Studiedag rond proactieve teams in de politiewerking

VLAAMS-BRABANT: – De dienst maatschappelijke veiligheid en politie Vlaams-Brabant samen met de diensten van gouverneur Jan Spooren zetten hun schouders onder de organisatie van een studiedag rond proactieve teams in de politiewerking.

De studiedag was een succes met een aanwezigheid van meer dan 200 politiemensen uit om en bij 65 politiezones en federale politiediensten in ons land. Het voornaamste doel van deze studiedag was een uitwisseling van goede praktijken, kennis en ervaringen rond proactieve teams. Snel en doortastend aan de slag gaan met informatie om te zorgen voor meer resultaten als politie, is het doel.

Nieuwe regels voor de afvoer van regenwater

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft een nieuwe stedenbouwkundige verordening over de afvoer van hemelwater goedgekeurd. Daarmee wil ze de problemen van wateroverlast en verdroging aanpakken. Wie een vergunning aanvraagt voor werken met verharde oppervlakten en constructies zal ervoor moeten zorgen dat het hemelwater op zijn/haar terrein wordt opgevangen en niet meer naar de riool stroomt.

​“Een kwart van de Vlaams-Brabanders woont in overstromingsgevoelig gebied. Daarom voeren we een doordacht waterbeleid. Want voorkomen is beter dan genezen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. “Het op peil houden en verhogen van onze waterveiligheid en onze waterbeschikbaarheid verdient daarom de hoogste aandacht. Waterinfiltratie moet dan ook zo veel mogelijk gefaciliteerd worden. Dat is de bedoeling van de nieuwe verordening.”

​Opvang regen op eigen grond
​​In de provincie Vlaams-Brabant is vandaag al een provinciale stedenbouwkundige verordening die bepaalt dat men bij het aanleggen, heraanleggen en uitbreiden van een verharding, het hemelwater dat op die verharding valt, op het eigen terrein moet infiltreren en dat men dat hemelwater niet van het eigen terrein mag afvoeren.
Een verordening bevat regels die gelden over het hele grondgebied van de provincie en ook door alle Vlaams-Brabantse gemeenten moet overgenomen worden in de vergunningen die zij verlenen.
​​”De nieuwe hemelwaterverordening breidt het toepassingsgebied uit door dit ook te laten gelden wanneer men een andere constructie dan een verharding bouwt, herbouwt of uitbreidt. En daar waar de huidige verordening zich beperkt tot verhardingen op privaat domein, is de nieuwe verordening ook van toepassing op het openbaar domein. Met die verruiming zorgen we er voor dat er zo min mogelijk bijkomend water wordt afgevoerd“, zegt gedeputeerde Bart Nevens.
Concreet stelt de verordening dat hemelwater dat op verhardingen of andere constructies valt, op het eigen terrein gescheiden moet blijven van afvalwater. Het mag niet worden aangesloten op een waterafvoer of riolering en het moet op eigen terrein verwerkt worden. Dat wil zeggen dat het de norm wordt om hemelwater op het eigen terrein te laten infiltreren of op te vangen in een regenwaterput.
Met deze verruiming van de hemelwaterverordening schakelt de provincie Vlaams-Brabant een versnelling hoger om nieuwe verhardingen, waarvoor een vergunning nodig is, en constructies volledig af te koppelen van de riolen.
De nieuwe verordening treedt in voege op 1 januari 2024 voor privéterrein en vanaf 7 januari 2025 voor openbaar terrein.

Doordacht beleid tegen wateroverlast en droogte
​De provincie Vlaams-Brabant voert een integraal beleid tegen wateroverlast. Daarbij horen ook de aanleg van overstromingsgebieden en andere grote infrastructuurwerken. Zulke werken zijn op bepaalde locaties zeker nuttig, maar volstaan niet om alle problemen te voorkomen. In het dicht bebouwde Vlaams-Brabant is er onvoldoende vrije ruimte beschikbaar om voldoende overstromingsgebieden in te richten of werden van oudsher veel valleigronden gecultiveerd of ontwikkeld. Door de toegenomen verhardingsgraad kan het hemelwater op steeds minder plaatsen de bodem indringen. ​De gevolgen daarvan zijn een verlaagde grondwaterstand in droge periodes en een te snelle waterafvoer, en dus mogelijk overlast, in natte periodes.
De provincie Vlaams-Brabant zet ook in op waterpreventieve maatregelen om gebouwen te beschermen tegen waterschade bij wateroverlast.
De nieuwe provinciale stedenbouwkundige verordening is niet alleen een krachtig instrument om klimaatbestendigheid te bevorderen, maar ook om het bewustzijn rond duurzaam waterbeheer te vergroten. Het bevordert een verandering in denkwijze en stimuleert innovatie op het gebied van waterbeleid“, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Nieuwe provinciale toekomstvisie op ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 25 jaar

VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad keurde het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant goed. Dit beleidsplan geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie voor de komende 25 jaar. De nadruk ligt op zuinig ruimtegebruik, kernversterking en ruimte voor natuur en water.

De bevolking in Vlaams-Brabant groeit sterk terwijl de beschikbare ruimte dezelfde blijft. Bovendien is die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie. Zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte is daarom noodzakelijk. De Vlaams-Brabander verplaatst zich ook alsmaar meer en te vaak met de auto. Dat heeft een zware impact op de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de provincie. ​
Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant geeft een antwoord op deze uitdagingen. Het ​ plan werkt een toekomstvisie voor de ruimte uit voor de komende 25 jaar. Deze visie moet richting geven aan de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Duurzamer omgaan met ruimte
De provincie Vlaams-Brabant wil dat er in de toekomst compacter gaat gebouwd worden en dezelfde ruimte meer gebruikt gaat worden voor verschillende functies. Meer doen met dezelfde ruimte dus.

Meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van de steden en dorpen met behoud van de open ruimte ertussen moet de norm worden. Die kernen moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets zodat de auto minder gebruikt moet worden.
​In deze kernen kunnen nieuwe woningen en voorzieningen, zoals, winkels, scholen en recreatie, in elkaars nabijheid gerealiseerd worden.

Daarnaast wil de provincie inzetten op een fijnmazig groenblauw netwerk. Het netwerk bestaan uit rivier- en beekvalleien, parken en bossen, bomenrijen, houtkanten of bermen, maar ook buffergroen in en rond bedrijventerreinen. Meer groen in de straten en pleinen en meer ruimte voor water dus. Dat ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt ook voor gezonde lucht en verkoeling. Zo wordt gezorgd voor verbindingen tussen grotere bos- en natuurgebieden en wordt de provincie weerbaarder gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatverandering (droogte en overstromingen).

De provinciale visie moet uitvoering krijgen samen met Vlaanderen en de gemeenten. Om het plan werkelijkheid te laten worden neemt de provincie de rol van regisseur op: samenwerken zal immers noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze visie.

Resultaat van intens overleg en participatie
De provincie Vlaams-Brabant begon in 2014 met de voor­bereiding van dit plan. In 2020 organiseerde de ze een grote publieke bevraging over een eerste versie van het plan. In de ja­ren 2021-2022 werd intensief overlegd met de 65 gemeentebesturen en de Vlaamse overheid.
Over ons ontwerpplan werd een breed openbaar onderzoek georganiseerd waarbij iedereen nog opmerkingen en suggesties kon inbrengen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Het plan is daarna op basis van die opmerkingen en suggesties nog op een aantal punten bijgestuurd.”

​Taken provincie en gemeente bij afbakening kernen duidelijk vastgelegd
​​De belangrijkste bijsturing was dat de provincie wel de stads- en dorpskernen aanduidt maar de verdere typering van deze kernen erkent als taak van de gemeenten. De gemeente is immers het best geplaatst om haar kernen vorm te geven. De provincie zal daarbij een coördinerende en ondersteunende rol opnemen.

Als voorzet naar de gemeenten duidt de provincie wel een aantal dorpskernen aan als ‘strategisch’ omwille van hun betere ontsluiting met openbaar vervoer en/of de aanwezigheid van meer winkels, scholen en andere voorzieningen. Volgens de provincie is het in deze ‘strategische dorpskernen’ dat de toekomstige ontwikkelingslocaties voor wonen, werken en voorzieningen kunnen gezocht worden.
Uit het openbaar onderzoek kwam ook naar voor dat er nog heel wat misverstanden waren over de provinciale visie”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Er werd een verkeerde indruk gewekt dat de provincie een heel sterke verdichting van bepaalde woongebieden voorstaat en bepaalde dorpskernen moeten uitgroeien tot voorsteden.”

Dit wordt nu expliciet tegengesproken in het definitieve plan. Dit plan stelt nu dat een relatief beperkte verdichting van het bestaande woongebied in de kernen voldoende is om de woonbehoefte in de toekomst op te vangen. De verdichting van woongebieden moet selectief en kwalitatief gebeuren met respect voor de omgevingskwaliteit en leefbaarheid.

Tijd voor actie
Het beleidsplan is nu definitief maar de uitvoering ervan is een werk van lange adem. Het plan geeft de visie van de provincie voor 2050. De komende jaren zal ingezet worden op de uitvoering ervan. Elke 5 jaar zal daarvoor een Actieprogramma Ruimte vastgelegd worden.

Ook voor de uitvoering van het plan blijft de provincie Vlaams-Brabant inzetten op participatie en gaat ze ideeën en suggesties verzamelen.
​Begin 2024 komt er een eerste ‘Ruimteforum’ waarop ideeën en suggesties voor actie van gemeenten, organisaties en burgers verzameld worden. Deze ideeën worden dan in de loop van 2024 geëvalueerd op een tweede Ruimteforum. De weerhouden ideeën en acties worden dan opgenomen in het Actieprogramma Ruimte 2025-2030.
​Meer info: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Provincie leidt onthaalmedewerkers op in klantvriendelijke omgang met anderstaligen met respect voor taalwetgeving

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant organiseert een opleiding waarbij onthaal- en loketmedewerkers van lokale besturen leren klantvriendelijk omgaan met anderstaligen met respect voor de taalwetgeving.

Deze onthaal- en loketmedewerkers van lokale besturen komen in de provincie Vlaams-Brabant immers regelmatig in contact met anderstalige burgers die het Nederlands niet goed machtig zijn. ​ Zij proberen zo goed als mogelijk klantvriendelijk te zijn met respect voor de taalwetgeving in bestuurszaken.
Om hen hierin te ondersteunen heeft de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Taalwetwijzer van het Agentschap Binnenlands bestuur en de provinciale bestuursschool PIVO, de opleiding ‘klantgericht onthaal van anderstaligen uitgewerkt’.
Uit de grote interesse van de gemeenten kunnen we besluiten dat de mensen op het werkterrein heel wat vragen hebben bij de verenigbaarheid van klantvriendelijkheid en respect voor de taalwetgeving. Door deze opleiding stimuleren we een uniforme en klantvriendelijke communicatie met anderstaligen in Vlaams-Brabant”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel over 4 jaar vervoerregio’s

VLAAMS-BRABANT: – Hoe zit het met de basisbereikbaarheid in onze regio? Goed zeven jaar geleden, in 2016, concretiseerde de Vlaamse Regering het concept in een nota. Voordien stond basismobiliteit centraal. Elke Vlaming had (in theorie) recht op een bushalte binnen de 700 meter van de voordeur. Los van het feit of er al dan niet vraag was naar een halte of verbinding. Daar werd in 2019 van afgestapt door in een decreet het begrip basisbereikbaarheid te introduceren met aandacht voor verschillende vervoersmodi en focus op een efficiënter netwerk.

Vijftien vervoerregio’s – twee in Vlaams-Brabant- zagen vervolgens het levenslicht en brachten stakeholders van alle niveaus samen. Het moest samenwerking rond mobiliteitsuitdagingen bevorderen. Bovenlokaal, maar ook wat betreft personen- en goederenvervoer. Ondertussen is het openbaar onderzoek over het voorlopig ontwerp Regionaal Mobiliteitplan en ontwerp Plan-MER voor de vervoerregio Vlaamse Rand afgelopen. Voor vervoerregio Leuven start het openbaar onderzoek begin september.
Plannen, ambitie en bijkomende onderzoeken liggen op tafel. Maar wie zal alles organiseren en uitwerken? Wat als onderzoeken niet (kunnen) geconcretiseerd worden? Is er dan enig gevolg? En wie bewaakt de timing? Wat is de rol van de vervoerregio hierin?
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel is formeel. De taken en bevoegdheden van de vervoerregio’s en -raden moeten verfijnd, verduidelijkt en eenduidig vastgelegd worden binnen het beleid om verdere vooruitgang te kunnen boeken. Daarnaast is budget en personeel nodig om de werking en de betrokkenheid van stakeholders te optimaliseren.

Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: “Een nieuw mobiliteitsplan mag en moet geen haastwerk zijn. We onderschrijven de doelstellingen, maar na 4 jaar vervoerregio’s hadden we gehoopt te kunnen discussiëren over effectieve maatregelen in plaats van over gewenste onderzoeken.”

Daarenboven moet volgens UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel het beleid rond transport en logistiek opnieuw naar een hoger niveau getild worden om het ‘not in my backyard’ syndroom te vermijden. Doorgaand zwaar verkeer hoort maximaal thuis op het hoofdwegennetwerk. Tegelijkertijd moet de bereikbaarheid van kernen gegarandeerd worden. Alle last mile initiatieven indachtig. Denk aan de belevering van buurtsupermarkten, verhuisfirma’s, schoolbussen, bouwbedrijven, tuinaannemers etc. Die hebben vaak geen afdoend alternatief.

Onze economie draait op een efficiënte logistieke keten, waarin vrachtvervoer een belangrijke – zo niet de belangrijkste – schakel is. Die zonder meer weren, heeft gevolgen.” aldus Elke Tielemans.

Samen scoren met Nederlands

VLAAMS-BRABANT: – Provincie lanceert campagne voor versterking Nederlands als verbindende taal in de sportgebeuren van de Vlaamse Rand.

Vandaag ontving de gemeente Asse als eerste de spandoeken met daarop de boodschap ‘Samen scoren met Nederlands’. Deze spandoeken zijn een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant om het Nederlands als verbindende taal in het sportgebeuren in de Vlaamse Rand in de kijker te zetten. In totaal worden er 146 spandoeken uitgedeeld in de 19 gemeenten.

​Sporten is een populaire vrijetijdsbesteding. In de sportinfrastructuur in de Vlaamse Rand komt bijgevolg een divers publiek over de vloer. Die diversiteit in culturen en talen is ook een uitdaging voor het Nederlands als verbindende taal.

Vzw ‘de Rand’ biedt al enkele jaren, via het project ‘Boest je sportclub’, een ondersteuningspakket aan om in de meertalige context van de 19 gemeenten in de Vlaamse Rand het Nederlands als verbindende clubtaal op een positieve manier in de kijker te zetten. De centrale slogan hierbij is ‘Boest je sportclub-Samen scoren met Nederlands’.

De provincie Vlaams-Brabant geeft met een spandoekencampagne deze werking een extra duw in de rug. De 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand konden gratis in totaal 146 spandoeken met daarop de boodschap ‘Samen scoren met Nederland’ bestellen. De gemeenten kunnen deze spandoeken ophangen in hun sportinfrastructuur. Vzw ‘de Rand’ zorgt ervoor dat de spandoeken ook zichtbaar zijn tijdens beweegactiviteiten in hun eigen centra of sportevents.

Met deze actie investeren we 7.665 euro in de ondersteuning van het Nederlandstalige karakter van het sportgebeuren in de Vlaamse Rand. Door in te zetten op het Nederlands als centrale taal wordt de gemeenschapsvorming in de vrije tijd versterkt”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.
Meer info: www.samenscorenmetnederlands.be

Einde tijdelijk onttrekkingsverbod in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Op 13 juni 2023 stelde de gouverneur voor heel wat waterlopen in de provincie een verbod in om water uit de waterlopen te onttrekken. Deze maatregel was noodzakelijk omdat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare waterlopen achteruit ging en een aantal waterlopen dreigden droog te vallen. Met mogelijks heel wat negatieve gevolgen voor de ecosystemen in en rond die waterlopen.

De neerslag van de afgelopen weken zorgde voor een voorzichtig herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. Hierdoor worden op de meeste locaties op onze onbevaarbare waterlopen de minimale ecologische debieten en waterpeilen drempels weer gehaald. Die drempels werden in 2020 vastgelegd door de Vlaamse Overheid in samenspraak met experten en de provincies.

Daarom heeft het provinciale droogteoverleg onder voorzitterschap van de gouverneur nu beslist om het tijdelijk onttrekkingsverbod op te heffen in Vlaams-Brabant.

Gouverneur Jan Spooren: “Het heeft even geduurd voor we de regen van de voorbije weken ook weerspiegeld zagen in hogere waterpeilen in de waterlopen. Gelukkig kunnen we stilaan van herstel spreken en kunnen we het tijdelijk captatieverbod opheffen. Ik heb altijd gezegd dat onttrekkingsverboden enkel worden uitgevaardigd op locaties waar dat echt nodig is, en nooit langer dan strikt noodzakelijk. Ik vind het een goede zaak dat we ons daarvoor baseren op een wetenschappelijk onderbouwd en vastgelegd kader. Op basis van diezelfde benadering is het dus ook niet uitgesloten dat er de komende weken op bepaalde plaatsen opnieuw onttrekkingsverboden moeten worden ingesteld als het gedurende een hele tijd terug warm en droog zou worden.”

Het permanente verbod op onttrekking uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen en grachten geldt gedurende het hele jaar, en blijft vanzelfsprekend ook nu behouden. Via
https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen/droogtemaatregelen-in-provincie-
vlaams-brabant blijf je op de hoogte en kan je op kaart zien waar er onttrekkingsverboden
gelden.
De opheffing van het tijdelijk verbod gaat in op 4 augustus 2023.

Europese Unie stimuleert sociale economie in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Met de start van het SECON-project, een initiatief dat wordt gefinancierd vanuit INTERREG, gaat de Europese Unie de sociale economie verbeteren in 9 Europese regio’s, waaronder Vlaams-Brabant. Dankzij dit project kan de provincie ook haar sociale economie-beleid aanscherpen, zoals met de projecten ‘Doeners’ en ‘People Made’.
​​
​Het doel van het SECON-project is het stimuleren van beleidsverbetering en het vergemakkelijken van de uitwisseling van goede praktijken om de sociale economie in 9 EU-regio’s te bevorderen. Het project erkent de mogelijkheden van de sociale economie als motor voor duurzame groei en gemeenschapsontwikkeling en wil een omgeving creëren die de vooruitgang ervan ondersteunt. ​
​Om dit te bereiken zal het SECON-project activiteiten organiseren, zoals leerinitiatieven, studies en rapporten en kennisuitwisseling.
​​
​“Met dit project gaan we ons beleid aanscherpen en concreet inzetten op de versterking van onze acties ‘Doeners’, ‘People Made’ en in de circulaire economie. We gaan zorgen voor meer samenwerking tussen reguliere en sociale economie, voor een betere vermarkting van de producten van de sociale economie en voor de versterking van ons circulair project ‘Smart Loops’” zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie.

De deelnemende regio’s zijn de provincie Vlaams-Brabant, Peloponnesos (Griekenland), Rhein-Neckar (Duitsland), Harghita (Roemenië), Mazowieckie (Polen), Oliveira de Azeméis (Portugal), Riga (Letland), Extremadura (Spanje) en Haskovo (Bulgarije).

Met het SECON-project versterken wij de Europese samenwerking over sociaal ondernemerschap en ook de samenwerking met onze focusregio Rhein-Neckar”, besluit Tom Dehaene, gedeputeerde voor internationalisering.

Provincie Vlaams-Brabant zet in op zonnebloemen

VLAAMS-BRABANT: – Genieten van de zon en vakantie en velden vol zonnebloemen… Het kan ook dichtbij! Vlaams-Brabant staat bekend om zijn felgele bloeiende akkers dankzij koolzaad en mosterd. Enkele pioniertelers geven onze provincie nog extra kleur met hun zonnebloemen.

Klimaatvriendelijke zonnebloem
“De klimaatverandering laat zich voelen en stelt ons voor uitdagingen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Landbouwers zoeken antwoorden op de vraag hoe ze moeten omgaan met weersextremen. En daar komt de zonnebloem in beeld.”
​​
​”Deze bloem profiteert immers van onze warme zomers. Hun diepe, sterke wortels kunnen tot 2 meter diep gaan. Daardoor kunnen ze droogteperiodes veel beter doorstaan dan veel andere gewassen”, vult Kathelijne Ferket, onderzoeker van het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, aan.

Bovendien zijn zonnebloemen ook goed voor de bodem. In het najaar worden enkel de zonnebloemhoofden geoogst. Plant en wortelstelsel blijven achter en vergaan tot humus. Humusrijke bodems werken als een goede spons bij hevige regenval en zijn dus ook een goede zaak voor het klimaat.

Lokale voeding steeds belangrijker
Rusland en Oekraïne waren tot voor de oorlog nummer 1 en 2 op het vlak van zonnebloemteelt. Lege rekken in de supermarkt maakten duidelijk hoe ver de gevolgen van zo’n conflict reiken. De vraag naar lokale ingrediënten en meer voedselzekerheid klinkt daardoor steeds luider.

Het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant ondersteunt daarom, via het plattelandsproject ‘Zonnebloemteelt fleurt Vlaams-Brabantse landschap op’, landbouwers die met zonnebloemen willen starten. ​
​Zij zetten in op meer biodiversiteit en klimaatrobuuste teelten en de inwoners en bezoekers profiteren van een prachtig platteland en lokale hoogwaardige producten.
Meer info via www.praktijkpuntlandbouw.be/zonnebloem

Slim waterplan voor landbouwers

VLAAMS-BRABANT: – Nattere winters en drogere zomers zijn het nieuwe normaal. Ons klimaat stelt de land- en tuinbouwsector voor grote uitdagingen. Daarom wil de provincie Vlaams-Brabant via het project ‘WaterWijs’ land- en tuinbouwers inspireren tot slimme wateropvang, zuinig watergebruik en het versterken van het waterevenwicht op het bedrijf. Twintig deelnemers werkten in het Proefcentrum Pamel een professioneel waterplan voor hun bedrijf uit.

Proefcentrum Pamel organiseerde daarom 3 workshops met als onderwerp ‘Een waterplan voor je bedrijf’. In totaal namen er 20 land- en tuinbouwers aan deel. ​ ​Het waren vooral kleinschalige tot middelgrote bedrijven. Meestal biologische of toch gericht op ecologisch werken. De bedrijven waren vaak groentebedrijven, al kwam kleinfruit, aardbeien alsook bloementeelt aan bod.

Op het einde van de sessies stelden de deelnemers hun waterplan voor en kregen ze feedback”, zegt Sam Neefs, onderzoeker van het Proefcentrum Pamel. “Het proefproject voerde een nieuwe manier van kennis delen binnen de sector in en dat bleek een succes. De land- en tuinbouwers leerden van elkaar, interactief en op maat. Als een echte jury verkozen de deelnemers het beste waterplan. Elke winnaar van een reeks won ook individuele adviesuren. Belangrijk is ook dat landbouwers een duurzame toegang tot grond hebben. Dit kan een belemmering zijn om een grote investering, zoals de aanleg van een spaarbekken, te doen.”

Lokale besturen in Vlaams-Brabant steeds beter voorbereid op noodsituaties

VLAAMS-BRABANT: – Het belang en de professionalisering van noodplanning bij de lokale besturen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. De opeenvolging van crisissen en noodsituaties waarmee we recentelijk werden geconfronteerd is daar zeker niet vreemd aan.
De dienst noodplanning van de gouverneur van Vlaams-Brabant beschouwt het als een prioriteit om de steden en gemeenten te ondersteunen op dit vlak. Zo worden er op regelmatige basis opleidingen georganiseerd voor de lokale noodplanningscoördinatoren. Ook vandaag werden die verzameld op het provinciehuis voor een briefing over het draaiboek wateroverlast voor lokale besturen, het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers en de lopende transformatie van het nationale veiligheidsportaal.

Noodplanning vergt heel specifieke expertise, en ik voel aan dat de ondersteuning en begeleiding vanuit mijn gespecialiseerde dienst vaak een meerwaarde kan betekenen voor de lokale noodplanningscoördinatoren”, aldus provinciegouverneur Jan Spooren. “Ik ben ervan overtuigd dat er ook in de komende jaren crisissen op ons af zullen komen en ben dan ook dankbaar dat de lokale besturen in Vlaams-Brabant zich voluit inzetten om hun crisisaanpak stelselmatig te verbeteren en te professionaliseren”.
Een belangrijke verwezenlijking in dit verband was zonder enige twijfel de actualisering van alle Algemene Nood- en Interventieplannen (ANIP’s) in de 65 steden en gemeenten in Vlaams-Brabant. In zo’n plan staan onder andere de taken en verantwoordelijkheden van alle interventiediensten tijdens een noodsituatie in detail beschreven. Zo kunnen lokale besturen en de hulpdiensten snel en goed reageren tijdens een noodsituatie. In de voorbije weken en maanden werden 61 geactualiseerde ANIP’s opnieuw bekrachtigd door de gouverneur. Voor de overige 4 wordt nog voor deze zomer een finale goedkeuring verwacht.
Deze ANIP’s vormen de hoeksteen van een accurate aanpak van crisissituaties op lokaal vlak”, zegt gouverneur Spooren. ” Ik besef dat dit veel tijd en energie heeft gekost vanwege de lokale noodplanningscoördinatoren, maar het is simpelweg cruciaal om de veiligheid van de inwoners van Vlaams-Brabant te garanderen, zowel voor, tijdens als na een noodsituatie”, aldus nog de provinciegouverneur.

Omdat bij crisissituaties ook communicatie naar de bevolking toe van groot belang is, werd in de namiddag een specifieke informatie- en trainingssessie georganiseerd voor de communicatiediensten van alle lokale besturen. “De ruime opkomst in zowel de voormiddag- als namiddagsessie toont aan hoezeer onze lokale besturen inzetten op noodplanning. Samen met hen zullen we deze inspanningen zeker voortzetten”, besluit een tevreden gouverneur Jan Spooren.

Toerisme Vlaams-Brabant investeert in fietsvriendelijkere logies en horeca

VLAAMS-BRABANT: – Toerisme Vlaams-Brabant trekt, via de steun vanuit het project ‘Jong Koersgeweld’ van Toerisme Vlaanderen, een bedrag van 165.000 euro uit voor lokale toeristische ondernemers uit de logies- en horecasector die fietsvriendelijke initiatieven nemen of fietsgerelateerde investeringen doen. ​
​​Een fietsvriendelijke ondernemer kan maximaal 60% van de projectkost gesubsidieerd krijgen tot een maximaal bedrag van 7.500 euro per project.

De bedoeling van deze financiële ondersteuning is het verhogen van de fietsvriendelijke ervaring van sportieve fietsers. Het kan gaan om kleinschalige investeringen of hulpmiddelen, zoals een laadpaal voor elektrische fietsen, een fietsenkluis, een bikecarwash of een fietsherstelzuil. Maar ook grotere investeringen, zoals een fietsenstalling of inkleding van de zaak in koerssfeer, komen in aanmerking“, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme.
Het volledige subsidiereglement en aanvraagformulier: www.toerismeplatform.be/subsidie-fietsvriendelijkheid

Vanaf 14 juni 2023 ontrekkingsverbod voor verschillende onbevaarbare waterlopen in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf woensdag 14 juni geldt voor meerdere onbevaarbare waterlopen in de provincie Vlaams-
Brabant, waaronder de Zuunbeek, een tijdelijk onttrekkingsverbod. Dat werd vanmorgen beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. De Vlaamse adviesgroep droogte stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van juni.

Het provinciaal droogteoverleg, voorgezeten door de gouverneur, besliste om een onttrekkingsverbod in te stellen voor volgende onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in onze provincie: de Bellebeek, de Oude Dender, de Mark, de Zuunbeek, de Demer, de Dijle stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, en de Scheiloop. “Ondanks de overvloedige neerslag in maart en april merken we dat de debieten en waterpeilen na enkele weken droogte weer sterk gedaald zijn”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Ook de komende dagen houden de hoge temperaturen aan en is er nog geen neerslag in zicht. Om de ecologisch goede toestand van onze waterlopen te vrijwaren moest er dus ingegrepen worden”.

Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit deze onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. “We volgen de situatie nauwgezet op en hopen op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen in de betrokken gebieden deze maatregel respecteert. Er werd bovendien aan de politie gevraagd om strenge controles uit te voeren op de naleving van het onttrekkingsverbod.” aldus nog de gouverneur.

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een dringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en dat het bijgevolg in ieders belang is om tijdens deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met water”.

Code geel voor brandgevaar in bos en natuurgebieden in Vlaams-Brabant

REGIO: – Natuur en Bos schaalt vanaf vandaag haar gebieden gelegen in provincie Vlaams-Brabant op naar risicocode GEEL!
Omwille van het aanhoudende droge weer, de actuele temperaturen en het uitdrogende effect van wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen, drogen de strooisellaag en de toplaag van de bodem in toenemende mate uit. Het algemene brandgevaar neemt hierdoor toe, zowel in bos als in open natuur.
Hiervoor schaalt het Agentschap Natuur en Bos voor haar gebieden gelegen in Vlaams-Brabant op naar risicocode geel vanaf vandaag, 1 juni 2023, omstreeks 10 uur.
Meer info: www.natuurenbos.be/waarschuwingen

Nieuwe bordjes langs fietsnetwerk wijzen weg naar horecazaken

VLAAMS-BRABANT: – Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde bordjes om fietsers op het fietsnetwerk attent te maken op lokale drank- of eetgelegenheden.

Genieten van het landschap, even uitblazen op een bank, een bezoek onderweg en een drankje nuttigen in een lokaal café. Naast goed weer, zijn dat dé ingrediënten van een geslaagde fietstocht. Eet- en drankgelegenheden vindt men echter niet altijd langs de fietsroutes. En deze routes hiervoor aanpassen, is niet overal mogelijk.
Daarom bedacht Toerisme Vlaams-Brabant een manier om de fietsers gemakkelijk en eenvoudig vanop het fietsnetwerk naar de lokale horecazaken toe te leiden.
​Toerisme Vlaams-Brabant voorziet voor ondernemingen, die dit wensen, twee bordjes: één voor elke rijrichting op het fietsnetwerk. De bordjes maken de fietser erop attent dat er zich vlakbij een eet- of drankgelegenheid bevindt. Het bordje vermeldt de naam van de zaak, een pijl die de rijrichting aangeeft, het aantal kilometer en het adres van de zaak. Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme: “Met deze ‘Fietsers welkom’-actie combineren we twee doelstellingen. Enerzijds informeren we de fietsers en anderzijds bieden we promotionele ondersteuning voor de lokale ondernemingen. De bordjes maken voortaan volwaardig deel uit van de infrastructuur van het fietsnetwerk”. De ondernemers betalen voor deze borden 200 euro en krijgen hiervoor gedurende 4 jaar een bordje met een doorverwijzing naar hun zaak op het fietsnetwerk. Momenteel zijn er 65 ondernemingen die ingaan op het aanbod.
​Hun bordjes zullen dit voorjaar, tegen de start van het fietsseizoen, geplaatst zijn.

Perkuus laureaat Korte Keten Kop-verkiezing

VLAAMS-BRABANT / VLEZENBEEK: – Bepaal mee het uithangbord van de lokale voedselproductie vanaf 13 mei 2023.
De provincie Vlaams-Brabant organiseert voor de 5de keer een Korte Keten Kop-verkiezing om lokale voedselproducenten te promoten. De 6 laureaten zijn bekend en nemen het in de komende maanden in een stemmingsronde tegen elkaar op.
Onder hen Charlotte Vandendriessche en Hilde De Boeck van zelfoogstboerderij Perkuus uit Vlezenbeek.

Ook het publiek mag meestemmen via: www.bezoekdeboer.be/korteketenkop. De start van de verkiezing valt samen met het begin van de Week van de Korte Keten. Die loopt dit jaar van 13 tot en met 21 mei .

De Korte Keten Kop-verkiezing heeft als doel de korte keten te promoten en lokale voedselproducenten te ondersteunen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. “Een geldprijs is er niet aan verbonden. Het gaat om een symbolische titel die de korte-keten-producent een jaar lang mag dragen. De laureaten komen uit allerlei sectoren en liggen verspreid over de provincie. Zo zit er dit jaar onder meer een varkensboer bij, een zelfoogstboerderij, een bereidster van ijstaarten en een familiebedrijf dat koolzaadolie produceert.”

Zelfoogstboerderij Perkuus uit Sint-Pieters-Leeuw: www.perkuus.be
Charlotte Vandendriessche en Hilde De Boeck: “We produceren kwaliteitsvolle en gezonde bio-groenten voor Sint-Pieters-Leeuw, Brussel en de rand. Mensen naar het veld brengen en het veld naar de stad. Op die manier creëren we verbinding tussen boerinnen, de landbouwgronden en onze eters.
We werken op een agro-ecologische manier, in harmonie met de natuur en omgeving
Een toekomst boerderij die niet enkel een huidige maar ook toekomstige generatie van voedsel en werk op het veld kan voorzien.
Daarnaast gaan we voor een sterke sociale component waar de mens op het veld centraal staat. Perkuus wil de band met de herkomst van ons voedsel terug aanhalen en mensen de kans geven om te proeven, voelen, werken en leren op het veld. Via zelfoogsters, meewerkdagen, en in samenwerkingen met scholen, sociale organisaties en buurtbewoners.”

Tot en met 31 augustus 2023 kan men stemmen via www.bezoekdeboer.be/korteketenkop

Don Bosco krijgt 6.794,16 euro subsidie om speelplaats te vergroenen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Scholen die natuurprojecten realiseren die de biodiversiteit op of rond het schooldomein verhogen en die maatregelen nemen om de klimaatopwarming draaglijker te maken, kunnen rekenen op provinciale steun. Het gaat dan naast aanplantingen over ontharding, aanleg van wadi’s en de aanplant van schaduwbomen. Zo krijgen 12 scholen uit Begijnendijk, Herent, Keerbergen, Leuven, Liedekerke, Rotselaar, Sint-Pieters-Leeuw, Vilvoorde en Zoutleeuw samen 93.154,81 euro voor hun ‘natuur op school’-projecten.
In Sint-Pieters-Leeuw krijgt VBS Don Bosco steun om de speelplaats van de nieuwe kleuterafdeling te vergroenen.

Kinderen hebben nood aan natuur. Daarom is het zeer zinvol dat ze via hun school in contact worden gebracht met natuur”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor leefmilieu. “Scholen kunnen bij ons terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. En om in deze tijden van klimaatopwarming met hevige regenval en langdurige hitte en droogte maatregelen te nemen om de gevolgen hiervan op school in te perken. Het is ook belangrijk dat ze een draagvlak creëren door ouders en leerlingen hierbij te betrekken en hen het belang ervan uit te leggen via een educatieve aanpak. Zo krijgen 12 scholen nu een subsidie voor een totaal bedrag van 93.154,81 euro”.

Speelplaats vergroenen en kinderen laten kennismaken met de natuur’ van VBS Don Bosco uit Sint-Pieters-Leeuw (6.794,16 euro)

​De school heeft een nieuwbouw gebouwd voor de kleuterafdeling. Ze hebben voor het schoolgebouw een groot grasveld voorzien en er al enkele eiken geplant. Het team wil hier een groene en avontuurlijke speelplaats inrichten om de kleuters meer in verbinding te brengen met de natuur. De school wil ook inzetten op meer biodiversiteit op en rond het schoolterrein.

gouverneur bezoekt dispatching centrum brandweerinterventies Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – De internationale dag van de brandweer was een mooie aanleiding voor de gouverneur van Vlaams-Brabant om de brandweerpost in Asse eens te bezoeken. Sedert twee jaar coördineert het dispatching centrum  de brandweerinterventies in de hele provincie Vlaams-Brabant.

Gouverneur Jan Spooren: “De professionaliteit en gedrevenheid van de brandweermensen zijn tezelfdertijd bewonderenswaardig en geruststellend!”

Provincie Vlaams-Brabant versterkt team renovatiebegeleiders

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant breidt haar team van renovatiebegeleiders uit met een tiental externe krachten. Dit om aan de stijgende behoefte van woningrenovaties bij noodkopers te voldoen. Vandaag vond een opleiding voor nieuwe externe renovatiebegeleiders plaats in het Provinciehuis in Leuven.

De vraag naar begeleiding van particulieren die hun woning willen renoveren is groot”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde van wonen. “Dat merken wij ook bij onze renovatieprojecten met subsidieretentie. Om onze lopende renovaties te kunnen opvolgen en opschalen, hebben we extra externe renovatiebegeleiders aangetrokken. Door met hen onze kennis te delen, hopen we het aantal en de kwaliteit van de renovaties te verhogen en de doelgroep noodkopers beter te bereiken.

Bij het provinciaal project ‘subsidieretentie’ kunnen noodkopers van deze renovatiebegeleiding genieten en krijgen ze een bedrag van 30.000 euro ter beschikking om hun woning te laten renoveren. De eigenaars van de woningen moeten het geleende bedrag voor de renovatie pas terugbetalen bij verkoop, schenking of verhuring. Noodkopers zijn eigenaars van een woning met structurele problemen op vlak van veiligheid, gezondheid en/of kwaliteit die onvoldoende financiële draagkracht hebben voor de renovaties. Zij kunnen onder voorwaarden, een renteloze lening krijgen en renovatiebegeleiding.

Sinds 2017 heeft de provincie reeds 126 renovaties gefinaliseerd en zijn er 110 lopende. De volgende twee jaar worden 130 renovaties opgestart. Het is de ambitie om tegen 2026 een 400-tal woningrenovaties te realiseren.

De gemeenten die deelnemen aan de subsidieretentie-projecten zijn Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bever, Diest, Geetbets, Gooik, Halle, Hoegaarden, Holsbeek, Kampenhout, Keerbergen, Kortenaken, Landen, Liedekerke, Linter, Merchtem, Pepingen, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/nl/premies-en-subsidies/renovatielening-met-uitgestelde-betaling

Zorgachterstand in de Vlaamse Rand wordt aangepakt

VLAAMS-BRABANT: – Het coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ stond deze editie in het teken van “de zorgachterstand in de Vlaamse Rand”. Sinds 2006 brengt de provincie Vlaams-Brabant het zorgaanbod in kaart in een welzijnsrapport en jaar na jaar toont dit rapport dat de historische zorgachterstand in de Vlaamse rand rond Brussel niet weggewerkt raakt. Er lopen verschillende projecten die zich focussen op een integrale aanpak om deze achterstand weg te werken. Twee van deze projecten werden vandaag toegelicht tijdens de Stand van de Rand.

Deze achterstand kenmerkt zich door het verminderde aanbod in verschillende zorgsectoren in de Vlaamse Rand t.o.v. de rest van Vlaanderen. Zo werden er in 2022 werd een historisch laag aantal plaatsen kinderopvang erkend, kreeg de geestelijke gezondheid de laagste subsidie enveloppe per inwoner en zagen we een lager aanbod voor jongerenwelzijn. “Het is daarom belangrijk om deze achterstand integraal aan te pakken en ons op meerdere zorgsectoren tegelijkertijd te richten,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Ik besef dat dit nog maar het begin is, maar ik ben wel tevreden dat twee projecten vandaag tijdens het forum van Stand Van de Rand uitgebreid aan bod komen.”

Het eerste project gaat over Zorg & Welzijn en wordt getrokken vanuit ‘Het Toekomstforum’, het burgemeestersoverleg van de regio Halle-Vilvoorde. Dit doorbraakproject streeft ernaar om de beleidsplannen van zowel de eerstelijnszones, de lokale besturen als de regionale zorg- en welzijnspartners op elkaar af te stemmen. Door een gedeeld visie trachten we de vicieuze cirkel van het capaciteitsgebrek te doorbreken en zijn we er zeker van dat alle betrokken partners mekaar aanvullen. De aanwezigheid van het “Doorbraakproject Zorg & Welzijn” tijdens Stand van de Rand is een grote stap in de juiste richting, want als alle neuzen in dezelfde richting staan, wordt er sneller iets gerealiseerd.
Daarnaast zet dit project in op de realisatie van een regionaal crisisnetwerk en -hulpverlening voor volwassenen in de Vlaamse Rand.

Het Vlaams-Brabantse agentschap voor woon-en zorginfrastructuurbeleid, Vlabinvest, bekijkt de ontwikkeling van een zorgcampus. Door op één locatie infrastructuur in de Vlaamse Rand ter beschikking te stellen aan verschillende zorg- en welzijnsactoren kan er een divers zorgaanbod gecreëerd worden. “We zitten momenteel in de beginfase van één zorgcampus, als pilootproject. De eerste ideeën werden afgetoetst zodat het concept verder uitgerold kan worden en de zorgachterstand doelgericht kan aangepakt worden,” zegt Jan Spooren.

De zorgachterstand staat hoog op de agenda bij Vlabinvest. Gunther Coppens, voorzitter Vlabinvest:” Ruim vier jaar geleden werd de bevoegdheid van Vlabinvest verruimd om een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid in Vlaams-Brabant te voeren. Voorrang werd daarbij gegeven aan gemeenten van de Vlaamse Rand. In het totaal werden het afgelopen jaar in 15 Vlaams-Brabantse gemeenten 21 zorgprojecten gesubsidieerd. Deze projecten versterken het zorgaanbod met o.a. 72 bijkomende plaatsen in de kinderopvang, 49 plaatsen in de buitenschoolse opvang, 8 verblijfsplaatsen voor jongeren, 9 plaatsen in de dagopvang voor ouderen en 82 verblijfsplaatsen voor mensen met een handicap waarvan één plaats kortverblijf.
In 2022 stonden projecten voor personen met een handicap, jongerenwelzijn en kinderopvang voorop. In het totaal werd voor deze investeringen ruim 2,7 miljoen euro uitgetrokken.”

Pleisters in plaats van stickers? Wat smurf je me nu?

SINT-PIETERS-LEEUW: – Pleisters in plaats van stickers? Wat smurf je me nu?
Ja, je leest het goed. Voortaan steunt de Vlaming zijn lokale Rode Kruisafdeling door een pleister te kopen. Een historische verandering voor onze belangrijkste fondsenwervingsactie. En dat op de 50ste verjaardag van Rode Kruis-Vlaanderen als organisatie.

Waarom een pleister?
Want uit onderzoek bij de Vlaming en overleg met vrijwilligers blijkt dat de tijd rijp is voor vernieuwing. 50 jaar lang al is Rode Kruis-Vlaanderen relevant. Dat willen we de volgende 50 jaar even hard blijven. Daarom kiezen we voor een nieuw en duurzaam item, een echt gebruiksvoorwerp: de pleister. Niet alleen nuttig voor iedereen, het item heeft ook een duidelijke link naar de activiteiten van Rode Kruis-Vlaanderen.

Steun het Rode Kruis afdeling Sint-Pieters-Leeuw
Ook de prijs evolueert mee naar € 10 per stuk. De vorige prijs (€ 5) – of 200 Belgische Frank in de jaren ‘90 – is namelijk sinds 1993 niet meer aangepast, ondanks de inflatie. De opbrengst gaat nog steeds naar de werking van de lokale Rode Kruisafdelingen. Om te investeren in broodnodig materiaal, zoals ambulances, interventiekledij, materiaal voor eerstehulpopleidingen, materiaal voor eerstehulpposten, enz. De verkoopactie vindt plaats van 20 april tot 4 mei 2023.

ParkenParade laat de mooiste parken en tuinen in de regio ontdekken

VLAAMS-BRABANT: – Toerisme Vlaams-Brabant lanceerde de 3de editie van de ‘ParkenParade’. Hiermee zet ze het groene karakter van de kastelen, parken en ​ tuinen van de regio opnieuw in de schijnwerpers. De feel good-campagne zal dit jaar plaatsvinden van april tot en met juni.

Wat in 2021 begon als een experiment na de coronaperiode is nu een blijver geworden”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. “Het feelgoodconcept ParkenParade’ komt terug tijdens de start van de paasvakantie en duurt tot het eerste weekend van juli.”

Kastelen, parken en tuinen in de toeristische schijnwerper
Toerisme Vlaams-Brabant trekt dit jaar opnieuw de kaart van de kastelen, parken en tuinen in de Groene Gordel. In deze regio rond Brussel nemen zowel toeristische toppers, zoals het kasteel van Groot-Bijgaarden, Felix-art museum, museumtuin van Gaasbeek, Plantentuin van Meise of de rozentuin Coloma in Sint-Pieters-Leeuw deel. Maar ook talrijke ‘verborgen parels’ zoals Art Valley uit Herne en Beeldentuin Tom Frantzen uit Overijse.
Het aanbod van de ParkenParade ​ is zo groot dat parken- en tuinliefhebbers een nacht langer kunnen blijven in één van de vele B&B’s die de regio rijk is. Zij werkten arrangementen uit die je op de website van Toerisme Vlaams-Brabant kan ontdekken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Op deze website vinden ze alle informatie over de parken en tuinen en kastelen, de wandelingen en fietstochten en de extra activiteiten.”

Toerisme als feel good-concept tijdens de lente
De ‘ParkenParade’ is een feel good-concept dat inspeelt op mentale veerkracht. Door naar buiten te gaan, te genieten van de eerste zonnestralen en tot rust te komen versterkt men zijn innerlijke weerbaarheid.
​Hiervoor ontwikkelde Toerisme Vlaams-Brabant, samen met de gemeenten en ondernemers uit de regio, een concept waarbij men individueel of in groep het geluk kan beproeven in een groene omgeving.
We willen met respect voor de omgeving een duurzame beleving aanbieden binnen het sacrale karakter van onze mooie parken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.

Toeristen, ondernemers en inwoners verbinden via kleinschalige activiteiten
Toerisme Vlaams-Brabant heeft voor deze campagne opnieuw een brede samenwerking ontwikkeld met gemeenten, inwoners, plekhouders, ondernemers en mediapartners.
“We geloven dan ook dat lokale en toeristische belangen perfect kunnen samenlopen”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Toerisme op een creatieve en duurzame manier ontwikkelen is de toekomst”.
Meer info: www.toerismevlaamsbrabant.be/parkenparade

Concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening

VLAAMS-BRABANT: – Eindelijk concrete oplossingen voor de taalproblematiek bij dringende geneeskundige hulpverlening. Provinciegouverneur Jan Spooren informeert alle betrokken actoren.

In de Druivenstreek en de regio ten westen van Brussel krijgen lokale besturen regelmatig klachten van burgers die, wanneer zij dringende medische hulp nodig hebben, niet in het Nederlands verder worden geholpen. Ziekenwagens vervoeren de patiënten immers naar het ziekenhuis dat het snelst kan worden bereikt, en dat zijn vanuit die regio’s regelmatig Brusselse of Waalse ziekenhuizen waar men vaak onvoldoende het Nederlands machtig is.

Dit veroorzaakt niet alleen ongemakken en frustraties bij de patiënten en hun omgeving, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “De problematiek is reeds lang gekend, maar onlangs hebben de betrokken hulpdiensten een aantal maatregelen uitgewerkt die effectief oplossingen bieden in de praktijk.

De provinciegouverneur nodigde alle betrokken lokale besturen en hulpdiensten uit op een informatiesessie over de genomen maatregelen op 17 maart in het provinciehuis te Leuven. De directie van de 112-centrale en de federale gezondheidsinspecteur gaven daar een uitgebreide toelichting over de doorgevoerde maatregelen en hun impact. Verder werd een communicatiepakket voorgesteld dat lokale besturen kunnen gebruiken om de informatie naar de bevolking te verspreiden en te sensibiliseren.

Over welke maatregelen gaat het:
• 12-minuten afwijking op basis van taal
De belangrijkste maatregel is de mogelijkheid om op basis van taal een afwijking te vragen op de wettelijke verplichting om naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te worden vervoerd” zegt Marcel Van Der Auwera, diensthoofd dringende geneeskundige en psychosociale hulpverlening van de FOD Volksgezondheid. “Dit betekent dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht wordt waar hij/zij zeker in het Nederlands wordt geholpen, op voorwaarde dat het tijdsverschil in verplaatsing niet meer dan 12 minuten bedraagt. Uiteraard moet de medische situatie van de patiënt het toelaten om 12 minuten extra onderweg te zijn en de afwijking moet ook expliciet worden gevraagd door de patiënt of diens omgeving.”

“Na bevestiging bij de Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening in Vlaams-Brabant werd deze maatregel omgezet in een formeel dienstorder binnen de Noodcentrale 112, “ zegt Erik Engels, dienstchef van de noodcentrale 112 te Vlaams-Brabant. “Al onze operatoren werden grondig gebriefd, en weten nu zeer goed onder welke omstandigheden zij kunnen ingaan op de vraag om naar een Nederlandstalig ziekenhuis te worden overgebracht. Op basis van de maatregelen simuleerden we de aanrijtijden en konden we vaststellen dat, mits toestemming om 12 minuten af te wijken, men vanop elke locatie in de Druivenstreek en de regio ten Westen van Brussel naar een Nederlandstalig ziekenhuis kan worden overgebracht”, aldus nog Erik Engels”.

• Bevestiging nieuwe lijst van Nederlandstalige ziekenhuizen
De noodcentrale beschikt over een nieuwe positieve lijst met ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Brussel, waar zorgverlening in het Nederlands gegarandeerd is. Het Sint Elisabeth ziekhuis in Ukkel, staat als tweetalig ziekenhuis niet meer op deze lijst waardoor patiënten bij de toepassing van de 12 minuten regel hier niet meer naartoe gebracht zullen worden.

• Geen opnamestop meer op de spoeddiensten van de ziekenhuizen in Vlaams-Brabant
In het verleden kondigden ziekenhuizen in Vlaams-Brabant een tijdelijke “patiëntenstop” af tijdens drukke momenten, waardoor het onmogelijk was voor de 112-centrale om Nederlandstalige patiënten bij toepassing van de 12-minuten afwijkingsregeling door te sturen naar die ziekenhuizen. De Federale Gezondheidsinspecteur van Vlaams-Brabant heeft nu in samenspraak met die ziekenhuizen beslist dat geen enkel ziekenhuis in onze provincie nog patiënten kan weigeren wegens drukte of een opnamestop, tenzij in geval van een noodplan én in overleg met de gezondheidsinspectie.

Deze maatregelen zijn een echte doorbraak in het dossier van de taalproblematiek binnen de dringende geneeskundige hulpverlening in Vlaams-Brabant, die veel pijnlijke en onaanvaardbare situaties zal vermijden naar de toekomst toe,” besluit gouverneur Jan Spooren. “Ik wens alle bevoegde overheden en hulpdiensten dan ook te bedanken voor hun bijdrage aan deze oplossing. Samen met de lokale besturen zal ik nu alles in het werk stellen om de bevolking hierover te informeren en sensibiliseren”.

Vlaams-Brabant is goed voor 7,3 miljoen dagtrips en 8,6 miljoen trips door omgevingsrecreanten

VLAAMS-BRABANT: – Het dagtoerisme blijft een belangrijke pijler van de toeristische sector. Jaarlijks maken 7,3 miljoen Belgen daguitstappen naar Vlaams-Brabant. Met een omzet van 181 miljoen euro zorgen deze dagtrips voor een belangrijke economische impuls aan het toerisme in Vlaams-Brabant. Daarnaast zijn de omgevingsrecreanten goed voor 8,6 miljoen trips naar nabijgelegen gemeenten en steden.

4,1 miljoen daguitstappen hadden plaats in de Groene Gordel.
De populairste activiteiten tijdens een daguitstap zijn wandelen (37%), bezoek aan een stad of een dorp (21%), bezoek van een museum, tentoonstelling, attractie of groendomein (14%), bezoek van een evenement (15%) en fietsen (12%).

5,3 miljoen omgevingsrecreanten bleven in de Groene Gordel
Naast de dagtoeristen zijn er ook de omgevingsrecreanten die activiteiten ondernemen buiten de eigen gemeente maar niet verder dan twintig kilometer.
De populairste activiteiten bij omgevingsrecreanten zijn wandelen (44%), bezoek aan een stad of een dorp (7%), bezoek van een evenement (17%), fietsen (10%) bezoek van een museum, tentoonstelling, attractie of groendomein (8%).

Dit zijn enkele resultaten uit een onderzoek over dagtrips door Belgen naar Vlaanderen en Brussel van de vijf Vlaamse provinciale toeristische organisaties, Toerisme Vlaanderen, de vzw Kunststeden Vlaanderen en Visit Brussels. Tussen juni 2021 en juni 2022 werden tweewekelijks 3.000 Belgen bevraagd over hun dagtrips naar Vlaanderen en Brussel.

Energiespaarkalender helpt energie besparen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een energiespaarkalender voor 2023. Het doel van de kalender is om inwoners te motiveren en te helpen om energie te besparen.

De energiecrisis treft iedereen”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor wonen. “We willen de inwoners helpen om energie te besparen. De kalender maakt deel uit van een campagne over duurzaam renoveren”.

In de kalender staan praktische bespaartips, nuttige weetjes over energie en energie besparen en een kalenderblad waarop bespaaracties ingepland kunnen worden.
De kalenders zijn na de kerstdagen of in de eerste weken van het nieuwe jaar verkrijgbaar via de gemeenten.