Gemeente gaat Puur Natuur & vredegerecht verkopen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De sites van de kleuterschool Puur Natuur te Oudenaken en het vredegerecht te Ruisbroek verliezen in de nabije toekomst hun functie. Aangezien er geen andere functie voorzien wordt door het gemeentebestuur, kunnen beide goederen worden verkocht.


Nu de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem tot kleuterschooltje en gemeenschapscentrum wordt omgevormd, kan ook de huidige kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken worden verkocht (= achterste gedeelte gebouw). Om een goede doorstroming te garanderen naar de basisschool werd Puur Natuur enkele jaren geleden verbonden aan “Den Top” aan de Garebaan. In september nemen de kleuters hun intrek in de verbouwde Molenborre. Het vernieuwde gebouw zou half augustus opgeleverd worden. Op dat moment wordt het huidige schoolgebouw in Oudenaken openbaar verkocht.

Een ander gebouw dat in de markt wordt gezet, is het vredegerecht in Ruisbroek. Op 1 februari 2019 werd het vredegerecht kanton Herne–Sint-Pieters-Leeuw opgeheven. De zaken van de zetel Sint-Pieters-Leeuw werden gevoegd bij het vredegerecht van het kanton Halle en deze van de zetel Herne bij het vredegerecht van het kanton Lennik. Het gebouw in Ruisbroek is recent buiten gebruik gesteld door het ministerie van justitie. Het gemeentebestuur ziet geen andere publieke functie voor dit gebouw.

De verkoop van deze gebouwen past in de lange termijnplanning van het bestuur. Hierbij worden gebouwen verkocht wanneer er op korte of lange termijn geen publieke functies meer worden ondergebracht. De opbrengst wordt geherinvesteerd in de herwaardering van het bestaande patrimonium.

Motie eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goedgekeurd door gemeenteraad

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet diende Vlaams Belang een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van vanavond, 22 februari 2018. – Motie ivm eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De meerderheidspartijen N-VA en CD&V amendeerden hierover een eigen tekst, die dezelfde is als deze die door de provincieraad integraal werd aangenomen. De gemeenteraad keurde de motie voor een eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goed.

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen

stemming:
Voor: N-VA, CD&V en Vlaams Belang
Tegen: PF
Onthouding: OpenVLD en Sp.a

Burgemeester Luc Deconinck : “Het eigen parket Halle-Vilvoorde heeft al een duidelijke verbetering gebracht. Maar dit parket werkt nog met minder middelen en personeel dan andere parketten van gelijke omvang. Daarom vragen we een volwaardig eigen parket en een eigen rechtbank die meer kan inspelen op de noden van de burgers van Halle-Vilvoorde. Zo krijgen we niet alleen een eigen vervolgingsbeleid (parket) maar ook een eigen bestraffingsbeleid (rechtbank)”.

Eerste Schepen Jos Speeckaert : “Onze gemeenteraad heeft als stelregel dat we geen moties goedkeuren over zaken waarvoor de gemeente niet bevoegd is. Uitzonderlijk doen we dat voor het volwaardig parket Halle-Vilvoorde en voor de eigen rechtbank wel. Omwille van het groot belang voor alle inwoners willen we het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde met deze motie ondersteunen.”

Gemeenteraadslid Eddy Longeval: “Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie werd deze al goedgekeurd in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Het was bijgevolg dezelfde motie die Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw in de lokale gemeenteraad ter stemming bracht. Behalve wat kleine wijzigingen in de inleiding en het woord “Toekomstforum” dat toegevoegd werd keurde de N-VA/CD&V- meerderheid en Vlaams Belang de motie goed. Hiermee bewijst Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw dat constructieve oppositie voeren tot succesvolle resultaten kan leiden.”

Toelichting:
Onze gemeenteraad spreekt zich in regel niet uit over zaken die buiten de gemeentelijke bevoegdheid vallen. Hoewel deze motie een materie van bovengemeentelijk belang betreft en de gemeenteraad als dusdanig niet bevoegd is, wenst de raad zich uitzonderlijk uit te spreken, om het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten.

Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de noden van de regio.

Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan

Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%.
Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zijn op een paar jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363.

Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van Halle- Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een volwaardig parket en rechtbank in Halle-Vilvoorde.

Tekst:
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw steunt het Toekomstforum van Halle-Vilvoorde en dringt erop aan dat:

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen.

weetjes uit de gemeenteraad van 29 september 2016

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 september 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

014 Aanleg fietspaden Ijsbergstraat/J. De Trochstraat/Doylijckstraat/Pedestraat – ontwerpdossier goedkeuring.
Het project van het gemeentebestuur van Dilbeek beoogt de aanleg van fietspaden langsheen de Ijsbergstraat, J. De Trochstraat, Doylijkstraat en Pedestraat te Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
Het studiebureau Arcadis heeft een ontwerp opgemaakt waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek optreedt als leidend bestuur, in samenwerking met Farys, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.391.663,75 excl. btw. of € 2.858.639,17 incl. btw met volgende verdeling:
– aandeel gemeentebestuur Dilbeek: € 1.900.666,25 excl. btw of 2.299.806,16 incl. btw;
– aandeel Farys: € 112.856,25 btw nvt;
– aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: € 323.026,25 excl. btw of € 390.861,76 incl. btw;
– aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage in beheer bij rioolbeheerder Vivaqua € 55.115,00 btw nvt.
Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden worden subsidies aangevraagd. Deze bedragen 80%. Voor het aandeel Sint-Pieters-Leeuw bedraagt het subsidieerbaar bedrag € 212.522,50 excl. btw. Bijgevolg de te verwachten subsidies bedragen ongeveer € 170.018,00 excl. btw of € 205.721,78 incl. btw. Dit betekent dat het zuivere aandeel van Sint-Pieters-Leeuw geraamd wordt op ongeveer € 153.008,25 excl. btw of 185.139,98 incl. btw.
Kredieten voor het gemeentelijk aandeel zijn reeds deels voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2017 ten bedrage van € 260.000,00 (2017/2140007/4/0200). Bijkomende kredieten worden voorzien voor de volledige financiering van het gemeentelijk aandeel.

015 Eandis Assets – vernieuwen openbare verlichting langs de Pedestraat richting Dilbeek – goedkeuring offerte.
De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet aan de technische en economisch gestelde eisen.
Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te dimmen. Momenteel is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende led-verlichtingstoestellen beschikbaar.
Het ligt in de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie. Eandis Assets heeft een ontwerp opgemaakt om in de Pedestraat richting Dilbeek nieuwe led-verlichtingsarmaturen te plaatsen op de bestaande palen.
Ingevolge de offerte van Eandis Assets dd. 09.05.2016 belopen de kosten € 17.263,96 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder budgetcode 2016/2289007/4/0670 – raming 049 – actie 449,ten bedrage van € 400.000.

016 IWVB/Vivaqua- netvernieuwing waterleiding , deel brandkranen,langs de Hoogstraat – goedkeuring offerte.
In het voorjaar van 2017 zal de aanleg van een collector langsheen de Zuunbeek fase II – onder leiding van Aquafin – aanvangen. Het tracé van de collector loopt onder meer langs de Hoogstraat.
In de loop van dit najaar zullen de verschillende nutsmaatschappijen eerst nog aanpassingswerken moeten uitvoeren aan hun leidingen.

017 IWVB/Vivaqua- uitbreiding waterleidingsnet A. Callebautstraat – goedkeuring kostenraming en financieringswijze.
In de komende maanden zal de aanleg van de collector Zuunbeek fase II aanvangen. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om bepaalde clusters uit het zoneringsplan (scheiden van de waters) te laten uitvoeren in onder meer de A. Callebautstraat. Hierbij treedt Aquafin op als leidend bestuur. Tijdens een voorbije infovergadering over de werkzaamheden bleken meerdere inwoners van de A. Callebautstraat vragende partij om aan te sluiten op het waterleidingsnet. Langsheen deze straat ligt er grotendeels nog geen waterleiding.

018 Vernieuwen dakbedekking Schuttershof – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

019 Aanpassingswerken verwarmingsinstallatie in school Wegwijzer – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

020 Leveren en plaatsen van branddeuren ‘t Populiertje – Merselborre – Vlaams sociaal centrum (Negenhof) – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

021 Dakwerken ‘t Populiertje – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Het bestek en de lastenvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

022 Overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik tussen InBev Belgium en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het inrichten van een bewonersparking – goedkeuring.
Ingevolge de plannen voor de heraanleg van de Bergensesteenweg zullen de parkeerplaatsen op de verhoogde berm ter hoogte van de nrs. 118 tot 136 verdwijnen. Deze woningen hebben geen garage.
InBev Belgium NV Industrielaan 21, 1070 Brussel is bereid om aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een deel van hun terrein in bruikleen te geven voor de inrichting van een bewonersparking. Zij stellen voor een overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik af te sluiten.
De gemeente moet geen vergoeding betalen, maar moet wel instaan voor de inrichting van de bewonersparking.

023 Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) – parkeren -goedkeuring.
Er werd vastgesteld dat bij het verlaten van de aangrenzende parkings langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) t.h.v. nr. 500 verkeersonveilige situaties ontstaan door geparkeerde bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.
Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor personenvoertuigen t.h.v. Bergensesteenweg nr. 500, vanaf 10 meter voor ingang parking tot uitgang parking.
voormelde maatregelen – via een aanvullend verkeersreglement – worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Vaststellen retributies en modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele abonnementen – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen.

025 Aankoop van 46 gesubsidieerde wachthuisjes “De Lijn” en goedkeuring overeenkomst betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van halteaccommodaties te Sint-Pieters-Leeuw.
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een raamcontract uitgeschreven voor de aankoop en het herstellen van gesubsidieerde wachthuisjes “type De Lijn” waar de gemeenten naargelang de noodzaak overeenkomstig de lastvoorwaarden en toewijzing door De Lijn, bestellingen kunnen plaatsen.
Voor het vervangen van 36 publicitaire wachthuisjes en 9 oude wachthuisjes “type De Lijn” en 3 locaties van een nieuw wachthuisje te voorzien, dienen 46 gesubsidieerde wachthuisjes te worden aangekocht en met De Lijn een overeenkomst afgesloten betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van de halteaccommodaties.

026 Retributie op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het gebruik van de blauwe zones en bewonersparkings.

027 Borgstelling thesauriebewijzenprogramma – Finilek – goedkeuring.
We hebben een schrijven van Finilek ontvangen met de vraag om akkoord te gaan om ons borg te stellen t.g.v. Finilek bij de uitgifte van een nieuw thesauriebewijzenprogramma. De raad van bestuur van Finilek besliste het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en te vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van 100 miljoen euro. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten. De nieuwe borgstelling vervangt uiteraard die voor het bestaande thesauriebewijzenprogramma. Daarnaast zullen alle andere in het verleden verleende borgstellingen komen te vervallen. Zodra de laatste uitgifte van het oude programma terugbetaald is, zal aan de gemeenten-vennoten meegedeeld worden dat alle ‘oude’ individuele waarborgbesluiten t.g.v. Finilek zonder voorwerp zijn. Voor onze gemeente bedraagt de huidige borg = € 5.673.515,02 en de nieuwe borg zou € 2.702.000,00 bedragen.
De beslissing heeft geen effectieve kasstroom tot gevolg en er is dus ook geen boeking van kosten en/of opbrengsten in de boekhouding, wel een boeking op de klasse 0 van de balans.

weetjes uit de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw – september 2015

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 september 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

002 Verbeteringswerken Brabantsebaan/Gaasbeeksesteenweg deel ea – verrekening nr. 2 – goedkeuring.
In het kader van de uitvoering van de verbeteringswerken is gebleken dat een aantal kleinere aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn:
– wijziging pompstation P1; – aanbrengen warme sponning tussen kassei en kantstrook – overdikte grondwerk wegkoffer – grondverbetering wegkoffer – rendementsverlies aanleg kantstroken – wijziging fundering rijweg.
De ontwerper Haviland heeft hiertoe een verrekening nr. 2 opgemaakt. De verrekening nr. 2 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 IWVB/VIVAQUA – vernieuwen brandkranen langs de Bergensesteenweg te Brucom – goedkeuring kostprijsraming.
Vivaqua deelt mede in haar schrijven van 13.07.2015 dat een deel van het waterleidingsnet te Brucom dringend dient te worden vernieuwd, ingevolge abnormaal veel roestafzetting. Deze werken worden uitgevoerd lastens Vivaqua. Anderzijds, zoals gebruikelijk ook in het verleden, stelt Vivaqua voor om tevens de verouderde brandkranen te vernieuwen. Gelet op hun speciale functie zijn deze eigendom van de gemeente. De kosten bedragen € 8.729,68 excl. btw . Budget is voorzien op 2015 onder post ‘onderhoud nutsleidingen‘ ten bedrage van € 50.000. Voornoemde kostprijsraming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Deels afschaffen/verleggen van buurtweg nr. 25 (site Catala) te Ruisbroek – 2de beraadslaging voorstel wijziging – goedkeuring.
De Papierfabrieken Catala met vestiging te 1620 Drogenbos, Grote Baan 302, hebben een aanvraag ingediend voor het deels afschaffen en verleggen van buurtweg nr. 25 gelegen op en aan haar site, gekadastreerd 7de afd. (Ruisbroek) sectie A nr. 513z, 430c en 443c. De gemeenteraad bevestigde in eerste lezing in zitting van 25 juni 2015 het behoud van het rooilijnplan zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 november 1984. Tevens besliste zij om het dossier tot gedeeltelijke afschaffing/verlegging op te starten. Ter uitvoering van laatst vernoemde raadsbeslissing besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2015 om het openbaar onderzoek te houden vanaf maandag 13 juli 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 2015.
Uit het proces-verbaal onderzoek, opgemaakt op 24 augustus 2015, blijkt dat geen bezwaren werden ingediend. Op 21 augustus 2015 heeft de heer André Culus, beëdigd landmeter-expert,het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het bedrag van de meerwaarde, zijnde € 116.760,00. Rekening houdend met de motivatienota dd. 31.03.2015 wordt de aanvraag gunstig geadviseerd. Ingevolge het voorgestelde traject blijft de verbinding verzekerd waardoor het algemeen belang niet in het gedrang komt.
Derhalve wordt aan de bestendige deputatie voorgesteld om de buurt-/voetweg nr. 25 van de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Ruisbroek gedeeltelijk af te schaffen en te verplaatsen zoals aangeduid op het bijgevoegde plan behorende bij de aanvraag.
De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 116.760,00 in de gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom. Het dossier tot hoger omschreven wijziging van buurtweg nr. 25 wordt in tweede lezing ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-10-20-jaarmarkt-Vlezenbeek (37)005 Reglement openbare markten – ambulante handel – organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen – aanpassing datum jaarmarkt en kermis Vlezenbeek – goedkeuring.
De jaarmarkt van Vlezenbeek valt meestal samen met deze van de gemeente Ternat. Om meer bezoekers, marktkramers en prijsdieren samen te krijgen, lijkt het aangewezen de jaarmarkt en kermis van Vlezenbeek een week later te organiseren, respectievelijk de 4de zaterdag en 4de zondag van oktober. Voor het jaar 2015 zou de jaarmarkt doorgaan op zaterdag 24 oktober. De verenigingen werden op 7 oktober 2014 uitgenodigd voor overleg en de meerderheid verklaarden zich akkoord. Op 13 oktober 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen de aanpassingsdatum voor de jaarmarkt van vlezenbeek goedgekeurd. Gevolg van deze aanpassing is dat kermisdag Vlezenbeek doorgaat op de 4de zondag van oktober. Het aangepaste reglement openbare markten, ambulante handel en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Aanvraag tot verkavelinswijziging Tolhuisweg te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – wijziging rooilijn en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte wijziging van de rooilijn t.h.v. het plantvak 1 (vooraan rechts langs de toegangsweg). Een deel van het plantvak wordt niet overgedragen naar het openbaar domein en blijft privaat eigendom. Dit gedeelte van ong. 29 m2 kan opgenomen worden in de tuinzone van de woning, Bergensesteenweg 60. De verkavelingsvergunning dd. 28/09/2009 voorzag in de realisatie van 10 kavels, waarvan 2 voor halfopen bebouwing, 5 voor gesloten bebouwing en 2 kavels voor meergezinswoningen en de vereiste wegenis en infrastructuur. De gewijzigde rooilijn wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Aanvraag tot verkavelingswijziging A. Van Cotthemstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (De Groene Parel) – gewijzigd wegenistracé en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte verschuiving van het openbaar domein omwille van de verkeerde intekening van een perceelsgrens op de oorspronkelijke verkaveling, vergund op 4/11/2013, het verkleinen van loten 11 t.e.m. 26 en het uitbreiden van de voortuinstroken van loten 11, 16 en 20. Het verkavelingsontwerp voor het creëren van 27 loten voor gegroepeerde eengezins- en meergezinswoningen met openbare wegenis en een zone voor collectief groen voorziet nieuwe wegenis. Dit kadert in een globaal project met de school De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe rijbaan zal een woonerfstatuut krijgen en zal de voorziene eengezinswoningen en de polyvalente zaal (behorende tot het gemeenschapsonderwijs) ontsluiten. Het tracé van de nieuwe wegenis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorziene grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente.

008 RUP Vlezenbeek – voorlopige vaststelling.
Het RUP Vlezenbeek’, in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt, aangepast aan de opmerkingen van de plenaire vergadering dd. 05/12/2014, voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.

009 Budgetwijziging 1/2015 – gemeente – goedkeuring ingevolge opmerking toezicht.
Aansluitend bij de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende goedkeuring van de budgetwijziging, werd deze budgetwijziging ingediend bij de diensten van het administratief toezicht (via het digitaal loket, zoals dit verplicht is). Deze inzending verloopt nu in 2 fasen zijnde het opladen van de pdf-bestanden van de papieren versie en het opladen van een digitaal bestand. Dit bestand wordt uit de software gegenereerd en door ons ingelezen. Wij kunnen dit bestand niet zelf lezen/analyseren. Op 29 juli 2015 kregen wij een mail van het administratief toezicht dat er een verschil was tussen de digitale aanlevering en de pdf-bestanden, en met de vraag om dit verschil te verklaren. Uit communicatie met onze softwarefirma is gebleken dat het hier een softwareprobleem betreft. Cipal bevestigde dat dit probleem (bug) inmiddels werd verholpen. Aansluitend hierop hebben de diensten van het administratief toezicht ons op 10/08 een schrijven gericht m.b.t. budgetwijziging 1/2015. Zij hebben de budgetwijziging goedgekeurd maar vragen wel dat de juiste papieren versie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Gelet op de expliciete vraag van het administratief toezicht wordt hierbij de juiste versie ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 24/09/2015 voorgelegd.

010 Budgetwijziging 2/2015 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

011 Arbeidsreglement en bijlagen – goedkeuring.
Naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende, de gewijzigde wetgeving in het kader van preventie van psychosociale risico’s op het werk en de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 moet eveneens het arbeidsreglement worden aangepast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van arbeidsreglement en bijlagen goed te keuren.

2015-04-29-De-Groene-Parel_nieuwe-school (24)012 Oprichting nieuwe wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie – goedkeuring
Door de oprichting van wijkafdelingen wordt de Leeuwse Kunstacademie toegankelijker gemaakt. Daarenboven krijgen kinderen een extra taalbad Nederlands op woensdagnamiddag en bevordert dit de integratie. In het kader van het aanbieden van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang wordt aan de kinderen een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De directie van de Leeuwse Kunstacademie vraagt om een wijkafdeling op te richten in de basisschool De Groene Parel. De lessen gaan door op woensdagnamiddag en hebben als doelgroep leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 7 september 2015 principieel akkoord met de oprichting van de wijkafdeling. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oprichting van de wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie, richting Algemeen Beeldende Vorming, in de basisschool De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat 110 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, goed te keuren.

013 Samenwerkingsovereenkomst Muziekacademie Anderlecht – goedkeuring
Op 28 maart 2013 werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de Muziekacademie Anderlecht en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Deze overeenkomst werd aangegaan voor twee schooljaren en eindigt op 31 augustus 2015. Inmiddels werd een nieuwe overeenkomst onderhandeld. De nieuwe overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Levering van wijnen. Vaststellen wijze en voorwaarden van gunnen – goedkeuring.
De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget. Het bestek voor de levering van de wijnen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Aankoop van papier – goedkeuring beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking Haviland (gemeente + ocmw).
De principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met Haviland Intercommunale IgSv van papier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Haviland zal hierbij optreden als opdrachtencentrale.

016 Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA – goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Op 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad om gebruik te maken van het recht tot uittreding als vennoot uit VIVAQUA geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Het college van burgemeester en schepenen werd door de gemeenteraad gemachtigd om deontbinding van VIVAQUA te vorderen indien deze aanpassing niet tijdig (uiterlijk 30 juni 2015) was gebeurd. Deze aanpassing is niet gebeurd. Met het oog op het instellen van deze vordering wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met het opstarten van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA”. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal hierbij optreden als aankoopcentrale voor een aantal gemeentebesturen. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

2014-12-11-De-Wegwijzer-Ruisbroek-School017 Verderzetting en uitbreiding huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
In januari 2015 ging basisschool Wegwijzer van start met huiswerkbegeleiding voor kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie. Gezien de verderzetting van de middelen ‘Taalstimulering’ willen we het project rond de huiswerkbegeleiding verder zetten en uitbreiden naar andere geïnteresseerde scholen. Dit tegen dezelfde voorwaarden van basisschool Wegwijzer en zolang de middelen van ‘Taalstimulering’ lopen. De conceptnota, inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma – goedkeuring.
Door de oprichting van de vzw Cultuurcentrum Coloma werd het beheer van de concessiecontracten voor de taverne de Koetsier en de Merselborre opnieuw van de gemeente overgeheveld naar de vzw met ingang van 01/01/2015. In de aangepaste samenwerkingsovereenkomst werd Titel 1 – artikel 2, 2.1. aangevuld met de bepaling dat de vzw instaat voor het beheer van de concessieovereenkomsten en werd bij titel III – middelen – bij artikel 7 – infrastructuur ook de taverne toegevoegd aan punt 1 Cultuurcentrum Coloma (voordien waren hier enkel het kasteel en de tuin opgegeven ). De aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

www_sint-pieters-leeuw_eu___laekelinde019 Gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Op 30 september 2015 loopt het concessiecontract voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde ten einde. Het nieuwe bestek wordt ook in deze gemeenteraadszitting ter goedkeuring voorgelegd. De nieuwe voorwaarden moesten ook in het gebruiksreglement worden opgenomen. Het nieuwe gebruiksreglement van de polyvalente zaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Huur tooginstallatie en levering van dranken Laekelinde – goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het alleenrecht voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde liep over een periode van 9 jaar, van 01/01/2006 tot en met 30/9/2015. Er dient een nieuwe procedure te worden opgestart voor de periode 01/10/2015 tot en met 30/09/2020. Er werd gekozen voor eenonderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de polyvalente zaal Laekelinde wordt een overeenkomst afgesloten met een brouwerij voor de gratis levering en plaatsing van een tapinstallatie en koelkasten en de levering van dranken voor rekening van de huurders van de zaal via verschillende drankenhandelaars. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

021 Gebruiksreglement met tarieven jeugdhuis – goedkeuring.
Op 17 april 2014 werd de overeenkomst, betreffende het gebruik van de lokalen voor een jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde, met het jeugdhuis Twidrio beëindigd. De jeugddienst wenst het jeugdhuis te verhuren voor eenmalige activiteiten aangezien er geen nieuwe vzw bereid werd gevonden om het jeugdhuis uit te baten. Het aangepaste gebruiksreglement met aangepaste tarieven voor eenmalige verhuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

022 Tijdelijke overeenkomst drankenleverancier polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
De huidige concessieovereenkomst voor de levering van dranken in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Laekelinde loopt ten einde op 30 september 2015. Het nieuwe bestek voor de levering van dranken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Om de continuïteit te verzekeren, werd een tijdelijke overeenkomst met de huidige leverancier opgesteld. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

023 Vernieuwing convenant toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland & Zennevallei – goedkeuring.
Op 1 december 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om te kiezen voor het convenatsvoorstel van het toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland Zennevallei. Dit convenant wordt aangegaan voor de periode 2015 – 2019. De gemeente betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 0,30 per inwoner, gebaseerd op het inwonersaantal van 1/1/2006. Dit bedrag blijft onveranderd voor de hele duur van het convenant. De voordelen en acties die volgen uit deze overeenkomst staan opgesomd in het convenantsvoorstel. Het convenant (2015-2019) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 EPC: Principebeslissing aanstellen facilitator, timing en gebouwenpool.
Onder begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant wordt een traject gevolgd dat uiteindelijk moet leiden tot de aanstelling van een ESCO (Energy Service Company). Tot hiertoe werd een analyse gemaakt van het bestaande patrimonium van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Hieruit werd een lijst van ‘weerhouden’ gebouwen gedistilleerd en de baseline vastgelegd. De gebouwen werden onderverdeeld volgens type EPC (onderhoud en technieken). Het bestuur dient een princiepsakkoord af te sluiten voor het aanstellen van een facilitator, waarin de lijst van gebouwen is opgenomen en de timing is vastgelegd. Advies: In de lijst van gebouwen zijn zowel gemeente-, OCMW- als AGB-gebouwen opgenomen. Het princiepsakkoord dient dus eveneens afgesloten door OCMW en AGB en machtigen het OCMW en AGB de gemeente tot het voeren van de verdere procedure. De kost voor een EPC-facilitator varieert sterk, maar kan ruwweg geraamd worden op 5 à 10% van de geplande investering. Raming voor deze overeenkomst tot aanbesteding van de ESCO valt dus tussen € 25.528 en € 52.598 excl. BTW. Vanaf dan worden de kosten opgenomen in het EPC-contract van de ESCO. Ook de kosten tot aanbesteding kunnen na aanstelling van de ESCO opgenomen worden in het EPC-contract. In dat geval moet dit bedrag voorgefinancierd worden.

025 Politie – Begrotingswijziging 2 – 2015 – gewone- en buitengewone dienst politie – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de begrotingswijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw donderdag 27 november 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 november 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Iverlek – L.A.Schockaertstraat – ondergronds brengen LS – en OV-net – keuze LED-verlichting – goedkeuring.
Voor het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen P. Vendelmansstraat en Stokerijstraat keurde de gemeenteraad van 20.12.2012 voormeld dossier goed voor een bedrag van € 38.649,40 incl. btw. In recentelijk goedgekeurde dossiers wordt evenwel reeds gebruik gemaakt van de nog meer energiebesparende LED-verlichting. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om ook voor onderhavig dossier LED-verlichting te voorzien. Iverlek heeft hiertoe een offerte opgemaakt met een totaal van € 41.214,02 incl. btw. Voornoemde collegebeslissing wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

003 Huurovereenkomst voetbalinfrastructuur Pijnbroekstraat – goedkeuring.
Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een perceel grond gelegen in de Pijnbroekstraat en eigendom van de heer Georges Suenens wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Ruwbouw en afwerking renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat
005 Renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat. (buitenschrijnwerk, HVAC installatie en brand- en inbraakdetectie).
Om het politiegebouw Generaal Lemanstraat terug functioneel te maken zijn er renovatie- en aanpassingswerken nodig. Het opstarten van een overheidsopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Organisatie kerstcorrida en kerstmarkt – bepalen verhuurprijs chalets voor de Kerstmarkt van 26 t/m 28 december 2014 – goedkeuring.
Naar aanleiding van de Kerstcorrida op vrijdagavond 26/12/2014 en de Kerstmarkt op vrijdag- 26/12 en zaterdagavond 27/12 en zondagnamiddag 28/12/2014 moet het bedrag voor het verhuren van de 16 kerstchalets worden vastgesteld. De verhuurprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Bewegwijzering fietssnelweg Kanaalroute Halle-Brussel – samenwerkingsovereenkomst met provincie Vlaams-Brabant – goedkeuring.
De “Kanaalroute Brussel-Halle” is een fietsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi die deel uitmaakt van de Kanaalroute uit het FietsGEN die verder door Brussel ook richting Vilvoorde loopt. De bewegwijzeringsplannen voor deze fietsroute zijn afgewerkt na feedback van de betrokken gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant wenst in de lente van 2015 de bewegwijzeringsborden te plaatsen. Het ontwerp van de betreffende samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

013 Wijkafdeling Leeuwse Kunstacademie in de Sint-Stevensschool – kennisgeving.
De gemeenteraad ging in zitting van 29 mei 2008 akkoord met de oprichting van een wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie in de basisschool Sint-Stevens. Voor het schooljaar 2013-2014 was er echter geen vast lokaal beschikbaar voor de Kunstacademie en daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2013 beslist om leerlingenvervoer te voorzien van de Sint-Stevensschool naar de oude school van Den Top en terug. Na onderhandelingen heeft de Sint-Stevensschool dit schooljaar wel een lokaal gevonden voor de Kunstacademie waar ze sinds half oktober op woensdagnamiddag les volgen. Dit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Toekenning van een toelage aan ontwikkelingsprojecten op voordracht van de GROS -goedkeuring.
De GROS adviseert aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking van het gemeentebestuur welke derde wereldprojecten in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Daarnaast wordt voorgesteld om een toelage uit te keren aan 11-11-11 en noodhulp aan Artsen zonder Grenzen inzake de Ebola problematiek. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Conceptnota huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen). Gaat de gemeenteraad akkoord met de conceptnota inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders?

022 Advies van de korpschef tot plaatsing van een ANPR-cameranetwerk.
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s voorziet dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera’s op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd.

023 Vastleggen van de voorwaarden en wijze van gunning van een ANPR-cameranetwerk – goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoog technologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw in Vlaanderen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een contract “opdrachtencentrale vast ANPR netwerk” aanbesteed waarop geïnteresseerde overheden deze nieuwe apparatuur kunnen bestellen voor de uitbouw van een ANPR-netwerk.

024 Advies gemeenteraad mbt het plaatsen van een cameranetwerk op een niet besloten plaats- goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoogtechnologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s stelt dat de gemeenteraad een positief advies dient te verstrekken vooraleer de verantwoordelijke van verwerking kan overgaan tot het plaatsen van een cameranetwerk.

Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 oktober 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 23 oktober 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

012 Onderhoud voetbalpleinen – goedkeuring bestek.
Een overheidsopdracht wordt opgestart bij wijze van de open aanbesteding om de continuïteit van het onderhoud van de voetbalpleinen te garanderen. Deze opdracht bestaat uit het maaien, onderhouden en heraanleg van 5 pleinen gelegen op diverse locaties in de gemeente. Het bestek wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

013 Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg – goedkeuring.
In het kader van het vernieuwen van fietspaden werd een bijzonder bestek opgesteld. Deze heeft als doel het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor het opmaken van de studie.
Het traject strekt zich uit vanaf het kruispunt Dikke Linde –> rotonde Coloma –> kruispunt ’t Pauwke –> tot ingang recyclagepark.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Verkaveling Klein-Bijgaarden – ontwerpdossier – goedkeuring.
Het wegenistracé voor het creëren van 36 loten gelegen tussen de A. Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg en Sportlaan werd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 goedgekeurd. Voor de aanleg van het infrastructuur overeenkomstig de verkavelingsvergunning (CBS 23.06.2014) heeft het studiebureau D+A Consult uit Halle een ontwerp opgemaakt. Volgende werken zijn voorzien:
– aanleg gescheiden rioleringsstelsel met een ondergronds bufferbekken;
– aanleg van de wegverharding in KWS (asfalt);
– aanleg voetpaden in grijze betonstraatstenen (klinkers);
– aanleg van een fietspad in beton;
– aanleg LED verlichting;
– aanleg groenzone.
Alle nutsleidingen (uitgezonderd de riolering) worden aangelegd onder het voetpad.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Budgetwijziging 2/2014 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk.
Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.
De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

016 Benaming scholengemeenschap – goedkeuring
In zitting van 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap af te sluiten met Dilbeek voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). De directies gingen op zoek naar een gepaste naam voor de scholengemeenschap. Tijdens het beheerscomité van 22 september 2014 werd voorgesteld om de scholengemeenschap de naam “De Spil” te geven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de scholengemeenschap van de gemeentes Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw de naam “De Spil” te geven vanaf schooljaar 2014-2015.

017 Reglement voor het gebruik van een bedrijf of dienst GSM/laptop/tablet
Naar aanleiding van een controle van de RSZPPO werd gevraagd om een duidelijke regeling uit te werken omtrent het privé-gebruik van gsm’s, laptops en tablets.

024 Vrijwilligersloket – Activiteit “Hulpbegeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang” – toekennen kilometervergoeding – goedkeuring
Binnen de dienst BKO zijn er heel wat personeelsleden langdurig afwezig.
Om de continuiteit van de opvang te verzekeren, is het inschakelen van vrijwilliger(s) noodzakelijk.
Gaat de gemeenteraad akkoord om deze vrijwilligers een kilometervergoeding toe te kennen?

025 Addendum bij het huishoudelijk reglement: opvang bestellen is opvang betalen – goedkeuring
Ingevolge het Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012 (art. 8) en de daarbij horende Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (art 36 – 28 en 29)en het Ministerieel Besluit van 23 april 2014 (art 19) wordt het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’ ingevoerd. Dit dient opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven en van de dienst voor onthaalouders. Het principe “opvang bestellen is opvang betalen” houdt in dat de ouders betalen voor de door hen gereserveerde opvangdagen, die vastgelegd worden in het opvangplan (onderdeel van de schriftelijke overeenkomst die de ouders afsluiten met het gemeentebestuur).
De organisator staat wel minimaal 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen toe, waarvoor geen dagvergoeding betaald dient te worden. Deze gerechtvaardigde afwezigheden worden berekend a rato van het opvangplan en de start- of einddatum van de opvang. Men heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per volledig kalenderjaar bij een voltijds opvangplan. Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is.
Er wordt gevraagd om tijdig en correct te verwittigen in geval van afwezigheid (zie addendum), zoniet zal een sanctionerende vergoeding worden aangerekend ten bedrage van het geldende maximumtarief (in 2014: € 27,71). Bij afwezigheid wanneer de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zijn opgebruikt, en tijdig en correct verwittigd, zal de vastgestelde dagvergoeding, met een minimum van € 5 aangerekend worden. Het addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

026 Overheveling concessies Merselborre en de Koetsier naar PEVA CC Coloma
De concessiecontracten voor uitbating cafetaria Merselborre en de Koetsier met de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werden met ingang van 01/01/2012 overgenomen door het gemeentebestuur. Dit gebeurde ingevolge de stopzetting van de concessieovereenkomst van de gemeente met de vzw. Aangezien er inmiddels een nieuwe vzw – de PEVA CC Coloma – is opgericht, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de twee concessies opnieuw over te hevelen naar de PEVA. Het doel is tweeledig: enerzijds komen de maandelijkse vergoedingen zo in het budget van de PEVA, anderzijds is een opvolging van de werking doorheen de jaren zo overzichtelijker.

SP.A eist concrete maatregelen voor uitbreiding schoolcapaciteit

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_OudenakenSINT-PIETERS-LEEUW: – Bij gebrek aan inschrijvingen voor het eerste leerjaar kan de geplande herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur per 1 september 2014 niet doorgaan. Op de gemeenteraad van 25 september uitte gemeenteraadslid Guy Jonville (SP.A) scherpe kritiek op de manier waarop de N-VA/CD&V meerderheid dit dossier heeft aangepakt. SP.A dringt erop aan dat eerst en vooral extra plaatsen worden gecreëerd in de wijken en deelgemeenten waar het tekort aan plaatsen het meest accuut is.

Guy-JonvilleSP.A betreurt dat dit dossier voor spanningen heeft gezorgd in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. “Ten gevolge van de onbezonnen aanpak van de uitbreiding van Puur Natuur door N-VA en CD&V werden buren, voor- en tegenstanders van een uitbreiding, tegen mekaar opgezet. Zulke polariserende werkwijze kenmerkt deze meerderheid, en zorgt ook in andere wijken voor spanningen”, vertelt Jonville.

Intussen is volgens SP.A kostbare tijd en energie verloren gegaan, waardoor andere pistes voor een capaciteitsuitbreiding in de gemeente onvoldoende werden uitgewerkt. “De gevolgen zijn er ook naar: in de tweede fase van de inschrijvingen voor dit schooljaar kregen 69 kinderen geen plaats toegewezen. Bekijken we enkel de gemeentescholen, dan gaat het om 27 weigeringen in Den Top, 25 in ’t Populiertje en 22 in de Wegwijzer. In het vrije net is de situatie in de Sint-Stevensschool in Negenmanneke met 62 weigeringen ronduit dramatisch. Hoeveel van deze kinderen uiteindelijk nog werden opgevist, kon men mij nog niet vertellen. Maar het is in elk geval duidelijk dat de vrije schoolkeuze door dit plaatstekort ernstig in het gedrang komt.”

SP.A dringt aan op concrete maatregelen om extra plaatsen te creëren. “De speeltijd is voorbij! Er is meer dan genoeg tijd verloren gegaan aan de discussies en politieke spelletjes over Puur Natuur, terwijl de capaciteitsproblemen in Leeuw-Centrum, Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun accuut zijn. Ik verwacht dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk aangeeft waar, wanneer en welke capaciteitsuitbreiding dit en volgend schooljaar gerealiseerd zal worden in de verschillende scholen in onze gemeente; welke investeringen hier tegenover staan en in welke mate deze uitbreiding zal volstaan om ieder kind uit onze gemeente een plekje op de schoolbanken te garanderen.”

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Onderwijs Gunther Coppens reageert op de aantijgingen:

1. Er werd nooit gezegd dat het capaciteitsprobleem van Sint-Pieters-Leeuw opgelost ging worden in Puur Natuur. Door het afstandscriterium domicilie-school bij de aanmeldprocedure is het voor de kinderen van Oudenaken en Berchem nu eenmaal moeilijker om als nieuwe leerling in een school in Vlezenbeek of aan de Rink binnen te geraken.

2. Een school heeft een sterk gemeenschapsvormend karakter. Waar ontmoeten mensen elkaar? Als ze hun kinderen op school afzetten. Daar begint dus een groot deel van je gemeenschap. Dorpen zonder een school of andere voorzieningen die gemeenschapsvormend zijn, dreigen dus echte slaapdorpen te worden.

3. ‘De zogenaamde ‘artificiële’ clusters zijn clusters die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs en ik veronderstel dat men daar toch over nagedacht heeft. Ikzelf zie er in ieder geval wel de logica van in.

4. In 2009 kreeg onze gemeente een brief van het ministerie om te melden dat er een capaciteitsprobleem ging zijn. Het ministerie vroeg om een taskforce op te richten, maar er gebeurde niets. In 2013 hebben wij, 4 jaar na de brief, dan een taskforce capaciteit opgericht. Een taskforce is nodig als je als gemeente aanspraak wil maken op capaciteitsmiddelen. Zo kreeg Asse vorig jaar 5 miljoen euro voor scholenbouw uit de taskforce. Onze gemeente diende reeds een dossier in en hoopt op middelen. We hebben begin dit jaar met toenmalig Minister van Onderwijs Pascal Smet (Spa) een afspraak gemaakt om het probleem van Sint-Pieters-Leeuw aan te kaarten, maar erg veel enthousiasme was daar niet te vinden, helaas. Wij zullen binnenkort met de nieuwe minister, Hilde Crevits, samen zitten en hopen daar op meer enthousiasme om middelen toe te kennen aan onze gemeente.