2 houthakseldammen in strijd tegen modderoverlast

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente heeft ism de landbouwers en de provincie in de Bellestraat 2 houthakseldammen laten aanleggen. Met deze ingrepen wil ze een einde maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast in de straat en de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten paaltjes, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat.

Deze diashow vereist JavaScript.

inschrijven: pilootproject preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw rond ‘Preventie overstromingsschade’.


Deze gebieden werden in het verleden al meermaals getroffen door overstromingen. Ondertussen zijn er heel wat beschermingsmaatregelen genomen waaronder de aanleg van wachtbekkens door de Vlaamse Milieumaatschappij. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen er zich in de toekomst op verschillende plaatsen overstromingen blijven voordoen.

Dit pilootproject wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een studiebureau van deskundigen aangesteld om je hierin te ondersteunen. Met het project ‘Preventie overstromingsschade’ hopen ze hiermee zoveel mogelijk mensen te helpen.


Wie kan zich inschrijven
Inwoners van de drie betrokken gemeentes, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of gelegen zijn in overstromingsgebied.

Stel je dan kandidaat en kom naar de infoavond op dinsdag 25 april 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw om 19.00 uur.

Inschrijven is verplicht via www.preventieoverstromingsschade.be en is mogelijk tot en met 10 april 2017. Op deze website vind je ook nog meer informatie over het project.

voorstelling waterbeheersingsplan Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw trekt de komende jaren twee en een half miljoen euro uit om wateroverlast in de gemeente aan te pakken.
Er komt ook iemand die zich enkel zal bezighouden met overstromings- en erosiebestrijding. Sint-Pieters-Leeuw is de laatste weken al enkele keren zwaar getroffen door wateroverlast. Met het extra geld zullen enkele waterbekkens sneller worden aangelegd en krijgt de Zuunbeek een hermeandering
.
2016-06-23-waterbeheersingsplan_01 2016-06-23-waterbeheersingsplan_03
De overvloedige regenval van de voorbije weken leidde tot ongekende situaties in Sint-Pieters- Leeuw.
De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in Ukkel is 850 mm/m². De voorbije 30 dagen kregen we in Sint-Pieters- Leeuw meer dan 305 mm te verwerken, dit tegenover een normale neerslag voor juni van 67,4 mm. Het record voor de maand juni in Ukkel bedraagt 173,3 mm en dat was in 1839.
Deze enorme hoeveelheid neerslag leidde tot overstroming van riolen en waterlopen. De intensiteit van de wolkbreuken op 27 mei, 30 mei en 7 juni was ongezien. Deze ongeziene regenval had over praktisch het hele grondgebied van de gemeente wateroverlast tot gevolg. Beken en rivieren stegen op minder dan 2 uur met 2 meter. Straten werden kolkende rivieren.
Van de velden vloeiden enorme modderstromen. De schade aan privé- eigendommen en het openbaar domein was aanzienlijk. Gelukkig waren er geen slachtoffers te betreuren.

2016-06-23-waterbeheersingsplan_02De verwachting is dat in de toekomst hevige korte wolkbreuken frequenter zullen voorkomen.
Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor dergelijke overstromingsproblemen. Integendeel, het is een complexe problematiek, met vele interacties tussen systemen (riolen, wegen, beken, rivieren, velden en weiden) en zeer veel verschillende neerslagsituaties (plaatselijk of niet, intensiteit, tijdstip van het jaar …). Uitzonderlijke regenval kan niet voorkomen worden, maar dat belet niet dat maatregelen kunnen en moeten genomen worden om de wateroverlast te verminderen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om een integraal waterbeheersingsplan op te stellen en uit te rollen. De bedoeling van het plan is om reeds bestaande plannen versneld uit te voeren, nieuwe acties die op korte, middellange en lange termijn genomen kunnen worden vast te leggen en toe te zien op de uitvoering ervan.
Het plan zal in hoofdzaak inzetten op het vertragen van de afvoer van de neerslag naar de beken en riolen door buffering, aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden, onderhoud, erosiebestrijding en wegwerken van knelpunten in rioleringen en beken, onder het motto “Elke kubieke meter telt”.
2016-06-23-zandzak-dijk-wijk-Hoge-Paal_06

Extra middelen worden ingezet:
* Bij hoogdringendheid wordt een extra gekwalificeerd personeelslid aangeworven om het plan op te stellen en toe te zien op de uitvoering van alle acties.
* Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de nodige financiële middelen in de begroting uit te trekken : 500.000 euro nog in 2016 en telkens 1.000. 000 euro in 2017 en 2018.
* Binnen de schoot van het college werd een stuurgroep aangesteld bestaande uit de burgemeester en de bevoegde schepenen om de uitvoering van het plan op te volgen.
* Om de woongelegenheden te beschermen, worden volgende terugkerende knelpunten bij voorrang aangepakt:

• Hazeveld (beveiliging en aanpassing pompstation) en Molenborrestraat;
• Hoge Paal: aanpassing keermuur, bekken en afwatering naar riolering;
• Vlezenbeek/Beevaartweg;
• wachtbekkens Witte Roos/Impeleer;
• Dikke Linde/Camille Leunensstraat (afwatering en wachtbekken);
• erosiebestrijding knelpunten (J.B. Wautersstraat, Bezemstraat, Brusselbaan, Hoogstraat,

Vandaag, donderdag 23 juni, vond een eerste coördinatievergadering plaats tussen de gemeente, rioolbeheerder Vivaqua, studiebureau Arcadis, en alle beheerders van de waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw (VMM, Aquafin, Provincie Vlaams-Brabant).

2016-06-07-wateroverlast-erosiebestrijding-nodig10 actiepunten:
– Knelpunten in rioleringsstelsel
– Knelpunten in beken/grachten
– Grote stormbekkens
– Ondergrondse buffering bij wegen
– Hermeandering (vertraagde afvoer)
– Waar nodig betere afvoer door herprofilering beken (hoog- en laagwaterbedding)
– Gecontroleerde overstroming
– Erosiebestrijding algemeen
– Erosiebestrijding knelpunten
– Buffering en maatregelen op privéterrein woningen en bedrijven

Tijdens dit overleg werd besproken welke acties er op korte termijn kunnen ondernomen worden om de voornoemde knelpunten bij voorrang aan te pakken.
VMM wees er op dat de werken aan de Zuunbeek tussen het Volsembekken en de Brabanstebaan (den Blauw) zijn gestart. Hier wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd dat 200.000 m3 water zal kunnen ophouden, bovenop de reeds bestaande bekkens van VMM (Slesbroek : 47.000 m³ en Volsem : 81.000 m³).
Zie ook ons artikel van vandaag: – proef gravingen hermeandering van de Zuunbeek
2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_05 2016-06-23-heraanleg-Zuunbeek_03

Stand van zaken wateroverlast Vlaams-Brabant 23 uur

VLAAMS-BRABANT: – Naar aanleiding van de wateroverlast in enkele gemeenten van Vlaams-Brabant heeft provinciegouverneur De Witte vanavond om 22 uur een tweede coördinatievergadering gehouden in het Provinciaal Crisiscentrum.

Op deze vergadering waren naast vertegenwoordigers van de betrokken brandweerkorpsen, civiele bescherming, ook de beheerders van de waterlopen aanwezig. Tijdens de vergadering werd een stand van zaken opgemaakt van de situatie in Vlaams-Brabant.

– Het water van de Demer werd en wordt opgevangen in de wachtbekkens van Webbekom en Schulen. Hierdoor werden problemen stroomafwaarts vermeden. Wat de Demer, de Motte en de Winge betreft, worden geen problemen verwacht voor deze nacht of morgen.

– De Velpe moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het waterpeil is kritiek en er blijft een dreiging voor Halen.

– De Zenne bereikte in de loop van de dag een kritiek peil, maar zakt nu en nergens dreigt overstromingsgevaar. Overtollig water wordt opgevangen in het kanaal Brussel-Charleroi.

– De toestand in Herne en Galmaarden, gelegen naast de rivier De Mark blijft zorgwekkend. In beide gemeenten trad het gemeentelijk rampenplan in werking. In het centrum van Herne liepen eerder op de dag de kelders van een 15-tal woningen onder water. Ook in Galmaarden is het overstromingsgevaar niet geweken.

– In Liedekerke pompt civiele bescherming in het industriepark Begijnenmeers vanuit de Bellebeek over naar de Dender.

De problemen zijn tot nu toe niet te vergelijken met de wateroverlast van november vorig jaar. De betrokken gemeentebesturen hebben gisteren en vandaag de nodige preventieve maatregelen getroffen om hun bevolking te vrijwaren van de wateroverlast. Zij kunnen hiervoor een beroep doen op brandweer en civiele bescherming.

De provinciale rampenfase wordt niet afgekondigd.

Wateroverlast in Sint-Pieters-Leeuw op donderdag 13 januari 2011

SINT-PIETERS-LEEUW: – In Sint-Pieters-Leeuw zijn de problemen onder controle gebleven. Dit wellicht ook als gevolg dat de gemeente en de technische diensten sinds woensdag de nodige voorzorgen zijn blijven nemen.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Daarbij is onze aandacht blijvend uitgegaan naar Ruisbroek, de grens met Beersel en de omgeving van de Zuunbeek.

De ganse dag volgde een ploeg van de Technische dienst de waterstanden op en bleef er ook iemand ter plaatse om de duiker van het kanaal met de Zuunbeek in ‘t oog te houden, teneinde hem volledig vrij te kunnen houden. Ook de politie ging de ganse dag polshoogte nemen op de verschillende kritieke punten.

Wel dreigde het water van de Molenbeek in Oudenaken in de loop van de namiddag en avond, zoals dat op 13 november 2010 het geval was, opnieuw buiten haar oevers te treden en binnen te dringen in de woningen van de verkaveling Hazeveld.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout : ” Ook bleef het waterpeil van de Zuunbeek de ganse dag erg hoog, waardoor het op een bepaald moment ter hoogte van de onderdoorgang van het kanaal, vanwaar het water in de Zenne terechtkomt, kritiek werd. Vandaar dat we om 16.45 uur aan de NV Waterwegen en Zeekanaal de toelating vroegen voor het rechtstreeks overpompen van water van de Zuunbeek in het kanaal. We gingen er van uit dat dit een positieve invloed kon hebben om dreigende wateroverlast in onze gemeente te vermijden of minstens te beperken. Waterwegen en Zeekanaal verwachtte op dat ogenblik echter nog een grote hoeveelheid water via de hogergelegen panden van het kanaal en via het overstort van de Zenne te Lembeek en kon zodoende geen toelating geven om nog bijkomend water in het kanaal te lozen. Evenwel zou W en Z de situatie op de voet volgen en de zaak aankaarten op het overleg met de waterloopbeheerders en de gouverneur donderdagavond om 22u00 op de crisiscel van Vlaams-Brabant.”

Momenteel heeft Sint-Pieters-Leeuw een voorraad van 700 zandzakjes. Vandaag donderdag werden de zandzakjes geleverd op eenvoudige vraag doch mensen die donderdagavond nog zandzakjes willen afhalen kunnen dit in het magazijn in de Topstraat tussen 20.00 en 22.00uur en opnieuw op vrijdag vanaf 7.30 uur.

Burgemeester Lieve Vanlinthout : “Vermits ik de ganse dag alles kon coördineren door rechtstreeks in contact te blijven met Eric Stiens, hoofd van de Technische dienst en Liesbeth Avaux, ambtenaar integrale veiligheid en onze mensen , mede door de ervaring van vorige overstromingen en dreigende wateroverlast, weten wat er van hen verwacht wordt, was het niet nodig het Crisiscomité voor noodplanning samen te roepen.”