroomt de Zuunbeek aan de brug van de Kerkhofstraat weer even in haar oude, rechte bedding om vervolgens weer verder het nieuwe historisch tracé te volgen.
De oevers van de nieuwe bedding worden enkel verstevigd nabij straten. Voorts niet. Het stromende beekwater zal geleidelijk de oevers door erosie (ver)vormen.
De oude, rechte bedding blijft hier ook bestaan om te dienen als extra afwateringskanaal bij hoge waterstand.

(2) In het natuurgebied Oude Zuun werd door VMM de oude, historische beekarm in ere hersteld. Het resultaat is wondermooi en bijzonder pittoresk! Een dikke laag vervuild slib werd verwijderd en voor gespecialiseerde afvalverwerking afgevoerd.
Het verschil met de volledig nieuw uitgegraven stukken Karenberg/Bellestraat is groot. De variatie in de oevers en bedding (hol en bol, diep en ondiep,…) is in de Oude Zuunbeek nog deels aanwezig. Tijdens de werken kon de vegetatie ook deels behouden blijven. Onder andere een oude standplaats van de mooie Tongvaren werd gespaard.

(3) Om de oude Zuunbeek terug aan te sluiten moesten 2 nieuwe stukken bedding uitgegraven (zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts). Deze volgen quasi de vroegere historische ligging. Ons natuurgebied Oude Zuun vormt hierdoor nu een eiland tussen nieuwe en oude Zuunbeek.
Op de rode grintweg langsheen de Zuunbeek komen daarom 2 bruggen: een brug geschikt voor tractors nabij de C. Leunensstraat en een fietsersbrug kant Neerhuis.

De oude beekarm ligt minder diep dan de gekanaliseerde rechte Zuunbeek. Om stromend water in de oude beekarm te krijgen zal een vaste stuw (met ‘schotbalken’) van circa 70 cm hoogte geplaatst worden. Stroomafwaarts wordt het hoogteverschil opgevangen met grote grintkeien in de laatste meander-lus (naast de rode wandelweg). De rechte bedding blijft ook hier behouden als noodkanaal voor grote debieten en wordt onderverdeeld in kleine waterpartijen met vaste stuwen (die wat stromend water doorlaten).

Op aanvraag Gegidste natuurwandelingen door Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden.
Wil U met een groep (vereniging, club, vrienden,…) graag kennis maken met onze natuurgebieden in de Zuunvallei en vooral met het beekherstelproject, kan U een aanvraag indienen voor een geleide wandeling. Kort mailtje naar leeuwse_natuur@yahoo.com.
Vergoeding d.m.v. een gift vanaf 50 Euro ten voordele van de projecten in de Zuunvallei op rekeningnummer Natuurpunt vzw – BE56 2930 2120 7588 – met mededeling “Project 9921 – Zuunvallei”

2016-10-21-hermeandering_oude-zuun-10Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
23/10/16 – hermeanderingswerken deelproject 4: Oude Zuun
11/09/16 – OMD 2016: Zuunvallei-Beekherstel
17/07/16 – werken hermeandering Zuunbeek volop aan de gang
23/06/16 – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

Zuunbeekwandeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook al klonken de weerberichten onheilspellend, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beslisten zondagnamiddag om hun Zuunbeekwandeling laten door te gaan. En… de afwezigen hadden ongelijk.


Met een afnemende bries en bij momenten onder een stralende zon trokken meer dan 30 geïnteresseerden richting Volsembroek.
Hier en daar was er flink wat modder te overwinnen maar de aanwezigen konden het resultaat van de hermenanderingswerken aanschouwen. Ze wandelden stroomopwaarts langs de meanders van de “nieuwe” Zuunbeek. Gids Geert Wauters vertelde enthousiast over het natuurgebied en de hermeandering van de Zuunbeek.

Deze diashow vereist JavaScript.

OMD 2016: Zuunvallei-Beekherstel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de Open Monumenten Dag een “monument van een beek” gaan bezoeken. Dat kon zondagnamiddag in Sint-Pieters-Leeuw dankzij Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ze begeleiden er de hele namiddag tochten door hun natuurgebied om het in opbouw zijnde hermeanderingsproject van de Zuunbeek aan de bezoekers uit te leggen.


De beek die rechtgetrokken werd begin jaren 70, wordt nu door de  Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heringericht met meanders en overstromingsgebieden. Natte valleigronden zijn er in ontwikkeling. Aan het Volsembroek werd de meanderende bedding reeds uitgegraven en de rechtgetrokken Zuunbeek gedempt. Het is een integraal project dat wordt uitgewerkt waarbij waterberging, structuurherstel en vrije vismigratie samen gerealiseerd worden.

2016-09-11-hermeandering-zuunbeek-05Het eerste wat de bezoekers meteen opviel was de in opbouw zijnde regelbare klepstuw vlak voor het wachtbekken aan Volsembroek. Hier zal later ook een aarden dwarsdam van een meter hoog aangelegd worden zodat bij zware regenval en kans op overstroming van lager gelegen gebieden men de klepstuw kan rechten waardoor het overtollige water in het natuurgebied tijdelijk wordt gebufferd.

Tijdens de wandeling zagen de aanwezigen ook de verschillende fases van de werken. Er waren al grote stukken van de hermeandering in gebruik en op twee plaatsen werden de oevers heel geleidelijk opgetrokken zodat dit gebied kan onderlopen en een riet vegetatie kan krijgen wat dan een ideale paaiplaats voor vissen moet worden.
Op één plaats in het natuurgebied zal je twee waterstromen naast elkaar hebben. Er zal een stuk van de rechte Zuunbeek behouden blijven als een soort noodloop en parallel zal er ook een meanderende Zuunbeek lopen.

Deze diashow vereist JavaScript.


Verder vernam men dat er ook op één plaats een archeologisch onderzoek heeft plaats gehad. Men kwam er een vorm van Romeinse nederzetting tegen die enkele potscherven opleverden. Op het resultaat van de archeologische studie is het wel nog even wachten al geven de vondsten niet meteen iets speciaal aan.

Zie ook onze artikels van:
17/07/16 – werken hermeandering Zuunbeek volop aan de gang
23/06/16 – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

werken hermeandering Zuunbeek volop aan de gang

SINT-PIETERS-LEEUW: – De werken voor de hermeandering van de Zuunbeek zijn volop aan de gang.  Momenteel wordt er hard gewerkt aan de dam ter hoogte van het Volsembekken. Het uitzicht op een gekanaliseerde, rechte Zuun heeft intussen al plaats gemaakt voor een zeer natuurlijk uitziende meanderende beek.
2014-07-15-Hermeandering-Zuun_05
schepen van milieu, Gunther Coppens: “De werken aan de Zuun voor de hermeandering zijn van start gegaan. Vanaf het Volsembekken stroomopwaarts is men reeds begonnen met de hermeandering. Daartoe is de bestaande, betonnen loop van de Zuun weggebroken en verwijderd. Eveneens is men momenteel bezig met de dam aan het Volsembekken. Die moet toelaten dat de waterbergingscapaciteit gevoelig verhoogd wordt.
Het zicht is reeds fenomenaal veranderd. Van een kanaaltje zijn we nu gekomen tot een natuurlijk uitziend riviertje. Als je naar de contour van de nieuwe Zuun kijkt, is het ook meteen duidelijk dat de waterbergingscapaciteit toeneemt. Er zal een 200.000 kubieke meter kunnen opgehouden worden. Momenteel bergen beide bestaande wachtbekkens samen zo een goeie 120.000 kubieke meter.
We zijn fier dat deze werken eindelijk worden uitgevoerd. De plannen en studies lagen al 20 jaar klaar. De droom bestond dus al 20 jaar en is nu eindelijk aan uitvoering toe. Hopelijk kunnen we binnen enkele jaren de eerste vissen waarnemen op de Zuun. Er zijn in ieder geval al paaiplaatsen voorzien bij de hermeanderingswerken. De werken zouden tot eind dit jaar duren.

Deze diashow vereist JavaScript.


zie ook ons artikel van 23/06/16 – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek.

voorstelling waterbeheersingsplan Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw trekt de komende jaren twee en een half miljoen euro uit om wateroverlast in de gemeente aan te pakken.
Er komt ook iemand die zich enkel zal bezighouden met overstromings- en erosiebestrijding. Sint-Pieters-Leeuw is de laatste weken al enkele keren zwaar getroffen door wateroverlast. Met het extra geld zullen enkele waterbekkens sneller worden aangelegd en krijgt de Zuunbeek een hermeandering
.
2016-06-23-waterbeheersingsplan_01 2016-06-23-waterbeheersingsplan_03
De overvloedige regenval van de voorbije weken leidde tot ongekende situaties in Sint-Pieters- Leeuw.
De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel is 850 mm/m². De voorbije 30 dagen kregen we in Sint-Pieters- Leeuw meer dan 305 mm te verwerken, dit tegenover een normale neerslag voor juni van 67,4 mm. Het record voor de maand juni in Ukkel bedraagt 173,3 mm en dat was in 1839.
Deze enorme hoeveelheid neerslag leidde tot overstroming van riolen en waterlopen. De intensiteit van de wolkbreuken op 27 mei, 30 mei en 7 juni was ongezien. Deze ongeziene regenval had over praktisch het hele grondgebied van de gemeente wateroverlast tot gevolg. Beken en rivieren stegen op minder dan 2 uur met 2 meter. Straten werden kolkende rivieren.
Van de velden vloeiden enorme modderstromen. De schade aan privé- eigendommen en het openbaar domein was aanzienlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren.

2016-06-23-waterbeheersingsplan_02De verwachting is dat in de toekomst hevige korte wolkbreuken frequenter zullen voorkomen.
Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dergelijke overstromingsproblemen. Integendeel, het is een complexe problematiek, met vele interacties tussen systemen (riolen, wegen, beken, rivieren, velden en weiden) en zeer veel verschillende neerslagsituaties (plaatselijk of niet, intensiteit, tijdstip van het jaar …). Uitzonderlijke regenval kan niet voorkomen worden, maar dat belet niet dat maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de wateroverlast te verminderen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om een integraal waterbeheersingsplan op te stellen en uit te rollen. De bedoeling van het plan is om reeds bestaande plannen versneld uit te voeren, nieuwe acties die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden vast te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan.
Het plan zal in hoofdzaak inzetten op het vertragen van de afvoer van de neerslag naar de beken en riolen door buffering, aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, onderhoud, erosiebestrijding en wegwerken van knelpunten in rioleringen en beken, onder het motto “Elke kubieke meter telt”.
2016-06-23-zandzak-dijk-wijk-Hoge-Paal_06

Extra middelen worden ingezet:
* Bij hoogdringendheid wordt een extra gekwalificeerd personeelslid aangeworven om het plan op te stellen en toe te zien op de uitvoering van alle acties.
* Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de nodige financiële middelen in de begroting uit te trekken : 500.000 euro nog in 2016 en telkens 1.000. 000 euro in 2017 en 2018.
* Binnen de schoot van het college werd een stuurgroep aangesteld bestaande uit de burgemeester en de bevoegde schepenen om de uitvoering van het plan op te volgen.
* Om de woongelegenheden te beschermen, worden volgende terugkerende knelpunten bij voorrang aangepakt:

• Hazeveld (beveiliging en aanpassing pompstation) en Molenborrestraat;
• Hoge Paal: aanpassing keermuur, bekken en afwatering naar riolering;
• Vlezenbeek/Beevaartweg;
• wachtbekkens Witte Roos/Impeleer;
• Dikke Linde/Camille Leunensstraat (afwatering en wachtbekken);
• erosiebestrijding knelpunten (J.B. Wautersstraat, Bezemstraat, Brusselbaan, Hoogstraat,

Vandaag, donderdag 23 juni, vond een eerste coördinatievergadering plaats tussen de gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, studiebureau Arcadis, en alle beheerders van de waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw (VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant).

2016-06-07-wateroverlast-erosiebestrijding-nodig10 actiepunten:
– Knelpunten in rioleringsstelsel
– Knelpunten in beken/grachten
– Grote stormbekkens
– Ondergrondse buffering bij wegen
– Hermeandering (vertraagde afvoer)
– Waar nodig betere afvoer door herprofilering beken (hoog- en laagwaterbedding)
– Gecontroleerde overstroming
– Erosiebestrijding algemeen
– Erosiebestrijding knelpunten
– Buffering en maatregelen op privéterrein woningen en bedrijven

Tijdens dit overleg werd besproken welke acties er op korte termijn kunnen ondernomen worden om de voornoemde knelpunten bij voorrang aan te pakken.
VMM wees er op dat de werken aan de Zuunbeek tussen het Volsembekken en de Brabanstebaan (den Blauw) zijn gestart. Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat 200.000 m3 water zal kunnen ophouden, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek : 47.000 m³ en Volsem : 81.000 m³).
Zie ook ons artikel van vandaag: – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_05 2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_03

proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW – Arbeiders van de firma Ghent Dredging en landmeters zijn deze week gestart met proef gravingen voor de hermeandering van de Zuunbeek.
2016-06-23-proefgraving-Zuunbeek_06
In de jaren 1972-1975 werd de Zuunbeek gekanaliseerd nu wil men de beek zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke traject laten lopen om zo meer bergingscapaciteit te hebben bij hevige regenbuien. Men hoopt met de plannen 200.000 kubieke meter extra water te kunnen opvangen. Zo zal het water trager naar Zuun en Negenmanneke gevoerd worden.

De omgeving van de  Zuunbeek werd twee jaar geleden als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opgetekend (zie artikel).

Burgemeester Luc Deconinck:”Door het teruggeven van de natuurlijke oude stroming aan de Zuunbeek zal het water vertraagd aflopen waardoor de oeveroverschrijding naar de omliggende beemden in natuurgebied bij zeer hoge waterstanden gemakkelijker gebeurt.
Eigenlijk is het probleem in onze gemeente dat het water te snel naar de beek stroomt en dat die eigenlijk die hoeveelheid water nooit kan opvangen.

Zie ook artikel 05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun

Deze diashow vereist JavaScript.


2014-09-04-infovergadering-Zuunbeek (99)-deelproject_01
Deelproject 1: Volsembroek
• Realisatie gecontroleerd overstromingsgebied
• Structuurherstel/hermeandering Zuunbeek
• Aanpak verdroging gebied
concrete maatregelen:• Dwarsdijk opwaarts huidige wachtbekken • Vernieuwing stuw → extra berging – optimale sturing
Graven nieuwe meanders • Schotbalken → ecologisch herstel waterloop en vallei

Collectorwerken Zuunbeek fase II en nieuwe inrichting Hoogstraat

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – Na meer dan twintig jaar zal Aquafin van start gaan met de aanleg van de collector ‘Zuunbeek fase II’. Deze zal lopen van aan de Brabantsebaan tot de Zuundallaan.
De ontbrekende schakel om de verbinding te maken met de collector slagvijverbeek t.h.v. de Brabantsebaan zal hiermee ook kunnen gerealiseerd worden. De aanleg van het rioolstelsel en de daarbij horende aansluitingen van de woningen brengt een vernieuwing van de bovenbouw met zich mee.

Het gemeentebestuur greep de geplande collectorwerken in de Hoogstraat aan om de straat zelf opnieuw in te richten en ook veiliger te maken.

Schepen voor Openbare Werken, Bart Keymolen: “We grijpen deze kans aan om het openbaar domein optimaal te benutten. Dit project heeft de grootste impact op de Hoogstraat, ruim 2,2 km. We hebben tevens extra middelen vrijgemaakt om op de hoogstraat bijkomende voorzieningen te bieden voor de zwakke weggebruiker.”

Naast het huidige wegprofiel is er nog ruim twee meter beschikbaar openbaar domein. Door de watergreppel anders te profileren, wordt ook deze zone benut. Langs beide zijden zal er een betonstrook van 1,30 meter komen die beschikbaar is voor de zwakke weggebruiker. Daarnaast worden speciale driepuntsroosters voorzien. Deze kantstrook behoort zichtbaar niet tot de rijbaan maar zal wel gebruikt worden door fietsers en voetgangers.

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth: “Het gevoel dat je als zwakke weggebruiker niet veilig bent, is terecht en wordt erkend. De ideale oplossing vereist een breedte van 11,50 meter, wat zou leiden tot onteigeningen. Dit is voor het bestuur geen optie. We willen absoluut een verbetering voor voetgangers en fietsers, die vandaag geen plek hebben. De nieuwe inrichting komt hieraan tegemoet. Dit is een stap vooruit!

De start van de werken wordt voorzien vanaf augustus 2016. De werken worden uitgevoerd en nemen in totaal ongeveer anderhalf jaar in beslag.


Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld:
Met de plannen van de Hoogstraat hebben we het moeilijk. Er worden aanpassingen gedaan, die de straat er veel beter zullen laten uitzien. Maar wij vinden dat deze aanpassingen niet voldoende zijn. We weten dat het college stelt dat er geen middelen zijn. Wel volgens ons is dat een kwestie van prioriteiten. Het is duidelijk dat de meerderheid niet voldoende investeert in de veiligheid van de zwakke weggebruiker.

Zij voorzien bijna € 450.000 voor de heraanleg van de Hoogstraat. Iets meer bereidheid had er kunnen voor zorgen dat deze straat werd aangepakt met een toekomstvisie. Want de Hoogstraat wordt steeds meer een belangrijke verbinding tussen de verschillende woonkernen, waar elk jaar nog nieuwe woningen bijkomen. Zo is het de meest genomen straat als je van Oudenaken of Sint-Laureins-Berchem naar het centrum van Leeuw rijdt. Onze fractie vindt het dan ook een gemiste kans om de Hoogstraat veiliger te maken.

Zo was het volgens ons perfect mogelijk geweest om een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, behalve dan over een heel beperkte afstand van de straat, waar de huizen te dicht tegen de straatkant staan. Wel voor die afstand had het perfect gekund om een asverschuiving te doen zoals op de Pelikaanberg, wat nog verkeersremmend is ook. We betreuren dat deze piste niet ten volle werd bestudeerd. Want neem het van ons aan, het ontwerp dat op tafel ligt gaat voor nog meer problemen zorgen. Zo hebben wij van de specialist van De Lijn gehoord dat een rijbaanbreedte van 6 m juist is om 2 bussen te laten kruisen. Wel in dit project spreken we over een rijbaanbreedte van 5 m, nl. 2 x 2.5m met langs weerszijden 1,30m greppel en betonnen plaat, die moet dienst doen als voetpad/fietspad. Wat dus zal betekenen dat die stroken door de bussen volledig zal worden ingenomen, anders kunnen ze elkaar niet passeren. Er wordt dus een vals veiligheidsgevoel gecreëerd.

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning herinrichtingswerken Zuunbeek

2015-10-22-hermeandering-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen met als adres:
Brabantsebaan, Oudenakenstraat, Hoogstraat, Alfons Fleurusstraat, kerkhofstraat, Vogelstraat, Karenberg, Camille Leunesstraat

Het betreft uitvoeren herinrichtingswerken van de Zuunbeek met bijhorend ontbossen van de zone van de nieuwe meandering van de Zuunbeek en plaatselijk rooien van 19 bomen.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw vóór 11 november 2015.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), beheerder van de Zuunbeek en het gemeentebestuur plannen een herinrichting van de Zuunbeek tussen de C Leunensstraat en de Brabantsebaan met als voornaamste doelen:
– extra bergingscapaciteit tegen wateroverlast;
– ecologisch herstel Zuunbeek;
– verhoging landschappelijke waarde Zuunbeek.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Driedaagse verkenning van Zenne en ‘Zennekanaal’ van bron tot monding hield halt in Zuun en Ruisbroek

2015-08-21-zennedriedaagse-RuisbroekRUISBROEK: – Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseert de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières deze week een driedaagse verkenning van de Zenne en het ‘Zennekanaal’ van bron tot monding. De deelnemers ontdekken met de boot, te voet of per fiets de waterlopen van het Zennebekken om ze beter te begrijpen.

Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen wil deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samenbrengen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.

Tijdens de drie dagen komen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

Vandaag, vrijdag 21 augustus vertrokken de deelnemers per boot in Halle richting Brussel onder de dag-titel: Het verstedelijkt gebied Zenne en ‘-boottocht op het ‘Zennekanaal.
Aan de sluis van Lot hielden ze voor de eerste keer halt om met de fiets de Zuunbeek te gaan verkennen om daarna aan de molens van Ruisbroek terug de boot te nemen.
Thema’s die vandaag aan bod wamen:
de Zenne en het ‘Zennekanaal’ in het verstedelijkte gebied, verleden, evolutie en toekomst: integratie van het water in de stad;de overwelfde Zenne in Halle, Brussel en Vilvoorde;de vernieuwing van het kanaal tussen Lembeek en Drogenbos;het Brusselse ‘Kanaalplan’;het project ‘Watersite’ in Vilvoorde;watersysteem ‘Zenne-Zennekanaal’;de overstromingsproblematiek; het Brussels Waterbeheerplan;goederen-en personenvervoer; de havenfunctie;de mobiliteitsproblematiek;toerisme en recreatie.

VMM installeert peilmeter aan het groot wachtbekken op de Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Momenteel wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de beheerder van de Zuunbeek, een peilmeter geplaatst op het groot wachtbekken te Volsem.

2014-11-21-werken-Zuunbeek-Spaarbekken-Volsem
Zuunbeek en wachtbekken te Volsem (zicht naar stroomafwaarts)

2014-11-21-werken-Zuunbeek-Spaarbekken-Volsem_03Ook aan de stuw werd op- en afwaarts al een peilmeter geplaatst.

Koen Martens, Afdeling Operationeel Waterbeheer VMM: ‘Deze peilmeters zullen ons continu info geven over de peilen in het groot wachtbekken. Dit stelt VMM in de mogelijkheid om het wachtbekken optimaal te sturen in functie van de bescherming van de afwaarts gelegen woongebieden.’
.

Zie onze eerder gepubliceerde artikels:
05/09/2014 – Infoavond herinrichting van de Zuun
27/04/2014 – Stroomgebiedbeheerplannen in openbaar onderzoek
28/04/2014 – hermeandering van de Zuun
17/04/2013 – VMM automatiseert stuwen Zuunbeek
18/11/2010 – Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek
14/11/2010 – Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

hermeandering van de Zuun

ZUUN: Tijdens de viering van 25 jaar natuurgebied Oude Zuun werd ook bekend gemaakt dat de gemeente hoopt om de Zuunbeek in 2016 te laten hermeanderen. 
Het gebied van de Zuun is namelijk één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM).
2014-04-27-Gunther-Coppens_toekomstplannen_Zuunbeek
Gunther Coppens, schepen van Leefmilieu: ‘Vandaag, anno 2014, is de Zuun nog steeds bepalend voor Sint-Pieters-Leeuw; Met recht en rede mag de Zuunbeek de groene long van Sint-Pieters-Leeuw genoemd worden. De Zuun maakt onze gemeente blauw-groen, houdt onze gemeente open en aantrekkelijk.
Maar is er nog toekomst voor onze Zuun?
2014-04-27-oude-lewe_1995-zuun_zuunIn de uitgave van 1995 van ons tijdschrift van de werkgroep voor streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, beter bekend als Lewe, las ik het volgende: “de Zuunbeek weer tot leven weken is zeker geen gemakkelijke klus. De gekanaliseerde nieuwe Zuunbeek moet uit haar keurslijf en waarom op plaatsen niet terug kronkelen? De mens moet uit zijn fouten leren en ze soms ook rechtzetten. Het zal echter een hele opgave zijn om ecologische, economische en sociale belangen (bv overstromingen) te verzoenen.” Sindsdien is heel wat werk verzet. Als je alle studies op elkaar legt die ter voorbereiding van deze ambitie zijn gemaakt, kom je ongeveer tot een goeie veertig centimeter hoogte.

2014-04-27-Zuunbeek_02Ik ben daarom vandaag, 19 jaar na het verwoorden van deze ambitie, bijzonder blij om toch al een tipje van de sluier te mogen oplichten met betrekking tot de toekomst van de Zuun. Na alle inspanningen van de afgelopen decennia zijn we er vorig jaar in geslaagd om het gebied van de Zuun als één van de 19 strategische projecten van de De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) te laten optekenen. Dit was van cruciaal belang om de hermeandering van de Zuun, de heraanleg van de gaspeldoornbeek, de verhoging van de buffercapaciteit van het Zuungebied met maar liefst 2.5 en de verdere uitbreiding van het gebied van de Oude Zuun op de agenda te krijgen.
Enkele weken, dagen geleden is er een overeenkomst tussen VLM en VMM gesloten. Beide instanties zijn tot een akkoord gekomen over de prijs voor de grondenbank die tot doel zal hebben om de toekomstplannen voor de Zuun te kunnen realiseren.

Dat betekent dat in de loop van dit jaar en volgend jaar het ontwerp van de verschillende 4 fasen van de werken aan de Zuunbeek zullen worden uitgetekend, de nodige vergunningen zullen worden aangevraagd en de nodige gronden zullen worden verworven om in 2016 met de eigenlijke werken te starten. In de loop van dit en
volgend jaar zullen we hierover nog meer nieuws brengen. Vandaag kan ik alleen uitzien op een positieve toekomst. ‘


2013-03-28-shopping-Pajot_openingIdee leeft om Zuun naast Redevco site terug bovengronds te brengen.

Burgemeester Luc Deconinck vertelde tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van 25 jaar Oude Zuun dat men bezig is met plannen uit te tekenen waar men de Zuun hopelijk terug kan openleggen voorbij de Bergensesteenweg, het stuk tussen de Redevco site (= Shopping Pajot) en de oude Michelin site.

2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (09)Luc Deconinck: ‘ Er is daar nog een stuk waar geen gebouwen staan en we denken eraan om langs die weg achter de Redevco site de Zuun bovengronds te kunnen brengen. Dat zijn natuurlijk plannen die nu nog maar in eerste denkfase en ontwerp fase zitten maar die realistisch zijn. Men heeft vroeger ook gedacht om het over het terrein van Redevco te doen maar dwars door het gebouw is niet zo simpel. Ik denk dat de piste met een kleine omweg dat die wel realistisch en haalbaar is en nu ook in een studie die bezig is wordt dit als de optie naar voor
geschoven. U weet natuurlijk, plannen dat duurt lang maar eens dat het in de plannen zit zijn we op goeie weg.’

Zie ook ons artikel: 25 jaar natuurgebied Oude Zuun (27/04/2013).

gemeente koopt grond aan Pelikaanberg om er een bufferbekken aan te leggen

2014-03-31-pelikaanberg-bufferbekkenSINT-PIETERS-LEEUW: – Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad het ontwerpdossier goedgekeurd. Het ontwerp voorziet in de aanleg van een bufferbekken om het hemelwater van de Pelikaanberg tijdelijk te bufferen vooraleer het geloosd wordt in de Zuunbeek (2de categorie-beheerder is de provincie). Rekening houdend met de beperkte capaciteit van de beek wordt hierdoor stroomafwaartse wateroverlast vermeden. Dit bufferbekken is voorzien in het weideland gelegen op de hoek Pelikaanberg/Frans Weyenbergstraat.

Dit perceel is eigendom van de kerkfabriek Sint-Martinus Halle en wordt tevens verpacht.
De kerkfabriek verzet zich niet tegen de inname, maar wees er in haar schrijven van 3 maart 2014 op dat, volgens de wetgeving van toepassing op de organisatie en werking van de erkende erediensten, zij dient te verkopen aan een bedrag dat minstens dat van het schattingsverslag beloopt. Er is ook voorzien dat de pachter een kleinere vergoeding ontvangt.

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Waterbeheer, Jos Speeckaert: ‘ De gevoeligheid van de overstromingen ligt uiteraard stroomafwaarts in Baasberg en verder in het bebouwde gedeelte in Zuun en Negenmanneke.
Door het bufferen van water bij hevige regenbuien kunnen wij gecontroleerd laten afvloeien zodat het risico op overstromingen fel vermindert.
Het is de bedoeling om de wachtvijver telkens helemaal leeg te laten lopen zodat hij bij zware regenval een maximum opvangcapaciteit heeft.
Tijdens de laatste gemeenteraad van 27 maart 2014 werd de aankoop van het bufferbekken voor een bedrag van 14000 euro goedgekeurd.
Om de wateroverlast in de gevoelige gebieden van de gemeente verder te verminderen is men momenteel bezig met de opmaak van een hydronautstudie; de eerste resultaten hiervan worden in augustus verwacht.
De gemeente heeft aan het studiebureau gevraagd om 3 dossiers prioritair te behandelen, namelijk de Postweg in Vlezenbeek (ter hoogte van de Groenstraat), de C. Leunensstraat en de capaciteit van de Lotbeek in de wijk “Witte Roos”. Deze 3 gebieden worden bij zware en plotse regenval altijd fel geimpacteerd.

Oppervlakkige ruimingswerken aan de waterlopen van tweede categorie in het Zennebekken – Deel Zuid

2010-11-18-Zuunbeek - ingang Oude Zuun-zaterdag14uVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen. De kost van deze onderhoudswerken is drie miljoen euro’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.
Het bedrijf ‘Quintelier Gebr. nv,zal deze werken uitvoeren.

In Sint-Pieters-Leeuw omvatten de oppervlakkige ruimingswerken:
Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan, Molenbeek nr. 1.091, Baasbergbeek nr. 1.092, Vogelenzangbeek nr. 1.088 vanaf de Voortstraat, Lubbeek nr. 1.109, Lotbeek nr. 1.019 vanaf de samenvloeiing met de Lubbeek.

Oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei materialen en voorwerpen zoals:
• afval • afbraakmateriaal • schroot • grove plantenresten.
Deze materialen kunnen opstoppingen veroorzaken binnen de bedding van de waterloop of in overwelvingen.

Bij grondige ruimingswerken verwijderen erkende aannemers het slib uit de waterloop
• tot op de vaste bodem • of tot op een vooropgesteld peil.
Dit gebeurt
•om de goede afvoer van de waterloop te verzekeren
•of om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Zenne-Zuid-oppervlakkige-ruimingswerken-2013-2014_tcm5-92705.pdf

VMM automatiseert stuwen Zuunbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Aan het wachtbekken Volsem en in de Slesbroekstraat brengt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) nieuwe automatisatie aan voor de stuwen op de Zuunbeek.
2013-04-17-stuw-automatisatie-wachtbekken-Volsem

Een aannemer heeft de voorbije week al graafwerken uitgevoerd om nieuwe kabels aan te brengen en is nu bezig met de installatie en aansluitingen van de bedieningskasten die voor de automatisatie van de stuwen zorgen.

Zo zal men op termijn het water beter kunnen laten weglopen als het nodig is om een grotere buffercapaciteit te creëren. De werking van het wachtbekken wordt met andere woorden geoptimaliseerd.
2013-04-17-stuw-automatisatie-wachtbekken-Volsem_03 2013-04-17-stuw-automatisatie-wachtbekken-Volsem_02

zie ook ons artikel van 1 juni 2011: stuwen-op-zuunbeek-worden-vernieuwd
Minister Joke Schauvlieghe zei toen: ” Bij de wachtbekkens op de Zuunbeek, een zijrivier van de Zenne, zullen de stuwen vernieuwd worden. Tevens zullen we ervoor zorgen dat we ze automatisch kunnen sturen. Dus als het nodig is dat het water weg gelaten kan worden en dat er nieuwe buffercapaciteit kan gecreërd worden.”

Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw heeft alarmpeil overschreden

2012-12-23-18uur-waterstand-ZuunbeekSINT-PIETERS-LEEUW: – De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) deelt mee dat in het Dijle- en Zennebekken de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw het alarmpeil heeft overschreden, maar voorlopig kunnen de wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek, die net afwaarts gelegen zijn, het water wel nog slikken. 

Er wordt verwacht dat het peil er in de loop van de avond ook zal dalen.

De voorbije 2 dagen is er in nagenoeg heel Vlaanderen 20 tot 30mm neerslag gevallen. Deze namiddag en avond kan daar nog een 5 tot maximaal 10mm bij komen . In het oosten van Vlaanderen is de kans op bijkomende neerslag het grootst. In de loop van de nacht wordt het overal droog en kunnen wachtbekkens maximaal geledigd worden. Ten vroegste maandag namiddag wordt er opnieuw neerslag verwacht. Door de aanhoudende regenval treden langs verscheidene onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen uitgebreide niet-kritieke overstromingen op.

UPDATE 20.00 uur: In het Dijle- en Zennebekken is het peil van de Zuunbeek inmiddels ook beginnen dalen. De wachtbekkens van Volsembroek en Slesbroek hebben er kritieke overstromingen kunnen voorkomen.

De Vlaamse Milieumaatschappij waarschuwt voor niet-kritieke overstromingen vanaf donderdag 13 januari 2011

VLAANDEREN: – De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meldt op haar website www.overstromingsvoorspeller.be , overstromingsgevaar in Vlaanderen vanaf donderdag 13 januari 2011.

Vandaag en morgen trekt een actieve regenzone over Vlaanderen met verwachte neerslaghoeveelheden tussen 25 en 40 mm. De onbevaarbare waterlopen zullen hierdoor weer stijgen.

Er worden voor de komende 24u hoge waterstanden verwacht met vooral niet-kritieke overstromingen langs meerdere onbevaarbare waterlopen.
Overschrijdingen van het alarmpeil worden momenteel verwacht vanaf morgenvroeg in het Bovenscheldebekken (Zwalm), het Benedenscheldebekken (Vliet), Zennebekken en het Denderbekken.
Kritieke overstromingen kunnen momenteel niet worden uitgesloten.

Volgens de overstromingsvoorspeller zal ook het niveau van de Zuunbeek donderdag rond middernacht het alarmpeil bereiken.

Volg de voorspelling via onderstaande link:
www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=NL/Kaarten/PuntDetail&XMLFileArg=HYD-233

UPDATE 18.30 uur:
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Ik sta in contact met onze Technische dienst en volg de zaak op de voet.
Onze mensen controleren constant de duikers en alle waterlopen zodat we desgevallend vannacht of morgen hulp kunnen verlenen waar en wanneer het nodig is.”

Leeuwse Natuurvrienden pleiten voor snelle realisatie beekherstel en hermeandering Zuunbeek


SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw hoopt dat de politici nu inzien dat het project ‘Beekherstel en hermeandering Zuunbeek’ ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.


Foto’s: Zuunbeek – ingang Oude Zuun zaterdag 13/11/2010 om 14u en dezelfde plaats op zondag om 10u

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw meldt:
Inderdaad ook onze natuurgebieden zijn ondergelopen. Spectaculair maar dit is normaal.
Immers het zijn vochtige hooilanden die in de vallei liggen en die vroeger regelmatig in de winter blank stonden.
Bijkomend voordeel is dat we nu daardoor water bufferen om lagergelegen bebouwde gebieden zoals de wijk Negenmanneke te vrijwaren.

En dit zou nog beter kunnen. Met het Vlaams Gewest hebben we plannen uitgewerkt om de vallei nog beter haar werk te kunnen vervullen als bufferingsgebied.
De administratie heeft tot nu toe zeer goed meegewerkt zodat alle vergunningen en plannen klaar zijn.

Nu rest de laatste fase, de realisatie. En voor het ogenblik hapert die fase. Hopelijk zien de politici nu in dat dit project “Beekherstel en hermeandering Zuunbeek” ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.

bron & foto’s: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden/Share

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw.

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft zondagochtend 14 november 2010 om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd voor het noodweer in Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.
Hieronder leest u de updates, met eigen berichtgeving en persberichten van gemeente en provincie.

( UPDATE: Op vrijdag 19 november om 14.00 uur werd het gemeentelijk rampenplan opgeheven.)


Share


update dinsdag 16 november 2010, 12.38 uur.
Bereik rechtstreeks de bevoegde instanties en diensten na de voorbije wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw.
Indien u vragen heeft na de wateroverlast van het voorbije weekend kan u die rechtstreeks stellen aan de bevoegde instanties en diensten.
Brandweer: contacteren via 100-centrale (pompen, brand, …).
Politie: contacteren via algemeen nummer 02 371 22 28 (verkeer, veiligheid, …).
OCMW: via hun gewone nummers van  de administratie of via het algemeen nummer 02 371 03 40.
Rode Kruis:  02 377 19 99 of via e-mail  ldt_1600@telenet.be .
Het gemeentelijke informatienummer blijft  02 371 63 18  en is te bereiken tijdens de gewone kantooruren net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer 02 371 22 11.
Heeft u vragen over een bepaald onderwerp, stel die dan rechtstreeks aan de vermelde persoon op het weergegeven telefoonnummer of e-mailadres.

1.Zandzakjes ophalen – Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
2.Afval ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
3.Straten kuisen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
4.Schadedossiers indienen en vragen – Johnny Marchal 02 371 22 90
5.Ophalen –  Marleen Buyl 02 371 22 91- Paola Hendrickx  02 371 63 25
6.Vragen van bewoners van onbewoonbaar verklaarde huizen- Erik Wuyts 02 371 22 97
7. Attest afwezigheid school/werk omwille van evacuatie Ingrid RoobaertVia website www.sint-pieters-leeuw.be of  02 371 63 18
8.De kwaliteit van het waterVivaqua – 02 363 34 11
9.Problemen met elektriciteit en gasEandis – 078 35 35 34
10.Telefoon en internet – Bij uw maatschappij
11.Kanaal Brussel-CharleroiWaterwegen & Zeekanaal NV  03 860 62 62 – kevin.polfliet@wenz.be
12.De LaekebeekProvincie Vlaams-Brabant  – 02 456 07 20


update dinsdag 16 november 2010, 11.00 uur.
Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw is niet bereikbaar op haar algemeen nummer 02 371 03 40.
Men dient zich aan te melden via hun sociale dienst 02 371 03 50.
update 12.38 uur -> OCMW is terug bereikbaar op 02 371 03 40


update dinsdag 16 november 09.10 uur:
In Ruisbroek zijn gisteravond opnieuw 15 woningen geëvacueerd aan de Vaartstraat, Meerweg en Vanden Elschenstraat. De huizen vertonen verzakkingen na de wateroverlast, en zijn voorlopig niet bewoonbaar.
Burgemeester Lieve Vanlinthout: “Dit heeft wellicht te maken met de zandgrond die zich onder die oude woningen bevindt.En die wellicht is weggespoeld door het water van de overstroming.
gisteren hebben we een expert aangesteld die alles gaan bekijken is en in totaal zijn er toch 15 woningen tijdelijk onbewoonbaar verklaard.”

 


update 27 (15 november 2010: 21.45 uur).Vanaf nu is het gemeentelijke informatienummer ( 02 371 63 18 te bereiken tijdens de gewone kantooruren vanaf 8.00 uur morgenvroeg net als alle andere gemeentelijke diensten via hun rechtstreeks nummer of via het algemene nummer ( 02 371 22 11.

 


In Ruisbroek bleven het Paviljoentje en de service flats  gespaard van water. 


OCMW voorzitter Roland Meulemans: “Gisterennacht en vandaag de strijd om het Paviljoentje en onze service flats in Ruisbroek gewonnen dank zij de inzet van de brandweer van Halle en Brussel, alsook door de medewerking van de para’s van Ruisbroek!”Nieuwe feiten!!!: update 26 (15 november 2010: 20.00 uur). 

Het lokale coördinatiecomité blijft haar activiteiten voortzetten. Het gemeentelijke rampenplan blijft van toepassing.De Wandelingstraat wordt afgesloten voor alle verkeer tussen het kruispunt van de Wandelingstraat/Weverijstraat en de Wandelingstraat/Broekweg.

Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag niet tot 20.00 uur maar tot nader order bereikbaar zijn.


update 25 (15 november 2010: 17.30 uur).De burgemeester beslist dat vanaf 19.00 uur het gemeentelijke coördinatiecomité wordt ontbonden en dat er wordt overgegaan naar een lokale overlegfase.

 


update 16 uur
Prins Filip bezocht, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw. Burgemeester Lieve Vanlinthout ontving de prins  aan de rotonde in Ruisbroek. Vervolgens werd hij ontvangen op de Bergensesteenweg ter hoogte van het kruispunt Alexander Schockaertstraat, Albert Van Cotthemstraat en Pastoor Vendelmansstraat door de burgemeester en gouverneur Lodewijk De Witte. De prins zal gedurende een half uur contact hebben met de getroffen bewoners en zal daar ook de hulpverleners begroeten.

Share


update 24 (15 november 2010: 15.05 uur).
De inwoners van de straten die getroffen zijn door de wateroverlast kunnen vanaf morgen hun beschadigde spullen buiten zetten. Dit afval zal dagelijks worden opgehaald door Sita. Kapotte elektrische apparatuur mag eveneens worden buiten gezet en zal dagelijks worden opgehaald door Televil.
Het gemeentelijk noodnummer ( 02 371 63 18 zal vandaag nog operationeel zijn tot en met 20.00 uur deze avond.

 


update 14.30 uur VLAAMS-BRABANT: – Overstroming Vlaams-Brabant – Provinciale fase opgehevenVanaf 15 uur wordt de hulpverlening in Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Londerzeel op gemeentelijk niveau gecoördineerd.

 


update 13.20 uur: REGIO – Deze namiddag bezoekt Prins Filip, in opdracht van koning Albert, het rampgebied in Sint-Pieters-Leeuw.

 


VLAAMS-BRABANT: – Vijf tips voor wie terug naar huis gaat
Laat gas, water en elektriciteit weer aansluitend door professionals.
Leg de schade vast op film of video. Markeer de waterstand op uw muren. Controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw (brand)verzekeraar voor u kosten maakt.
Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met vervuild water of afval.
Zorg dat uw huis schoon en droog is voor u er weer in gaat wonen, zodat er geen gevaar is voor besmetting.
Loop of rijd geen water in. Snelstromend water is bijzonder krachtig en kan u meesleuren. Bovendien ziet u geen putten en obstakels.
www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/veiligheid/rampeninfo/index.jsp

 


update 22 (15 november 2010: 12.55 uur).
Mensen van de wijk Witte Roos mogen terug naar huis!

De bewoners van de wijk Witte Roos kregen vanaf 9.40 uur de toelating om tot 10.30 uur bij hun thuis spullen op te halen.

Het wegspoelen van de grond achter de dijk van het kanaal Brussel-Charleroi aan het jaagpad aan de sluis ter hoogte van Laaklinde gebeurde door het overstromen van het water van het kanaal Brussel-Charleroi eerder dan door een breuk door de druk van het water. De oeverconstructie is drie jaar oud. Het geteisterde jaagpad is een constructie in gestabiliseerde dolomiet en is nog steeds volledig afgesloten, ook voor de voetgangers.

De directeur-generaal van de Waterwegen en Zeekanaal NV, de heer Clinckers, in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits bevestigt dat de dijken van het Kanaal Brussel-Charleroi veilig zijn. Het gemeentelijk coördinatiecomité beslist dus dat de mensen van de wijk Witte Roos mogen terugkeren naar hun woningen.

De onderhoudsaannemer is opgeroepen door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de eerste maatregelen te kunnen nemen. Er liggen ook nutsleidingen aan de getroffen oever en de nutsmaatschappijen werden gecontacteerd door de Waterwegen en Zeekanaal NV om de nodige controles en ook eventuele herstellingen te doen.

Geruststellend is dat het waterpeil van het kanaal terug op het normale niveau is gekomen.


update 21 (15 november 2010: 12.10 uur).
Vanaf het kruispunt Humaniteitslaan/Nieuwe Stallestraat, richting Drogenbos , wordt de weg afgesloten voor alle verkeer.
Vanaf de Nieuwe Stallestraat kan men de Humaniteitslaan niet oprijden.
De op- en afritten van de autosnelweg E19 ter hoogte van dit kruispunt blijven gevrijwaard.
Minister-president Peeters en minister van Openbare werken Crevits kwamen samen met administrateur generaal Clinkers en stafmedewerkers van NV Zeekanaal concreet de toestand onderzoeken van de kanaalzone aan het sashuis te Lot.

update maandag 15 november 11.00 uur:
VLAAMS-BRABANT : – Het overstromen van de oever van het kanaal Brussel-Charlerloi is gisteren rond middernacht gestopt.
Het waterpeil is langzaam aan het dalen. Uit inspectie van de oever ter hoogte van de wijken ‘Witte Roos’ en ‘Over de Vaart’ blijkt dat de schanskorven op hun plaats gebleven zijn en er dus geen sprake is van een dijkbreuk, scheur of bres. Wel heeft het overstromende water erosie veroorzaakt aan de oever. de jaagpaden bovenop de dijk zijn nu weer vrij van water.
De wijk ‘Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) is uiteindelijk droog gebleven.
De burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw wacht het laatste veiligheidsadvies af van de beheerder van het kanaal vooraleer de bewoners te laten terugkeren.

In de wijk ‘Over de Vaart’ (Beersel/Lot) staan nog enkele straten blank. Het water kan er voorlopig nog niet weggepompt worden. De bewoners blijven tot nader order geëvacueerd.
In beide gemeenten blijft de gemeentelijke rampenfase van kracht.
In Halle is de gemeentelijke rampenfase afgeblazen. Het water is er weggetrokken.


update maandag 15 november 06.30 uur.
– 31 geëvacueerden hebben de nacht doorgebracht in een opvangcentrum in Zuun. Honderden andere konden terecht bij vrienden en familie.
– De meer dan 600 bewoners van de 220 huizen in de Witte Roos hebben de nacht ook ergens elders doorgebracht.
De lokale politie meld dat ze nog niet terug kunnen naar hun huizen. Tot op dit ogenblik is er nog geen overstroming van de wijk!
– Burgemeester Lieve Vanlinthout meld dat alle scholen in Sint-pieters-leeuw open zullen zijn voor de leerlingen.
– Op dit moment stijgt het water in het kanaal Brussel-Charlerloi niet meer en zou het niet meer over de dijk stromen zegt de brandweer. Het water van de Zuunbeek en de Zenne blijft enorm hoog. Er is ook nog heel veel water dat uit het kanaal is weggestroomd en dat nu zijn weg zoekt naar lager gelegen gebieden. Hierdoor werden vannacht nog extra straten ontruimd.
Eén van de bedreigde plaatsen is het OCMW rusthuis.
Adjudant Mordijk van de brandweer:” We hebben de” laatste uren getracht het OCMW rusthuis te vrijwaren dwz. zo veel mogelijk het water weghouden van het gebouw. We doen dit onder meer met een zware pomp uit Brussel. Zodanig dat wij er in slagen van hier geen evacuaties te moeten doen.”
Op dit moment voert de brandweer nog steeds prioriteitsopdrachten uit. Hierdoor zal ze pas in de loop van de dag kunnen beginnen met het leegpompen van kelders.
–  Ook elders wordt met man en macht gewerkt om straten te vrijwaren. Maar de ellende is nog niet afgelopen omdat het water nog moet afvloeien.


update 20 (22.20 uur).
De Petrus Huysegomstraat wordt terug opengesteld voor het verkeer.

 

De gemeente is gestopt met het bedelen van zandzakjes daar er reeds een uur niemand nog in het gemeentelijke magazijn in de Topstraat was langs geweest. Morgenvroeg kunnen de inwoners er terug terecht voor het afhalen van zandzakjes vanaf 8.00 uur.


In het crisiscentrum maakte burgemeester Lieve Vanlinthout even tijd voor een kort interview.Hoe is deze dag voor u verlopen?
Lieve Vanlinthout: “ Deze dag is voor mij vrijdagmorgen begonnen. Tot nu ben ik niet meer gaan slapen en constant bezig geweest met de problemen met de wateroverlast.
en om 3 uur de nacht van zaterdag op zondag heb ik het rampenplan afgekondigd dwz. Dat de crisiscel is opgeroepen. De commandant van de brandweer, politie, hoofd technische dienst,…
En sinds 4 uur vannacht zijn wij uitsluitend hier in dit lokaal gebleven en hebben wij geluisterd naar welke problemen er gesignaleerd werden. Hebben wij soms verduidelijking gevraagd aan politie en brandweermensen ter plaatse. En in functie van de veiligheid hebben we dan beslissingen genomen die noodzakelijk zijn.
Ik ben tussendoor ook nog gisterenavond ook nog naar het Hazenveld in Oudenaken geweest. Waar op 10 minuten tijd meer dan 1 meter water in de straat stond. Dat nadien 14 woningen is binnengedrongen. Ik verzeker u ik was kletsnat met mijn grote. Nadien me snel omgekleed en dan ben ik terug naar het crisiscentrum gekomen en dat is tot nu op dit ogenblik.
We hebben belange nog niet gedaan want elk uur mag ik zeggen komt er een nieuw probleem bij. Het ene al erger dan het andere. En ik mag toch wel zeggen dat we vanavond toch wel een heel grote tegenslag gehoord hebben namelijk de dijkbreuk, of de breuk van de betonplaten of hoe je het ook wilt noemen aan het kanaal Brussel-Charlerloi. Maar in ieder geval een heel gevaarlijke situatie, dat het water vanuit het kanaal met een enorm veel kracht in de velden terecht komt. En we niet weten op een bepaald moment of dit naar links draait of naar de wijk De Witte Roos met 220 woningen. Of in de richting van Lot? Er zijn dus een hele hoop vraagtekens. We hebben op zeker gespeeld. We hebben de bevolking van die 220 woningen geëvacueerd en ook de keuze gelaten om naar familie te gaan of naar het opvangcentrum. Maar in ieder geval op dit moment is de Witte Roos afgezet en daar komt niemand meer in tot wij een signaal gekregen hebben en zelf waargenomen hebben dat er geen gevaar meer dreigt en het waterpeil gezakt is. Maar ik vrees dat we daar de eerste 12 misschien zelf 24 uur niet aan toe zijn.”

 

De hulpdiensten doen hun uiterste best maar tegen natuurkrachten is weinig te beginnen?
Lieve Vanlinthout: “ Het is ongelooflijk de mensen van de brandweer, politie, gemeentediensten wat die mensen al 3 dagen en 2 nachten presteren. Ze worden met veel stress-momenten geconfronteerd. Voor ons hier in het crisiscentrum is het niet altijd eenvoudig maar het is een feit dat het voor de mensen ten velde nog veel erger is!”


update 19 (21.35 uur).
De wijk Witte Roos blijft voorlopig afgesloten en de bewoners mogen niet terug naar hun woning. De wijk wordt door de politie bewaakt.

 

Er dreigt water vanuit de Laekebeek binnen te lopen in het dienstencentrum ’t Paviljoentje en de serviceflats Van Parys in Ruisbroek. Zandzakjes worden aangevoerd.


Mensen uit de wijk Witte Roos zullen zeker de nacht ergens anders moeten doorbrengen.
De kans op overstroming is nog te groot.

 


update 17 (20.00 uur).
Door de wateroverlast en verschillende wegwerkzaamheden in Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle zijn volgende wegen afgesloten:
· N231 Alsembergesesteenweg ter hoogte van de N6 Brussel-Bergen;
· Laaklinde (gemeente Beersel);
· N6 Brussel-Bergen ter hoogte van de Sint-Stevensstraat;
· Postweg/Joseph Wybranlaan te Anderlecht.Wij raden de bestuurders aan maximaal de R0 (= Brusselse Ring) te volgen.
In Sint-Pieters-Leeuw wordt een omleidingsweg voorzien langsheen de N6 Brussel-Bergen/ Lotstraat/Edouard Rooselaersstraat/Brusselbaan/N6 Brussel-Bergen.
In Vlezenbeek rijdt u best via de N282 Lenniksebaan van en naar Brussel.

 

VLAAMS-BRABANT: – wijziging opvangcentrum
De bewoners van de geevacueerde wijken van Sint-Pieters-Leeuw, die tot op dit moment werden opgevangen in Basisschool ’t Populierke, worden overgebracht naar de Sint-Lutgardis Parochiezaal in dezelfde gemeente. Zo wordt de basisschool vrijgemaakt voor de schooldag van morgen.

We kregen verschillende vragen of morgen de bussen normaal rijden. consulteer hiervoor morgenvroeg de website van de lijn:
www.delijn.be/nieuws/Dienstverlening_De_Lijn_verstoord_door_wateroverlast.htm

update 16 (19.30 uur).
De mensen van de Meerweg, vanaf het kruispunt met de Vanden Elschenstraat richting Lot, kunnen terug naar huis.
update 15 (19.10 uur).
De mensen uit de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat mogen terugkeren naar hun woning.

Verscheidene mensen plaatsten filmpjes over de ramp op youtube.
update 14 (18.05 uur).De bewoners van de Boomkwekerijstraat en de Pieter Cornelisstraat mogen terug naar hun woningen omdat het gat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat volledig is gedicht door de aannemer.- wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) blijven nog afgesloten!

 


update 17.20 uur VLAAMS-BRABANT: – Momenteel is er sprake van een waterpeil dat zo hoog is dat de oevers van het Kanaal Brussel-Charlerloi overlopen.
Waardoor de wijken ‘De Witte Roos’ (Sint-Pieters-Leeuw) en ‘Over de Vaart’ (Lot) wateroverlast riskeren. Daar worden de bewoners vlot geëvacueerd op bevel van de betrokken burgemeesters.De enige oplossing is het waterpeil van het kanaal laten dalen. Tot hoog water om 19 uur kan dat op natuurlijke weg via de Schelde en Rupel. Daarna zullen een reeks zware pompen van de civiele bescherming worden ingeschakeld om het water van het kanaal over te pompen naar de Rupel ter hoogte van Klein Willebroek.

 


update 13 (17.20 uur).In de Pierre Walkiersstraat staat het water 30 à 40 cm hoog. De mensen worden er geëvacueerd naar het gemeentelijke opvangcentrum in ’t Populiertje. Wie er niet op eigen kracht geraakt, wordt door het gemeentebusje opgehaald aan de BMW-garage Vandeperre.

 


update 12 (16.30 uur) De mensen van de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat kunnen nog niet naar huis. In de Vanden Elschenstraat is de situatie nog niet veranderd en staat het water nog steeds tot kniehoogte.
Miljoenen liters water stromen er per minuut vanuit het kanaal Brussel-Charleroi over de rand van het kanaal en de betonnen platen van het jaagpad worden meegesleurd. De wijk Witte Roos blijft dus bedreigd.De bewoners van de Rampelbergstraat en de Grensstraat willen vrijwillig worden geëvacueerd uit voorzorg en begeven zich naar het gemeentelijke opvangcentrum.

 


update 16.25 uur

 

Aan het kanaal ter hoogte van de wijk Witte Roos te Sint-Pieters-Leeuw was de milieuvriendelijke dijk over een afstand van wel 200 meter overstroomd zonder dat men kan zien of er schade aan de dijk is.


De wijk Witte Roos wordt volledig ontruimd en het water loopt weg richting Hellestraat naar de wijk “Over de Vaart” te Beersel.
Momenteel is de overstroming over de totale lengte van de dijk tussen de wijk Witte Roos Sint-Pieters-Leeuw en de Laaklinde te Lot.


massale evacuatie van de wijk Witte Roos: update 11 (14.45 uur)De dijk van het kanaal Brussel-Charleroi is ter hoogte van de firma Interbeton doorgebroken over een lengte van 200 meter met een verzakking van ongeveer 3 meter. 230 huizen worden er ontruimd via een massale evacuatie van de mensen in de wijk Witte Roos. Zij verzamelen aan de Bergensesteenweg ter hoogte van het Hof Sint-Elooi (kruispunt Bergensesteenweg met Europalaan) en worden van daaruit geëvacueerd naar het opvangcentrum in de gemeentelijke basisschool van ’t Populiertje.update 10 (14.10 uur): De situatie in de Meerweg en de Vaartstraat blijft hetzelfde als een paar uur geleden.
Bij het wachtbekken in de Hoogstraat is het waterpeil gezakt.
De René Renessestraat staat nog steeds blank, net als nu ook de Jan-Baptist Bosmansstraat en de Hellestraat in Beersel.

 


De weilanden rondom in de wijk Witte Roos staan volledig onder water.
De politie, de brandweer en de dienstverlenende militairen gaan ter plaatse.

De Klein-Bijgaardenstraat is zonder elektriciteit gevallen wat nefast is voor het bedienen van de pompen. De mensen van Eandis komen ter plaatse om het probleem op te lossen.
De NV Zeekanaal heeft een aannemer laten komen om het gat ter hoogte van de Boomkwekerijstraat met de Pieter Cornelisstraat aan de oever van het kanaal Brussel-Charleroi waar er gevaar is voor een mogelijke dijkbreuk, te dichten. De werken vorderen goed.


Update 14 uur:
– NV Zeekanaal heeft experten ingeschakeld om de bressen en barsten in de dijken van het kanaal zijde Sint-Pieters-Leeuw en Beersel te onderzoeken. Dit onderzoek is inmiddels gestart.– Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom verwacht dat de actuele overstromingen erkend zullen worden als ramp en dus in aanmerking komen voor schadevergoeding door het rampenfonds. Dat heeft ze zondag gezegd tijdens een bezoek aan het rampengebied in Vlaams-Brabant. Turtelboom heeft het KMI verzocht om de nodige meteorologische gegevens ter beschikking te stellen.

 

– UNIZO opent www.unizo.be/wateroverlast en servicelijn voor ondernemers met waterschade. Dit servicecenter is te bereiken op 078 35 39 39 of per e-mail op service@unizo.be
– Eerste Minister Yves Leterme bracht een bezoek aan de getroffen zone teLot en had een ontmoeting met de burgemeester en de leden van het crisiscomité.


Update 13.30 uur: – In de provincie Vlaams-Brabant helpen 45 militairen met het wegpompen van wateren het vullen van zandzakken in de ondergelopen straten van Herne, Affligem en Lennik.
Drie rubberboten staan ook klaar om de omwonenden van het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw te evacueren.

 

reportage VRT-nieuws:
www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/journaal/2.13159/2.13160/1.904941

update 9 (13.15 uur)

Het waterpeil in de Vaartstraat, de Meerweg en de Vanden Elschenstraat is gedaald. De bewoners kunnen eventueel terug naar hun woning om bepaalde zaken op te halen. Maar er wordt hen uitdrukkelijk geadviseerd er niet permanent te blijven daar de toestand voor de eerstvolgende uren nog niet kan worden ingeschat.
De bewoners van de Meerweg en de Vanden Elschenstraat gaan best via het Sasplein. De bewoners die verder richting Lot wonen, rijden het beste via de Rampelbergstraat of de J. Dambrestraat.


update 13 uurVLAAMS-BRABANT: – Om 12.30 uur is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant opnieuw bijeen gekomen om de evolutie van de wateroverlast in Vlaams-Brabant te analyseren en de passende verdeling van de hulpmiddelen te doen. De provinciale fase wordt in elk geval aangehouden tot morgenochtend 9 uur.
De problemen zijn nog steeds acuut in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel lang het kanaal. Het water staat bijzonder hoog en raakt de bovenkant van de sluisdeuren. Ook langs het kanaal is er onderspoeling van het jaagpad. Een aannemer komt ter plaatse. In Halle is het stadscentrum afgesloten voor het verkeer. Door de hoge waterstand in het kanaal en de Zenne blijven ook de aansluitende beken onder druk staan.

 

Brug over kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek afgesloten.


Op www.overstromingsvoorspeller.be worden voor onze gemeente de Zuunbeek, Molenbeek en de Zenne in de gaten gehouden.


update 8 (12.30 uur) -bijkomende straten afgesloten
In Ruisbroek worden verschillende straten afgesloten voor alle verkeer richting het centrum van Ruisbroek:
· vanaf het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg met de Acacialaan;
· vanaf het kruispunt van de Edward De Baerdemaekerstraat met de Beukenlaan;
· vanaf de Groot-Bijgaardenstraat met de Golden Hopestraat
· in de Stationsstraat ter hoogte van de rotonde richting tunnel.

 


update 12 uur:
– Zopas is in Sint Pieters Leeuw ook het leger ingezet om mensen te evacueren.– Ook in Oudenaken is de toestand kritiek.
– Op de Brusselse Ring is de afrit Anderlecht industrie afgesloten.

 

– Bekijk ons artikel van  zaterdag 11 uur met nuttige tips bij overstromingsgevaar – KLIK HIER


update 7 (11.10 uur): nieuwe evacuaties en omleiding van het verkeer op de Bergensesteenweg
De mensen van de Pieter Cornelisstraat worden nu vanaf 10.34 uur preventief geëvacueerd evenals de inwoners van de Boomkwekerijstraat van nummer 51 tot en met 71. Deze mensen worden ook opgevangen in de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje in de Jan Vanderstraetenstraat. Liefst verplaatsen zij zich met hun eigen wagen. Indien dit niet mogelijk is, haalt het gemeentebusje hen op bij de verzamelplaats op het kruispunt van de Cornelisstraat en de Boomkwekerijstraat om hen naar het opvangcentrum te brengen.Het verkeer dat uit Brussel komt via de Bergensesteenweg wordt omgeleid via de Brusselbaan tot het centrum van Sint-Pieters-Leeuw en kan zo verder. In omgekeerde richting, komende van Halle via de Bergensesteenweg kunnen de mensen doorrijden tot het kruispunt met de Georges Wittouckstraat. Van daaruit volgen ook zij de omleiding.

 


VLAAMS-BRABANT – update 11.00uur: Minister Annemie Turtelboom, gouverneur Lodewijk De Witte en de burgemeesters brengen een plaatsbezoek aan het zwaar getroffen Londerzeel en Sint-Pieters-Leeuw.

 


update 6 (10.35 uur): burgemeester vraagt ramptoeristen thuis te blijven:Burgemeester Lieve Vanlinthout dringt er op aan dat onbevoegden zich niet zouden ophouden in de omgeving van de getroffen gebieden. Dit om ramptoerisme tegen te gaan en de wegen en voetpaden vrij te houden voor de hulpverleners.

 


update 10.07 uur – VLAAMS-BRABANT: – Zonet is het coördinatiecomité Vlaams-Brabant bijeen gekomen.Accent lag vooral op het zuid-westen en het noord-westen van Vlaams-Brabant, waar de toestand kritiek is.
De grootste problemen doen zich voor in de gemeenten langs het Zeekanaal, waarvan het debiet momenteel wel gestabiliseerd is maar boven het alarmpeil blijft. Op dit moment is het hoog water aan de sluis van Windham waardoor het water niet verder kan afgevoerd worden. Bij verdere regenval, ook in Henegouwen, kan daardoor het peil in kanaal weer stijgen.
Dit heeft vooral gevolgen voor Halle, waar de belendende  straten ondergelopen zijn. Via de aflopende straten wordt ook het centrum bedreigd. In Sint-Pieters-Leeuw is de wijk Negenmanneke getroffen. Ook naar Beersel werd versterking gestuurd. Defensie en civiele bescherming hebben extra mankracht en materiaal ter plaatse.

 


Gemeente -en hulpdiensten strijden onafgebroken tegen water.

 


Sinds deze nacht zijn deze mensen in de weer tegen het water.
jammergenoeg is het een ongelijke strijd tegen de kracht van de natuur. Alle diensten doen dan ook hun best om zoveel mogelijk woningen te vrijwaren van water.


Noodnummer voor de bevolking in werking gesteld:

 

De bevolking van Sint-Pieters-Leeuw kan met al haar vragen terecht op het gemeentelijke noodnummer 02 371 63 18 dat vanaf nu permanent wordt bemand.

Indien je een melding van schade wil doen, kan dit op drie manieren:

  • via e-mail info@sint-pieters-leeuw.be
  • via een meldingsformulier op de startpagina van de gemeentelijke  website www.sint-pieters-leeuw.be, bovenaan bij melding
  • per brief gericht aan het gemeentebestuur, dienst Openbare Werken, t.a.v. Johnny Marchal, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.Achteraf word je door de dienst Openbare Werken zo spoedig mogelijk gecontacteerd.

update 4 (9.15 uur).

 

De Sportlaan wordt afgesloten voor het verkeer omdat ook daar de Zuunbeek dreigt buiten haar oevers te treden. Het gemeentelijk Wildersportcomplex en het zwembad die daar gelegen zijn, worden volledig gesloten voor het publiek. Er sijpelt al water in de kelder van het zwembad. Zandzakjes worden aangevoerd om erger te voorkomen.


update 3 – 8.45 uur:

 

Verschillende mensen hebben vannacht naar Eandis gebeld om een gasgeur te melden in het Hazeveld. Eandis stuurde iemand ter plaatse om het probleem op te lossen. Na het uitvoeren van
bijkomende metingen bleek alles in orde te zijn.

In de gemeentelijke basisschool ’t Populiertje worden rond 8.00 uur al 38 inwoners opgevangen. Deze middag worden daar een vijftigtal veldbedden met dekens opgesteld voor degenen die wat willen slapen.

Rond 8.30 uur wordt nu ook de Zuundallaan in beide richtingen afgesloten. Vannacht gebeurde dit al in de Bellestraat.


update 2 7.42 uur:

 

Op het kruispunt van de Bergensesteenweg en de Sint-Stevensstraat staat het water 40 cm hoog. De Bergensesteenweg wordt voor het verkeer afgesloten tussen de Albert Van Cotthemstraat en de Brusselbaan. De Sint-Stevenstraat wordt van de kerk tot de  Bergensesteenweg afgesloten.
De Lijn is verwittigd. Deze zorgt er voor dat de bussen kunnen blijven rijden via een aangepaste route.

Omstreeks 6.30 uur begint nu ook het water van de vijvers van Coloma in de Edouard Rooselaersstraat onrustwekkend hoog te staan.

Om 7.27 uur kregen we de melding dat het wachtbekken in de Hoogstraat begint over te lopen. Hier valt te vrezen dat ook daar het water meerdere woningen zal binnenlopen.


update 1 – 7.02 uur. :

 

De inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen de zandzakjes al afhalen vanaf 7.15 uur in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat 11.

De straat  aan het  Sas van Ruisbroek wordt afgesloten voor alle verkeer.


Gemeentelijk rampenplan afgekondigd in Sint-Pieters-Leeuw

 

Burgemeester Lieve Vanlinthout heeft om 3.15 uur het gemeentelijk rampenplan afgekondigd omdat het kanaal Brussel-Charleroi buiten haar oevers is getreden ter hoogte van de Molens van Ruisbroek. Een honderdtal bewoners uit een vijftigtal appartementen aldaar worden geëvacueerd naar de basisschool ’t Populiertje. Zij kunnen daar heen met de eigen wagen. De anderen worden vervoerd met wagens van de politie en het Rode Kruis en het gemeentebusje.
In ’t Populiertje zorgen medewerkers van het Rode Kruis voor de opvang en het OCMW voor koffie en ontbijtkoeken.

Ter hoogte van de brug over de vaart in Ruisbroek loopt het water van het kanaal Brussel-Charleroi op de treinsporen en ook richting Boomkwekerijstraat. De NMBS werd verwittigd.

Om 5.30 uur, nu zondagmorgen, is men ook begonnen met de evacuatie van de mensen van de Vaartstraat en de Vanden Elschenstraat.

Sinds 18.20 uur zaterdagavond is de Molenbeek buiten haar oevers getreden in de wijk Hazeveld in Oudenaken. Het water staat 1,10 meter hoog en loopt de huizen binnen. De brandweer van de stad Halle kwam ter plaatse maar stelde vast dat het wegpompen van het water geen effect had.
Kort daarop diende de brandweer terug te keren om een meting te verrichten van een gesignaleerde gaslek in het Hazeveld ter hoogte van huisnummer 2 dwars over de straat naar nummer 13. De gasmaatschappij Eandis komt ter plaatse om het probleem op te lossen.

Door het overstromen van de Molenbeek en de Zuunbeek is de Brabantsebaan  afgezet voor het verkeer tussen het Hazeveld en het rondpunt aan De Blauw.

Zowel het peil van het  wachtbekken van Volsem als dat in Zuun wordt opgevolgd omdat ze het kritische punt benaderen.

Tussen Meerweg 62 en het kruispunt Vaartstraat/J. Dambrestraat staat er water op de rijweg en kan het verkeer niet door.

Nochtans is de burgemeester er zeker van dat er veel ellende werd voorkomen omdat de mensen van de gemeentelijke technische diensten en de politie sinds vrijdagmorgen bezig zijn met regelmatige controles van de kritische punten rond het Kanaal, de beken, de duikers, …
De burgemeester heeft vrijdagmorgen ook al opdracht gegeven om de nodige zandzakken klaar te maken bij de civiele bescherming van Liedekerke. Sinds zaterdagmorgen konden de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw bij de politie in de Generaal Lemanstraat de zandzakjes ophalen.
Van vrijdag tot zaterdag kon dit ook bij de brandweer van Halle. Dit werd via de politie gecommuniceerd.
Intussen heeft de technische dienst een bijkomende lading van een vijfhonderd zandzakken bij de civiele bescherming in Liedekerke opgehaald. Deze kunnen door de inwoners worden afgehaald in het gemeentelijk magazijn in de Topstraat vanaf 9.00 uur nu zondagmorgen

Share


zie ook onze eerdere artikels:

 

13/11/2010 23.17 uur – Noodweer: update zaterdag 13 november 23 uur
13/11/2010 12.19 uur – noodweer: eerste straten blank
13/11/2010 11.00 uur – hevig regenweer – Zuunbeek bereikt alarmpeil
11/11/2010 – VMM waarschuwt voor kritieke overstromingen

zware regenval doet waterpeil waterlopen stijgen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste twee dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat merk je ook aan het waterpeil van de waterlopen.
Op de statistieken van het Hydrologisch InformatieCentrum merk je een duidelijke stijging van de waterstand en het debiet op het Kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek en De Zuunbeek.
In onze regio werd wel nog nergens het alarmpeil bereikt.

Tijdens de voorbije 24 uur viel over België en het noorden van Frankrijk 20 tot 50 mm neerslag, met lokale uitschieters tot 65 mm.

Onderstaand de grafiek voor de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Het Hydrologisch InformatieCentrum of HIC maakt deel uit van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) in Antwerpen. Het WL is een onderdeel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Het Hic ontwikkeld computermodellen van de waterlopen in Vlaanderen.
Hiermee kunnen ze het afstromingsgedrag van de rivier vrij nauwkeurig simuleren, de impact van overstromingen inschatten en voorspellen welke gevolgen een ingreep zou hebben op de rivier.

Onderstaand de grafiek voor  het kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek.

bron grafiek en meer info:

Share

civiele bescherming verwijderd mazout uit Zuunbeek

In Breedhout bij Halle zijn honderden liters stookolie in de Zuunbeek terechtgekomen. De olie lekte vanuit een defecte stookolietank  op een boerderij in de beek.
De brandweer van Halle volgde het mazout spoor dat zich reeds tot aan het wachtbekken van Sint-Pieters-Leeuw bevond.
De civiele bescherming van Liedekerke heeft een dam aangebracht aan het wachtbekken van Sint-Pieters-Leeuw en is begonnen met het afschrapen van de Mazout. Er is geen gevaar dat de mazout ook terecht komt in het nabij gelegen overstromingsgebied.
Burgemeester Lieve Vanlinthout en schepen van natuurreservaten Luc Vanruysevelt volgden de toestand op de voet.

Meer info over het natuurgebied “Oude Zuun” via: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Waterstand te Sint-Pieters-Leeuw: Zuunbeek (voorspelling met updating)

2007-12-06-zuunbeek.jpg
Sint-Pieters-Leeuw: – Op de website www.overstromingsvoorspeller.be voorspelt de Vlaamse Milieumaatschappij de mogelijkheid en het verloop van overstromingen op de onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Het gaat hierbij zowel over overstromingen met een lokaal karakter als over regionale overstromingen waarbij valleien getroffen worden door wateroverlast in één of meerdere hydrografische bekkens.

Voor Sint-Pieters-Leeuw volgen ze de Zuunbeek. Te bekijken via volgende link:

http://www.overstromingsvoorspeller.be/default.aspx?path=Content/PuntDetail&XMLFileArg=HYD-233