N-VA Sint-Pieters-Leeuw wil politie in Zuun houden

SINT-PIETERS-LEEUW: – N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft een klacht ingediend bij de gouverneur van Vlaams-Brabant. Hiermee wil zij de beslissing van de gemeenteraad van 27 september 2012 om “de oude rijkswachtkazerne” te verkopen voorkomen.

 lijsttrekker van N-VA Sint-Pieters-Leeuw,  Luc Deconinck “Er is geen enkele reden om deze beslissing snel-snel door te drukken twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Het maatschappelijk verslag van 2011 van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw geeft aan dat de meeste geregistreerde feiten zich, net zoals de vorige jaren, voordeden rond het centrum van Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun. De maanden maart en januari zaten ruim boven het gemiddelde van 168 gerechtelijke feiten per maand. De “oude rijkswachtkazerne”, die het huidige bestuur snel-snel wil verkopen ligt op 1,7 km of 2 minuten van het centrum van het Negenmanneke en 1,8 km of 4 minuten van het centrum van Ruisbroek. Indien deze voormalige rijkswachtkazerne verkocht wordt, zal de Politie moeten interveniëren vanuit de uithoek van de gemeente (site Van Cauwelaert aan de Pepingsesteenweg, op de uithoek van de gemeente, bijna in Breedhout. De interventietijd naar Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek zal met 10 – zeer kostbare – minuten worden verlengd.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw wil met haar klacht bij de provinciegouverneur voorkomen dat deze site in de Lemanstraat in Zuun wordt verkocht en zal de interventiepost in Zuun behouden als zij na de verkiezingen mee mag besturen in Sint-Pieters-Leeuw.”

N-VA is verbijsterd over Franstalige correspondentie van vrederechter in Halle

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Persbericht NV-A:
De N-VA is verbijsterd dat de vrederechter van het kanton Halle, tegen alle wetten in, officiële documenten in het Frans verspreidt in Sint-Pieters-Leeuw. Lokaal lijsttrekker Luc Deconinck en de parlementsleden Ben Weyts en Mark Demesmaeker trekken aan de alarmbel.

Leeuws N-VA-kopman Luc Deconinck raakte in het bezit van een correspondentie tussen de Halse vrederechter en een inwoner uit Sint-Pieters-Leeuw. Deze laatste werd door de vrederechter opgeroepen om te zetelen als voorzitter van een stembureau in Sint-Pieters-Leeuw. Betrokkene reageerde dat hij geen Nederlands sprak, enkel Frans. Twee weken later kreeg de Franstalige de officiële documenten opnieuw toegestuurd door de vrederechter … in het Frans.

Dit is vanzelfsprekend totaal onwettig“, legt Deconinck uit, “Zeker van iemand zo hooggeplaatst als een vrederechter verwacht je toch dat die de wetten naleeft?“. Deconinck vreest ook dat dit geen alleenstaand geval is. “Van deze correspondentie zijn we nu toevallig op de hoogte geraakt, maar wie weet hoeveel keer het vredegerecht de taalwet al niet overtreden heeft? En dan heb ik het niet alleen over de organisatie van de verkiezingen, maar ook over het dagelijkse werk van het vredegerecht.”

Ook volksvertegenwoordigers Ben Weyts en Mark Demesmaeker moeien zich met de zaak. Demesmaeker vraagt in het Vlaams Parlement minister van Binnenlandse Aangelegenheden Bourgeois om een reactie.

Ben Weyts uit buurgemeente Beersel is federaal volksvertegenwoordiger voor de N-VA. Hij interpelleert de minister van Justitie over de zaak. “De vrederechter overtreedt zowel de taalwet als het kiesdecreet. Hier staan ernstige straffen op. Minister Turtelboom is verantwoordelijk voor de rechtelijke macht, ook wanneer het gaat over de betrokkenheid bij de organisatie van verkiezingen. Ik wil van haar een duidelijke veroordeling van deze praktijken horen en weten welke sancties worden getroffen“. Treedt de gerechtelijke overheid niet kordaat op, dan bekijken Deconinck, Weyts en Demesmaeker welke juridische stappen ze zelf kunnen zetten.

De N-VA’ers zijn dus verbijsterd over het incident. “Iemand die de wetten moet doen naleven, legt de wetten naast zich neer. Volgens de vrederechter moet elke Franstalige in Vlaanderen gewoon zeggen dat hij documenten in het Frans wil en dan krijgt hij die. Met zo’n houding is heel onze streek binnen de kortste keren helemaal verfranst. Je moet toch geen N-VA’er zijn om te beseffen dat dit een totaal verkeerd signaal is. Wij zijn hier echt niet goed van. Is ook dit weer een gevolg van de extra privileges voor Franstaligen in ruil voor de splitsing van B-H-V? En verwacht men dan dat wij blij zijn met zo’n akkoord?“.

Politiek debat Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – In CC De Merselborre Vlezenbeek had vanavond een politiek debat plaats georganiseerd door De Verenigde Handelaars van Vlezenbeek naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Het debat werd opgedeeld in enkele grote thema’s zoals: mobiliteit,sportinfrastructuur, huisvesting, financiën en taal. De vragen waren tot stand gekomen via een enquête in Vlezenbeek. Moderator Geert Vanhassel ondervroeg de lokale politici en hun lijsttrekkers.

Deze diashow vereist JavaScript.

Hieronder staan de reacties uit de enquête die aan bod kwamen in het debat.
Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over deze thema’s te zeggen had. 

THEMA MOBILITEIT
-Postweg : -hoge snelheden + grote toename (uit Halle & Pajottenland om ellende Bergensesteenweg/Ninoofsesteenweg te vermijden) Overheid verwijderde intussen borden ‘bebouwde kom’ & snelheid werd opgetrokken van 50 km/u naar 70 km/u.
-Ook aansluitingswegen Postweg (Herdeweg, Domstraat, … ) zijn door het sluipverkeer onveilig & niet aangepast (voor zwakke weggebruikers)
-Rotonde Erasmus : graag aftakking Vlezenbeek. Zou doorstroming verbeteren.
-Bergensesteenweg : -Graag nieuw mobiliteitsplan voor Bergensesteenweg (ontsluiting Carrefour- & Ikea-site)
-Hoever staan de plannen voor de Ringweg
-Parkeerproblemen : – Moeilijkheden in centrum Vlezenbeek door concentratie banken & handelszaken. Waarom geen parking in de rotonde aan de kerk of kant aan de kerk. Is nu wel groen maar wordt toch niet onderhouden.

THEMA SPORTINFRASTRUCTUUR
-Voetbalinfrastructuur : verouderde sportsites voor Negenmanneke & Vlezenbeek.
-Sportkring Vlezenbeek : voetbalterreinen zijn zonevreemd : daardoor geen investeringen meer gebeurd. Toekomst : regulariseren of nieuwe terreinen ?
(ter info : er waren reeds plannen voor nieuwe terreinen aan de Postweg & Konijnenstraat, zou realiteit worden vanaf 2008… ) Situatie is momenteel onleefbaar en schrijnend in vergelijking met andere Leeuwse ploegen. Daardoor zien we ook veel leden verdwijnen
-Sportinfrastructuur algemeen : Wat is de toekomst voor de sportinfrastructuur in Sint-Pieters-Leeuw
-Volleybalclub Zuun : 13 jeugd-, senioren & recreatieploegen (die elk ook hun reserve ploeg hebben). Nijpend tekort aan uren in Wildersportcomplex. En nu vaak tot 23u (voor jeugdspelers is dat laat) Kan zaal verruimd worden ? Of beter : bijkomstige zaal in Vlezenbeek ? (Ruisbroek is jammer genoeg te ver)
-Voor 12- tot 18-jarigen weinig voorhanden. Zijn er plannen voor skate-park bvb ?

THEMA HUISVESTING EN FINANCIËN
-KLJ : nu gehuisvest aan Postweg : zeer gevaarlijk en ook te kleine lokalen. Ook geen buitenruimte.
-Hoe ver staat het overleg met gemeente, parochie, kerk en school over containerklassen ?
-Is leegstaande pastorie geen oplossing ? Ook tuin voorhanden.
-Is er mogelijkheid tot bouwen ?
-Sint-Cecilia-fanfare : geen passende locatie voor concerten (ofwel turnzaal, parochiezaal of kerk. Maar dat is geen ideale omgeving voor akoestiek, inrichting, drankje achteraf, …) GC Coloma & Merselborre zijn te krap !
-Ook repetitieruimten wordt een probleem. 40 muzikanten herbergen vraagt grote oppervlakte
-Geen CC. In vergelijking met omliggende gemeenten (Dilbeek, Halle, Ternat) weinig aanbod. In die CC’s doorgaans grote variatie van klassieke-, jazz- & popconcerten , dans & theater. Aanbod GC Coloma is zeer beperkt.
-Weinig feestmogelijkheden

THEMA TAAL
-Onderwijs : In de Leeuwse scholen is 40% anderstalig. Onderwijs heeft gereageerd met extra leerkrachten en omkadering. Lln weigeren is wettelijk niet mogelijk (In Brussel wel) Maar uitbreiding van die maatregel naar de Rand kan niet.
–Kan gemeente wat verhelpen aan deze problematiek ? Betere opvolging stimuleren van genomen maatregelen ? Beter sensibiliseren ? (via campagne & affiches) Organiseren van Nederlandse lessen ?
-Waarom geen samenwerking tussen scholen en integratiedienst (Kan ideeën aanreiken en ondersteunen)

Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw organiseert DEBATtle

SINT-PIETERS-LEEUW: – Jeugdraad Sint-Pieters-Leeuw organiseert DEBATtle: een politiek debat voor iedereen dat handelt over jongerenthema’s.

Op 14 oktober strijden de lokale (kandidaat-) politici weer voor een zitje in de gemeenteraad. Ook de Leeuwse jongeren zijn benieuwd wat politiekers de komende 6 jaar van plan zijn met hun gemeente. Daarom organiseert de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw DEBATtle.

Over heel Vlaanderen worden er in het weekend van 28-29-30 september politieke jeugddebatten opgezet. Het initiatief wordt ondersteund door verscheidene jeugdwerkkoepels waaronder de Vlaamse jeugdraad en Karuur. Ook de jeugdraad van Sint-Pieters-Leeuw neemt deel en organiseert op vrijdag 28 september 2012 haar eigen politiek debat.
Op de agenda staat geen saai debat” meldt voorzitter Marnix. “Integendeel, op een ludieke manier willen we te weten komen wat politiekers voor de jeugd de komende 6 jaar in petto hebben”.

Het politieke jongerendebat gaat door op vrijdag 28 september in Laekelinde. De deuren openen om 19u30, het debat zelf start om 20u00. Niet enkel jongeren, maar iedereen is welkom. Op het politieke debat zullen onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op de leefwereld van kinderen, jongeren en adolescenten. Ruimte en veiligheid zijn thema’s die jongeren bezig houden en zullen zeker op de agenda staan.

het politiek debat Ruisbroek, deel 3 overlast en veiligheid

RUISBROEK: – Dinsdagavond organiseerde de handelsvereniging ‘Ruisbroek leeft!’ een politiek debat in zaal Ons Huis in Ruisbroek. Het debat werd gebaseerd op een enquête die de handelsvereniging had gehouden. Zo’n 200 geïnteresseerde burgers waren op de afspraak.
7 politieke kopstukken uit Sint-Pieters-Leeuw werden door moderator Geert Vanhassel door enkele grote thema’s geleid die de bevolking van Ruisbroek beroeren: netheid, omgeving, overlast en veiligheid.

Tot slot in het derde deel werd er dinsdagavond gedebatteerd over ‘overlast en veiligheid’ in Ruisbroek.
In de enquête werd door de inwoners van Ruisbroek volgende zaken aangehaald: -Druggebruik door jongeren op openbare plaatsen, Overdreven snelheid in bebouwde kom, vrachtverkeer,joyriders, Buurtoverlast, Meer blauw op straat,…

Op het einde van het debat polste moderator Geert Vanhassel bij Open Vld, N-VA, Vlaams Belang, sp.a, Groen , CD&V en PF naar hun engagement, concreet actieplan bij de volgende verkiezingen voor Ruisbroek (zie video).
Als slot las Alex Demets van de handelsvereniging nog één mail voor die hij ontvangen had als reactie op de enquête.

Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over dit thema te zeggen had.

Zie ook deel 1: Netheid. en deel 2: omgeving van Ruisbroek.

het politiek debat Ruisbroek, deel 2 omgeving

RUISBROEK: – Dinsdagavond organiseerde de handelsvereniging ‘Ruisbroek leeft!’ een politiek debat in zaal Ons Huis in Ruisbroek. Het debat werd gebaseerd op een enquête die de handelsvereniging had gehouden. Zo’n 200 geïnteresseerde burgers waren op de afspraak.
7 politieke kopstukken uit Sint-Pieters-Leeuw werden door moderator Geert Vanhassel door enkele grote thema’s geleid die de bevolking van Ruisbroek beroeren: netheid, omgeving, overlast en veiligheid.

Het tweede thema waarover dinsdagavond gedebatteerd werd was ‘Omgeving’.
Zo waren er in de enquête veel bedenkingen over de voet- en fietspaden die in zeer slechte staat zijn, de krotwoningen in de Kerkstraat is voor velen een doorn in het oog, parkeerproblemen, groen in Ruisbroek,…
 
Wat vertelden de politiekers over deze krotten in de Kerkstraat? bekijk onderstaande video (op 7min41″)

Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over dit thema te zeggen had.

Zie ook deel 1: Netheid.

het politiek debat Ruisbroek, deel 1 netheid

RUISBROEK: – Dinsdagavond organiseerde de handelsvereniging ‘Ruisbroek leeft!’ een politiek debat in zaal Ons Huis in Ruisbroek. Het debat werd gebaseerd op een enquête die de handelsvereniging had gehouden. Zo’n 200 geïnteresseerde burgers waren op de afspraak.

7 politieke kopstukken uit Sint-Pieters-Leeuw werden door moderator Geert Vanhassel door enkele grote thema’s geleid die de bevolking van Ruisbroek beroeren: netheid, omgeving, overlast en veiligheid.
 

De inleiding werd gegeven door Alex Demets van de handelsvereniging:
Ruisbroek mort . Ruisbroek voelt zich achteruitgesteld, verwaarloosd, verguisd. Ruisbroek voelt zich vuil, niet onderhouden. Ruisbroek trilt en kreunt onder het doorrazend verkeer ….Ruisbroek heeft heimwee naar vroeger. Geachte politiekers: Ruisbroek is kwaad!

Uiteraard is niet alles negatief , eerst en vooral, er begint wat te bewegen , dit mag jullie aanwezigheid en talrijke inzendingen met commentaar getuigen.Dan, zoals een opmerkzame burger van dit dorp het heeft geschreven: we hebben een jeugddienst, een bibliotheek, het paviljoentje, een kasteel met publiek park , er is een handelsvereniging, uw gastheer vanavond.Er zijn plannen voor een grondige heraanleg van de Fabriekstraat, de Karel Gilsonstraat , het Kerkplein en het kruispunt met de Stationstraat. Ook de Kerkstraat zou, eindelijk , worden aangepakt.

Echter, naast al die andere , zowel subjectieve als objectieve, zware en minder zware problemen , lijkt dit alles teveel als een doekje voor het bloeden, of: to little, to late. Ruisbroek is veel te lang op zijn beloop gelaten. Natuurlijk, niet alles kan op het conto van de politiek geschoven worden: onze maatschappij is de laatste 30 jaar veel egocentrischer, en ook egoïstischer geworden. Ouders houden zich niet meer bezig met hun kinderen, en moeten steeds op hun plichten gewezen worden.

Ruisbroek ligt nu eenmaal gevangen tussen de Bergensesteenweg en de Ring , wat in de de eeuw van de auto zijn eigen problemen meebrengt.Bovendien is dit dorp gebouwd rond verdwenen fabrieken , in een tijd dat auto’s een ongekende luxe waren , en geenszins noodzakelijk dankzij de talrijke zelfstandigen. Dat is nu wat anders…..parking problemen kunnen gedeeltelijk daaraan toegeschreven worden.Burgers zouden ook moeten beseffen dat er naast rechten , plichten zijn, en dat de grens van onze vrijheden ligt aan de vrijheden van onze buren.Niettegenstaande dat, beste politiekers, is er een item dat u voor ogen moet houden: Ruisbroek is de meest direkte poort van Sint-Pieters-Leeuw van en naar de hoodstad : maak dan van Ruisbroek de poort die Sint-Pieters-Leeuw waard is , en niet , zoals algemeen blijkt uit de enqueteformulieren, de vuinisbelt van de hoofdstad, een buffer voor de rest van de gemeente.

Met andere woorden: Sint-Pieters-Leeuw begint niet achter het kanaal, ze begint hier. ”

Het eerste thema dat aan bod kwam omdat het uitvoerig terug kwam in de enquête was ‘netheid’.
Wat voor de meeste inwoners het thema was waarover ze zich ongerust maakten. Enkele citaten ‘Ruisbroek is vuil, Ruisbroek is de vuilbak van Sint-Pieters-Leeuw, veel formulieren hadden het over de hondenpoep, sluikstorten, stoepen die niet gekuist worden,…’

Daar in een verkiezingsstrijd elk woord gewikt en gewogen wordt liet de onafhankelijke nieuwssite tijdens het debat een ‘getuige video’ opname meelopen zodat u zelf kan horen wat elke politieker over dit thema te zeggen had.

Moderator Geert Vanhassel kon het thema ‘netheid’ als volgt samenvatten: ” Ik onthou, er komen meer straatvegers in Ruisbroek met degelijk materiaal en de wijkagent zal vaker ingezet worden om mensen op hun plichten te wijzen.”

Morgen in deel 2: het thema ‘omgeving’ zoals slechte  fiets- en voetpaden,…

lijstvoorstelling Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het kasteel Coloma had vandaag de voorstelling plaats van de Open Vld-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Evenals het programma waarmee ze naar de kiezer trekken.

.


Kandidaten Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw

1. Kathleen D’HERDE
2. Jos VAN CUTSEM
3. Alain CARREMANS
4. Hugo WAUTERS
5. Bruno VANDEVELDE
6. Paulette BORREMANS
7. Kris GEEROMS
8. Richard FRESON
9. Jeroen BETTENS
10. Pascal KNAEPEN
11. Habiba El BOUJADAINI
12. Thomas VAN RIET
13. Lotte DIERKENS
14. Kristel MICHIELS
15. Mathias LEVACQ
16. Danielle LAUKENS
17. Olivier HUYGENS
18. Lize-Marie ZWINGS
19. Mark VANLAETHEM
20. Martina EERLINGS
21. Kevin VINCKE
22. Gisele VANDERHASTEN
23. Gregory LISART
24. Nelly CEUTERICK
25. Viviane VERSTREPEN
26. Fabio D’OSTILIO
27. Louissette FEYTENS
28. Monica LITTLE
29. Nadia LAUS
30. Ignace BLONDEEL
31. Fons GEEROMS

verkiezingsprogramma Open-Vld
• Duidelijke visie op de toekomst van onze gemeente
• We kennen de problemen
• We willen ze verder aanpakken
• –> verschillende thema’s komen terug ineen uitgebreid verkiezingsprogramma

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw pleit voor

• Verder werken aan een financieel gezonde gemeente
• Degelijk onderhoud van het bestaande gemeentelijk patrimonium (gebouwen, wegennet, fietspaden,grachten en beken, rioleringsstelsel, begraafplaatsen)
• Bouw van assistentiewoningen en een dienstencentrum in Leeuw centrum ism. private partner
• Uitbreiding van kinderopvangplaatsen
• Meer maatregelen tegen alle vormen van overtredingen die de veiligheid in het gedrang brengen, meer Blauw op straat! –> want “Zonder veiligheid is er geen vrijheid!”
• verdere administratieve vereenvoudiging
• een maximale digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening
• maximale ondersteuning van verenigingen en wijkcomité’s

Open Vld Sint-Pieters-Leeuw zegt niet alleen wat er moet gebeuren, maar wil het ook realiseren!

N-VA Sint-Pieters-Leeuw maakt programma voor gemeenteraadsverkiezingen bekend.

SINT-PIETERS-LEEUW:  – N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Pieters-Leeuw bekend gemaakt.

het volledige en verkorte programma voor Sint-Pieters-Leeuw 2013 – 2018, kan je vinden op hun website:
http://sint-pieters-leeuw.n-va.be/verkiezingen2012

 • Sint-Pieters-Leeuw: uw Vlaamse gemeente
 • N-VA wil de onveiligheid kordaat aanpakken
 • Sint-Pieters-Leeuw moet groen blijven
 • N-VA wil dat Sint-Pieters-Leeuw niet stilstaat
 • Opgeruimd staat netjes. N-VA zal er werk van maken!
 • Het kostbare sociale weefsel koesteren en versterken
 • Inburgering topprioriteit voor N-VA
 • Leefbare dorpskernen en betaalbare woningen
 • N-VA wil een cultuurbeleid met ambitie
 • Wateroverlast : duurzaam oplossen
 • Gezinnen : welzijn voor jong en oud
 • Inspraak moet leiden tot uitspraak

top 3 sp.a Sint-Pieters-Leeuw is bekend

SINT-PIETERS-LEEUW: –  SP.A Sint-Pieters-Leeuw maakt zijn eerste 3 kandidaten bekend voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Lijsttrekker is Guy Jonville, gemeenteraadslid en voorzitter van sp.a Sint-Pieters-Leeuw. Op 2 staat Jacqueline Bormans, lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het OCMW en Nicolas Rousseau, penningmeester en ondervoorzitter van de sp.a-afdeling sluit de top 3 af.

Guy Jonville: “Met deze lijst kiest sp.a Groot-Leeuw voor een evenwicht, een evenwicht tussen ervaring met de huidige mandatarissen enerzijds en verjonging anderzijds. En dat evenwicht vindt men ook terug in ons programma. sp.a Leeuw wil zijn stempel drukken op het gemeentelijk beleid. En dit willen we doen door samen te werken met de mensen. Zo willen we samen de armoede aanpakken. Natuurlijk kunnen wij niets doen aan de inkomens, maar we kunnen wel zorgen voor meer betaalbare energie door bv groepsaankopen van gas en electriciteit te organiseren vanuit de gemeente. sp.a Groot-Leeuw heeft dit een aantal maanden terug gedaan en 200 gezinnen hebben toen de overstap van energieleverancier gedaan. Voor een gemeente als Sint-Pieters-Leeuw is dit een zeer goed cijfer.”

Jacqueline Bormans, OCMW-Raadslid: “We moeten ook een sociale foto van onze gemeente maken. Waar zijn de problemen het grootst in onze gemeente? Met behulp van lokale armoede-indicatoren, zetten we gerichte acties op, die onderzoeken welke de noden van de meest kwetsbaren zijn. Een eerste stap is het inventariseren van al onze beschikbare lokale gegevens over (kinder)armoede. We houden een vinger aan de pols, en rmoeten snel reageren op nieuwe tendensen.

Nicolas Rousseau: “Maar ons programma gaat ruimer dan de klassieke sp.a-thema’s. We willen ook werk maken van meer veiligheid en dat doen we niet door repressief op te treden. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de knelpuntwandelingen, groepswandelingen in een wijk, waarbij de deelnemers nagaan wat de omgeving onveilig maakt of wat hen een onveilig gevoel geeft. Na de wandeling maakt men een inventaris op van de knelpunten en zoekt men samen naar oplossingen. Tegelijkertijd krijgen de buurtbewoners een juist, objectief beeld van hoe (on-)veilig hun buurt in werkelijkheid is. Zo gaat het veiligheidsgevoel vaak al de goede kant op. De samenwerking tussen inwoners, politie en bestuur zijn belangrijk om de doorstroming en opvolging van de informatie over de veiligheidssituatie te garanderen.”

In de loop van de volgende dagen wordt het definitief programma van sp.a Sint-Pieters-Leeuw en de volledige lijst bekend gemaakt.

N-VA Sint-Pieters-Leeuw buigt zich tijdens kandidatendag over programma

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hadden de 31 kandidaten van N-VA Sint-Pieters-Leeuw een studiedag in het  Coloma kasteel.

Er werd gewerkt rond het programma van N-VA voor Sint-Pieters-Leeuw voor de komende 6 jaren. Werkgroepen wisselden concrete voorstellen uit om de doelstellingen van N-VA voor de gemeente in de praktijk om te zetten. Er werd vooral stilgestaan bij het behoud van een groene en Vlaamse gemeente, de werking van de politie en veiligheid, het bestrijden van de verloedering die in sommige wijken toeslaat. Ook het stimuleren van verenigingen, sport, jeugd ,cultuur, betaalbaar wonen, stedenbouw en betere mobiliteit staan hoog op de agenda Tenslotte werd stilgestaan bij de gemeentefinanciën. Een zuinige begroting in evenwicht is voor N-VA een prioriteit. Daarbij mag niet aan de courante investeringen in wegen en infrastuctuur worden geraakt.


N-VA is sedert de verkiezingen van juni 2010 de grootste partij in Vlaanderen. Via onze ministers Philippe Muyters en Geert Bourgeois drukken we al een stevige stempel op het Vlaams regeringsbeleid en dat willen we ook in zoveel mogelijk Vlaamse gemeenten doen, te beginnen met Sint-Pieters-Leeuw, want verandering begint in Sint-Pieters-Leeuw!”, zo zegt lijsttrekker Luc Deconinck.

Op 9 mei jl. keurde de Algemene Ledenvergadering van N-VA Sint-Pieters-Leeuw de modellijst van 31 kandidaten goed. De lijst telt 15 vrouwen en 16 mannen.

1 Luc Deconinck
2 Marleen Van Hassel – De Kegel
3 Katleen Bury
4 Jan Desmeth
5 Eddy De Cock
6 Gunther Coppens
7 Nicole Billens
8 Jeanine Van Der Velden
9 Kim Paesmans
10 Bram Demeur
11 Herwig Smeets
12 Bart Huygh
13 Lili Ockerman
14 Katrien Deville
15 Sarah Van Hassel
16 Jan Van Belle
17 Wiske Lasat – Jansen
18 Guy Lories
19 Betty Willems
20 Daniel Gistelinck
21 Leen Van Hedent
22 Frida Willecomme
23 Peter De Clercq
24 Guido Lasat
25 Patricia Demartin
26 Marie-Jeanne Willems – Van Belle
27 Johan Huygh
28 Maria Cnudde
29 Guido Vanbelle
30 Ivo Debruyn
31 Gust Crabbe

Lijsttrekker N-VA , Luc Deconinck: “ We waren vandaag in Coloma met onze 31 kandidaten aanwezig voor twee bedoelingen.
Ten eerste de campagne uitstippelen en onze kandidaten goed informeren hoe de campagne in elkaar zit. Met uitleg over de verschillende wetgevingen, beperkingen,… want er zijn er toch heel wat waar je moet aan voldoen.
En ten tweede, belangrijk ook , het ontwerp van programma dat klaar is grondig bediscussieerd door inbreng van alle 31 kandidaten. En dat is uiteindelijk eigenlijk ook het belangrijkste want daarvoor gaan wij natuurlijk. Voor de realisatie van een programma van N-VA. Het algemene N-VA programma uiteraard: Vlaams, groen maar ook de lokale standpunten. “

Wat waren de opvallendste resultaten van de enquête die jullie hielden in de gemeente?

Luc Deconinck: “ Wat daarin opviel was dat de mensen voor de vervreemding een stuk bang zijn. Verloedering kwam ook zeer veel aan bod evenals zwerfvuil. Ook werd er aandacht gevraagd voor een deel verstedelijkte gebieden. Vanuit Ruisbroek ontvingen we heel wat klachten van mensen die een soort van neergang waarnemen van hun buurt en dat zeer erg vinden.
Dat is dan ook één van onze programmapunten geworden; dat we tegen al die verloedering een extra inspanning gaan doen om onze gemeente terug meer tot leven te brengen.”

verkiezingen 2012: NV-A stelt zijn lijst voor

SINT-PIETERS-LEEUW: – De N-VA Sint-Pieters-Leeuw heeft zijn volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 voorgesteld.
Luc Deconinck zal de lijst trekken en Gust Crabbe wordt lijstduwer. 

Luc Deconinck:” Bij de lijstvorming is gelet op inzet en bekwaamheid. We hebben ook gekeken dat er mensen waren van de verschillende deelgemeenten en wijken. En opvallend is ook dat we bij de 31 kandidaten 7 jongeren (jonger dan 30 jaar) hebben. Onze ambitie is om de grootste partij in Sint-Pieters-Leeuw te worden en dan ook de burgemeester te kunnen leveren.Maar dat zal niet eenvoudig zijn. We blijven dus met de beide voetjes op de grond.

het programma van de partij zal later bekend gemaakt worden.

De N-VA lijst met de 31 kandidaten telt 15 vrouwen en 16 mannen.
1 Luc Deconinck
2 Marleen Van Hassel – De Kegel
3 Katleen Bury
4 Jan Desmeth
5 Eddy De Cock
6 Gunther Coppens
7 Nicole Billens
8 Jeanine Van Der Velden
9 Kim Paesmans
10 Bram Demeur
11 Herwig Smeets
12 Bart Huygh
13 Lili Ockerman
14 Katrien Deville
15 Sarah Van Hassel
16 Jan Van Belle
17 Wiske Lasat – Jansen
18 Guy Lories
19 Betty Willems
20 Daniel Gistelinck
21 Leen Van Hedent
22 Frida Willecomme
23 Peter De Clercq
24 Guido Lasat
25 Patricia Demartin
26 Marie-Jeanne Willems – Van Belle
27 Johan Huygh
28 Maria Cnudde
29 Guido Vanbelle
30 Ivo Debruyn
31 Gust Crabbe

Vlaamse Regering legt aantal mandaten lokale verkiezingen vast

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur legde de Vlaamse Regering vandaag het aantal te verkiezen lokale mandatarissen vast voor de verkiezingen van oktober 2012. Door de bevolkingsgroei komen er 114 gemeenteraadsleden en 16 schepenen bij in vlaanderen; door de eerdere decreetaanpassing zullen er 60 provincieraadsleden minder zijn.

Het aantal te verkiezen lokale mandatarissen voor Sint-Pieters-Leeuw:
aantal inwoners op 1 januari 2012: 32.215
aantal raadsleden: 31
maximum aantal schepenen: 7

enquête N-VA : de kracht van verandering, ook in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale afdeling van N-VA in Sint-Pieters-Leeuw wil de inwoners van de gemeente zoveel mogelijk betrekken bij de opstelling van hun partijprogramma ze doen dit oa. via een enquête.
 
Katleen Bury:”We vinden het onze plicht de kiezers de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor ons programma en onze manier om aan politiek te doen. Vlaams en rechtlijnig. Maar er is meer. Het aangekondigde afscheid van burgemeester Lieve Vanlinthout leidt hoe dan ook tot verandering in het bestuur van de gemeente. De verkiezingen bieden een unieke kans om voor verandering te kiezen en een nieuwe, frisse visie in het bestuur te leggen.

Samen met de inzet van alle leden van het N-VA-bestuur bouwt onze lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Luc Deconinck aan een sterke en uitgebalanceerde groep kandidaten. De komende weken zullen we onze kandidaten uitgebreid voorstellen. Eerst willen we ons programma verder uitdiepen.
Uw inbreng daarbij is voor ons cruciaal. Al te vaak wordt er boven de hoofden van de burgers beslist. Daarom deze bevraging. Bezorg ons uw mening, visie of ideeën en aarzel niet om suggesties te formuleren. Zo kunnen we een programma opstellen dat ook met uw bekommernissen rekening houdt.

U kan dit formulier invullen via de website http://sint-pieters-leeuw.n-va.be/tijd-voor-verandering-ook-sint-pieters-leeuw We sluiten af op 31 maart 2012.
Inspraak mag geen loze slogan zijn. Als het aan de N-VA ligt, krijgen de inwoners het mee voor het zeggen.”

Sint-Pieters-Leeuw heeft 32.215 inwoners

VLAANDEREN: In het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2012 werden de inwonersaantallen per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 bekendgemaakt.

De onderstaande bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2012 worden bekendgemaakt ter uitvoering van artikel 5, § 3, en artikel 273, § 2, van het Gemeentedecreet en ter uitvoering van artikel 5, § 2, van het Provinciedecreet. Ze zijn bestemd voor het opstellen van de lijsten van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, het aantal te verkiezen stadsdistrictsraadsleden per stadsdistrict, en het aantal te verkiezen provincieraadsleden per provincie en per provinciedistrict op 14 oktober 2012, overeenkomstig artikel 7, § 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Totaal Vlaamse provincies: 6.345.387 inwoners
provincie Vlaams-Brabant: 1.094.054 inwoners
Sint-Pieters-Leeuw: 32.215 inwoners

Lancering ‘Vlaanderen kiest!’

VLAANDEREN: – Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) geven vandaag de aftrap voor de organisatie van de verkiezingen van 14 oktober 2012. De minister stuurt vandaag aan alle gemeente- en provinciale besturen een brief met richtlijnen ter voorbereiding van de verkiezingen en lanceert de verkiezingswebsite www.vlaanderenkiest.be.

Deze regering wil de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de verkiezingsdag in hun gemeente tijdig informeren. Met de brief en de lancering van http://www.vlaanderenkiest.be start de implementatiefase om de organisatie van de verkiezingen vlot te laten verlopen en krijgen tal van vragen een antwoord. De website bevat alle relevante informatie en wordt permanent geactualiseerd. Wie altijd op de hoogte wil zijn over de verkiezingsorganisatie kan zich abonneren op de elektronische verkiezingsnieuwsbrief Binnenl@nd Verkiezingen.

Minister Bourgeois: “We staan nu goed acht maanden voor de verkiezingen. De lokale besturen en andere betrokkenen beginnen zich te organiseren en hebben er alle baat bij dat ze goed geïnformeerd te zijn om van dit ‘feest van de democratie’ een succes te maken. Lokale besturen, kandidaten en geïnteresseerde burgers kunnen permanent terecht op de verkiezingswebsite om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen ter voorbereiding van de verkiezingen van 14 oktober.

Richtlijnen en nieuwigheden

Op 8 juli 2011 keurde het Vlaams Parlement al het nieuwe Kiesdecreet goed. Een aantal nieuwigheden hebben ook gevolgen voor de praktische organisatie van de verkiezingen, zoals bijvoorbeeld de indeling in stemafdelingen door de lokale besturen.

De meest opvallende nieuwigheden zijn de vermindering van het aantal te verkiezen provincieraadsleden tot 72 (in Limburg 63). Verder zijn de grenzen van de provinciedistricten hertekend zodat er voortaan per kieskring minstens zes provincieraadsleden worden verkozen. Voor de vaststelling van het aantal gemeenteraadsleden zal het inwoneraantal op 1 januari 2012 in aanmerking worden genomen. De regering zal die lijst zo spoedig mogelijk vastleggen (uiterlijk op 1 juni). In gemeenten waar met potlood en papier wordt gestemd, zijn de stembureaus open van 8 tot 13 uur. Daardoor kan het tellen vroeger beginnen dan in 2006.

VERKIEZINGEN 2010: burgemeester Lieve Vanlinthout – Sint-Pieters-Leeuw kan verkiezingen niet zelf organiseren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Persbericht van burgemeester Lieve Vanlinthout betreffende het niet organiseren van de verkiezingen door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, alsook het niet plaatsen van verkiezingsborden op openbaar terrein.

gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw
Het college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 10 mei – op 2 onthoudingen van de VLD-schepenen na – beslist dat het zich in de onmogelijkheid bevindt om de verkiezingen van 13 juni aanstaande zelf te organiseren. Dit heeft alles te maken met het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst is. Hierdoor druisen deze verkiezingen in tegen de Grondwet en zijn ze bijgevolg ongrondwettig. Dit laatste werd bevestigd in het arrest 73/2003 van het Arbitragehof van 26 mei 2003. De termijn van vier jaar die aan de wetgever werd gelaten om de ongrondwettigheid uit de wereld te helpen, is intussen ook voorbij.

Het college concludeert hieruit dat het geen enkele van de handelingen, nodig voor de organisatie van de verkiezingen, zelf kan stellen en heeft dit ook laten weten aan de provinciegouverneur. De gouverneur zal daarom onder andere het vaststellen van de kiezerslijsten, het toesturen van deze lijsten naar ondere andere de partijen, het opmaken van de lijsten met namen van potentiële kandidaat-voorzitters, -secretarissen en –bijzitters, en het laten drukken en verzenden van de oproepingsbrieven, op zich moeten nemen en rechtstreeks of via een gemandateerde opdrachten moeten geven aan de gemeentesecretaris.

Hiermee schaart Sint-Pieters-Leeuw zich achter de beslissing van de conferentie van de burgemeesters die op 12 mei gehouden werd te Halle.

Het college besliste eveneens om, zoals bij de voorgaande verkiezingen,  geen verkiezingsborden op de openbare weg te plaatsen.

Beide collegebeslissingen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 26 mei 2010 voorgelegd.

Lieve Vanlinthout
burgemeester

Share

VERKIEZINGEN 2010: Staten-generaal burgemeesters van Halle-Vilvoorde starten rechtzaak

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: –  In Halle had vanmiddag een staten generaal-plaats (=vergadering) van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Ze bepaalden er samen een strategie  voor de verkiezingen van 13 juni 2010.
De Burgemeesters van Halle-Vilvoorde spannen een rechtszaak aan om de staat te dwingen in de toekomst grondwettige verkiezingen te organiseren.

Unaniem werd beslist een geding aan te spannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.
Zo willen ze een rechterlijk bevel bekomen dat verkiezingen in de toekomst op straffe van een dwangsom op grondwettelijke wijze moeten georganiseerd worden.

Het het vonnis zal bijna zeker pas na 13 juni geveld worden omdat er geen kortgeding wordt aangespannen.

Een deel van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde zullen hun schepencolleges oproepen om ook de verkiezingen van 13 juni 2010 niet zelf te organiseren omdat ze deze ongrondwettelijk vinden.
Dit betekent dat ze geen kieslijsten opstellen of kiesbrieven versturen naar hun inwoners.

De burgemeesters zeggen dat deze acties niet gezien mogen worden als een boycot.
Want volgens hen verkeren ze in de onmogelijkheid om verkiezingen te organiseren. Door de niet-splitsing van B-H-V is het grondwettelijk immers onmogelijk om die verkiezingen te organiseren aldus de burgemeesters.

Vermoedelijk zal net zoals bij de voorgaande verkiezingen provinciegouverneur Lodewijck De Witte van Vlaams-Brabant deze taken overnemen zodat iedereen op 13 juni kan gaan stemmen.

UPDATE 19 uur:
Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant maakt zich sterk dat de verkiezingen op een correcte manier zullen kunnen verlopen.
Net als bij de vorige parlementsverkiezingen in 2007 en de Europese verkiezingen in 2009 gaat hij de taken van de schepencolleges en burgemeesters bij de organisatie van de verkiezingen overnemen.

De gouverneur zal de kieslijsten opstellen, oproepingsbrieven versturen, stemlokalen laten inrichten,…
Volgens De Witte hebben de gemeentebesturen hem trouwens verzekerd dat hij gebruik mag maken van hun technische infrastructuur, zoals lokalen en stemhokjes.

Verkiezingen?

BELGIË / SINT-PIETERS-LEEUW: – Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom deelde vanavond mee dat als er vervroegde federale verkiezingen komen, deze zullen georganiseerd worden op basis van de bestaande wetgeving en met de huidige kieskringen.

Volgens minister Turtelboom is het evenwel niet meer mogelijk om terug te keren naar de kleinere kiesarrondissementen van vroeger. Dat had weliswaar de bezwaren die het Grondwettelijk Hof in 2003 over B-H-V maakte kunnen wegnemen.
Een wijziging van de kieswet is evenwel een politieke beslissing en volgens Turtelboom kan een ontslagnemende regering die niet nemen.

Hoe dan ook, als het parlement donderdag ontbonden wordt, zullen de verkiezingen plaatsvinden op zondag 6 juni 2010 . Als dat volgende week gebeurt, zullen de verkiezingen op 13 juni 2010 gehouden worden.

Verschillende burgemeesters uit de rand hebben al aangekondigd dat ze de stembusgang zullen boycotten.
Bij Binnenlandse Zaken heeft men alvast een draaiboek opgesteld om dergelijke problemen te helpen oplossen. Dat draaiboek moet er ook voor zorgen dat de verkiezingen zo vlot mogelijk verlopen.
Daarbij zullen op korte termijn ook afspraken gemaakt worden met de provinciegouverneurs.

Michel Doomst
Michel Doomst

Michel Doomst,arrondissementeel voorzitter van CD&V en Federaal Volksvertegenwoordiger in het VRT journaal van 13 uur:
Voor ons is er een enorm probleem wanneer er volgende federale verkiezingen komen zonder de splitsing van de kieskring. Ik vind dat we die lijn logisch moeten doortrekken hé m.a.w. wij kunnen die verkiezingen niet organiseren.
Er zijn ook twee voorzitters van het Grondwettelijk Hof die gezegd hebben – wat men nu aan het doen zijn is ongrondwettelijk – Ik denk dus dat wij vanuit de basis daar de wet aan onze kant hebben en het is nu aan mevrouw Turtelboom uittredende minister van binnelandse zaken om een initiatief te nemen en te kijken hoe dit opgelost kan worden
.”

Burgemeester Lieve Vanlinthout reageerde ook op ring-tv:
http://www.ringtv.be/index.php?id=1&datum=2010-04-27

Share

verkiezings uitslagen 7 juni 2009

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Resultaten verkiezingen Vlaams-Parlement: winst voor CD&V, N-VA en Lijst Dedecker.

Open VLD , SP.A en Vlaams Belang krijgen  klappen.

Vlaams-Parlement-zijzicht-halfrond

UPDATE:

uitslagen Vlaams-Parlement

Getelde bureaus 4456/4456

Vlaams Belang 15.3 % -8.9
CD&V 22.9 %
Open VLD 15.0 % -4.8
SP.A 15.3 %
Groen! 6.8 % -0.8
N-VA 13.1 %
Lijst Dedecker 7.6 %
SLP 1.1 %
UF 1.2 +0.1

uitslagen Vlaams-Parlement – Kanton Halle

Getelde bureaus 44/44

Vlaams Belang 12.25 %
CD&V 15.06 %
Open VLD 10.29 %
SP.A 9.71 %
Groen! 7.88 %
N-VA 14.85 %
Lijst Dedecker 5.19 %
SLP 0.78 %
UF 22.09 %

Stemoverzicht  kanton Halle:
Geldige Stemmen   73.358  = 93,14 %
Blanco en ongeldige stemmen 5.402 = 6,86 %
Totaal aantal stemmen   78.760  = 100,00 %

Hoe kan ik geldig stemmen op zondag 7 juni 2009

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – Hoe kan ik geldig stemmen?

U kan op verschillende manieren uw stem uitbrengen.

Ofwel stemt u op een lijst (lijsstem) ofwel op personen (naamstem).

Binnen een gekozen lijst kan u uw stem uitbrengen in het vakje

– bovenaan de lijst
– naast de naam van één of meer kandidaat-titularissen
– naast de naam van één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers
– naast de naam van één of meer kandidaat-opvolgers.  

(dubbelklik op onderstaande grafiek om in groot formaat te bekijken)
verkiezingen_GELDIG-STEMMEN 

Wat gebeurt er met blanco stemmen en ongeldige stemmen?

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij de verdeling van de zetels. Het is dus niet zo dat de blanco stemmen of ongeldige stemmen naar de meerderheid gaan.

Dubbelklik op onderstaande foto om de stembrief voor het Vlaams-Parlement kieskring Vlaams-Brabant in het groot te bekijken.
2009-06-07-kieskring_Vlaams-Brabant--Vlaams-Parlement

Jeugddienst organiseerde infoavond verkiezingen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jeugddienst van Sint-Pieters-Leeuw  organiseerde  i.s.m de  Groep Intro een infoavond over de  verkiezingen onder de noemer ‘Stem niet als een kip zonder kop!’

2009-05-20-infoavond-verkiezingen-1
Met deze infoavond rond de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009 wou de jeugddienst de jong volwassenen op een eenvoudige manier wegwijs maken in de kieslijsten en verduidelijken waar de verschillende partijen voor staan.
Verder kwam men er onder andere te weten wat er bijvoorbeeld met een blanco of ongeldige stem gebeurt en naar wie deze stem dan wel gaat.
2009-05-20-infoavond-verkiezingen-2
2009-05-20-infoavond-verkiezingen-3

6% van Europeanen uit Sint-Pieters-Leeuw nemen deel aan verkiezingen

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW: – Tot 31 maart konden Europeanen die in België wonen zich inschrijven voor de Europese verkiezingen. Zij moesten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevolkingsdienst van de gemeente waar ze ingeschreven zijn. Uit cijfers van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken blijkt dat slechts 11,18% van hen van dat recht gebruikt gemaakt heeft. In de Vlaamse Rand gaat het om 9,02%.

Belgische kiezers EU: ingeschreven EU: potentieel EU: percentage totaal
Asse 22.097 73 838 8,71% 22.170
Beersel 17.066 106 1.170 9,06% 17.172
Dilbeek 29.664 126 1.541 8,18% 29.790
Drogenbos 3.273 18 437 4,12% 3.291
Grimbergen 25.690 155 1.474 10,52% 25.845
Hoeilaart 6.777 121 944 12,82% 6.898
Kraainem 7.516 235 2.210 10,63% 7.751
Linkebeek 3.254 59 345 17,10% 3.313
Machelen 8.960 37 653 5,67% 8.997
Meise 13.938 69 493 14,00% 14.007
Merchtem 11.712 21 206 10,19% 11.733
Overijse 15.392 301 3.022 9,96% 15.693
St-Gen-Rode 11.608 210 1.825 11,51% 11.818
St-P-Leeuw 22.184 124 2.064 6,01% 22.308
Tervuren 12.393 299 3.241 9,23% 12.692
Vilvoorde 25.917 172 2.366 7,27% 26.089
Wemmel 10.664 90 910 9,89% 10.754
Wez-Oppem 8.316 205 1.879 10,91% 8.521
Zaventem 19.310 171 3.094 5,53% 19.481
Vlaamse Rand 275.731 2.592 28.712 9,02% 278.323
Vlaams-Brabant 787.900 4.044 43.645 9,27% 791.944
Vlaanderen 4.674.583 18.082 200.468 9,01% 4.692.665
België 7.687.849 66.203 592.380 11,18% 7.754.052

15 BHV gemeenten stellen geen kieslijsten EU-verkiezingen op.

verkiezingen-stemmen-potloodVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van vorige donderdag besliste Sint-Pieters-Leeuw reeds om geen kieslijsten op te stellen en ook geen kiesbrieven op hun naam te drukken en verzenden.
Het opstellen van de kieslijsten moet ten laatste op 1 april 2009 gebeurd zijn.
Uit Halle-Vilvoorde beslisten nog 14 andere gemeenten reeds om ook geen Kieslijsten op te stellen. Ze doen dit uit protest tegen de niet-splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

De 15 gemeentebesturen die weigeren zijn: Affligem, Asse, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Meise, Opwijk, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst.

Michel Doomst (burgemeester van Gooik):  “De gemeentebesturen voeren deze politieke actie omdat ze van oordeel zijn dat ze wegens de niet-splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde in de grondwettelijke onmogelijkheid verkeren om hun medewerking te verlenen aan de EU-verkiezingen. De kieskring is immers nog steeds niet gesplitst ondanks het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003”.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen liet begin januari 2009 al weten dat hij net als in 2007 geen tuchtsancties zou nemen tegen burgemeesters die de EU-verkiezingen zouden boycotten uit protest tegen de niet-splitsing van BHV.

Gemeenteraad beslist om verkiezingen niet zelf te organiseren

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW – De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde donderdagavond de beslissing goed om de verkiezingen op hun grondgebied niet zelf te organiseren. De gemeente zal geen kieslijsten samenstellen en ook geen oproepingsbrieven versturen.
Door deze actie van de gemeente zal provinciegouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant deze taken uitvoeren.

Zie ook de artikels:
18/3/09 – Sint-Pieters-Leeuw stelt geen Europese kieslijst op
13/3/09 – Geen boycot EU-verkiezingen door burgemeesters Halle-Vilvoorde