Maak mee het nieuws!

Kondig de activiteiten van je vereniging GRATIS aan op www.sint-pieters-leeuw.eu

Wandeling, eetfestijn, tentoonstelling, tornooi, dorpsfeest, …
Bezorg ons volgende gegevens: wie, wat, waar, wanneer en om hoe laat,… (foto’s of affiche als JPEG of PDF.)
Stuur alles naar:  info.vereniging@gmail.com

De onafhankelijke site www.sint-pieters-leeuw.eu (reclamevrij!) wordt gemaakt door vrijwilligers.
We kunnen onmogelijk op alle verenigingsactiviteiten aanwezig zijn.
U mag steeds zelf een kort verslagje met foto’s doorsturen dewelke wij dan met plezier publiceren
Stuur alles naar: info.vereniging@gmail.com


banners:
  


Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens

GDPR, de General Data Protection Regulation.
Bij http://www.sint-pieters-leeuw.eu zijn we altijd al heel omzichtig omgesprongen met gegevens. We hebben nooit gegevens aan derden door gegeven en zullen dat ook nooit doen: jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen http://www.sint-pieters-leeuw.eu. We behandelen alle gegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor jouw privacy.


Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website http://www.sint-pieters-leeuw.eu (hierna de ‘website’). Te contacteren via info.vereniging@gmail.com

Doel van deze privacyverklaring
http://www.sint-pieters-leeuw.eu hecht een groot belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Daarbij respecteren wij steeds de eisen uit de privacywetgeving, in het bijzonder de Privacywet van 1992 die vanaf 25 mei 2018 wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als GDPR). Met deze privacyverklaring willen wij je informeren over het verwerken van jouw persoonsgegevens.
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door http://www.sint-pieters-leeuw.eu, kan je steeds contact opnemen via info.vereniging@gmail.com.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Gegevens die je ons bezorgt
– persoonsgegevens enkel verwerken voor het doel waarvoor we deze hebben gekregen;
– niet meer persoonsgegevens verwerken dan absoluut nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;
– persoonsgegevens maar zolang bijhouden als nodig is voor het doel waarvoor ze worden verzameld;
– Wanneer je periodieke mededelingen van ons wil ontvangen verleen je ons uitdrukkelijk de toestemming om alle persoonsgegevens op te slaan en te verwerken die je ons bezorgt of bevestigt via het invulformulier op onze website.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je bij een volgend bezoek aan onze website als gebruiker wordt herkend waardoor surfen op onze site nog makkelijker voor je wordt. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers.
Het is mogelijk om via de instellingen van je internetbrowser niet-functionele cookies te blokkeren of te beheren. Bovendien kan je op elk moment de geïnstalleerde cookies van je computer verwijderen. De manier waarop je dit doet verschilt per browser. Als je cookies weigert en/of verwijdert, is het mogelijk dat je geen gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden die onze website te bieden heeft.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Bovendien verwijderen we jouw gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons dit verzoekt.

Het intrekken van je toestemming en andere rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens
Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds het recht op:
– het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:
– door één, meerdere of alle opgegeven voorkeuren voor het ontvangen van communicatie door http://www.sint-pieters-leeuw.eu in te trekken
– door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser
– een verzoek tot inzage van jouw persoonsgegevens
– een verzoek tot rectificatie van jouw persoonsgegevens
– een verzoek tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
– een verzoek tot de algehele verwijdering van jouw persoonsgegevens
– een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Alle verzoeken voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens hier: www.privacycommission.be/nl/contact.

De beveiliging van jouw persoonsgegevens
http://www.sint-pieters-leeuw.eu doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten.

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van veranderingen die een invloed kunnen hebben op jou.


Gebruikersvoorwaarden
http://www.sint-pieters-leeuw.eu biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘informatie’ verstaan we alle teksten, al het fotografische materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid
http://www.sint-pieters-leeuw.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht.
http://www.sint-pieters-leeuw.eu heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecontroleerd. Dat betekent niet dat http://www.sint-pieters-leeuw.eu de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen.
Noch http://www.sint-pieters-leeuw.eu, noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in deze website. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan http://www.sint-pieters-leeuw.eu.
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal is verboden. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met http://www.sint-pieters-leeuw.eu via info.vereniging@gmail.com

Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ondanks systematische controle kan http://www.sint-pieters-leeuw.eu geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat http://www.sint-pieters-leeuw.eu de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de beheerders van deze sites.
http://www.sint-pieters-leeuw.eu aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site http://www.sint-pieters-leeuw.eu verwijst.


 

%d bloggers liken dit: