Openbaar onderzoek bouw 2 windturbines Electrabel op grens Lot, Huizingen en Sint-Pieters-Leeuw

BEERSEL/SINT-PIETERS-LEEUW: – Op dit ogenblik loopt er in de gemeente Beersel een openbaar onderzoek, klasse 1, in verband met de milieuvergunningsaanvraag voor de nieuwe inrichting van twee windturbines te Huizingen en Lot aan de grens met Sint-Pieters-Leeuw langs het kanaal naar Charlerloi.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
foto: links 3 windturbines van Ecopower en Eoly – rechts de 2 van (Electrabel) Wind4Flanders langs deze zijde van het kanaal komen er nog twee windturbines van Electrabel bij.

.
Electrabel wil er twee nieuwe windturbines bouwen ter hoogte van de terreinen van Amacro aan het Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en spoorlijn Brussel-Halle.
Deze aanvraag werd een eerste keer afgewezen in oktober 2013 wegens veiligheidsredenen (nvdr. te kort bij de sporen van de internationale hogesnelheidstreinen).
De twee windturbines waarvoor tot 3 april 2017 een openbaar onderzoek loopt zullen een totaal vermogen van 9000kW (4500KW/windturbine) hebben.

Meer info: www.beersel.be/nieuwsdetail/135/milieuvergunning-openbare-onderzoek-klasse-1

2 nieuwe windturbines van Wind4Flanders draaien proef

BUIZINGEN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de bedrijventerreinen van Nexans in Buizingen aan de grens met wijk de Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw draaien sinds vandaag de twee nieuw gebouwde windturbines van Wind4Flanders proef. 

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
links 3 windturbines van Ecopower en Eoly – rechts de 2 nieuwe van Wind4Flanders

Met twee windturbines op de site van Nexans wil Electrabel groene stroom maken.
Het project is één van de drie projecten in de zone langs het kanaal Brussel-Charlerloi.
Het windpark wordt gerealiseerd en zal worden uitgebaat door Wind4Flanders Projects cvba, een partnership tussen Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FIGGEM, FINLEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

De twee geplaatste turbines hebben een vermogen van 2MW, een jaarlijkse productie van 8.5 miljoen kWh (equivalent gebruik van 2429 gezinnen)

In 2013 engageerde Electrabel zich bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om samen met de andere windpark ontwikkelaars aan de geluid & slagschaduwnormen te voldoen voor het totale windmolenpark in de zone langs het kanaal Brussel-Charlerloi.
De buurtbewoners van wijk de Witte Roos zijn nu benieuwd of Ecopower, Eoly en Wind4Flanders zich nu ook aan deze afspraak zullen houden.


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels over de windturbines langs het kanaal:
14/02/2016 – extra geluidsmetingen om mogelijke geluidsoverlast van windturbine te meten
19/11/2015 – Energieproducent en -leverancier Eoly van Colruyt Group gaat voor coöperaties
13/10/2015 – windturbines Ecopower en WE-power worden opgebouwd.
22/01/2015 – Stand van zaken komst 7 windturbines in Sint-Pieters-Leeuw
04/03/2014: voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens
21/03/2014: geplande windmolen projecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.
21/12/12: Provincie geeft groen licht voor 3 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
20/01/2012: informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel
13/01/2012: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

Stand van zaken komst 7 windturbines in Sint-Pieters-Leeuw

2015-01-21-infovergadering_Witte-Roos_02SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Woensdagavond had in het Colomakasteel een 2de infoavond voor wijk Brucom/Witte Roos plaats. Er werd aan de bewoners een stand van zaken gegeven betreffende de bouw van 7 Windturbines door de groepen: Ecopower – We-Power / Electrabel / Enervest.

Verscheidene buurtbewoners waren bezorgd voor de geluidsoverlast die er extra bijkomt bij de reeds bestaande bedrijven langs het kanaal Brussel-Charlerloi. Namelijk windturbines mogen volgens de VLAREM wetgeving meer decibels produceren dan de reeds bestaande klasse 1 bedrijven die zich in de zone bevinden. Dus eens de windmolens er staan kunnen deze bedrijven aantonen dat het omgevingsgeluid luider is en kunnen zij ook meer “getolereerd” lawaai maken.

De Drie projecten worden in 3 fases gerealiseerd:
2015-01-21-grondplan-plaatsing-7-windturbinesFase 1: 3 windturbines Ecopower/ WE Power
– Start grondwerken: juni 2015
– Start bouw windturbine: september 2015

Fase 2: 2 windturbines Electrabel
– Start bouw: 2016

Fase 3: 2 windturbines samenwerking Enervest/Electrabel
– Weigering milieuvergunning werd in beroep bevestigd
– Nieuwe vergunning aan te vragen
– Start bouw: 2017

Verloop van het bouwproces dit jaar van Fase 1: 3 windturbines Ecopower – WE Power

2015-01-21-voorbeeld-plaatsing-gondel
Voorbeeld van een Ecopower project.

Gekozen type:
• Senvion MM92 – hoogte 100m – rotordiameter 92,5m – 2,05 MW vermogen
• Bij keuze werd rekening gehouden met het brongeluid van de windturbine
Jan De Pauw, EcoPower: ” Momenteel lopen de prijsaanvragen en worden bestellingen geplaatst. De drie molens komen langs de kanaaloever tussen Lot en Brukom en worden langs de kant van Sint-Pieters-Leeuw gebouwd. Omwille van de woningen in de omgeving kozen we voor een type met het minste bromgeluid. Om de windmolens te bouwen, gebruiken we het jaagpad langs het kanaal als werfweg.”

• Planning uitvoering:
– Aanleg toegangswegen: juni 2015
– Aanleg kraanplatform: juni 2015
– Aanleg elektriciteitskabels: juni 2015
– Bouw fundering: juni 2015
– Aanvoer onderdelen: eind augustus 2015
– Opbouw windturbines: september 2015
– Oplevering: Eind 2015

Geluidsimpact fase 1+2+3:
Er zal steeds aan VLAREM-wetgeving voldaan worden voor het hele windturbinepark.

Impact slagschaduw
Voor elk slagschaduwgevoelig object (woning, kantoorgebouw, …) mag de totale impact van alle windturbines maximaal 8u/jaar en 30 min./dag zijn.
Hoe wordt de totale slagschaduw beperkt?
1. Sensors op de windturbines nemen waar wanneer de zon schijnt.
2. Software controleert welke objecten impact ondervinden en hoeveel impact deze objecten reeds ondervonden hebben.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle windturbines van het park.
3. Indien de maxima bereikt worden, wordt de windturbine die de impact veroorzaakt automatisch tot stilstand gebracht.

Centraal meldpunt voor opmerkingen en vragen
Tijdens uitbating wordt een centraal meldpunt (vermoedelijk telefoonnummer) voor het hele park opgericht waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen belanden steeds bij alle betrokken partijen.
Indien gewenst door de gemeente, kunnen buren vragen en opmerkingen aan de gemeente melden, die dit dan doorgeeft aan het meldpunt.

Opvolging
Volgend jaar zal door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een volgende en derde infoavond voor een nieuwe stand van zaken ingepland worden.

Meer info over de verschillende projecten

Bouw windturbines Ecopower: beroep gemeente onontvankelijk verklaard.

windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 6 mei inzake de bouwvergunning afgeleverd aan Ecopower voor de bouw van windturbines langsheen de Vaartweg verklaart het beroep van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw onontvankelijk.
Dit betekent dat de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar definitief is.

Burgemeester, Luc Deconinck: ‘ De onontvankelijkheid is gesteund op het gebrek aan belang van de gemeente. Dit is vrij technisch. Het gebrek aan belang wordt door de raad voor vergunningsbetwistingen afgeleid uit het feit:
– Dat de gemeente geen functioneel belang kan aantonen omdat ze niet de vergunning verlenende overheid is en als dusdanig in het decreet ook niet wordt vermeld als advies verlenende overheid die beroep kan aantekenen
– Dat de gemeente in dit specifieke dossier geen concrete benadeling kan aantonen ‘.

Meer info over het project: www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-beerselsint-pieters-leeuw .

Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels:
04/03/2014: voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens
21/03/2014: geplande windmolen projecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.
21/12/12: Provincie geeft groen licht voor 3 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
20/01/2012: informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel
13/01/2012: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

Vlaams-Brabant is inhaalbeweging gestart voor groene stroom

VLAAMS-BRABANT: – Groene energie blijkt minder vertegenwoordigd in Vlaams-Brabant. De geringe oppervlakte van de provincie (de kleinste Vlaamse provincie) en de zeer hoge bevolkingsdichtheid is daar een belangrijke oorzaak van.

Windenergie
Vandaag zijn er 36 installaties vergund rond windenergie. Dit betekent een forse inhaalbeweging. Het rapport van de Vreg van eind 2011 spreekt nog over 5 vergunningen. Er is dus een enorme stap voorwaarts gezet.’, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Al blijft Vlaams-Brabant door zijn specifieke ligging benadeeld rond windenergie. Het ruimtelijk potentieel voor windenergie is niet goed (luchtruim nationale luchtenhaven, militaire luchtruimen, dichte bebouwing…).

Slechts 2,2 % van het grondoppervlak is ‘zeer geschikt’ voor het plaatsen van windturbines. Zo heeft bv. de provincie Limburg 60 % meer ruimte die ‘zeer geschikt’ is voor windenergie. Antwerpen heeft maar liefst 320 % meer ‘zeer geschikte’ ruimte.

Zonne-energie
Vlaams-Brabant is een zeer druk bebouwde provincie. Maar tegelijk betekent dat dat er geen ruimte is voor zeer grote gebouwen met navenante dakoppervlakten. Vlaams-Brabant moet het vooral hebben van de eerder kleine zonnepaneelinstallaties die goed zijn voor 65% van het geleverde vermogen. In andere provincies ligt het percentage van de stroom van kleine installaties meer dan 10% lager.’, zegt gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts.

Vlaams-Brabant is gestart met een inhaalbeweging. Het geïnstalleerd vermogen stijgt wel, maar het geringere dakoppervlak blijft parten spelen. Dit is de keerzijde van de medaille dat de Vlaams-Brabander gemiddeld compacter woont dan elders.

Andere groene energie
Biogasinstallaties zijn nauwelijks vertegenwoordigd in Vlaams-Brabant. Dat is geen toeval aangezien Vlaams-Brabant van alle Vlaamse provincies, het kleinste landbouwareaal heeft.

Biomassa-installaties zijn vooral vertegenwoordigd in Oost-Vlaanderen. (Indaver Linkeroever). In de literatuur is er niet alleen discussie of dergelijke stroom als groene stroom mag gekwalificeerd worden. Vraag is ook of Vlaams-Brabant zich niet gelukkig moet prijzen dat er geen afvalverbrandingsinstallaties op het grondgebied staan.

stedenbouw : geen bouwtoelating voor zes windturbines

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De projectontwikkelaars Ecopower en WE-Power (Colruyt groep) die  zes windturbines willen bouwen langs het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw en Lot, krijgen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaams Gewest geen bouwtoelating.

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:
– functionele inpasbaarheid: De projectzone met de windturbines 1,2,3,en 4 situeert zich in het GRUP ‘afbakening van het Vlaams Strategisch beleid gebied rond Brussel (kortweg GRUP VSGB). WT01en WT02 staan in een zone waar momenteel geen bijzonder plan van aanleg geldt en met de definitieve goedkeuring van het GRUP landbouw als bestemming heeft, met de mogelijkheid om windturbines in te planten. WT03 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘over de Vaart-Lotbeek’ van toepassing is. Bij definitieve goedkeuring van het GRUP geldt dezelfde situatie als voor WT01 enWT02. WT04 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘Industriezone Heideveld-DeGijseleer van toepassing is. Ook dit plan van aanleg wordt vervangen door het GRUP VSGB, waardoor de zone wordt ingekleurd als watergebonden industriezone.
– WT05 en WT06 worden in lijnopstelling ingeplant in een industriegebied. Industriegebieden zijnprioritaire inplantlocaties voor windturbines.
– WT01 staat te dicht bij de bestaande woonwijk (amper 280m) eb veroorzaakteen negatieve visuele impact. Hierdoor staat WT02 en WT03 niet meer in lijnverband t.o.v. een bestaandelijninfrastructuur, in dit geval het kanaal. Deze drie windturbines worden ingeplant in aansluiting met een open ruimtegebied waardoor een significante impact op het landschap wordt verwacht. Er dientevenwel bijkomend onderzocht te worden of een betere invulling in de omliggende industrieterreinen mogelijk is.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het noodzakelijk de windturbines te koppelen aan de bestaande lijninfrastructuur. Het is dan ook aangewezen te komen tot een plaatsing evenwijdig aan het kanaal.
– Mobiliteitsimpact: voor de opbouw en toegang wordt een verharding in steengrind aangelegd.
– schaal: /
– ruimtelijk en bouwdichtheid: ruimtelijk aanvaardbaar
– visueel-vormelijke elementen: door de afmetingen en inplanting van WT01 in de nabijheid van een nestaande woonwijk ontstaat een sterke en overdreven visuele hinder.
– cultuurhistorische aspecten: /
– het bodemreliëf: /
– hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: zie talrijke bezwaren ingediend tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Guy Lories,Woordvoerder Actiecomité Windturbines Brukom:
“Toen we met het probleem van de plaatsing van 6 windturbines werden geconfronteerd en met een Actiecomité wilden starten was de medewerking van de buurtbewoners groot tot zeer groot maar niemand die er in geloofde dat we ook maar iets konden halen tegen de gemeentebesturen laat staan tegen Ecopower en zeker niet tegen Colruyt.

Uiteraard stonden we in het begin heel alleen want van Beersel wisten we dat ze positief advies zouden geven en dat was in eerste instantie ook zo voor Sint-Pieters-Leeuw. Onze acties hebben er wel toe geleid dat het College van SPL finaal een negatief advies gaf voor het stedenbouwkundig dossier m.b.t. 1 turbine.

Uiteraard zijn ook wij voor alternatieve vormen van energie maar niet als de gewone mens enkel mag betalen en er niet zal kunnen van genieten want zo is het met het project van de 6 windturbines langsheen het kanaal : ze zouden gebouwd worden ten voordele van Ecopower en Colruyt en niet voor de bevolking.
Daarbij komt nog dat aspecten als veiligheid (elk jaar meer dan 100 ongevallen met turbines over de hele wereld), het gezondheidsaspect en het landschap langsheen het kanaal volledig ‘beschadigen’… en finaal de vraag of projecten met windturbines nog reden van bestaan hebben als we artikels lezen over de turbines in zee (De Tijd), de vragen die Nederland en Duitsland zich stellen omtrent windturbines.

We zijn uiteraard zeer tevreden over dit resultaat maar blijven zeer alert en toch blijft iedereen zeggen dat we niets zullen kunnen doen tegen Ecopower en Colruyt als ze een batterij advocaten op het verslag zetten. Zij hebben de middelen.

Wij hebben geleerd dat mensen zich veel te gemakkelijk als verloren beschouwen als ze moeten opboksen tegen grote multinational, of andere grote bedrijven en nu kunnen we toch stellen dat onze stem ook werd gehoord en we weten niet hoe het dossier zou geëvolueerd zijn mochten ons Actiecomité er niet geweest zijn.

UPDATE:
Ecopower en WE-Power (Colruyt groep)  moeten nog bekijken wat ze met de weigering zullen doen.
Filip Van Landeghem, directeur Expansie Colruyt: ” Deze weigering betekent niet dat we onze plannen opbergen.We willen nu rustig de weigering van de bouwvergunning bestuderen en mogelijk een nieuw gewijzigd dossier indienen.”

Amacro en Enervest willen windturbine in Huizingen

BEERSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Heden loopt er een openbaar onderzoek voor de plaatsing van 1 windturbine door de firma Amacro (Heideveld 54 B te Huizingen). Het openbaar onderzoek loopt tot 30 april 2012.
Actiecomité windturbines Brukom gaat  ook tegen deze windturbine bezwaar indienen.
 

Aantal: 1 Geschatte opbrengst
Totaal vermogen: 2 2,0 MW
Rotordiameter: 92 m 5.000 MWH/jaar
Hubhoogte: 100 m 5.000.000 KWH/jaar
Tiphoogte: 150 m 1.400 gezinnen

Guy Lories woordvoerder van het actiecomité windturbines Brukom:  ” Vermits deze turbine ook te dicht bij onze woonwijk De Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw dreigt geplaatst te worden zullen wij ook voor dit dossier bezwaarschriften indienen.
De aanvragers beschouwen hun project als een extensie van een voorafgaand project van 6 windturbines (door Ecopower en Colruyt). Ze omschrijven het als: ‘gebundeld met de 6 andere reeds vergunde windturbines van Ecopower’. Dat de 6 windturbines reeds vergund zijn is tot op heden en zeker op het moment van de aanvraag totaal onjuist.
De geplande windturbine is voorzien op een perceel van Amacro langs de zenne en de wieken van de turbine over het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw komen en dus hinder kunnen vormen voor de bewoners van de gemeente. Deze aanvraag moet dan eveneens ingediend worden bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

De firma Amacro is reeds langer gekend in onze wijk voor de geluidsoverlast die ze veroorzaakt. Meerdere dagen in de week starten hun werkzaamheden reeds om 5.00 uur ’s morgens.”

Meer info over het project: www.enervestprojects.be/nl/amacro-beersel-22.htm

Provincie geeft groen licht voor 6 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant keurde een milieuvergunning goed voor een nieuw windturbinepark met zes windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een milieuvergunning voor de uitbating van zes windturbines door Ecopower en WE-Power in de Beemtstraat, Vaartweg, Beverbeemd, Vaartkant-West en Industriezone op het grondgebeid van de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Deze zes windturbines hebben elk een vermogen van 2,5 MW. Dit komt overeen met stroom voor ongeveer 16.000 mensen of 7.000 gezinnen.
Eerder hebben de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw een gunstig advies gegeven. Ook alle andere adviezen waren gunstig. In totaal kwamen er 110 bezwaarschriften van omwonenden.
Vier windturbines zijn gelegen in agrarisch gebied, langs het kanaal Brussel-Charleroi. Windturbines 1 en 2 staan dicht tegen het kanaal. Windturbine 3 staat in lijn met 1 en 2. Windturbine 4 staat tegenover windturbine 3, maar aan de overkant van het kanaal. Windturbines 5 en 6 staan in industriegebied. Eén daarvan op het bedrijfsgebied van Colruyt, dat deels de stroom zal gebruiken voor haar distributiecentra.De jaarproductie bedraagt 4 GWh per turbine. De windturbines zijn 98 à 108 meter hoog. ‘

“Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Hernieuwbare energie is duurzaam omdat ze afkomstig is van energiebronnen, zoals wind, die er altijd zullen zijn. Ze stoten ook, in tegenstelling met steenkool, olie, of aardgas, geen CO2 uit. Bovendien hebben ze bij de exploitatie geen, of een heel beperkte, invloed op het leefmilieu”, zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu. “Uit het onderzoek blijkt dat deze zes windturbines zich houden aan alle regels over geluid, lichtweerkaatsing en ook de onlangs verstrengde regels over slagschaduw. Daarom hebben we de vergunning verleend. Weliswaar met enkele bijzondere voorwaarden, zoals het feit dat de rotorbladen moeten voorzien zijn van een niet reflecterende coating met een matte glans en dat het geluid moet verminderd worden bij een meewind van 8m/s”.

UPDATE 11.00 uur:
Guy Lories woordvoerder van het actiecomité windturbines Brukom: ” Dit ligt in de lijn van de verwachtingen want er is positief advies voor het dossier Milieu maar niet voor stedenbouwkundig en de goedkeuring gaat over Milieu.”


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit windturbine project:
– 10/04/2012: gemeente gaf negatief advies voor 1 windturbine qua stedenbouwkundig dossier
– 01/02/2012: informatievergadering te Sint-Pieters-Leeuw
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

agenda: informatievergadering windenergie project Ecopower cvba en We-power nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. hebben een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Het openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2012 tot 14 februari 2012 om 11.00 uur.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Bekendmaking:
betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend door: Ecopower cvba en We-power nv. Met als voorwerp: windturbines.
Rubrieken:
Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 100 kVA (6 x 2700 kVA).
Rubriek 20.1.6.1°c): installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000 kW (15 MW).

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: dienst Leefmilieu, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 13/01/2012 tot 14/02/2012, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

De Burgemeester,
brengt ter algemene kennis van het publiek dat door hogervermelde rechtspersoon een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: afdeling 3, sectie F, perceelnummers 407K, 410D en 412D een inrichting te exploiteren zoals hoger vermeld.
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

Actiecomité windturbines Brukom

SINT-PIETERS-LEEUW: – Actiecomité ‘windturbines Brukom’ is tegen de bouw van een windturbine door Ecopower en Colruyt op 280 meter van de wijk Witte Roos.
Na raam affiches en een petitie zijn tussen de feestdagen door de buurtbewoners van wijk De Witte Roos in Brukom bezwaarschriften aan het opstellen. Ze dienen bezwaar in tegen de 2 windturbines op grondgebied Sint-Pieters-Leeuw. Deze windturbines hebben volgens de buurtbewoners door hun omvang een zeer sterk hinderlijke impact op de bewoners van de wijk.

Ecopower en Colruyt wensen een 6-tal windturbines in te planten langs het kanaal Brussel-Charleroi, waarvan twee op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Er werd een bouwaanvraag ingediend op 7 december 2011 bij de gemeente.
Een aantal van hun concurrenten zouden volgens het actiecomité binnenkort ook windturbines willen oprichten in de buurt van het kanaal Brussel-Charlerloi.
De windturbines in Sint- Pieters-Leeuw komen langs de vaart, links van het kranenbedrijf op de kanaaldijk.
Deze windturbines zijn 2MW-klasse, ashoogte: rond de 100 meter, tiphoogte (wiek bovenaan): 150 meter, rotor-doorsnede: 82 tot 92 meter, draaisnelheid rotor: 0 tot 15 toeren per minuut .
Windturbine één komt op nauwelijks 280 meter van het laatste huis van de Uylenbroeckstraat, en ongeveer 400 meter van het speelplein van de wijk. De tweede turbine zal een 300 meter verder staan.

Actiecomité windturbines Brukom: “ Laat ons duidelijk zijn : wij zijn niet tegen groene stroom : ok voor zonne-panelen, water, biomassa, wind… maar er zijn genoeg lege oppervlakten in onze en de omringende gemeenten, om niet een 150 meter hoge windturbine met een doorsnede van 8 meter vlak naast een woonwijk van 300 woningen te plaatsen.

Zie ook ons artikel over de infovergadering van Ecopower in Beersel van 10 november 2011:
http://sint-pieters-leeuw.eu/2011/11/10/250-mensen-aanwezig-op-informatievergadering-windproject-ecopower/

Ecopower wil 6 windturbines bouwen in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Ecopower nodigt de inwoners van Huizingen, Lot, Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek uit op een infovergadering over hun windproject op woensdag 9 november 2011 om 19.30 uur in de Meent in Alsemberg.

Het project is een samenwerking tussen Ecopower cvba en Groep Colruyt.
Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi en twee in de industriezone Laekebeek op de terreinen van Colruyt.
Langs het kanaal komt de eerste windmolen iets verder dan het bedrijf Inter-Beton, op terreinen van Waterwegen en Zeekanaal NV. Daarnaast komen er nog twee met telkens ongeveer vierhonderd meter tussenruimte. De andere komt aan de overkant van het kanaal.
.

Op de infovergadering krijgt u toelichting bij dit windproject.
De zes windturbines zullen een vermogen hebben van 2,5 MW. Om u een idee te geven: de opbrengst stemt overeen met het electriciteitsverbruik van meer dan 6000 huishoudens.
De verschillende aspecten van dit project komen aan bod: de ruimtelijke afweging, de visuele impact, de effecten wat geluid en schaduw betreft. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Meer info: www.ecopower.be