Gemeenteraad januari 2021 verloopt opnieuw digitaal

2021-01-15-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Opnieuw zal de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op donderdag 28 januari 2021 langs digitale weg verlopen omwille van de coronamaatregelen.

Om de openbaarheidsverplichting na te leven, blijft het publiek ook welkom in de raadzaal, maar kan de zitting ook via Teams gevolgd worden. Wie interesse heeft om de raad digitaal te volgen, stuurt uiterlijk woensdag 27 januari 2021, 12 uur een mailtje naar secretariaat@sint-pieters-leeuw.be en ontvangt vervolgens de nodige informatie. Ook wie aanwezig wenst te zijn in de raadzaal mailt naar dit adres.

Gemeente sluit rekeningen 2019 af met een positief exploitatieresultaat – Bankschuld daalt tot 17,2 mio euro.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Gemeente sluit rekeningen 2019 af met een positief exploitatieresultaat – Bankschuld daalt tot 17,2 mio euro.

 


De rekening van de gemeente voor 2019 eindigt geconsolideerd (gemeente en OCMW samen)met een positief exploitatieresultaat van 7 106 017 euro. De autofinancieringsmarge bedraagt geconsolideerd 679 925 euro.

Voor de gemeentee bedroegen de exploitatie-uitgaven 31.572.722,00 euro en de exploitatie-ontvangsten 40.756.437,00 euro, wat een exploitatie-overschot gaf van 9.183.715 euro.

Het OCMW van Sint-Pieters-Leeuw eindigt 2019 met een bedrag van 11.051.905,00 exploitatie-uitgaven bedroegen t.o.v. 8.974.207,00 exploitatie-ontvangsten,wat een negatief exploitatieresultaat van – 2 077 698 geeft. Dit komt uitsluitend voort uit het feit dat de gemeentelijke toelage aan het OCMW met 2 500 000 euro werd verminderd, wat het gemeentelijk resultaat in dezelfde mate verbeterde. Belangrijk is evenwel het geconsolideerd resultaat van 7 106 017.

De kostenstructuur van de gemeente ziet er als volgt uit:
GEMEENTE 2019 31.572.721,84 = 100%
Werkingsuitgaven 8.314.351,05 = 26%
bezoldigingen 16.051.646,34 = 51%
toegestane werkingssubsidies 6.520.100,51 = 21%
andere uitgaven 49.217,55 = 0%
financiële uitgaven 637.406,39 = 2%

In 2019 zijn de personeelskosten gestegen met 3,8 % t.o.v. 2018, de werkingskosten stegen met 5,5 % en er was de daling van de uitbetaalde toelagen door de consolidatie van gemeente en OCMW.

Voor het OCMW zijn de cijfers als volgt :
OCMW 2019 totaal 11.051.904,76 = 100%
Werkingsuitgaven 2.215.751,26 = 20%
bezoldigingen 6.813.581,87 = 62%
specifieke kosten sociale dienst 1.418.641,55 = 13%
andere uitgaven 32.210,33 = 0%
financiële uitgaven 571.719,75 = 5%

Voor het OCMW stegen de exploitatie-uitgaven in 2019 met 286.000,00 euro t.o.v. vorig jaar. We stellen vast dat deze stijging van de uitgaven gelijkmatig verdeeld is over de verschillende kostensoorten ( bezoldigingen, werkingskosten, ind.dienstverlening, financiële uitgaven). Verder merken we in het OCMW een verschuiving van de kosten van bezoldigingen naar werkingsuitgaven.

Het positief exploitatieresultaat wordt aangewend om de investeringen te betalen en de schulden af te lossen.

Vorig jaar investeerde Sint-Pieters-Leeuw ongeveer 3,8 miljoen in gebouwen, 3,3 miljoen in wegenis en nog een 780.000,00 euro in uitrusting.
Het OCMW heeft voor 2019 voor 345.107,00 euro investeringen gedaan (o.a. vervangingsinvesteringen in het WZC). Voor al deze investeringen werden dienden geen nieuwe leningen te worden opgenomen in 2019.

Burgemeester Luc Deconinck, bevoegd voor Financiën en Begroting: “Dit is nu al het zesde jaar op rij dat de gemeente de uitstaande schuld kon af bouwen en dit zonder de belastingen te verhogen. Hierdoor is de bankschuld van de gemeente gedaald van 32 mio euro eind 2013 naar 17 mio euro eind 2019. De bankschulden van het OCMW (voornamelijk voor de bouw van WZC Zilverlinde) daalde van 16.7 mio euro in 2013 naar 12.5 mio euro einde 2019. Dank zij dit gezond financieel beleid kan de gemeente het omvangrijke investeringsprogramma verder uitvoeren zoals gepland.

Gemeente gaat Puur Natuur & vredegerecht verkopen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De sites van de kleuterschool Puur Natuur te Oudenaken en het vredegerecht te Ruisbroek verliezen in de nabije toekomst hun functie. Aangezien er geen andere functie voorzien wordt door het gemeentebestuur, kunnen beide goederen worden verkocht.


Nu de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem tot kleuterschooltje en gemeenschapscentrum wordt omgevormd, kan ook de huidige kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken worden verkocht (= achterste gedeelte gebouw). Om een goede doorstroming te garanderen naar de basisschool werd Puur Natuur enkele jaren geleden verbonden aan “Den Top” aan de Garebaan. In september nemen de kleuters hun intrek in de verbouwde Molenborre. Het vernieuwde gebouw zou half augustus opgeleverd worden. Op dat moment wordt het huidige schoolgebouw in Oudenaken openbaar verkocht.

Een ander gebouw dat in de markt wordt gezet, is het vredegerecht in Ruisbroek. Op 1 februari 2019 werd het vredegerecht kanton Herne–Sint-Pieters-Leeuw opgeheven. De zaken van de zetel Sint-Pieters-Leeuw werden gevoegd bij het vredegerecht van het kanton Halle en deze van de zetel Herne bij het vredegerecht van het kanton Lennik. Het gebouw in Ruisbroek is recent buiten gebruik gesteld door het ministerie van justitie. Het gemeentebestuur ziet geen andere publieke functie voor dit gebouw.

De verkoop van deze gebouwen past in de lange termijnplanning van het bestuur. Hierbij worden gebouwen verkocht wanneer er op korte of lange termijn geen publieke functies meer worden ondergebracht. De opbrengst wordt geherinvesteerd in de herwaardering van het bestaande patrimonium.

Motie eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goedgekeurd door gemeenteraad

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gelet op artikel 22 van het gemeentedecreet diende Vlaams Belang een bijkomend agendapunt in voor de gemeenteraadszitting van vanavond, 22 februari 2018. – Motie ivm eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. De meerderheidspartijen N-VA en CD&V amendeerden hierover een eigen tekst, die dezelfde is als deze die door de provincieraad integraal werd aangenomen. De gemeenteraad keurde de motie voor een eigen rechtbank en parket in Halle-Vilvoorde goed.

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen

stemming:
Voor: N-VA, CD&V en Vlaams Belang
Tegen: PF
Onthouding: OpenVLD en Sp.a

Burgemeester Luc Deconinck : “Het eigen parket Halle-Vilvoorde heeft al een duidelijke verbetering gebracht. Maar dit parket werkt nog met minder middelen en personeel dan andere parketten van gelijke omvang. Daarom vragen we een volwaardig eigen parket en een eigen rechtbank die meer kan inspelen op de noden van de burgers van Halle-Vilvoorde. Zo krijgen we niet alleen een eigen vervolgingsbeleid (parket) maar ook een eigen bestraffingsbeleid (rechtbank)”.

Eerste Schepen Jos Speeckaert : “Onze gemeenteraad heeft als stelregel dat we geen moties goedkeuren over zaken waarvoor de gemeente niet bevoegd is. Uitzonderlijk doen we dat voor het volwaardig parket Halle-Vilvoorde en voor de eigen rechtbank wel. Omwille van het groot belang voor alle inwoners willen we het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde met deze motie ondersteunen.”

Gemeenteraadslid Eddy Longeval: “Op voorstel van de Vlaams Belang-fractie werd deze al goedgekeurd in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Het was bijgevolg dezelfde motie die Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw in de lokale gemeenteraad ter stemming bracht. Behalve wat kleine wijzigingen in de inleiding en het woord “Toekomstforum” dat toegevoegd werd keurde de N-VA/CD&V- meerderheid en Vlaams Belang de motie goed. Hiermee bewijst Vlaams Belang Sint-Pieters- Leeuw dat constructieve oppositie voeren tot succesvolle resultaten kan leiden.”

Toelichting:
Onze gemeenteraad spreekt zich in regel niet uit over zaken die buiten de gemeentelijke bevoegdheid vallen. Hoewel deze motie een materie van bovengemeentelijk belang betreft en de gemeenteraad als dusdanig niet bevoegd is, wenst de raad zich uitzonderlijk uit te spreken, om het standpunt van het toekomstforum van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde kracht bij te zetten.

Sinds april 2014 kent ons land nog slechts 12 gerechtelijke arrondissementen. De wetgever is op dat moment niet ingegaan op de vraag om een eigen gerechtelijk arrondissement te creëren voor Halle-Vilvoorde of voor Vlaams-Brabant. Op deze manier blijft de rechtzoekende uit Halle-Vilvoorde aangewezen op de Brusselse rechtbank.

De Brusselse rechtbank kampt met structurele achterstand en organisatieproblemen. Daarenboven wordt de indruk gewekt dat de doelbewuste keuze voor de Franstalige kamers van de rechtbank – ook door Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde – geïnspireerd is door een grotere kans op procedurele vertragingen, een mildere bestraffing of een hogere kans op seponering.

Teneinde de legitimiteit van de gerechtelijke instanties in Halle-Vilvoorde gaaf te houden en de efficiëntie van de werking van justitie te verbeteren, is het essentieel dat ook de inwoners van Halle-Vilvoorde over een volwaardige rechtbank beschikken. Deze rechtbank zal een rechtspraak kunnen leveren die nauwer aansluit bij de noden van de regio.

Anderzijds beschikt Halle-Vilvoorde sinds 2014 over een eigen parket, dat een eigen onderzoeksbeleid kan voeren en hierbij, op basis van de lokale context, specifieke prioriteiten kan bepalen. Er wordt extra aandacht besteed aan een snelle reactie door onmiddellijk een voorstel te doen tot een minnelijke schikking of onmiddellijk te dagvaarden indien niet tot betaling wordt overgegaan

Deze aanpak heeft duidelijk tot betere resultaten geleid, zeker in strafzaken. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van ongeveer 8% naar 20%.
Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65% naar 85%. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde zijn op een paar jaren tijd gestegen van 1.500 tot 2.363.

Ondanks het feit dat het parket van Halle-Vilvoorde nog niet beschikt over de beloofde capaciteit en mogelijkheden, mogen de resultaten gezien worden. Ze tonen aan dat het lokale onderzoeksbeleid inspeelt op de specifieke noden van Halle- Vilvoorde. Dit neemt niet weg dat wordt aangedrongen op een volwaardig parket en rechtbank in Halle-Vilvoorde.

Tekst:
De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw steunt het Toekomstforum van Halle-Vilvoorde en dringt erop aan dat:

1. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardige rechtbank en niet langer aangewezen zijn op de Brusselse rechtbank
2. de inwoners van Halle-Vilvoorde beschikken over een volwaardig parket met een volledig ingevuld kader en eigen technische voorzieningen.

weetjes uit de gemeenteraad van 29 september 2016

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 september 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

014 Aanleg fietspaden Ijsbergstraat/J. De Trochstraat/Doylijckstraat/Pedestraat – ontwerpdossier goedkeuring.
Het project van het gemeentebestuur van Dilbeek beoogt de aanleg van fietspaden langsheen de Ijsbergstraat, J. De Trochstraat, Doylijkstraat en Pedestraat te Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw.
Het studiebureau Arcadis heeft een ontwerp opgemaakt waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Dilbeek optreedt als leidend bestuur, in samenwerking met Farys, gemeente Sint-Pieters-Leeuw en Vivaqua.
De raming van de totale kostprijs bedraagt € 2.391.663,75 excl. btw. of € 2.858.639,17 incl. btw met volgende verdeling:
– aandeel gemeentebestuur Dilbeek: € 1.900.666,25 excl. btw of 2.299.806,16 incl. btw;
– aandeel Farys: € 112.856,25 btw nvt;
– aandeel gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw: € 323.026,25 excl. btw of € 390.861,76 incl. btw;
– aandeel gemeentelijke saneringsbijdrage in beheer bij rioolbeheerder Vivaqua € 55.115,00 btw nvt.
Voor de aanleg van de nieuwe fietspaden worden subsidies aangevraagd. Deze bedragen 80%. Voor het aandeel Sint-Pieters-Leeuw bedraagt het subsidieerbaar bedrag € 212.522,50 excl. btw. Bijgevolg de te verwachten subsidies bedragen ongeveer € 170.018,00 excl. btw of € 205.721,78 incl. btw. Dit betekent dat het zuivere aandeel van Sint-Pieters-Leeuw geraamd wordt op ongeveer € 153.008,25 excl. btw of 185.139,98 incl. btw.
Kredieten voor het gemeentelijk aandeel zijn reeds deels voorzien in het investeringsbudget van dienstjaar 2017 ten bedrage van € 260.000,00 (2017/2140007/4/0200). Bijkomende kredieten worden voorzien voor de volledige financiering van het gemeentelijk aandeel.

015 Eandis Assets – vernieuwen openbare verlichting langs de Pedestraat richting Dilbeek – goedkeuring offerte.
De nieuwe straatverlichting met led-technologie is heden zo ver gevorderd dat deze voldoet aan de technische en economisch gestelde eisen.
Deze nieuwe verlichting is zowel efficiënter, milieuvriendelijker als energiezuiniger dan traditionele verlichting. Bijkomend bestaat de mogelijkheid om de led-verlichting ’s nachts te dimmen. Momenteel is reeds een uitgebreid gamma aan verschillende led-verlichtingstoestellen beschikbaar.
Het ligt in de bedoeling om op termijn het ganse verlichtingsnet van de gemeente uit te rusten met hoger omschreven led-technologie. Eandis Assets heeft een ontwerp opgemaakt om in de Pedestraat richting Dilbeek nieuwe led-verlichtingsarmaturen te plaatsen op de bestaande palen.
Ingevolge de offerte van Eandis Assets dd. 09.05.2016 belopen de kosten € 17.263,96 btw 21% incl. ten laste van de gemeente.
Voor de financiering werden kredieten voorzien in het investeringsbudget van 2016 onder budgetcode 2016/2289007/4/0670 – raming 049 – actie 449,ten bedrage van € 400.000.

016 IWVB/Vivaqua- netvernieuwing waterleiding , deel brandkranen,langs de Hoogstraat – goedkeuring offerte.
In het voorjaar van 2017 zal de aanleg van een collector langsheen de Zuunbeek fase II – onder leiding van Aquafin – aanvangen. Het tracé van de collector loopt onder meer langs de Hoogstraat.
In de loop van dit najaar zullen de verschillende nutsmaatschappijen eerst nog aanpassingswerken moeten uitvoeren aan hun leidingen.

017 IWVB/Vivaqua- uitbreiding waterleidingsnet A. Callebautstraat – goedkeuring kostenraming en financieringswijze.
In de komende maanden zal de aanleg van de collector Zuunbeek fase II aanvangen. De gemeente maakt van deze gelegenheid gebruik om bepaalde clusters uit het zoneringsplan (scheiden van de waters) te laten uitvoeren in onder meer de A. Callebautstraat. Hierbij treedt Aquafin op als leidend bestuur. Tijdens een voorbije infovergadering over de werkzaamheden bleken meerdere inwoners van de A. Callebautstraat vragende partij om aan te sluiten op het waterleidingsnet. Langsheen deze straat ligt er grotendeels nog geen waterleiding.

018 Vernieuwen dakbedekking Schuttershof – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

019 Aanpassingswerken verwarmingsinstallatie in school Wegwijzer – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

020 Leveren en plaatsen van branddeuren ‘t Populiertje – Merselborre – Vlaams sociaal centrum (Negenhof) – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden.

021 Dakwerken ‘t Populiertje – goedkeuring bestek en lastvoorwaarden. Het bestek en de lastenvoorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

022 Overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik tussen InBev Belgium en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw voor het inrichten van een bewonersparking – goedkeuring.
Ingevolge de plannen voor de heraanleg van de Bergensesteenweg zullen de parkeerplaatsen op de verhoogde berm ter hoogte van de nrs. 118 tot 136 verdwijnen. Deze woningen hebben geen garage.
InBev Belgium NV Industrielaan 21, 1070 Brussel is bereid om aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een deel van hun terrein in bruikleen te geven voor de inrichting van een bewonersparking. Zij stellen voor een overeenkomst tot vestiging van een recht van gebruik af te sluiten.
De gemeente moet geen vergoeding betalen, maar moet wel instaan voor de inrichting van de bewonersparking.

023 Aanvullend verkeersreglement N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) – parkeren -goedkeuring.
Er werd vastgesteld dat bij het verlaten van de aangrenzende parkings langsheen de N6 Brussel-Bergen (Bergensesteenweg) t.h.v. nr. 500 verkeersonveilige situaties ontstaan door geparkeerde bestelwagens, vrachtwagens en opliggers op de strook langs de gewestweg. Door deze grote voertuigen is het zicht op het aankomend verkeer quasi nihil.
Er wordt voorgesteld maatregelen te nemen tot invoering van parkeren uitsluitend voor personenvoertuigen t.h.v. Bergensesteenweg nr. 500, vanaf 10 meter voor ingang parking tot uitgang parking.
voormelde maatregelen – via een aanvullend verkeersreglement – worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 Vaststellen retributies en modaliteiten toekennen bewonerskaarten en individuele abonnementen – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het toekennen van bewonerskaarten en individuele abonnementen.

025 Aankoop van 46 gesubsidieerde wachthuisjes “De Lijn” en goedkeuring overeenkomst betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van halteaccommodaties te Sint-Pieters-Leeuw.
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn heeft een raamcontract uitgeschreven voor de aankoop en het herstellen van gesubsidieerde wachthuisjes “type De Lijn” waar de gemeenten naargelang de noodzaak overeenkomstig de lastvoorwaarden en toewijzing door De Lijn, bestellingen kunnen plaatsen.
Voor het vervangen van 36 publicitaire wachthuisjes en 9 oude wachthuisjes “type De Lijn” en 3 locaties van een nieuw wachthuisje te voorzien, dienen 46 gesubsidieerde wachthuisjes te worden aangekocht en met De Lijn een overeenkomst afgesloten betreffende de realisatie, de instandhouding en de gebruiksmodaliteiten van de halteaccommodaties.

026 Retributie op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Voor de voorbehouden bewonersparkings en blauwe zones met beperkte parkeertijd op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw dienen retributies en modaliteiten te worden vastgesteld voor het gebruik van de blauwe zones en bewonersparkings.

027 Borgstelling thesauriebewijzenprogramma – Finilek – goedkeuring.
We hebben een schrijven van Finilek ontvangen met de vraag om akkoord te gaan om ons borg te stellen t.g.v. Finilek bij de uitgifte van een nieuw thesauriebewijzenprogramma. De raad van bestuur van Finilek besliste het bestaande thesauriebewijzenprogramma stop te zetten en te vervangen door een nieuw thesauriebewijzenprogramma met een plafondbedrag van 100 miljoen euro. Hiervoor werd een contract met Belfius afgesloten. De nieuwe borgstelling vervangt uiteraard die voor het bestaande thesauriebewijzenprogramma. Daarnaast zullen alle andere in het verleden verleende borgstellingen komen te vervallen. Zodra de laatste uitgifte van het oude programma terugbetaald is, zal aan de gemeenten-vennoten meegedeeld worden dat alle ‘oude’ individuele waarborgbesluiten t.g.v. Finilek zonder voorwerp zijn. Voor onze gemeente bedraagt de huidige borg = € 5.673.515,02 en de nieuwe borg zou € 2.702.000,00 bedragen.
De beslissing heeft geen effectieve kasstroom tot gevolg en er is dus ook geen boeking van kosten en/of opbrengsten in de boekhouding, wel een boeking op de klasse 0 van de balans.

weetjes uit de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw – september 2015

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 september 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

Volgende agendapunten kwamen aan bod:

002 Verbeteringswerken Brabantsebaan/Gaasbeeksesteenweg deel ea – verrekening nr. 2 – goedkeuring.
In het kader van de uitvoering van de verbeteringswerken is gebleken dat een aantal kleinere aanpassingen aan het ontwerp nodig zijn:
– wijziging pompstation P1; – aanbrengen warme sponning tussen kassei en kantstrook – overdikte grondwerk wegkoffer – grondverbetering wegkoffer – rendementsverlies aanleg kantstroken – wijziging fundering rijweg.
De ontwerper Haviland heeft hiertoe een verrekening nr. 2 opgemaakt. De verrekening nr. 2 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 IWVB/VIVAQUA – vernieuwen brandkranen langs de Bergensesteenweg te Brucom – goedkeuring kostprijsraming.
Vivaqua deelt mede in haar schrijven van 13.07.2015 dat een deel van het waterleidingsnet te Brucom dringend dient te worden vernieuwd, ingevolge abnormaal veel roestafzetting. Deze werken worden uitgevoerd lastens Vivaqua. Anderzijds, zoals gebruikelijk ook in het verleden, stelt Vivaqua voor om tevens de verouderde brandkranen te vernieuwen. Gelet op hun speciale functie zijn deze eigendom van de gemeente. De kosten bedragen € 8.729,68 excl. btw . Budget is voorzien op 2015 onder post ‘onderhoud nutsleidingen‘ ten bedrage van € 50.000. Voornoemde kostprijsraming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Deels afschaffen/verleggen van buurtweg nr. 25 (site Catala) te Ruisbroek – 2de beraadslaging voorstel wijziging – goedkeuring.
De Papierfabrieken Catala met vestiging te 1620 Drogenbos, Grote Baan 302, hebben een aanvraag ingediend voor het deels afschaffen en verleggen van buurtweg nr. 25 gelegen op en aan haar site, gekadastreerd 7de afd. (Ruisbroek) sectie A nr. 513z, 430c en 443c. De gemeenteraad bevestigde in eerste lezing in zitting van 25 juni 2015 het behoud van het rooilijnplan zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit van 6 november 1984. Tevens besliste zij om het dossier tot gedeeltelijke afschaffing/verlegging op te starten. Ter uitvoering van laatst vernoemde raadsbeslissing besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 juni 2015 om het openbaar onderzoek te houden vanaf maandag 13 juli 2015 tot en met vrijdag 21 augustus 2015.
Uit het proces-verbaal onderzoek, opgemaakt op 24 augustus 2015, blijkt dat geen bezwaren werden ingediend. Op 21 augustus 2015 heeft de heer André Culus, beëdigd landmeter-expert,het schattingsverslag opgemaakt met vermelding van het bedrag van de meerwaarde, zijnde € 116.760,00. Rekening houdend met de motivatienota dd. 31.03.2015 wordt de aanvraag gunstig geadviseerd. Ingevolge het voorgestelde traject blijft de verbinding verzekerd waardoor het algemeen belang niet in het gedrang komt.
Derhalve wordt aan de bestendige deputatie voorgesteld om de buurt-/voetweg nr. 25 van de Atlas der buurtwegen van de deelgemeente Ruisbroek gedeeltelijk af te schaffen en te verplaatsen zoals aangeduid op het bijgevoegde plan behorende bij de aanvraag.
De verkrijgers zullen na goedkeuring van het dossier een som van € 116.760,00 in de gemeentekas storten als vergoeding voor de bekomen meerwaarde van de eigendom. Het dossier tot hoger omschreven wijziging van buurtweg nr. 25 wordt in tweede lezing ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-10-20-jaarmarkt-Vlezenbeek (37)005 Reglement openbare markten – ambulante handel – organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen – aanpassing datum jaarmarkt en kermis Vlezenbeek – goedkeuring.
De jaarmarkt van Vlezenbeek valt meestal samen met deze van de gemeente Ternat. Om meer bezoekers, marktkramers en prijsdieren samen te krijgen, lijkt het aangewezen de jaarmarkt en kermis van Vlezenbeek een week later te organiseren, respectievelijk de 4de zaterdag en 4de zondag van oktober. Voor het jaar 2015 zou de jaarmarkt doorgaan op zaterdag 24 oktober. De verenigingen werden op 7 oktober 2014 uitgenodigd voor overleg en de meerderheid verklaarden zich akkoord. Op 13 oktober 2014 werd door het college van burgemeester en schepenen de aanpassingsdatum voor de jaarmarkt van vlezenbeek goedgekeurd. Gevolg van deze aanpassing is dat kermisdag Vlezenbeek doorgaat op de 4de zondag van oktober. Het aangepaste reglement openbare markten, ambulante handel en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Aanvraag tot verkavelinswijziging Tolhuisweg te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – wijziging rooilijn en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte wijziging van de rooilijn t.h.v. het plantvak 1 (vooraan rechts langs de toegangsweg). Een deel van het plantvak wordt niet overgedragen naar het openbaar domein en blijft privaat eigendom. Dit gedeelte van ong. 29 m2 kan opgenomen worden in de tuinzone van de woning, Bergensesteenweg 60. De verkavelingsvergunning dd. 28/09/2009 voorzag in de realisatie van 10 kavels, waarvan 2 voor halfopen bebouwing, 5 voor gesloten bebouwing en 2 kavels voor meergezinswoningen en de vereiste wegenis en infrastructuur. De gewijzigde rooilijn wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Aanvraag tot verkavelingswijziging A. Van Cotthemstraat te 1600 Sint-Pieters-Leeuw (De Groene Parel) – gewijzigd wegenistracé en inname openbaar domein – goedkeuring.
De verkavelingswijziging heeft betrekking op een beperkte verschuiving van het openbaar domein omwille van de verkeerde intekening van een perceelsgrens op de oorspronkelijke verkaveling, vergund op 4/11/2013, het verkleinen van loten 11 t.e.m. 26 en het uitbreiden van de voortuinstroken van loten 11, 16 en 20. Het verkavelingsontwerp voor het creëren van 27 loten voor gegroepeerde eengezins- en meergezinswoningen met openbare wegenis en een zone voor collectief groen voorziet nieuwe wegenis. Dit kadert in een globaal project met de school De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De nieuwe rijbaan zal een woonerfstatuut krijgen en zal de voorziene eengezinswoningen en de polyvalente zaal (behorende tot het gemeenschapsonderwijs) ontsluiten. Het tracé van de nieuwe wegenis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorziene grond wordt gratis afgestaan aan de gemeente.

008 RUP Vlezenbeek – voorlopige vaststelling.
Het RUP Vlezenbeek’, in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan wordt, aangepast aan de opmerkingen van de plenaire vergadering dd. 05/12/2014, voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige vaststelling.

009 Budgetwijziging 1/2015 – gemeente – goedkeuring ingevolge opmerking toezicht.
Aansluitend bij de beslissing van de gemeenteraad van 25 juni 2015 houdende goedkeuring van de budgetwijziging, werd deze budgetwijziging ingediend bij de diensten van het administratief toezicht (via het digitaal loket, zoals dit verplicht is). Deze inzending verloopt nu in 2 fasen zijnde het opladen van de pdf-bestanden van de papieren versie en het opladen van een digitaal bestand. Dit bestand wordt uit de software gegenereerd en door ons ingelezen. Wij kunnen dit bestand niet zelf lezen/analyseren. Op 29 juli 2015 kregen wij een mail van het administratief toezicht dat er een verschil was tussen de digitale aanlevering en de pdf-bestanden, en met de vraag om dit verschil te verklaren. Uit communicatie met onze softwarefirma is gebleken dat het hier een softwareprobleem betreft. Cipal bevestigde dat dit probleem (bug) inmiddels werd verholpen. Aansluitend hierop hebben de diensten van het administratief toezicht ons op 10/08 een schrijven gericht m.b.t. budgetwijziging 1/2015. Zij hebben de budgetwijziging goedgekeurd maar vragen wel dat de juiste papieren versie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Gelet op de expliciete vraag van het administratief toezicht wordt hierbij de juiste versie ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 24/09/2015 voorgelegd.

010 Budgetwijziging 2/2015 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

011 Arbeidsreglement en bijlagen – goedkeuring.
Naar aanleiding van de invoering van het eenheidsstatuut arbeider/bediende, de gewijzigde wetgeving in het kader van preventie van psychosociale risico’s op het werk en de aanpassing van de rechtspositieregeling zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 juni 2015 moet eveneens het arbeidsreglement worden aangepast. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het voorstel van arbeidsreglement en bijlagen goed te keuren.

2015-04-29-De-Groene-Parel_nieuwe-school (24)012 Oprichting nieuwe wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie – goedkeuring
Door de oprichting van wijkafdelingen wordt de Leeuwse Kunstacademie toegankelijker gemaakt. Daarenboven krijgen kinderen een extra taalbad Nederlands op woensdagnamiddag en bevordert dit de integratie. In het kader van het aanbieden van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang wordt aan de kinderen een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De directie van de Leeuwse Kunstacademie vraagt om een wijkafdeling op te richten in de basisschool De Groene Parel. De lessen gaan door op woensdagnamiddag en hebben als doelgroep leerlingen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 7 september 2015 principieel akkoord met de oprichting van de wijkafdeling. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de oprichting van de wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie, richting Algemeen Beeldende Vorming, in de basisschool De Groene Parel, A. Van Cotthemstraat 110 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, goed te keuren.

013 Samenwerkingsovereenkomst Muziekacademie Anderlecht – goedkeuring
Op 28 maart 2013 werd door de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst tussen de Muziekacademie Anderlecht en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd. Deze overeenkomst werd aangegaan voor twee schooljaren en eindigt op 31 augustus 2015. Inmiddels werd een nieuwe overeenkomst onderhandeld. De nieuwe overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Levering van wijnen. Vaststellen wijze en voorwaarden van gunnen – goedkeuring.
De opdracht wordt gegund via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De kredieten zijn voorzien in het exploitatiebudget. Het bestek voor de levering van de wijnen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Aankoop van papier – goedkeuring beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking Haviland (gemeente + ocmw).
De principiële beslissing tot samenaankoop via intergemeentelijke samenwerking met Haviland Intercommunale IgSv van papier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Haviland zal hierbij optreden als opdrachtencentrale.

016 Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA – goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Op 25 juni 2015 besliste de gemeenteraad om gebruik te maken van het recht tot uittreding als vennoot uit VIVAQUA geboden door het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest dd. 13 februari 2014 betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. Het college van burgemeester en schepenen werd door de gemeenteraad gemachtigd om deontbinding van VIVAQUA te vorderen indien deze aanpassing niet tijdig (uiterlijk 30 juni 2015) was gebeurd. Deze aanpassing is niet gebeurd. Met het oog op het instellen van deze vordering wordt aan de gemeenteraad voorgesteld akkoord te gaan met het opstarten van de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp “Aanstellen advocaat voor juridisch advies en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting uittreding VIVAQUA”. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal hierbij optreden als aankoopcentrale voor een aantal gemeentebesturen. De opdracht zal worden gegund na onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

2014-12-11-De-Wegwijzer-Ruisbroek-School017 Verderzetting en uitbreiding huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
In januari 2015 ging basisschool Wegwijzer van start met huiswerkbegeleiding voor kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie. Gezien de verderzetting van de middelen ‘Taalstimulering’ willen we het project rond de huiswerkbegeleiding verder zetten en uitbreiden naar andere geïnteresseerde scholen. Dit tegen dezelfde voorwaarden van basisschool Wegwijzer en zolang de middelen van ‘Taalstimulering’ lopen. De conceptnota, inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de PEVA vzw Cultuurcentrum Coloma – goedkeuring.
Door de oprichting van de vzw Cultuurcentrum Coloma werd het beheer van de concessiecontracten voor de taverne de Koetsier en de Merselborre opnieuw van de gemeente overgeheveld naar de vzw met ingang van 01/01/2015. In de aangepaste samenwerkingsovereenkomst werd Titel 1 – artikel 2, 2.1. aangevuld met de bepaling dat de vzw instaat voor het beheer van de concessieovereenkomsten en werd bij titel III – middelen – bij artikel 7 – infrastructuur ook de taverne toegevoegd aan punt 1 Cultuurcentrum Coloma (voordien waren hier enkel het kasteel en de tuin opgegeven ). De aangepaste samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

www_sint-pieters-leeuw_eu___laekelinde019 Gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Op 30 september 2015 loopt het concessiecontract voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde ten einde. Het nieuwe bestek wordt ook in deze gemeenteraadszitting ter goedkeuring voorgelegd. De nieuwe voorwaarden moesten ook in het gebruiksreglement worden opgenomen. Het nieuwe gebruiksreglement van de polyvalente zaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Huur tooginstallatie en levering van dranken Laekelinde – goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het alleenrecht voor levering van dranken in de polyvalente zaal van Laekelinde liep over een periode van 9 jaar, van 01/01/2006 tot en met 30/9/2015. Er dient een nieuwe procedure te worden opgestart voor de periode 01/10/2015 tot en met 30/09/2020. Er werd gekozen voor eenonderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Voor de polyvalente zaal Laekelinde wordt een overeenkomst afgesloten met een brouwerij voor de gratis levering en plaatsing van een tapinstallatie en koelkasten en de levering van dranken voor rekening van de huurders van de zaal via verschillende drankenhandelaars. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

021 Gebruiksreglement met tarieven jeugdhuis – goedkeuring.
Op 17 april 2014 werd de overeenkomst, betreffende het gebruik van de lokalen voor een jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde, met het jeugdhuis Twidrio beëindigd. De jeugddienst wenst het jeugdhuis te verhuren voor eenmalige activiteiten aangezien er geen nieuwe vzw bereid werd gevonden om het jeugdhuis uit te baten. Het aangepaste gebruiksreglement met aangepaste tarieven voor eenmalige verhuur wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.

022 Tijdelijke overeenkomst drankenleverancier polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
De huidige concessieovereenkomst voor de levering van dranken in de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Laekelinde loopt ten einde op 30 september 2015. Het nieuwe bestek voor de levering van dranken wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Om de continuïteit te verzekeren, werd een tijdelijke overeenkomst met de huidige leverancier opgesteld. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

023 Vernieuwing convenant toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland & Zennevallei – goedkeuring.
Op 1 december 2014 besliste het college van burgemeester en schepenen om te kiezen voor het convenatsvoorstel van het toeristisch samenwerkingsverband Pajottenland Zennevallei. Dit convenant wordt aangegaan voor de periode 2015 – 2019. De gemeente betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 0,30 per inwoner, gebaseerd op het inwonersaantal van 1/1/2006. Dit bedrag blijft onveranderd voor de hele duur van het convenant. De voordelen en acties die volgen uit deze overeenkomst staan opgesomd in het convenantsvoorstel. Het convenant (2015-2019) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

024 EPC: Principebeslissing aanstellen facilitator, timing en gebouwenpool.
Onder begeleiding van de provincie Vlaams-Brabant wordt een traject gevolgd dat uiteindelijk moet leiden tot de aanstelling van een ESCO (Energy Service Company). Tot hiertoe werd een analyse gemaakt van het bestaande patrimonium van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Hieruit werd een lijst van ‘weerhouden’ gebouwen gedistilleerd en de baseline vastgelegd. De gebouwen werden onderverdeeld volgens type EPC (onderhoud en technieken). Het bestuur dient een princiepsakkoord af te sluiten voor het aanstellen van een facilitator, waarin de lijst van gebouwen is opgenomen en de timing is vastgelegd. Advies: In de lijst van gebouwen zijn zowel gemeente-, OCMW- als AGB-gebouwen opgenomen. Het princiepsakkoord dient dus eveneens afgesloten door OCMW en AGB en machtigen het OCMW en AGB de gemeente tot het voeren van de verdere procedure. De kost voor een EPC-facilitator varieert sterk, maar kan ruwweg geraamd worden op 5 à 10% van de geplande investering. Raming voor deze overeenkomst tot aanbesteding van de ESCO valt dus tussen € 25.528 en € 52.598 excl. BTW. Vanaf dan worden de kosten opgenomen in het EPC-contract van de ESCO. Ook de kosten tot aanbesteding kunnen na aanstelling van de ESCO opgenomen worden in het EPC-contract. In dat geval moet dit bedrag voorgefinancierd worden.

025 Politie – Begrotingswijziging 2 – 2015 – gewone- en buitengewone dienst politie – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden. De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de begrotingswijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw donderdag 27 november 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 november 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Iverlek – L.A.Schockaertstraat – ondergronds brengen LS – en OV-net – keuze LED-verlichting – goedkeuring.
Voor het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen P. Vendelmansstraat en Stokerijstraat keurde de gemeenteraad van 20.12.2012 voormeld dossier goed voor een bedrag van € 38.649,40 incl. btw. In recentelijk goedgekeurde dossiers wordt evenwel reeds gebruik gemaakt van de nog meer energiebesparende LED-verlichting. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om ook voor onderhavig dossier LED-verlichting te voorzien. Iverlek heeft hiertoe een offerte opgemaakt met een totaal van € 41.214,02 incl. btw. Voornoemde collegebeslissing wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

003 Huurovereenkomst voetbalinfrastructuur Pijnbroekstraat – goedkeuring.
Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een perceel grond gelegen in de Pijnbroekstraat en eigendom van de heer Georges Suenens wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Ruwbouw en afwerking renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat
005 Renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat. (buitenschrijnwerk, HVAC installatie en brand- en inbraakdetectie).
Om het politiegebouw Generaal Lemanstraat terug functioneel te maken zijn er renovatie- en aanpassingswerken nodig. Het opstarten van een overheidsopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Organisatie kerstcorrida en kerstmarkt – bepalen verhuurprijs chalets voor de Kerstmarkt van 26 t/m 28 december 2014 – goedkeuring.
Naar aanleiding van de Kerstcorrida op vrijdagavond 26/12/2014 en de Kerstmarkt op vrijdag- 26/12 en zaterdagavond 27/12 en zondagnamiddag 28/12/2014 moet het bedrag voor het verhuren van de 16 kerstchalets worden vastgesteld. De verhuurprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Bewegwijzering fietssnelweg Kanaalroute Halle-Brussel – samenwerkingsovereenkomst met provincie Vlaams-Brabant – goedkeuring.
De “Kanaalroute Brussel-Halle” is een fietsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi die deel uitmaakt van de Kanaalroute uit het FietsGEN die verder door Brussel ook richting Vilvoorde loopt. De bewegwijzeringsplannen voor deze fietsroute zijn afgewerkt na feedback van de betrokken gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant wenst in de lente van 2015 de bewegwijzeringsborden te plaatsen. Het ontwerp van de betreffende samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

013 Wijkafdeling Leeuwse Kunstacademie in de Sint-Stevensschool – kennisgeving.
De gemeenteraad ging in zitting van 29 mei 2008 akkoord met de oprichting van een wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie in de basisschool Sint-Stevens. Voor het schooljaar 2013-2014 was er echter geen vast lokaal beschikbaar voor de Kunstacademie en daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2013 beslist om leerlingenvervoer te voorzien van de Sint-Stevensschool naar de oude school van Den Top en terug. Na onderhandelingen heeft de Sint-Stevensschool dit schooljaar wel een lokaal gevonden voor de Kunstacademie waar ze sinds half oktober op woensdagnamiddag les volgen. Dit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Toekenning van een toelage aan ontwikkelingsprojecten op voordracht van de GROS -goedkeuring.
De GROS adviseert aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking van het gemeentebestuur welke derde wereldprojecten in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Daarnaast wordt voorgesteld om een toelage uit te keren aan 11-11-11 en noodhulp aan Artsen zonder Grenzen inzake de Ebola problematiek. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Conceptnota huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen). Gaat de gemeenteraad akkoord met de conceptnota inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders?

022 Advies van de korpschef tot plaatsing van een ANPR-cameranetwerk.
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s voorziet dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera’s op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd.

023 Vastleggen van de voorwaarden en wijze van gunning van een ANPR-cameranetwerk – goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoog technologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw in Vlaanderen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een contract “opdrachtencentrale vast ANPR netwerk” aanbesteed waarop geïnteresseerde overheden deze nieuwe apparatuur kunnen bestellen voor de uitbouw van een ANPR-netwerk.

024 Advies gemeenteraad mbt het plaatsen van een cameranetwerk op een niet besloten plaats- goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoogtechnologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s stelt dat de gemeenteraad een positief advies dient te verstrekken vooraleer de verantwoordelijke van verwerking kan overgaan tot het plaatsen van een cameranetwerk.

Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 oktober 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 23 oktober 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

012 Onderhoud voetbalpleinen – goedkeuring bestek.
Een overheidsopdracht wordt opgestart bij wijze van de open aanbesteding om de continuïteit van het onderhoud van de voetbalpleinen te garanderen. Deze opdracht bestaat uit het maaien, onderhouden en heraanleg van 5 pleinen gelegen op diverse locaties in de gemeente. Het bestek wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

013 Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg – goedkeuring.
In het kader van het vernieuwen van fietspaden werd een bijzonder bestek opgesteld. Deze heeft als doel het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor het opmaken van de studie.
Het traject strekt zich uit vanaf het kruispunt Dikke Linde –> rotonde Coloma –> kruispunt ’t Pauwke –> tot ingang recyclagepark.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Verkaveling Klein-Bijgaarden – ontwerpdossier – goedkeuring.
Het wegenistracé voor het creëren van 36 loten gelegen tussen de A. Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg en Sportlaan werd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 goedgekeurd. Voor de aanleg van het infrastructuur overeenkomstig de verkavelingsvergunning (CBS 23.06.2014) heeft het studiebureau D+A Consult uit Halle een ontwerp opgemaakt. Volgende werken zijn voorzien:
– aanleg gescheiden rioleringsstelsel met een ondergronds bufferbekken;
– aanleg van de wegverharding in KWS (asfalt);
– aanleg voetpaden in grijze betonstraatstenen (klinkers);
– aanleg van een fietspad in beton;
– aanleg LED verlichting;
– aanleg groenzone.
Alle nutsleidingen (uitgezonderd de riolering) worden aangelegd onder het voetpad.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Budgetwijziging 2/2014 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk.
Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.
De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

016 Benaming scholengemeenschap – goedkeuring
In zitting van 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap af te sluiten met Dilbeek voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). De directies gingen op zoek naar een gepaste naam voor de scholengemeenschap. Tijdens het beheerscomité van 22 september 2014 werd voorgesteld om de scholengemeenschap de naam “De Spil” te geven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de scholengemeenschap van de gemeentes Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw de naam “De Spil” te geven vanaf schooljaar 2014-2015.

017 Reglement voor het gebruik van een bedrijf of dienst GSM/laptop/tablet
Naar aanleiding van een controle van de RSZPPO werd gevraagd om een duidelijke regeling uit te werken omtrent het privé-gebruik van gsm’s, laptops en tablets.

024 Vrijwilligersloket – Activiteit “Hulpbegeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang” – toekennen kilometervergoeding – goedkeuring
Binnen de dienst BKO zijn er heel wat personeelsleden langdurig afwezig.
Om de continuiteit van de opvang te verzekeren, is het inschakelen van vrijwilliger(s) noodzakelijk.
Gaat de gemeenteraad akkoord om deze vrijwilligers een kilometervergoeding toe te kennen?

025 Addendum bij het huishoudelijk reglement: opvang bestellen is opvang betalen – goedkeuring
Ingevolge het Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012 (art. 8) en de daarbij horende Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (art 36 – 28 en 29)en het Ministerieel Besluit van 23 april 2014 (art 19) wordt het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’ ingevoerd. Dit dient opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven en van de dienst voor onthaalouders. Het principe “opvang bestellen is opvang betalen” houdt in dat de ouders betalen voor de door hen gereserveerde opvangdagen, die vastgelegd worden in het opvangplan (onderdeel van de schriftelijke overeenkomst die de ouders afsluiten met het gemeentebestuur).
De organisator staat wel minimaal 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen toe, waarvoor geen dagvergoeding betaald dient te worden. Deze gerechtvaardigde afwezigheden worden berekend a rato van het opvangplan en de start- of einddatum van de opvang. Men heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per volledig kalenderjaar bij een voltijds opvangplan. Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is.
Er wordt gevraagd om tijdig en correct te verwittigen in geval van afwezigheid (zie addendum), zoniet zal een sanctionerende vergoeding worden aangerekend ten bedrage van het geldende maximumtarief (in 2014: € 27,71). Bij afwezigheid wanneer de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zijn opgebruikt, en tijdig en correct verwittigd, zal de vastgestelde dagvergoeding, met een minimum van € 5 aangerekend worden. Het addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

026 Overheveling concessies Merselborre en de Koetsier naar PEVA CC Coloma
De concessiecontracten voor uitbating cafetaria Merselborre en de Koetsier met de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werden met ingang van 01/01/2012 overgenomen door het gemeentebestuur. Dit gebeurde ingevolge de stopzetting van de concessieovereenkomst van de gemeente met de vzw. Aangezien er inmiddels een nieuwe vzw – de PEVA CC Coloma – is opgericht, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de twee concessies opnieuw over te hevelen naar de PEVA. Het doel is tweeledig: enerzijds komen de maandelijkse vergoedingen zo in het budget van de PEVA, anderzijds is een opvolging van de werking doorheen de jaren zo overzichtelijker.

SP.A eist concrete maatregelen voor uitbreiding schoolcapaciteit

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_OudenakenSINT-PIETERS-LEEUW: – Bij gebrek aan inschrijvingen voor het eerste leerjaar kan de geplande herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur per 1 september 2014 niet doorgaan. Op de gemeenteraad van 25 september uitte gemeenteraadslid Guy Jonville (SP.A) scherpe kritiek op de manier waarop de N-VA/CD&V meerderheid dit dossier heeft aangepakt. SP.A dringt erop aan dat eerst en vooral extra plaatsen worden gecreëerd in de wijken en deelgemeenten waar het tekort aan plaatsen het meest accuut is.

Guy-JonvilleSP.A betreurt dat dit dossier voor spanningen heeft gezorgd in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem. “Ten gevolge van de onbezonnen aanpak van de uitbreiding van Puur Natuur door N-VA en CD&V werden buren, voor- en tegenstanders van een uitbreiding, tegen mekaar opgezet. Zulke polariserende werkwijze kenmerkt deze meerderheid, en zorgt ook in andere wijken voor spanningen”, vertelt Jonville.

Intussen is volgens SP.A kostbare tijd en energie verloren gegaan, waardoor andere pistes voor een capaciteitsuitbreiding in de gemeente onvoldoende werden uitgewerkt. “De gevolgen zijn er ook naar: in de tweede fase van de inschrijvingen voor dit schooljaar kregen 69 kinderen geen plaats toegewezen. Bekijken we enkel de gemeentescholen, dan gaat het om 27 weigeringen in Den Top, 25 in ’t Populiertje en 22 in de Wegwijzer. In het vrije net is de situatie in de Sint-Stevensschool in Negenmanneke met 62 weigeringen ronduit dramatisch. Hoeveel van deze kinderen uiteindelijk nog werden opgevist, kon men mij nog niet vertellen. Maar het is in elk geval duidelijk dat de vrije schoolkeuze door dit plaatstekort ernstig in het gedrang komt.”

SP.A dringt aan op concrete maatregelen om extra plaatsen te creëren. “De speeltijd is voorbij! Er is meer dan genoeg tijd verloren gegaan aan de discussies en politieke spelletjes over Puur Natuur, terwijl de capaciteitsproblemen in Leeuw-Centrum, Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun accuut zijn. Ik verwacht dat het gemeentebestuur zo snel mogelijk aangeeft waar, wanneer en welke capaciteitsuitbreiding dit en volgend schooljaar gerealiseerd zal worden in de verschillende scholen in onze gemeente; welke investeringen hier tegenover staan en in welke mate deze uitbreiding zal volstaan om ieder kind uit onze gemeente een plekje op de schoolbanken te garanderen.”

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Onderwijs Gunther Coppens reageert op de aantijgingen:

1. Er werd nooit gezegd dat het capaciteitsprobleem van Sint-Pieters-Leeuw opgelost ging worden in Puur Natuur. Door het afstandscriterium domicilie-school bij de aanmeldprocedure is het voor de kinderen van Oudenaken en Berchem nu eenmaal moeilijker om als nieuwe leerling in een school in Vlezenbeek of aan de Rink binnen te geraken.

2. Een school heeft een sterk gemeenschapsvormend karakter. Waar ontmoeten mensen elkaar? Als ze hun kinderen op school afzetten. Daar begint dus een groot deel van je gemeenschap. Dorpen zonder een school of andere voorzieningen die gemeenschapsvormend zijn, dreigen dus echte slaapdorpen te worden.

3. ‘De zogenaamde ‘artificiële’ clusters zijn clusters die opgesteld zijn door het ministerie van onderwijs en ik veronderstel dat men daar toch over nagedacht heeft. Ikzelf zie er in ieder geval wel de logica van in.

4. In 2009 kreeg onze gemeente een brief van het ministerie om te melden dat er een capaciteitsprobleem ging zijn. Het ministerie vroeg om een taskforce op te richten, maar er gebeurde niets. In 2013 hebben wij, 4 jaar na de brief, dan een taskforce capaciteit opgericht. Een taskforce is nodig als je als gemeente aanspraak wil maken op capaciteitsmiddelen. Zo kreeg Asse vorig jaar 5 miljoen euro voor scholenbouw uit de taskforce. Onze gemeente diende reeds een dossier in en hoopt op middelen. We hebben begin dit jaar met toenmalig Minister van Onderwijs Pascal Smet (Spa) een afspraak gemaakt om het probleem van Sint-Pieters-Leeuw aan te kaarten, maar erg veel enthousiasme was daar niet te vinden, helaas. Wij zullen binnenkort met de nieuwe minister, Hilde Crevits, samen zitten en hopen daar op meer enthousiasme om middelen toe te kennen aan onze gemeente.

Gemeenteraad van donderdag 22 mei 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 mei 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

008 Aanvullend verkeersreglement: Meerweg – openbare parking voorbehouden voor bewoners met een bewonerskaart – intrekken raadsbeslissing van 27 maart 2014 en goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement.
De gemeenteraad van 27 maart 2014 heeft een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor het aanleggen van een openbare parking in de Meerweg waar het gebruik van een bewonerskaart verplicht wordt gesteld. In artikel 1 van dit reglement is verkeerdelijk verwezen naar het gebruik van het verkeersbord E9e in plaats van E9a. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement van 27 maart 2014 in te trekken en te vervangen door een nieuwe aangepast besluit.

009 Afleveren Planologisch attest Van Overstraeten – goedkeuring.
Door het bedrijf Van Overstraeten bvba werd een planologisch attest aangevraagd voor het goed gelegen Postweg 297/Appelboomstraat z/n te 1602 Vlezenbeek. Na het openbaar onderzoek, het ontvangen van adviezen en bezwaren en het advies van de Gecoro komt het de gemeenteraad toe het planologisch attest af te leveren. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

burgemeesterconvenant-klimaatneutrale-provincie_logo010 Ondertekening van het Burgemeestersconvenant – goedkeuring.
In het kader van het Vlaams-Brabantse klimaatbeleid roept de provincie de gemeenten en steden van onze provincie op om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Door de ondertekening van dit Europese instrument engageert de stad of gemeente zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % terug te dringen. Hiertoe organiseert de provincie op 25 juni een gezamenlijk ondertekeningsmoment. Door deze gezamenlijke ondertekening geven we samen een krachtig signaal waar we met de toekomst van onze regio naar toe willen. De Burgemeestersconvenant wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 Belastingreglement op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Het terrein aan de Meerweg wordt door de gemeente aangelegd als parking. Het verhogen van de parkeermogelijkheden brengt kosten met zich mee. Het is dan ook billijk om de belasting op het parkeren aan te passen. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-12-17-molens-Ruisbroek012 Reglement modaliteiten toekenning bewonerskaart parking Meerweg – goedkeuring.
Sinds geruime tijd wordt een escalatie van parkeerproblemen in de Meerweg (t.h.v. de Molens van Ruisbroek) vastgesteld. In het studiegebied van de Meerweg (tracé tussen sas Ruisbroek en nr. 117 –incl. Lofts Molens van Ruisbroek) werden de parkeervoorzieningen geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt van het auto- en bestelwagenbezit. Dit onderzoek resulteerde in een tekort van minstens 20 parkeerplaatsen op het openbaar domein. Teneinde de parkeersituatie in dit studiegebied te verbeteren, heeft Waterwegen en Zeekanaal nv aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een concessie verleend voor het aanleggen en inrichten van een openbare parking op een perceel van 1.180 m². De dienst Mobiliteit heeft een ontwerp uitgewerkt dat op voormeld perceel een 38 parkeerplaatsen voorziet, 33 plaatsen op een afgebakende parking en 5 plaatsen langsheen de Meerweg. Omwille van het feit dat het parkeren op de openbare ruimte geen vanzelfsprekend recht is maar een voorziening die moet concurreren met ander ruimtegebruik en waarvoor een prijs betaald moet worden (cfr. Parkeerverordening Sint-Pieters-Leeuw) en gelet op het bedrag van het concessierecht dat jaarlijks moet worden betaald en de investeringskosten die nodig zijn voor de aanleg van de parking, wordt voorgesteld om de nieuwe afgebakende openbare parking (33 plaatsen) voor te behouden voor houders van een bewonerskaart. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 stelt de voorwaarde dat bij de toekenning van een bewonerskaart de koppeling gebeurt tussen domicilie in het studiegebied en eigen voertuig ingeschreven op dit adres. De modaliteiten voor het toekennen van een bewonerskaart worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

kunstacademie Sint-Pieters-Leeuw013 Materiaalbijdrage Leeuwse Kunstacademie – vaststelling tarief – goedkeuring.
De heer Patrick Huybrechts, directeur van de Leeuwse Kunstacademie, vraagt om de materiaalbijdrage voor de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie aan te passen omdat de prijzen van de materialen doorheen de jaren gestegen zijn en de huidige vergoeding de kosten niet dekt. Het tarief van de materiaalbijdrage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Vaststelling organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel – goedkeuring.
De basis van de bestaande personeelsformatie en het organogram werd vastgesteld door de gemeenteraad van 26 mei 2010. Naar aanleiding van de overname van het vzw-personeel en de reorganisatie van de arbeidersploegen werd de personeelsformatie door de gemeenteraad van 22 december 2011 en 30 mei 2013 aangepast. De personeelsformatie en het organogram worden aangepast en dit enerzijds in functie van de veranderde noden de behoeften van de bestaande en de nieuw op te richten gemeentelijke diensten in uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en anderzijds vooral in gevolge de dwingende noodzaak tot inkrimping van het personeelsbestand ingevolge de vermindering van de financiële middelen. Het organogram en de personeelsformatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw 2014-2020 – goedkeuring.
Per 31 augustus 2014 eindigt de huidige scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw (DiLee). Met ingang van 1 september 2014 kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). Het voorstel om met Dilbeek een overeenkomst af te sluiten betreffende een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-04-15-basisschool_Den-Top_sint-pieters-leeuw016 Gemeentelijke basisschool Den Top – aanbod taalinitiatie Frans – goedkeuring.
In de gemeentelijke basisschool Den Top worden na schooltijd in de eerste en tweede graad facultatieve lessen Frans georganiseerd. Met ingang van 1 september 2014 worden deze facultatieve Franse lessen vervangen binnen het reguliere leeraanbod. Deze taalinitiatie Frans wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

017 Opvolging delegatiebevoegdheid ‘Vaststellen retributies door college’ – kennisgeving.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013 werd de delegatie verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de tarieven van de retributies voor in de tijd beperkte activiteiten en prestaties tot maximaal 50,00 euro per persoon per activiteit. Een overzicht voor de periode september tot december 2013 wordt ter kennisgeving voorgelegd.

pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuw018 Handhaving gemeenteraadsbeslissing dading inzake eigendomsrecht pastorij Vlezenbeek – goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorij van Vlezenbeek, werd door de provinciegouverneur bij besluit van 31 maart 2014 geschorst. Van deze schorsingsbeslissing werd kennis gegeven aan de gemeenteraad van 24 april 2014. De gemeenteraad moet thans hetzij niets doen (= het besluit wordt geacht nooit te hebben bestaan), hetzij de geschorste beslissing intrekken, hetzij beslissen tot gemotiveerde aanpassing of rechtvaardiging van de geschorste beslissing. De handhaving van de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

gemeenschapswachten_logo034 Oprichting dienst gemeenschapswachten – goedkeuring.
Een gemeente is verplicht om een dienst Gemeenschapswachten in te stellen vanaf het moment dat zij beslist om beambten aan te werven die één of meerdere activiteiten zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007 zullen uitoefenen. De oprichting van de dienst Gemeenschapswachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-02-02-verhuis-jeugddienst_Laekelinde-conciergeriewoning035 Tijdelijk reglement jeugdhuis Vlaams Trefpunt Laekelinde – goedkeuring.
De overeenkomst met vzw TWidrio voor uitbating van het jeugdhuis in het Vlaams Trefpunt Laekelinde is stopgezet met ingang van 8 april 2014. Om een continuïteit te garanderen, werd een tijdelijk gebruiksreglement met tariefbepaling opgesteld. Hierdoor kunnen jeugdwerkinitiatieven en verenigingen het jeugdhuis huren om er activiteiten te organiseren tot wanneer er een nieuwe overeenkomst met een nieuwe vzw wordt afgesloten. Het voorgestelde reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

gemeenteraad 24 april 2014

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 24 april 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

Deze avond had een korte gemeenteraad plaats in het gemeentehuis.

002 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting in de wijk Hoge Paal – goedkeuring offerte.
De openbare verlichting in de wijk Hoge Paal is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Volgens de offerte van Iverlek bedragen de kosten 75.818,97 (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. Zonder meerkost is het mogelijk de voorgestelde armaturen ’s nachts te dempen. Dit zal een bijkomende besparing opleveren. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2014-04-24-voetpaden-aan-gemeentehuis-01003 Iverlek – vernieuwen openbare verlichting omgeving site gemeentehuis – goedkeuring offertes.
De openbare verlichting rond het gemeentehuis en de bijhorende parking is zeer verouderd. Deze moet vervangen worden door een moderne LED-verlichting die zuiniger in gebruik is. Aangezien er beslist werd om een studie uit te voeren over de uitbreidingsmogelijkheden van het gemeentehuis, worden de armaturen onder de luifel niet vervangen. Volgens de offertes van Iverlek bedragen de kosten in totaal 72.605,91 euro (incl. 21 % btw) ten laste van de gemeente. De offertes van Iverlek worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tevens werd op de gemeenteraad de slechte staat van de voetpaden aan het gemeentehuis aangehaald. Deze zullen hersteld worden.
.

004 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de Beemdstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het bebouwd gedeelte van de Beemdstraat ondergronds te brengen.
De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 9.955,17 euro (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Telenet – ondergronds brengen kabelnet in de L.A. Schockaertstraat – goedkeuring offerte.
Telenet wil het kabelnet in het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen de Pastoor Vendelmansstraat en de Stokerijstraat ondergronds brengen. De gemeenteraad keurde reeds eerder het dossier goed voor het ondergronds brengen van het elektriciteitsnet en het plaatsen van nieuwe openbare verlichting. Het kabelnet volgt de wijzigingen van het elektriciteitsnet. Volgens de offerte van Telenet bedragen de kosten 28.255,24 (btw is n.v.t.). De offerte van Telenet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

006 Parkeerstudie N6 en parkeeronderzoek handelskern Negenmanneke – wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Het bestek voor het uitvoeren van een parkeerstudie voor de N6 en een parkeeronderzoek voor de handelskern in het Negenmanneke wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund na een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Deze studie wordt geraamd op 30.000 euro (incl. btw).

012 Eensluidend afschrift van het schorsingsbesluit van de gouverneur in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek – kennisgeving.
Het schorsingsbesluit van de gouverneur van 31 maart 2014 in verband met de raadsbeslissing van 30 januari 2014 betreffende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek van Vlezenbeek voor het eigendomsrecht van de pastorie van Vlezenbeek wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad. Het punt zal ter beslissing geagendeerd worden aan de gemeenteraad van 22 mei 2014.

013 Beleidscontract CLB 2014-2020 – goedkeuring contract en opdracht tot ondertekening.
Op 31 augustus 2014 loopt het beleidscontract tussen de gemeentelijke basisscholen en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) ten einde. De gemeenteraad heeft in zitting van 12 december 2013 beslist om het contract op te zeggen zodat de directies meer ruimte kregen om te onderhandelen.
Met het CLB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd voor de periode van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 over een nieuw beleidscontract onderhandeld. Zo wordt in het nieuwe contract duidelijk opgenomen dat de jaarlijkse evaluatie gebeurt in het bijzijn van de directeur van het centrum. Het beleidscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Open VLD: De verkeerde keuzes van de meerderheid in Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad deze week werd de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd.
De Open Vld fractie van Sint-Pieters-Leeuw had heel wat bedenkingen bij de keuzes die de meerderheid van NVA en CD&V maakten bij het meerjarenplan vertelt Kathleen D’ Herde in een persbericht:


2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwDrastische besparingen in het OCMW, bij de politie en in de gemeente wat de exploitatierekening betreft, maar niet in de investeringen!

Men gaat besparen op de werkingskosten, serieus besparen. En dat in tijden van economische crisis, want dat is de reden die men geeft tijdens de financiële commissie en in de media. Op een moment
dat het heel belangrijk is dat mensen aan het werk blijven, dat er jobs gecreëerd worden, gaat ons
bestuur het tegenovergestelde doen. Heel fier komt men zeggen dat men noodgedwongen moet
besparen want dat men anders het budget niet in evenwicht krijgt.
De Open Vld fractie heeft deze cijfers grondig bestudeerd en heeft daar een heel ander idee over!
Niks om fier op te zijn. Men maakt de verkeerde keuzes.
Men gaat besparen op arbeidskrachten, niet alleen in de gemeente, ook bij de politie en bij het OCMW. En dat alles zonder dat de dienstverlening erop achteruit gaat. Wie houdt men hier voor de gek ? Het is toch onmogelijk om met minder personeel, minder middelen dezelfde dienstverlening te garanderen. Mensen die met pensioen gaan worden niet meer vervangen, personeel met een contract van beperkte duur verlengt men niet, het overblijvend personeel zal wel een tandje bijsteken. Want hun taken die ze momenteel doen, zijn niet wichtig genoeg en degene die op pensioen gaat heeft blijkbaar ook geen belangrijke taken vervuld. Ongelooflijk hoe men iemand kan vernederen op zo’n manier! Respectloos noem ik dat!

Maar langs de andere kant gaat men investeren!
Bij de politie dankt men agenten af, maar voorziet men wel een extra commissariaat in Zuun van 787.000 euro (en als je weet wat de norm per personeelslid is, zal men er niet mee komen). En wat ons vooral verwondert: men zou dat nieuwe gebouw voorzien op de voormalige voetbalterreinen van het Wilderveld, samen met de verkoop van 3 bouwgronden daar.
Verkeerde keuze dus: investeer in mensen niet in nog meer gebouwen, dat zorgt niet voor onze veiligheid! Meer blauw op straat, dat is er nodig!

En laat het ons dan eens terug hebben over cultuur!
Men gaat zwaar investeren in cultuur, verbouwingen aan de Merselborre voor 400.000 euro, men voorziet 6 miljoen euro voor de bouw van culturele infrastructuur. Al eens gedacht of mensen nog wel geld gaan hebben om aan cultuur te doen, als je mensen ontslaat, geen jobs creëert. Mensen hebben een inkomen nodig om een theaterticket te kopen. Gaan ze dat geld wel nog hebben?
Daarenboven zal de werking van dergelijke culturele infrastructuur ook geld kosten. Wij hebben trouwens een artikel gelezen in de Randkrant, waar een specialist ter zake stelde dat culturele centra
financieel onhoudbaar zijn. Waarom gaat Sint-Pieters-Leeuw er dan nog 1 bijmaken?Wel beste mensen, ook hier maakt onze meerderheid een serieuze fout, en maakt ze de verkeerde keuze!
Ook de investering van 350.000 euro die voorzien is voor de oprichting van een eliteschool in Sint-
Laureins-Berchem is een verkeerde keuze. Investeer dit geld beter in de scholen waar er zich een
capaciteitsprobleem stelt. Creëer geen problemen bij, zoals mobiliteitsproblemen en dergelijke!
Want de volgende stap zal dan ongetwijfeld de opmaak van een studie zijn voor de leefbaarheid in
Sint-Laureins-Berchem te verbeteren, de parkeerproblematiek aan te pakken, het landelijke karakter te vrijwaren.
En dan zijn er de fameuze uitgaven voor de aanpassingswerken aan het gemeentehuis, 2 miljoen voor het gebouw zelf en dan nog eens 250.000 euro voor de openbare verlichting op de parking van het gemeentehuis. Dat er gerenoveerd wordt, ok, zeker op gebied van verwarming, want dat kan je recupereren in de stookkosten. Maar de rest, lijkt ons serieus overdreven! De meerderheid wil van
dit gemeentehuis een prestigeproject maken via een architectenwedstrijd, waarvoor men 30.000 euro voorziet ipv. te investeren in mensen!

Men gaat de belastingen niet verhogen! Nog zo een leugen!

Men verhoogt inderdaad niet de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
De meerderheid heeft afgelopen donderdag in verschillende punten een heleboel belastingen verhoogd. Het gaat natuurlijk om verdoken belastingverhogingen, maar wel van die aard dat elke burger ermee geconfronteerd wordt.Er zou een kerntaken debat gevoerd zijn. Wel ik stel me hier vragen bij. Zijn deze documenten hiervan het resultaat? Wel dan is onze bevolking gezien met de huidige meerderheid.

De Vld-fractie keurde de meerjarenplanning 2014-2019 en het gemeentebudget 2014 niet goed.

sp.a tegen betalende toegang containerpark

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 26 september keurde de N-VA/CD&V meerderheid de nieuwe tarieven voor het containerpark goed (zie artikel). Deze gelden vanaf 1 januari 2014. Er komt een betalend en een niet betalend gedeelte. Wie zich met een aantal afvalfracties (o.a. tuinafval, plastic of houtafval) aanbiedt zal 2 euro toegang moeten betalen. Vanaf het elfde bezoek wordt dit 16 euro. Ook de inzameling van grofvuil wordt betalend.

Guy-Jonville‘sp.a uitte op de gemeenteraad scherpe kritiek op het voorstel van de meerderheid. “Wij verzetten ons tegen de betalende toegang tot het containerpark”, vertelt gemeenteraadslid Guy Jonville. “Ten gevolge van Vlaamse regelgeving is de gemeente verplicht om voor de inzameling van een aantal soorten afval een vergoeding te vragen. Daar kunnen we niet onderuit. De manier waarop dit in onze gemeente wordt geregeld, laat echter te wensen over. Wij zijn voorstander van een systeem waarbij de kostprijs wordt bepaald door de hoeveelheid aangeboden afval. Dit vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. De meerderheid vraagt echter een vast tarief per keer dat men het containerpark bezoekt, ongeacht de hoeveelheid afval die je meebrengt. De eerste tien keer betaal je 2 euro, vanaf de elfde keer wordt dit maar liefst 16 euro. Wie vaak naar het containerpark moet, bijvoorbeeld omdat hij weinig stockeerruimte of een kleine auto heeft, wordt door deze regeling gestraft. Je kan nu al voorspellen dat het sluikstorten hierdoor zal toenemen.

Ook de inzameling van het groot huisvuil wordt betalend. Vanaf 1 januari betaal je 0,16 euro per kilogram bij aflevering in het containerpark en 0,26 euro per kilo bij de huis-aan-huis ophaling. Guy Jonville: “Sommige mensen hebben niet de mogelijkheid om zelf naar het containerpark te gaan. Bijvoorbeeld ouderen of mensen zonder wagen. Voor hen is dit prijsverschil wel erg groot. sp.a stelt voor om voor deze groepen de kostprijs van de huis-aan-huis ophaling te beperken.”

Open Vld bekijkt kritisch begrotingswijziging 2013 Sint-Pieters-Leeuw

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 30 mei 2013 stond als agendapunt: ” Begrotingswijziging 1 – 2013 – gewone- en buitengewone dienst gemeente”.

Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,Open Vld fractievoorzitter: ‘Ik zal zeker niet ontkennen dat Open Vld met enige nieuwsgierigheid hebben uitgekeken naar deze Begrotingswijziging. Eind 2012 hadden wij, toen we nog deel uitmaakten van de bestuursmeerderheid, een overgangsbegroting voorgelegd, een voortgangsbegroting zeg maar. We wisten dat een andere bestuursmeerderheid, zonder Open Vld, die begroting ging moeten uitvoeren.

Wat de gewone dienst betreft, stellen wij vast aan de kant van de uitgaven:
dat de personeelskosten dalen ( met bijna 65 000 euro- de pensioenuitgaven alleen al – 70 000 euro);
dat de overdrachten dalen ( met bijna 600 000 euro- door de verwerking van het resultaat van de politie al – 615 000 euro );
dat de werkingskosten gestegen zijn met 180 000 euro en dat ze thans bijna 25 % bereiken van de totale uitgaven.
Wij stelden eind 2012 dat aan de schulduitgaven niet kon gesleuteld worden en vandaag wordt dit bevestigd : aan het bedrag ervan is niets gewijzigd.

De totale uitgaven verminderen met bijna 477 000 euro of – 1,26% en de ontvangsten stijgen met iets minder dan 35 000 euro of + 0,1 %.
De uitgaven van het vorige dienstjaar 2012 liggen bijna 90 000 euro hoger dan de ontvangsten die dit jaar nog gekregen werden van 2012. De oorzaak is te vinden in de personeelskosten en de kosten van de huisvuilophaling.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat ligt bijna 423 000 euro minder nadelig dan eind 2012 vooropgesteld, maar vertoont ei zo na nog 3 miljoen euro nadelig saldo.

Wij dachten een jaar geleden dat de nieuwe bestuursmeerderheid de nodige maatregelen zou treffen om de begroting in evenwicht te brengen, om het structureel tekort, al was het maar voor een groot deel, weg te werken. De kracht van de verandering is blijkbaar evenwel nog niet tot in de financies doorgedrongen, maar de BBC zal iedereen wel met de neus op de werkelijkheid drukken.

Er moet drastisch bespaard worden of anders zal men in 2014 de belastingen moeten verhogen. En van besparen is er nog niet veel in huis gekomen, want zonder de resultaatsverwerking van de politie van 615 000 euro, zouden de uitgaven niet gedaald zijn, maar wel gestegen. Dat moet niemand verwonderen als b.v. men weer voor 2 dagen op seminarie trekt naar het Gentse, terwijl de werking even goed kan plaats hebben in Coloma en als men b.v. aan de PWA een cadeautje doet van 5 000 euro … Maar ja, misschien gaat hun bestuur daarmee dit jaar kunnen gaan smullen in De Majeur?

Wij dachten dat deze begroting binnen de kortste tijd zou gewijzigd worden en dan wel vnl. in de buitengewone dienst. Twee grote programma’s maakten in de oorspronkelijke begroting 63 % uit van de totale investeringsuitgaven, die, op 100 000 euro subsidies voor de Pelikaanberg na, volledig zouden gefinancierd worden door leningen ten bedrage van 4,4 miljoen euro.

Wat zien we in deze begrotingswijziging? Voor 2013 voorziet men 6 136 520,17 euro uitgaven, investeringen dus, die gefinancierd worden door 4 664 234,78 euro nieuwe leningen en 1 472 186,39 subsidies.

Voor het vernieuwen van de dakbedekking van de loodsen op de site 250 voorziet men 170 000 euro, naast de 370 000 euro die voor die site al voorzien waren, voor de aanpassingswerken aan de sportlokalen van Laekelinde bijna 75 000 euro ( ja, ja) en voor de pas vernieuwde sporthal van Ruisbroek weer reeds voor 20 000 euro aanpassingswerken. En dat fabeltje van “ We voorzien ze, maar we gaan ze daarom nog niet uitgeven” dat gelooft alleen de brave Hendrik.
Voor het buitengewoon onderhoud van het Wildersportcomplex wordt 22 000 euro voorzien, voor dat van de cantine van SK Vlezenbeek 9 000 euro en voor de cantine en de toiletten van KV Zuun 45 000 euro. Wist de schepen voor sport dat verleden jaar al niet dat deze werken zouden nodig zijn?
Voor de toegangscontrole aan het nieuwe containerpark op de site 250 wordt 80 000 euro voorzien ( 3,2 miljoen BF ), geen onaardig bedrag als men het mij vraagt.

Uiteindelijk voorziet men slechts 220 000 euro nieuwe leningen meer dan in de begroting van 2013.

Maar ik ging het bijna vergeten! Ruisbroek is men niet vergeten: de 2,1 miljoen euro, die voorzien waren op aandringen van de vorige schepen van financiën, worden gewoon geschrapt. Gelukkig is er nu geen debat in Ons Huis, want de 160 000 euro voor de buitengewone onderhoudswerken aan de nutsleidingen in de Fabriekstraat en de 350 000 euro voor een nieuwe openbare verlichting aldaar, zijn slechts een doekje voor het bloeden. En dat men niet komt aandraven met de bewering dat de plannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe rioleringsnormen, want dat had al lang gekund. Maar ja, daar zal wel weer spraak van zijn in de begroting 2014 ( of wie weet in de BW 2 van dit jaar …) en dan kan de brave kiezer weer met een gerust gemoed naar de moeder aller verkiezingen…

Open Vld-fractie heeft dan ook tegen deze begrotingswijziging gestemd.
Bij de gewone dienst voorziet men geen enkele maatregel om het structureel tekort weg te werken, en bij de buitengewone dienst zijn er enkele keuzes die voor ons niet door de beugel kunnen.’

gemeenteraad 30 mei 2013

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 mei 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

1. Doorbraak voor Pelikaanberg
De fietsers, die van Halle over Breedhout naar Elingen fietsen, kunnen goed zien welk gedeelte over het grondgebied Sint-Pieters-Leeuw loopt. Het is het ontbrekende gedeelte waar nog geen fietspaden liggen en de rijweg in slechte staat is. Daar zal binnenkort een einde aankomen.
2013-05-30-pelikaanberg
Na aandringen bij de bevoegde instanties werd het subsidiedossier voor de fietspaden en de rioleringen eindelijk goedgekeurd. Het dossier sleept al 15 jaar aan.
Op de gemeenteraad werd het budget voor de werken goedgekeurd. In totaal zal de kostprijs 1.906.151 euro bedragen. De nettokost voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal 572.269 euro bedragen.

De riolering wordt vernieuwd, de bovenbouw wordt vernieuwd en er komt een tweerichtingsfietspad. Het betreft een fietspad aan slechts één kant van de weg, dat in beide richtingen kan gebruikt worden. Dit laatste is een voorwaarde van de provincie Vlaams-Brabant voor de subsidiëring. Het heeft wel tot gevolg dat aan de bovenkant van de Pelikaanberg een lichtenregeling voorzien is, omdat de breedte van de weg onvoldoende is voor een fietspad in beide richtingen èn een rijbaan met tweerichtingsverkeer. In het project is opgenomen om bij de start van het nieuwe systeem een opvolging te doen met een meer en meer verfijnde programmatie van een “slim lichtensysteem”. Hierbij zal gedetecteerd worden hoeveel wagens van beide richtingen aankomen om op die manier de lichten optimaal te bedienen. Het is op die plaats immers logisch dat tijdens de ochtenduren het veel langer groen is richting Halle dan richting Elingen. ’s Avonds is dit net omgekeerd.

Een voorwaarde voor subsidiering is eveneens dat alle aanpalende woningen regen- en afvalwater gescheiden in de riolering moeten brengen. Hiertoe stelt de gemeente een onafhankelijke afkoppelingsadviseur aan, die het overleg en onderzoek met de bewoners zal begeleiden. Een maximale tussenkomst van 500 euro per woning is al voorzien in de gemeentelijke reglementen sinds 2011.

Momenteel loopt de aanbesteding. De gemeente voorziet een infovergadering voor de bewoners en betrokkenen op woensdag 25 september 2013 om 20.00 uur in de Molenborre. De startdatum van de werken zal tijdens deze vergadering worden meegedeeld.

2. Nieuw systeem voor de bibliotheek
bibliotheek_Sint-Pieters-LeeuwOp de gemeenteraad werd beslist om over te stappen naar het provinciaal uitleensysteem. De gebruikers van de bibliotheek mogen verwachten dat dit operationeel zal zijn vanaf midden 2014.

Sint-Pieters-Leeuw was de enige gemeente in Vlaams-Brabant, die een ander systeem gebruikte voor het uitlenen dan het provinciale systeem van de eigen provincie. Hierdoor konden gebruikers niet met dezelfde kaart terecht in de bibliotheken van de buurtgemeente. Dit zal opgelost zijn vanaf 2014, waardoor gebruikers van de bibliotheek met dezelfde kaart ook in Halle, Beersel of Dilbeek terecht kunnen.

De kostprijs van het nieuwe systeem is hetzelfde als het huidige systeem, zijnde 0,17 euro per inwoner, maar de gemeente kan dan wel aanspraak maken op de subsidies van de provincie. Deze bedragen 0,15 euro per inwoner, zodat deze verbetering in dienstverlening ook nog een besparing oplevert van ca. 4.800 euro per jaar.

3. Hervorming arbeidersploegen
De gemeenteraad keurde een hervorming van de arbeidersploegen goed.

Er zullen vier groepen overblijven, met twee ploegbazen en één meewerkende adjunct per ploeg. In totaal worden hierdoor ook twee plaatsen bespaart, ook al was dit niet de oorspronkelijke insteek van het denkwerk.

De beoogde doelstelling bestond erin een meer logische indeling te realiseren.
Zo zullen alle schoonmaakmedewerkers één ploeg vormen zodat uitwisseling vergemakkelijkt wordt. Tot op heden waren de schoonmakers verbonden aan het specifieke gebouw, waardoor het overzicht ontbrak. De ploeg “schoonmaak” valt onder dezelfde ploegbaas als de ploeg “gebouwen”.

Tevens zullen de arbeidersploegen “groen” en “openbaar domein” onder één ploegbaas vallen, zodat flexibiliteit tussen beide ploegen gemaximaliseerd kan worden.

2013-05-30-archief-2010-gemeentediensten_01  2013-05-30-archief-2010-gemeentediensten_02
De ploegen worden onder de afdeling Technische Zaken geplaatst en staan elk onder de operationele leiding van een ploegbaas. Aan het hoofd van de twee ploegen staat een coördinator Technische Zaken die zorgt voor de coördinatie van deze ploegen. De arbeidersploeg Burgergerichte Zaken wordt geïntegreerd in de nieuwe arbeidersploegen. In de cel Schoonmaak wordt al het schoonmaakpersoneel van de gemeentelijke basisscholen, de Leeuwse kunstacademie, de bibliotheek, de Bergpoort/site 250, Jobzoeker, de dienstencentra en het Buurthuis, samen met het refterpersoneel van de gemeentelijke basisscholen, ondergebracht. De ploegbaas Patrimonium zorgt voor de coördinatie en het inzetten van het schoonmaak- en refterpersoneel in de desbetreffende locaties. De ploegen worden aangestuurd door een ploegbaas die bijgestaan wordt door een adjunct ploegbaas. Deze laatste ondersteunt de ploegbaas bij de dagdagelijkse uitvoering van de taken op de werkvloer en vervangt de ploegbaas bij diens afwezigheid. De functie van technisch asistent (nieuwe benaming voor arbeiders) wordt op D- niveau voorzien; de functie van technische beambte (nieuwe benaming voor schoonmaak- en refterpersoneel) wordt op E-niveau voorzien. De functies worden allemaal in contractueel verband voorzien. Dit voorstel met de nieuwe structuur en de personeelsformatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

4. Oprichting Peva-vzw voor Cultuurcentrum Coloma
2013-05-07-Colomakasteel_Sint-Pieters-Leeuw_lenteDe gemeenteraad besliste over te gaan tot de oprichting van een Peva-vzw voor het Cultuurcentrum Coloma.

In het bestuursakkoord “Leeuwe Plan 2020” was al afgesproken om deze structuur op te richten en een minnelijke schikking na te streven met de bestaande cultuur vzw’s. Zowel de gemeente als de gemeentelijke vzw’s hebben inmiddels het voorstel tot dading goedgekeurd en de dading wordt eerstdaags ondertekend door beide partijen.

Het gemeentebestuur koos voor een Peva-vzw omdat dit de bestuursvorm is waar – naast de verplichte meerderheid van politieke vertegenwoordigers uit de gemeenteraad – gebruikers en deskundigen mee kunnen en mogen beslissen. Bij alle andere alternatieven mogen gebruikers en deskundigen enkel advies geven. Er zullen 25 onbezoldigde bestuurders aangesteld worden, hetgeen het minimum is om aan alle wetgevingen te voldoen.
De verdeling is als volgt:

– politieke vertegenwoordigers uit de meerderheid : 7 bestuurders
– politieke vertegenwoordigers uit de oppositie : 6 bestuurders
– gebruikers uit adviesraden, hoofdzakelijk cultuurraad : 7 gebruikers
– deskundigen uit brede cultuurwereld : 5 deskundigen

Ten opzichte van de vroegere vzw’s is het betrekken van deskundigen langs de gebruikerskant een vernieuwing. Hiermee wil het gemeentebestuur de eigen werking en eigen programmatie professionaliseren. Ook de andere gebruikers hebben – net zoals alle bestuurders – daarin hun zeg, maar zij hebben toch voornamelijk een taak om de rol van het cultuurcentrum als gemeenschapscentrum (ondersteuning van verenigingen) te bewaken.

Het dossier gaat nu naar de Vlaamse regering, die tot uiterlijk einde september 2013 tijd heeft om haar goedkeuring te geven voor de oprichting van de Peva-vzw. Het samenstellen van de beheersorganen zal dus in het laatste trimester van 2013 gebeuren zodat de nieuwe structuur van start kan gaan vanaf 1 januari 2014.

Hiermee zal het gemeentebestuur haar cultuurorganen tijdig in orde gebracht hebben aan het nieuwe gemeentedecreet.

5. Rekening 2012
2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwReeds verschillende jaren heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een negatief resultaat van ongeveer 3 miljoen euro bij opmaak van de begroting. Niettemin sluit de rekening 2012 met een batig saldo van 346.773 euro. Dit betekent dat wij ongeveer 90 % gerealiseerd hebben van wat wij vooropgesteld hadden.

Het algemeen begrotingsresultaat op 31 december 2012 (wat we dus nog beschikbaar hebben) bedroeg 13,6 miljoen euro.

Wij moeten echter niet euforisch doen, want heel wat uitgaven aan gebouwen en openbare werken die in de voorbije legislatuur werden gerealiseerd, moeten grotendeels in deze en de volgende legislatuur worden afbetaald. Denken we daarbij aan de nieuwe school (meer dan 7 miljoen euro waarvan de helft voor rekening van de gemeente), de verbouwing aan Laekelinde (1,4 miljoen euro), het gebouw voor de politie en de technische diensten aan de Pepingensesteenweg 250 (meer dan 6 miljoen euro aankoop en verbouwingen) en nog verschillende andere projecten.

Wijkafdelingen van de Leeuwse kunstacademie – oprichting vanaf het schooljaar 2013/2014
kunstacademie Sint-Pieters-LeeuwDe oprichting van wijkafdelingen maakt de Leeuwse kunstacademie toegankelijker. Daarenboven krijgen de kinderen een extra taalbad Nederlands op woensdagnamiddag en bevordert dit de integratie. In het kader van het aanbieden van een kwaliteitsvolle naschoolse opvang wordt aan de kinderen een zinvolle tijdsbesteding aangeboden. De oprichting van de wijkafdeling in de 3gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek werd aan de gemeenteraad van 6 september 2007 voorgelegd. De voorbije schooljaren kregen kinderen echter ook op basis van beslissingen van het college van burgemeester en schepenen de kans om in de vrije basisschool SintLutgardis, Arthur Quintusstraat 45 te Sint-Pieters-Leeuw (Zuun) en in de Ave Maria basisschool, Dorp 48 te Vlezenbeek op woensdagnamiddag tekenlessen van de Leeuwse kunstacademie te volgen.
De lessen gaan door in lokalen die door de scholen ter beschikking worden gesteld aan de Leeuwse kunstacademie.
De oprichting van de wijkafdelingen van de Leeuwse kunstacademie, richting Algemeen Beeldende Vorming, vanaf het schooljaar 2013/2014 op de volgende locaties:
* vrije basisschool Sint-Lutgardis, Arthur Quintusstraat 45 te Sint-Pieters-Leeuw;
* gemeentelijke basisschool Wegwijzer, Schoolstraat 14 te Ruisbroek;
* Ave Maria basisschool, Dorp 48 te Vlezenbeek

Toekennen titel ereschepen – Fons Geeroms – goedkeuring.
2012-05-22-Fons-Geeroms
De gemeenteraad keurde in vergadering van 28 maart 2013 het reglement goed betreffende de toekenning van de eretitels aan de schepenen en gemeenteraadsleden.
De Open-Vld-fractie stelt voor om aan mijnheer Fons Geeroms de eretitel van schepen toe te kennen.
Fons Geeroms voldoet aan alle voorwaarden zoals bepaald in de vermelde gemeenteraadsbeslissing en het voorstel wordt ondersteund door het college van burgemeester en schepenen.

Definitieve beslissing straatnaamgeving “Zuunkouter” aan de verkaveling Frans Timmermansstraat (pijpenkop) op het grondgebied van 1600 Sint-Pieters-Leeuw -goedkeuring.
In zitting van 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad de princiepsbeslissing genomen om aan de verkaveling Frans Timmermansstraat (pijpenkop) op het grondgebied van 1600 Sint-Pieters-Leeuw de naam “Zuunkouter” te geven. Het openbaar onderzoek werd ingesteld vanaf 4 april 2013 gedurende 30 dagen en op 7 mei 2013 werd het openbaar onderzoek afgesloten zonder opmerkingen en/of bezwaren.

gemeenteraad 28 maart 2013

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

Op de agenda stonden enkele belangrijke punten zoals:
– Het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011 dat de definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld inhoudt.
– Het gewijzigd standpunt betreffende het Provinciaal RUP Woonwagenterreinen aan wijk De Witte Roos
– De wijziging van verschillende retributiereglementen.

003 Kennisgeving goedkeuring RUP Zonevreemde woningen bij besluit deputatie van de provincieraad 28/02/2013
Bij besluit van de deputatie dd. 28/02/2013 werd het RUP Zonevreemde woningen goedgekeurd. Het RUP treedt in werking vermoedelijk tegen eind april, veertien dagen na bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

004 Intrekken gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld
De gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld wordt ingetrokken nadat de Raad van State in haar arrest nr. 222.423 van 7/02/2013 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gemeenteraadsbeslissing beveelt. Hierdoor wordt het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing door de Raad van State overbodig, worden ons de kosten van de annulatieprocedure bespaard en kan sneller met de opmaak van een nieuwe RUP gestart worden.

005 Provinciaal RUP Woonwagenterreinen – wijziging advies
Het ontwerp provinciaal RUP ‘woonwagenterreinen’ voorziet in de ontwikkelingen van 3 terreinen voor permanent wonen in woonwagens (Bergensesteenweg 502 (naast restaurant ‘Tartufo’) – Bergensesteenweg 700/700b (naast electrozaak ‘Selexion-Fabelec’) – Bergensesteenweg 777 (aansluitend op Witte Roos) In zitting van 29/11/2012 werd door de gemeenteraad bij het openbaar onderzoek een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Aan de gemeenteraad wordt een gewijzigd standpunt (zie nota) ter goedkeuring voorgelegd waarna het overgemaakt wordt aan de provincie.

006 Beleids- en beheerscyclus – vaststellen van de beleidsdomeinen – goedkeuring
Vanaf 1 januari 2014 zijn de lokale besturen verplicht de Beleids- en beheerscyclus (BBC) toe te passen. Dit zal een vrij ingrijpende vernieuwing inhouden voor zowel het beleid als de administratie. Een van de aspecten van de BBC bestaat erin dat de gemeente de beleidsdomeinen moet vaststellen waarbinnen gewerkt zal worden. De volledige toelichting omtrent de functie van beleidsvelden – beleidsitems – beleidsdomeinen werd reeds meegegeven op de toelichting van 12/03/2012 door Q&A. Vanuit het college worden nu de volgende 6 beleidsdomeinen ter goedkeuring naar voor geschoven:
•Algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
•Vrije tijd
•Interne zaken
•Burger, welzijn en ondernemen
•Kinderopvang & onderwijs
•Grondgebiedzaken

007 Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van retributies – goedkeuring
Beslissing over een algemeen kader en voorwaarden m.b.t. retributies (wie de retributie verschuldigd is, eventuele vrijstellingen,…). Dit heeft tot gevolg dat dan binnen dit kader het college bevoegd kan worden om het uiteindelijke tarief vast te stellen Dit zou vooral van belang kunnen zijn voor eerder eenmalige, occasionele activiteiten.

009 Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van taxidienst en/of voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – uitbreiding.
In de gemeente passen wij de verplichte belasting op het toekennen van een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuig met bestuurder (VVB) toe. Deze belasting bedraagt 250 €/jaar/voertuig, jaarlijks te indexeren. Deze belasting moet de gemeente innen bij de afgifte van de vergunning en nadien jaarlijks.Voor de afgifte van taxivergunningen kan de gemeente een belasting invoeren.

010 Retributie op graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies – wijziging.
Uit een prijsvergelijking van gelijksoortige tarieven in de ons omliggende gemeenten blijkt dat onze tarieven lager zijn en in het bijzonder de tarieven voor niet-inwoners. Om de ongewenste neveneffecten tot een minimum te herleiden, is het aangewezen de tarieven voor niet-inwoners gevoelig op te trekken. Ook tarieven voor inwoners moeten worden aangepast aan de huidige aankoopprijzen voor columbaria, urnenvelden….

011 Belasting administratieve stukken – wijziging.
Het afleveren van allerhande administratieve stukken brengt zware lasten mee voor de gemeente. Het is aangewezen hiervoor van de belanghebbenden een belasting te vorderen.

012 Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen is niet meer wenselijk ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI als berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden worden en dus kan de gemeente derhalve een eigen belasting vestigen op de verwaarloosde woningen en gebouwen en op de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

013 Belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De gewestelijke leegstandsheffing werd afgeschaft en de gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de eventuele heffing van een leegstandsbelasting. Het leegstandsregister wordt door de gemeente bijgehouden en bevat een aantal inschrijvingen in het register.

015 Retributie voor buitenschoolse kinderopvang – wijziging.
Aanpassing ingevolge het bestuursakkoord. Dit voorziet in een uitbreiding met een kwartier van de kosteloze opvang voor en naschools.

017 Cultuurcentrum Coloma Inzetten van vrijwilligers Vaststellen modaliteiten – goedkeuring
De gemeenteraad van 1 augustus 2006 heeft zich principieel akkoord verklaard met het inzetten van vrijwilligers en de modaliteiten vastgesteld. Voor het helpen organiseren van culturele activiteiten (optreden, een toneelstuk, een vernissage van een tentoonstelling, een film,…) kan eveneens beroep worden gedaan op vrijwilligers. De taken, die aan deze vrijwilligers kunnen toevertrouwd worden zijn onder andere ticketcontrole aan de ingang,
vestiaire, recepties tijdens vernissages, enzovoort. Deze vrijwilligers zullen eveneens ingezet worden om buiten de kantooruren (van maandag tot en met  vrijdag  van 16u00 tot 22u30, op zaterdag van 09u00 tot 15u00 en op zondag indien er activiteiten zijn) toezicht en aanspreekpunt te zijn voor de bezoekers van het kasteel Coloma. Als er geen activiteiten plaatsvinden in het kasteel Coloma, zal niemand voorzien worden en zal het kasteel gesloten zijn. Overeenkomstig de wet dd. 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, kan aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding worden betaald.
De organisatie die beroep doet op een vrijwilliger is verplicht om de vrijwilliger te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Daarenboven kunnen bijkomende verzekeringen worden afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de vrijwilliger in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de lichamelijke ongevallen in het kader van de arbeidsongevallen te verzekeren en een onkostenvergoeding als volgt te betalen:
• 10 euro per prestatie en gratis toegang bij het helpen organiseren van culturele activiteiten (kaartjescontrole, recepties vernissages, het beheren van de vestiaire en andere diverse opdrachten) met een maximum van 75 prestaties per jaar
• 5 euro per uur bij het inzetten voor toezicht en aanspreekpunt in Kasteel Coloma met een maximum van 150 uren per jaar.

018 Oprichten nieuwe optie: beeldhouwkunst – goedkeuring.
De directie van de Leeuwse Kunstacademie, de heer Patrick HUYBRECHTS, vraagt om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad. De academie zou zo een blinde vlek in het onderwijslandschap invullen. De aanvraag moest vóór 1 maart worden ingediend bij het agentschap voor onderwijsdiensten. Gelet op de uiterste termijn van indiening, is het college van 25 februari 2013 principieel akkoord gegaan om een extra optie beeldhouwkunst in de hogere graad op te richten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad van de Leeuwse Kunstacademie en om akte te nemen van de indiening van de aanvraag bij het agentschap voor onderwijsdiensten.

026 Aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 17.000,00 Kredieten voorzien op de buitengewone begroting – art. 76405/744/51
De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Eedaflegging gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw 2013 2018

SINT-PIETERS-LEEUW: – Woensdagavond had de eerste zitting van de gemeenteraad die op 14 oktober vorig jaar verkozen is plaats. De volgende 6 jaar vormen N-VA en CD&V een meerderheid in Sint-Pieters-Leeuw. 
Voor 16 van de 31 gemeenteraadsleden is het de eerste keer dat ze zetelen.
2012-01-02-gemeenteraad_Sint-Pieters-Leeuw_2013-2018

2012-01-02-gemeenteraadsvorming_Sint-Pieters-Leeuw_2013-2018
Voorzitter van de zitting was Lieve Vanlinthout die de zitting opende. Na de eedaflegging van de raadsleden nam burgemeester Luc Deconinck het voorzitterschap van haar over en vervolgens legden de schepenen de eed af.

Burgemeester Luc Deconinck: ” Het is een beetje wennen natuurlijk een eerste gemeenteraad maar we hadden ons goed voorbereid en ik denk dat alles vlekkeloos verlopen is.

We zien de toekomst optimistisch tegemoet. We zijn met een jonge ploeg. Zes van de negen college leden zijn nieuw. Niet alleen nieuw in het college maar zelfs nieuw in de gemeenteraad. En ook het nieuwe zit ingebakken in de gemeenteraad, zestien van de eenendertig zijn nieuwe mensen dus qua vernieuwing ziet dat er goed uit.
2012-01-02-college_Sint-Pieters-Leeuw_2013-2018

Foto’s: eedaflegging gemeenteraadsleden:
2012-01-02-eedaflegging-gemeenteraadsleden
Foto’s: eedaflegging Schepenen
2012-01-02-eedaflegging-schepenen

Nadien werden de 11 OCMW-raadsleden verkozen met geheime stemming. De OCMW raad wordt volgende maandag 7 januari 2013 geïnstalleerd.

De OCMW raadsleden zijn: Fatma Balkis, Ignace Blondeel, Jean Cornand, Eddy De Cock, Paul Defranc,
Ann De Ridder, Lydie De Smet, Paulette Geeroms-Borremans, Ines Torluccio, Sarah Van Hassel en Bertha Willems.
2012-01-02-gemeenteraad

Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 6 september 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 6 september 2012 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Ontslagaanvaarding van een gemeenteraadslid – kennisgeving.
Het ontslag van de heer Georges Gillis als gemeenteraadslid wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Aanstelling opvolgend gemeenteraadslid – goedkeuring.
De opvolging van rechtswege door de heer Dirk Verheirstraeten, aangeduid als tweede opvolger (eerste opvolger, Willy Roelandt, is reeds overleden) op de lijst waartoe Georges Gillis behoorde, wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Bellestraat – aanleg gescheiden rioleringsstelsel (kant Brusselbaan) – ontwerp – goedkeuring.
Voor het uitvoeren van cluster 210-567 van het zoneringsplan is het nodig om een gescheiden rioleringsstelsel pompstation (afvoer DWA) en infiltratiebekken (afvoer RWA) langsheen de Bellestraat (kant Brusselbaan) aan te leggen. Een perceel grond voor de inplanting van het pompstation en het infiltratiebekken werd inmiddels aangekocht. Een ontwerp werd opgesteld door Vivaqua. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 166.570,44 euro (incl. btw). De opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure met Belgische bekendmaking. Het ontwerpdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 Aanpassingswerken (aanleg rotonde Vijfhoek) – goedkeuring.
Met het oog op de heraanleg van de rotonde Vijfhoek dient de bestaande omheining en beplanting langsheen het perceel gelegen Postweg 301, als gevolg van onteigening, te worden heraangelegd. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De raming bedraagt 13.806,10 euro (incl. btw). Het dossier wordt te goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.2

009 Iverlek – Site 250 – uitbreiden nutsvoorzieningen en plaatsen van een kabine – bestek –goedkeuring.
Momenteel worden renovatiewerken uitgevoerd aan de gebouwen van Site 250 langsheen de Pepingensesteenweg. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 juni 2012 voor het plaatsen van openbare verlichting blijkt nu de noodzaak om tegelijkertijd het elektriciteitsnet uit te breiden, een nieuwe elektriciteitscabine te plaatsen en een middendruk gasleiding te leggen. Volgens de offerte van Iverlek bedragen de kosten 110.302,73 euro (incl. btw) waarvan 87.180,56 (incl. btw) ten laste van de gemeente. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 RUP ‘Landelijke kernen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem’ – definitieve vaststelling – goedkeuring.
De opmaak van het RUP Landelijke kernen Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem geeft uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Pieters-Leeuw. Het RUP wordt opgemaakt in functie van het sturen van de toekomstige ontwikkeling van deze kernen. De defintieve vaststelling van het RUP wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Na definitieve vaststelling wordt het RUP voor goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.

015 Uitrusting archief: mobiele rekken voor nieuw archief (voorheen politiecellen) + vaste rekken
voor nieuw archief Site 250 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van mobiele rekken voor nieuw archief gemeentehuis en vaste rekken voor nieuw archief Site 250 wordt ter 3 goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
016 Sms-tarief notificatie-platform Mobila – goedkeuring.
Het college van burgemeester en schepenen gunde in zitting van 9 januari 2012 de aankoop van het notificatie-platform aan Mobila. Via dit notificatie-platform kunnen we inwoners voortaan snel op de hoogte brengen van nuttige informatie via sms en e-mail. De e-mailberichten zijn gratis. Voor de smsberichten bieden we een gratis standaardpakket aan, maar voor bepaalde informatie dient er toch 0,20 euro gevraagd te worden. Het tarief van 0,20 euro voor de betalende sms-berichten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

.
017 Verlenging proefproject huistaakbegeleiding in Ruisbroek voor het schooljaar 2012-2013 –
goedkeuring.
Tijdens het schooljaar 2011-2012 ging het proefproject ‘huistaakbegeleiding’ in de 2 scholen van
Ruisbroek van start. Het Globus Taalinstituut gaf huistaakbegeleiding op maandag, dinsdag en donderdag aan kinderen van beide scholen met een taal- en/of leerachterstand. De kinderen werden geselecteerd door de zorgcoördinator van de scholen. Het project werd positief geëvalueerd en zowel de scholen, het Globus taalinstituut als de integratiedienst ijveren voor een verlenging van het project mits een aantal aanpassingen:
 de huistaakbegeleiding zal plaatsvinden afwisselend in een van de scholen (start in Wegwijzer in
oktober 2012);
 er wordt slechts 1 uur huiswerkbegeleiding aangeboden van 16.00 tot 17.00 uur voor kinderen uit de
eerste tot de derde klas;
 de kinderen van de school die zich moeten verplaatsen worden door de toeleider opgehaald (om
16.00 uur) en teruggebracht (17.00 uur);
 er worden nog steeds 16 kinderen toegelaten, geselecteerd door de zorgcoördinator;
 er zal een infomoment georganiseerd worden voor de ouders van de deelnemende kinderen, bij
de aanvang van de huistaakbegeleiding in oktober 2012.
De overeenkomst met het Globus Taalinstituut blijft dezelfde. De gemeente betaalt 2,5 euro per kind
per uur. Het totaal budget bedraagt 3.600 euro. Voor 2012 kregen we subsidies van de provincie
Vlaams-Brabant voor het beschermen van het Vlaams karakter van de Rand rond Brussel ten bedrage
van 3.000 euro. Dit kan ook aangevraagd worden voor 2013. De ouders betalen ook een eigen
bijdrage van 1,5 euro per uur voor het eerste kind en 0,75 euro per uur voor het tweede kind binnen
hetzelfde gezin. De verlenging van het proefproject werd door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd in zitting van 25 juni 2012 en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
018 Deelname aan het holebifestival 2012 – goedkeuring.
Het college besliste in zitting van 25 juni 2012 om deel te nemen aan het holebifestival 2012. De bedoeling van het holebifestival is om de problemen die holebi’s in onze maatschappij nog steeds ervaren onder de aandacht te brengen. Er worden 2 filmvoorstellingen gepland in C.C. De Merselborre:
 op vrijdag 16 november 2012: de film “C.R.A.Z.Y.” die de homo problematiek als onderwerp heeft;
 op vrijdag 23 november 2012: de film “The secret diaries of miss Anne Lister” over een lesbische
relatie en de vooroordelen uit de naaste omgeving en de maatschappij. De toegangsprijs zou 2,5 euro bedragen. De organisatie van het gebeuren zou verder geen kosten meebrengen voor het gemeentebestuur. De deelname aan het holebifestival 2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Organisatie nieuwe cursus djembé (10-lessenreeks) in de buurtwerking 1601 in Ruisbroek –
goedkeuring.
In de buurtwerking in Ruisbroek worden op regelmatige basis allerhande cursussen en workshops georganiseerd om mensen van diverse origine, leeftijd en nationaliteit bij elkaar te brengen. Op deze
manier wordt er gewerkt aan de sociale samenhang in Ruisbroek. De cursus djembé heeft tot nu toe veel succes gehad en er is nog steeds vraag naar. Vandaar het voorstel om opnieuw een 10-delige
lessenreeks te laten doorgaan, in de periode van september 2012 tot maart 2013. De lessen gaan steeds door op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in het buurthuis van Ruisbroek. De lessen worden verzorgd
door Slagroom tegen verzuring. De workshop kost de gemeente 75 euro voor anderhalf uur + 2,5 euro per gehuurde djembé. Er wordt een bijdrage van 40 euro gevraagd voor de lessenreeks. De organisatie van deze nieuwe cursus djembé werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in zitting van 20 augustus 2012 en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.4
020 Trekpaardenevenement Colomapark 28-30 september 2012 – vergoeding deelnemende trekpaarden en prijzengeld laureaten provinciale prijskamp Vlaams-Brabant Belgischetrekpaarden – goedkeuring.
Een onkostenvergoeding van 40 euro per paard wordt uitbetaald de dag van het gebeuren. De winnaars, de tweede en de derde gerangschikte van de categorieën merries en veulens ontvangen als prijs ook een onkostenvergoeding van respectievelijk 500, 300 en 200 euro de dag zelf na afloop van het gebeuren. Dit voorstel werd door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd in
zitting van 30 juli 2012 en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
024 Politie – aankoop en plaatsing kantoormeubelen op maat – goedkeuring.
Door de renovatie van Site 250 en de verhuis naar één politiegebouw is er noodzaak aan nieuwe op
maat gemaakte bureaumeubelen. Het bestek en de wijze van gunning voor deze aankoop wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
025 Politie – vacante betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er volgende openstaande betrekkingen:
 1 hoofdinspecteur van politie voor de dienst Verkeer;
 2 inspecteurs eerste lijn.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren via
mobiliteitsronde 2012/03.

Rekening 2011 goedgekeurd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De rekening van de gewone dienst voor 2011 werd op 24 mei jl. goedgekeurd door de Leeuwse gemeenteraad. Deze rekening vertoont een klein batig resultaat . Samen met het gunstig resultaat van de vorige dienstjaren komt men aan een batig saldo van 13 344 000 euro.

Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Deze gunstige uitslag voor 2011 is het gevolg van een nooit aflatende budgettaire voorzichtigheid.

Aan de kant van de uitgaven stelt men het volgende vast:
– de personeelskosten ( meer dan 12,6 miljoen euro ) vertegenwoordigen 38% van de totale uitgaven;
– het effect van de schuldafbouw laat zich verder gevoelen : de schulduitgaven dalen tot 10,5 %.
– ondanks moeilijke economische omstandigheden blijven de werkingskosten ( 7 247 000 euro ) op iets minder dan 22%, wat zeker niet onaardig is;
– de overdrachten blijven doorwegen op de gemeentelijke financiën. Zo bedraagt de dotatie aan de gemeentelijke politie 3 688 712 euro en deze aan het ocmw 3 791 206 euro. Samen zijn die goed voor meer dan 22% van de totale uitgaven van de gemeente.”

Geen reden tot euforie, maar ook geen reden tot paniek!
Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Het is duidelijk dat de gemeenten steeds afhankelijker worden van de ontvangsten uit belastingen en dit vooral door de gestadige daling van de ontvangsten uit dividenden.
Bovendien zullen ook de toelagen aan het ocmw en aan de politiezone onvermijdelijk blijven stijgen.
De financiële toestand van Sint-Pieters-Leeuw is evenwel gezond en wij doen er alles aan om in de volgende begroting ( 2013 ) een meerjarenplanning te kunnen voorleggen, die in 2015 afsluit met een batig saldo.
Een dikke spaarpot is niet het uiteindelijk doel. Wat we willen bereiken is dat we aan al onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen en dat we in staat blijven al de geplande investeringen ( aanpassingswerken aan het politiegebouw, het bouwen van de nieuwe school, wegenis-en rioleringswerken … ) tot een goed einde te brengen, zonder de volgende generaties met een schuldenberg op te zadelen.”

weetjes uit de gemeenteraad van 27 april 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van 27 april 2012 in Sint-Pieters-Leeuw

Verzoek aan provinciebestuur tot gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 139 (Jan Baptist Troucheaustraat) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring.
De eigenaars van het eigendom langs de Jan Baptist Troucheaustraat, gekadastreerd sectie E nr. 79f, wensen een verkaveling te realiseren op hun eigendom. Dit gebied wordt doorkruist door een voetweg, aangeduid als deel van nr. 139 op de atlas der buurtwegen. Er wordt voorgesteld om dit deel van de voetweg af te schaffen en te verleggen naar de rechtse rand van de voorgestelde verkaveling. Er werd een openbaar onderzoek gehouden vanaf 27 maart 2012 tot en met 15 april 2012. Er werd geen bezwaar ingediend. Volgens een geschreven verklaring van de aanvragers zal de meerwaarde van het eigendom worden vergoed aan de gemeente. Deze vergoeding zal worden gebruikt voor het onderhoud van de gemeentelijke buurtwegen. Aan het provinciebestuur wordt voorgesteld om hoger omschreven (gedeeltelijke) verplaatsing van voetweg nr. 139 door te voeren

Eandis – uitbreiding gasnet langs de Wandelingstraat (aansluiting sporthal) – bestek – goedkeuring.
Het gasnet dient te worden uitgebreid zodat de nieuwe sporthal langs de Wandelingstraat te Ruisbroek kan worden aangesloten op het gasdistributienet. Overeenkomstig het bestek van Iverlek bedraagt de tussenkomst van de gemeente in de uitbreiding van het gasnet en de aansluiting 22.250,70 euro (btw incl.).

Herstellen verwaarloosde woning gelegen Boomkwekerijstraat 137 te 1601 Ruisbroek – bekrachtiging collegebeslissing van 26 maart 2012 – goedkeuring.
De gebouwen gelegen naast de verwaarloosde woning in de Boomkwekerijstraat 137 te Ruisbroek, hebben ten gevolge de slechte staat ervan vocht en andere problemen. Om deze problemen te verhelpen heeft het college van burgemeester en schepenen enkele werken gegund bij hoogdringendheid.

Vernieuwen schouwen school Wegwijzer en herstellen randpannen school ‘t Populiertje -goedkeuring.
Het bestek voor het vernieuwen van de schouwen en deksels evenals muurdeksels van de school Wegwijzer en het herstellen van de randpannen van de school ’t Populiertje wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.

Vernieuwen zink in en afwerking van kornissen van de Merselborre te Vlezenbeek – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – goedkeuring.
Het bestek voor de renovatie van het dak van de Merselborre te Vlezenbeek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd

Draaiboek en kaderovereenkomst weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen – goedkeuring.
Het draaiboek voorziet in een samenhangend pakket acties en maatregelen dat vanuit verschillende beleidsdomeinen, zoals ruimtelijke ordening en stedenbouw, toerisme, leefmilieu en woonbeleid, ingezet kan worden voor het oplossen van de problematiek van het permanent wonen in tweede verblijven, campings en woonwagenterreinen. De afspraken worden vastgelegd in een kaderovereenkomst tussen de partners (Vlaamse overheid, provincie, gemeente, huisvestingsmaatschappijen, enzovoort). Dit alles kadert in de uitvoering van het provinciale RUP – Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen en de deelRUP’s

Tarieven huur gemeentelijke sportinfrastructuur – goedkeuring.
Door de ontbinding van de vzw Sport behoort de verhuur van de sportinfrastructuur terug tot de taken van de gemeente. Om alle misverstanden te vermijden, worden al de tarieven voor de verhuur van sportinfrastructuur nog eens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad

Politie – mobiliteit 2012/02 – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er volgende openstaande betrekkingen:
– 1 hoofdinspecteur van politie voor de dienst verkeer;
– 2 inspecteurs eerste lijn.

Sint-Pieters-Leeuw voert zware belastingen in voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie


SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond in Sint-Pieters-Leeuw werd een gemeentelijk reglement op het openen van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd.

Er zal  een openingsbelasting ingevoerd worden van 6.000 € en een jaarlijkse belasting van1.500 € voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie.

De Raad :

Gelet op de wet van 29 januari 1999 betreffende de wijziging van de wet op de avondsluiting.
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald artikel 42.
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet , meer bepaald artikelen 119 en 119bis.
Gelet op de Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, meer bepaald de artikelen 6 en 18;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 30 mei 2010.
Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels en van private bureaus voor telecommunicatie in zones met een hoge concentratie van huisvesting niet opportuun is en gelet op de geluidshinder en de verstoring van de openbare orde die deze handelszaken kunnen veroorzaken;
Overwegende dat het noodzakelijk is om een uniform reglement te maken.
Gelet op de maatschappelijke overlast die mogelijk gecreëerd wordt door de aanwezigheid vannachtwinkels.
Overwegende dat de verkoop en de onmiddellijke consumptie van alcohol mogelijk leidt tot openbare dronkenschap en vandalisme.
Overwegende dat de verkoop van drank en voedingswaren door nachtwinkels hen een verdoken horecafunctie bezorgt.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
Na beraadslaging,MET ALGEMENE STEMMEN.

Verder wordt in artikel 5 over de Vestigingsvergunning bepaalt dat:

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt er geopteerd om de vestiging van nachtwinkels en privaat bureau voor telecommunicatie enkel toe te laten langsheen de Bergensesteenweg (N6). Dit is om het algemene woonkarakter in de wooncentra en woonwijken niet te verstoren, daar nachtwinkels handelszaken zijn die vaak gepaard gaan met diverse vormen van overlast (de openingsuren van de handelszaken kunnen de leefbaarheid en/of nachtrust van burgers verstoren). Daar de Bergensesteenweg een (invals)weg is in de gemeente die zowel overdag als ‘s nachts veel activiteit kent, lijkt het opportuun dergelijke handelszaken enkel langsheen deze baan te tolereren/organiseren.

Bouw sportinfrastructuur Laekelinde


SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeeneraad werd gisterenavond positief gestemd op de wijze van gunnen en vaststellen van de voorwaarden voor de bouw van de sportinfrastructuur Laekelinde.

De opdracht van het aanbestedingsdossier voor de bouw van de sportinfrastructuur Laekelinde omvat vijf percelen ( ruwbouw en afwerking, buitenschrijnwerk, technieken electriciteit HVAC en technieken lift) en zal worden gegund via een openbare aanbesteding.

Schepen Jos Speeckaert kon in dit dossier ook meedelen dat de vergunning goedgekeurd is.
Hierdoor zal men na de aanbesteding kunnen aanvatten met de werken.

Gemeenteraad keurt RUP Wilderveld goed

SINT-PIETERS-LEEUW: – Een 50 tal inwoners van de wijk Wilderveld protesteerden vanavond aan de ingang van het gemeentehuis. Op de agenda van de gemeenteraad stond namelijk als punt 5: ‘RUP Wilderveld – behandeling bezwaarschriften – definitieve vaststelling’.


Op op de vraag: “ Hechten wij onze goedkeuring aan RUP Wilderveld zoals het nu is voorgesteld aan de gemeenteraad?’ stemden de raadsleden 18 voor, 7 tegen, 5 onthoudingen.

De volgende stap is het overmaken voor goedkeuring aan de deputatie provincie Vlaams-Brabant.


Situering en doelstelling van het RUP
Het Rup Wilderveld behelst de (gedeeltelijke) herziening van drie bestaande BPA’s: nr. 1 Wilderveld, nr. 4 Steenweg op Groot-Bijgaarden (Sint-Pieters-Leeuw) en nr. 4 Steenweg op Groot-Bijgaarden (Ruisbroek). Deze BPA’s zijn verouderd en beantwoorden niet meer aan de stedebouwkundige visie en de feitelijke evolutie van het ontwerpgebied.

Het RUP beoogt:
– De integratie van verschillende kleinschalige groen –en publieke ruimten binnen de bebouwde ruimte in aansluiting op de gewenste groenomsingeling rond Zuun.
– Het ontwikkelen van verschillende wooninbreidingsprojecten in de vorm van kleine projectgebieden ( kwalitatieve woonprojecten met nevenbestemmingen).
– De afstemming van het plangebied op het streefbeeld van de Bergensesteenweg.
– Ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de bedrijvigheid langsheen de Bergensesteenweg.
– Een nieuwe ontsluitingsweg voor de bedrijvenzone aan de Bergensesteenweg.
– Een nieuwe visie met betrekking tot de buffering ten opzichte van de bedrijvenzone noordwaarts.

De opmaak van dit RUP kadert in de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.


Tijdens de Gemeenteraad:
Woensdagavond werd het Rup Wilderveld ook al een twee uur besproken in de Commissie Ruimtelijke Ordening. Maar tijdens de gemeenteraad vuurde de oppositie partijen toch nog meerdere vragen af op schepen Martin Schoukens (CD&V) en burgemeester Lieve Vanlinthout (CD&V).

Jenny Sleeuwaegen (Groen!) Kreeg van de schepen geen concreet antwoord op de vraag hoeveel woningen er van het originele BPA niet werden gerealiseerd en dus bij de 188 extra woningen kunnen worden toegevoegd. Ze stelde zich dus de vraag of het voor de 188 bijkomende woningen die in het nieuwe RUP gepland staan wel noodzakelijk was een nieuw BPA te maken.
Schepen Schoukens antwoordde wel dat het noodzakelijk was om een nieuw BPA te maken want de vorige waren verouderd en anders zouden bedrijven die zich binnen de zone bevinden moeilijkheden krijgen om de nodige vergunningen te bekomen bij verbouwingen of aanpassingen. Een getal over het aantal woningen noemde hij echter niet.

Jean Cornand (PF) Haalde nog eens aan dat over het RUP Wilderveld 524 bezwaarschriften werden ingediend en dat ook het Gecoro opmerkingen had. De verkoop van het voetbalveld vermoedde Jean Conrad was omdat de gemeente slecht bij kas zit en het geld goed kan gebruiken in de begroting.
Schepen Schoukens antwoordde dat men het advies van Gecoro niet in de wind geslagen had. Hij haalde aan dat Gecoro een gunstig advies gegeven had mits aanpassingen en dat ze daar gedeeltelijk zijn op ingestapt. Zo krijgt bijvoorbeeld  inbreidingsproject 2 3500m2 openbare ruimte.

Georgios Karamanis (PF) zelf inwoner van Wilderveld zei dat nog nooit zoveel mensen tegen een project waren in Sint-Pieters-Leeuw. Hij vreesde ook voor de devaluatie van de huizen rond het huidige voetbalveld. Als er in de plaats van het groen muren zullen komen zullen de bestaande huizen snel in waarde dalen.
burgemeester Lieve Vanlinthout diende hem van antwoord: “Zo’n 30 jaar geleden waren er nog meer mensen tegen dat dat mooie stukje landelijk gebied waar zich nu Wilderveld bevind ging verdwijnen. Het gemeentebestuur toen heeft gezegd wat wij nu zeggen; We kunnen toch geen muur bouwen rond Sint-Pieters Leeuw! Elk jaar stijgt ons inwoners aantal”.

Verder bevestigde Schepen Schoukens dat de enige voorziene onteigening deze is voor de ontsluitingsweg. Indien er andere zijn is dit op initiatief van de eigenaars van de gronden zelf.

Schepen Schoukens zei ook dat door het nieuwe RUP in de toekomst de provinciale beoordelings commisie mee beslist wie er komt wonen.
Zo is er prioriteit voor de inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw, mensen met een band met de gemeente (bijvoorbeeld halftijds werken in Leeuw) en voor personen met een sociale band met de gemeente.

De oppositie vroeg tot slot een naamstemming over het agendapunt RUP Wilderveld met als resultaat: 18 voor, 7 tegen, 5 onthoudingen
Na de stemming verliet het actiecomité Wilderveld Verstikt de publiekstribune van de gemeenteraad en gingen ze allen met een bekocht gevoel naar huis.
Ze zullen het dossier nu verder opvolgen bij de bestendige deputatie van de Provincie.

Aanpassingen tegenover het orginele plan:
– De nieuwe eigenaars dienen extra parkeerplaats voorzien op hun kavel.
– Er komen ook minder woningen dan oorspronkelijk gepland (25 woningen per hectare).

Twee adviezen van de Gecoro werden door de gemeenteraad niet gevolgd:
– Het voetbalveld wordt verkaveld.
– Er komt een ontsluitingsweg naar de Bergensesteenweg.


actiecomité “Wilderveld Verstikt reageert via Christine Van de Steene:

” De bijeenkomst van de politieke commissie ruimtelijke ordening liet woensdag al het ergste vermoeden: de gemeenteraad heeft donderdag 24 februari het RUP Wilderveld goedgekeurd. Inderdaad, dankzij de 524 bezwaarschriften, de inspanningen van het actiecomité en het advies van de GECORO is de woondichtheid van 30 naar 25 wooneenheden per hectare teruggebracht. Dat blijft echter nog steeds 10 wooneenheden per hectare meer dan nu, terwijl de wijk nu al verstikt, ingesloten door de omliggende steenwegen en bijhorende verkeersproblematiek , het té veel aan fijn stof, de parkeerproblemen… Voor het parkeren werd het advies van de GECORO wel grotendeels gevolgd en zullen nieuwe woningen parkeerplaatsen moeten voorzien op het eigen perceel.

Het advies van de GECORO, toch een groep van deskundigen die hiervoor werden aangezocht, werd echter niet gevolgd wat de onsluitingsweg betreft. De GECORO ontkrachtte immers het openbaar nut van deze weg. Waar de geplande weg in het oorspronkelijke RUP ‘verkocht’ werd als ‘noodzakelijk’ voor het containerpark (een nepargument want dat zal naar de andere kant van de gemeente verhuizen) werd nu een uitleg in elkaar geknutseld over noodzakelijk voor de inrichting van de Bergensesteenweg.
Terwijl deze weg enkel privéfirma’s ten goede zal komen waarvan het verkeer evengoed èn beter rechtstreeks afgeleid kan worden naar de nieuwe weg langs het kanaal voor de aansluitende bedrijvenzone die in het Gewestelijke RUP van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel is voorzien. Een onsluitingsweg die bovendien gefinancierd zal worden met ons aller belastingsgeld…

Ook het verlies van de enige open groene ruimte, het voetbalveld, daarentegen blijft onaanvaardbaar voor de wijkbewoners! De zogezegde compensatie door in elk inbreidingsgebied een groen hoekje te voorzien is een doekje voor het bloeden en kan naar positieve invloed op onze luchtkwaliteit en biodiversiteit nooit één aaneengesloten groene ruimte evenaren. Bovendien is het een en al willekeur: het grootste inbreidingsgebied nr 5 (modelverkaveling, tussen Populierenlaan en Baerdemaekerstraat, 62 ha) krijgt slechts een stukje publiek groen van 2500 m2 toegekend.

De verkoopprijs van het voetbalveld was echter al voor 1.5 miljoen euro ingeschreven in de gemeentelijke begroting en dat samen met de ook reeds ingeschreven verkoopprijs van het politiegebouw (vroegere rijkswachtkazerne aan de G. Lemanstraat) heeft blijkbaar de doorslag gegeven. Het werd dan ook beide avonden een dovemansretoriek op de andere valabele tegenargumenten die naar voren werden gebracht, de angst voor het reuzegat in de begroting heeft het gehaald. En wijk Wilderveld betaalt de prijs!

Volgende stap: bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Pas als de deputatie het RUP goedkeurt en het in het Belgisch Staatsblad verschijnt is de buit binnen voor de gemeente.

Tot dan houden we vol, voor een leefbare wijk!”
Christine
voor het wijkactiecomité “Wilderveld Verstikt”

meer info op www.wilderveld.be

Share

Gemeenteraad 11 december 2008

2007-01-02_jvb-gemeenteraad.jpg
BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 11 DECEMBER 2008

001 OCMW – Aanvaarding ontslag van een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in opvolging van rechtswege – kennisgeving.
Aanvaarding van het ontslag van mevrouw Natalie Moriau als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en voorzien in de opvolging van rechtswege door Hugo Wauters. _ KENNISGENOMEN
002 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 4.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 20.955,00 euro
Investeringsontvangsten : 20.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 20.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 20.000,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
003 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 22.970,00 euro
Exploitatieuitgaven : 27.890,00 euro
Investeringsontvangsten : 350.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 350.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Pieter goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
004 Budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring
Exploitatieontvangsten : 8.465,00 euro
Exploitatieuitgaven : 11.055,65 euro
Investeringsontvangsten : 8.069,16 euro
Investeringsuitgaven : 9.569,16 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de budgetwijziging 1 dienstjaar 2008 van de kerkfabriek Sint Stefaan goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
005 Aanpassingswerken kruispunten Brusselbaan – aanvaarding eindafrekening.
Om het bestaande snelheidsregime af te dwingen en de fietspaden verkeersveiliger te maken werden de voornaamste kruispunten langs de Brusselbaan aangepast. Tevens werden in de omgeving van de kruispunten langs de Brusselbaan langse plantvakken met
haag aangelegd. Het totaal der werken sluit op een bedrag van € 398.170,81 inclusief herziening en btw. In het komende jaar zal dit bedrag worden verhoogd met de kosten van het onderhoud van de beplanting gedurende de waarborgperiode. Voor deze opdracht werden in 2006 kredieten voorzien op code nr 421 03 731 60 ten bedrage van € 450.000. De collegebeslissing van 24 november 2008 houdende goedkeuring van de eindafrekening wordt voor aanvaarding aan de gemeenteraad voorgelegd.
_ KENNISGENOMEN – AANVAARDING EINDAFREKENING MET ALGEMENE STEMMEN
006 Aanleg collector Vlezenbeek fase I ( nr 97.254)-goedkeuring nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
In de loop van 1997 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Aquafin om gezamenlijke werken uit te voeren in het kader van de aanleg van de collector Vlezenbeek fase I ( vanaf de Postweg ’t Verdiep via Domstraat naar het waterzuiveringsstation in de Eugene Ghysstraat). De wetgeving is inmiddels gewijzigd . Voor wat betreft de waterbeheersing heeft de gemeente een beheersovereenkomst afgesloten met Vivaqua. Al deze zaken maken een grondige aanpassing van hoger vernoemde samenwerkingsovereenkomst noodzakelijk. De voorwaarden van deze aangepaste samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Vivaqua en Aquafin , inclusief het addendum met de ontwerper Arcadis VDS, worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd evenals de machtiging aan het college om deze overeenkomst(en) af te sluiten. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 BPA Langveld – goedkeuring overdrachtsvoorwaarden deel afgeschafte buurtweg nr 44 aan familie Wauters.
In uitvoering van het BPA Langveld werd bij besluit van de deputatie van Vlaams – Brabant dd. 22/11/2007 een deel van de buurtweg nr 44 afgeschaft en verplaatst. De aangelanden hebben als eerste partij de mogelijkheid om de vrijgekomen grond in te
kopen. De gemeenteraad van 6 september 2007 bepaalde reeds dat deze grond kan verkocht worden tegen minimum de prijs bepaald in het schattingsverslag dd. 5 mei 2007 te verhogen met de wederbeleggingskosten. Voor de familie Wauters betekent dit dat zij een strook grond met een oppervlakte van 1 a 71ca kunnen kopen , aangeduid als lot 5 in het proces-verbaal van opmeting dd. 8/05/2007 van de heer Jos Van Limberghen, Gezworen Landmeter- Expert, tegen de prijs van € 21.525 incl wederbeleggingskosten. Deze en aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in de modelakte dewelke ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet (deel) in de Hendrik Consciencestraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 04/07/2008 west 1000130314 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 38.471,02 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 11.617,09 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 26.853,93 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.116.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Jose Mehaudenstraat – goedkeuring offerte.
Eerder werd reeds beslist om het elektriciteitsnet ondergronds te brengen in het kader van soortgelijke werken in de Jan Vanderstraetenstraat. Met het oog op het vernieuwen van de voetpaden in de Jose Mehaudenstraat dient de grotendeels oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 03/07/2008 west 1000130315 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 112.371,11 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 11.09.2008:
-rendabel: € 38.528,99 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 73.842,12 te financieren door de gemeente ( zonder recht op aandelen). De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.115. De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 ( incl BW1)onder
code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 . De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 IWVB – vernieuwen waterleidingsnet in de Petrus Basteleusstraat – goedkeuring offerte.
Alvorens de voetpaden te vernieuwen dient de oude gietijzeren waterleiding vernieuwd te worden. Overeenkomstig de offerte dd. 29/07/2008 west 1000130194 van de Intercommunale IWVB bedragen de kosten voor deze fase € 388.740,95 btw 6% incl waarvan volgens haar schrijven van 30.09.2008:
-rendabel: € 144.057,41 te financieren door de gemeente en waarop C-aandelen worden aangevraagd;
-niet rendabel: € 244.683,54 te financieren door de gemeente (zonder recht op aandelen).
De uitvoering van de geplande werken gebeurt volgens plan L.PW.01/311.114.
De financiering gebeurt met de kredieten voorzien op de begroting 2008 (incl BW1)onder code nr 874 08 735 52 voor een bedrag van € 965.000 .
De offerte van IWVB, alsmede de financieringswijze en het uitvoeringsplan worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 IWVB- uitbreiding waterleidingsnet Rattendaal, Puttenberg, Callenberg, Breemputgoedkeuring offerte en financiering.

Om voornoemde regio te voorzien van leidingswater is een uitbreiding van het net noodzakelijk.
Overeenkomstig de offerte west 1000089070 van de waterdienst bedragen de kosten € 233.890,82 -btw 6% inbegrepen.De uitvoering gebeurt volgens ontwerpplan L.PW.01/311.113. .Deze werken worden als niet- rendabel beschouwd ,te financieren door de gemeente. Hiervoor zijn kredieten voorzien op de begroting 2008 (inclusief BW1) onder code nr 874 01
732 52 ten bedrage van € 300.000. De offerte met het ontwerpplan en de financieringswijze worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Uitvoeren van (labo-) proeven op de buurtwegen dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring
De gemeenteraad van 30 november 2006 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor het dienstjaar 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008) en eventueel ook voor het dienstjaar 2009 en waarvoor een overeenkomst met het labo GMA uit Zelzate werd afgesloten door het college in zitting van 29 januari 2007. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken. _ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Uitvoeren van milieuhygiënische bodemonderzoeken dienstjaar 2009 – machtiging verlenging overeenkomst – goedkeuring.
De gemeenteraad van 6 december 2007 voorziet in een mogelijke verlenging van de opdracht voor de dienstjaren 2009 en 2010 en waarvoor een overeenkomst met de bodemdeskundige dienst Libost-Group nv te Hasselt werd afgesloten door het college in
zitting van 4 februari 2008. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan het college om voornoemde overeenkomst te verlengen voor het dienstjaar 2009. Kredieten worden voorzien op de posten van de desbetreffende werken.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
014 Uitvoeren onderhoudsweken buurtwegen dienstjaar 2009 – verlenging overeenkomst.
In zitting van 19 oktober 2006 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden goed tot het uitvoeren van de opdracht tijdens het dienstjaar 2007 met de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen voor de dienstjaren 2008 ( gemeenteraad van 31/01/2008)en
2009. Deze overeenkomst met de aannemer VMB (Verrebroek) werd door het college van 29
januari 2007 goedgekeurd. Op de begroting van 2009 worden kredieten voorzien op code nr 421 02 735 60 ten bedrage van € 150.000 (lening). Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college machtiging te verlenen om voormelde overeenkomst te verlengen voor huidig dienstjaar. _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Verbeteren Pelikaanberg – samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring voorwaarden.
De gemeenteraad van Pepingen dd 5 juli 2007 en de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw dd 6 september 2007 beslisten om gezamelijke werken uit te voeren aan de Lenniksesteenweg / Pelikaanberg. Mede gelet op het financieel aspect van deze zaak dient een samenwerkingsovereenkomst te worden afgesloten tussen de betrokken partijen zijnde gemeentebestuur Pepingen,
gemeentebestuur Sint-Pieters-leeuw en Vivaqua. De voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Verkaveling Pachthofstraat te 1601 Ruisbroek – goedkeuring modelakte overdracht infrastructuur.
De verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college in zitting van 17.12.2001. De raad keurde op 25 april 2002 de wegenis- en rioleringswerken goed. De definitieve oplevering vond plaats op 17.11.2006. Om reden van openbaar nut wordt de infrastructuur na de definitieve oplevering gratis aan de gemeente overgedragen . Dit gebeurt op basis van de modelakte en het opmetingsplan waarop in gele kleur de infrastructuur van de wegenis , riolering en groenaanleg wordt aangeduid ( 2425,77 m2). Het dossier wordt aan de gemeenteraad voorgelegd teneinde de infrastructuur van de verkaveling op te nemen in het openbaar domein bij middel van de goed te keuren modelakte. _ MET ALGEMENE STEMMEN
017 Wijk Impeleer- uitbreiding infrastructuur- principiële goedkeuring gemeentetussenkomst.
Ingevolge de komende uitbreiding van de wijk Impeleer met een reeks van sociale huur- en koopwoningen worden de hiermede gepaard gaande infrastructuurwerken ( parkings, groenaanleg, wandelpaden, riolering,…) voorlopig geraamd op ongeveer € 726.000 btw incl. In haar schrijven van 9 september 2008 verzoekt de Gewestelijke Maatschappij voor de Volkshuisvesting aan de gemeente om 20% van de infrastructuurkosten, zijnde het niet gesubsidieerde gedeelte en voorlopig geraamd op ongeveer € 155.000 herziening en btw incl, voor haar rekening te nemen. Na de uitvoering van de werken wordt de volledige infrastructuur ( gratis) door de gemeente overgenomen om opgenomen te worden in het openbaar domein. In functie van de vooruitgang van het dossier wordt het gemeentelijk aandeel op de begroting van 2009 ( via begrotingswijziging) of 2010 voorzien. De financiële regeling van het niet subsidieerbare gedeelte van de infrastructuurkosten wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Huisvestingsproject Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting – Onteigening
woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 – Principiële goedkeuring. Het huisvestingsproject van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting in het centrum van Ruisbroek voorziet in de realisatie van 30 woongelegenheden, 8 carports en 18 parkeerplaatsen, dit in uitvoering van het BPA ‘Ruisbroek Centrum’, goedgekeurd bij M.B. dd 4 september 2006. Voor de realisatie van dit project moeten nog enkele bestaande woningen, waarvoor geen aankoop bij minnelijk schikking kon gerealiseerd worden door de huisvestingsmaatschappij, onteigend worden met de gemeente als onteigenende instantie. Het Aankoopcomité Brussel 2 van de Federale overheidsdienst Financiën heeft de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 respectievelijk geschat op 197.000,00 EUR en 210.000,00 EUR. De Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting heeft een intentieverklaring inzake
belofte tot heraankoop van de woningen en herhuisvesting voor de bestaande bewoners overgemaakt.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de onteigening van de woningen Kerkstraat 32 en Kerkstraat 38/40 principieel goed te keuren en het aankoopcomité Brussel 2 hiermee te gelasten. De kredieten en inkomsten worden voorzien op de eerstvolgende begrotingswijziging. _ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Aanvullend verkeersreglement aanleg rotonde N6 Brussel-Bergen / Lotstraat – goedkeuring.
Naar aanleiding van de aanleg van een rotonde ter hoogte van het kruispunt N6 Brussel- Bergen / Lotstraat zal de Vlaamse overheid een ministerieel besluit opstellen houdende een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant verzoekt ons het ontwerp van aanvullend reglement aan de gemeenteraad voor te leggen en hieromtrent een beslissing te nemen.
Voorstel dienst: akkoord met ontwerp aanvullend reglement met de aanvulling het snelheidsregime naar de rotonde toe naar 70km/u terug te brengen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
020 Afvalbeleid arrondissement Halle-Vilvoorde – oprichting werkgroep – goedkeuring.
Oprichten van een werkgroep teneinde uitvoering te geven aan het gemeentelijk afvalbeleid en de meest efficiënte samenwerkingsvorm tussen de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Tervuren voor te bereiden. Gaat de gemeenteraad principieel akkoord om een werkgroep op te richten om de best mogelijke samenwerkingsvorm te onderzoeken?
_ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Subsidiereglement hemelwaterinstallaties – wijziging – goedkeuring.
Wijziging subsidiereglement voor hemelwaterinstallaties:
– er wordt geen subsidie meer uitgekeerd voor de aanleg van een hemelwaterinstallatie bij nieuwbouwwoningen wanneer er volgens de Provinciale verordening een verplichting is om een hemelwaterinstallatie aan te leggen;
– de gemeente keert een subsidie uit van 500 euro en recupereert 250 euro via de samenwerkingsovereenkomst. Vroeger betaalde de gemeente 250 euro subsidie, gaf het dossier door aan het Vlaams-Gewest, deze betaalde op hun beurt 250 euro aan de gemeente en de gemeente diende het bedrag door te storten aan de aanvrager.
Akkoord met de aanpassingen aan het subsidiereglement. _ MET ALGEMENE STEMMEN
022 Verlenging aanstelling uitoefening hogere functie van waarnemend gemeentesecretaris – goedkeuring.
Voorstel tot verlenging van de aanstelling van mevrouw Marina Bosmans als waarnemend gemeentesecretaris vanaf 14 oktober 2008 tot en met aanstelling gemeentesecretaris. _ MET ALGEMENE STEMMEN
023 Nieuwe rechtspositieregeling gemeentepersoneel per 1 januari 2009 – goedkeuring.
In uitvoering van artikel 116,§1 gemeentedecreet bevat het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 de minimale rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. De gemeenteraden hebben tot 1 januari 2009 de tijd om voor het gemeentepersoneel rekeninghoudend met de dwingende bepalingen van het uitvoeringsbesluit, de rechtspositieregeling vast te stellen. De rechtspositieregeling bevat voor het gemeentepersoneel bepalingen betreffende de loopbanen, opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie, de ambtshalve herplaatsing, het verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid en de definitieve ambtsneerlegging, het salaris, de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, verloven en afwezigheden en slotbepalingen. Het ontwerp rechtspositieregeling werd op het bijzonder overleg- en onderhandelingscomité op 28 november 2008 besproken en er werd een protocol van akkoord afgesloten. Op 2 december 2008 werd aan de raadscommissie personeelsbeleid, administratieve en bestuurlijke organisatie een toelichting gegeven. Aangezien deze rechtspositieregeling eveneens van toepassing is op de gemeenschappelijke graden OCMW-personeel, werd het ontwerp van rechtspositieregeling voor advies aan de OCMW-raad voorgelegd. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van toepassing vanaf 1 januari 2009 volgens voorgesteld ontwerp vast te stellen.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 ONTHOUDINGEN
024 Impulsbeleid Sport 2009-2013 – goedkeuring
Eind 2007 werd het Sportbeleidsplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Hoofdstuk 5 van dit plan gaat over het Impulsbeleid. Daar de uitvoeringsbesluiten van dit Impulsbeleid pas midden 2008 werden goedgekeurd, vraagt de Vlaamse Regering om dit plan, weliswaar aangepast aan de uitvoeringsbesluiten, opnieuw in te dienen. Keurt de gemeenteraad het vernieuwde plan, dat reeds positief is geadviseerd door de sportraad, goed ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
025 Reglement voor erkenning van gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor erkenning van sportverenigingen moet in overeenstemming worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008- 2013. Aan de gemeenteraad wordt het nieuwe reglement ter goedkeuring voorgelegd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
026 Reglement voor betoelaging van erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Het reglement voor betoelaging van verenigingen dient in overeenstemming te worden gebracht met het Sportbeleidsplan 2008 -2013. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring hierover gevraagd.
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
027 Reglement voor betoelaging van uitzonderlijke activiteiten georganiseerd door erkende gemeentelijke sportverenigingen – goedkeuring
Omwille van het nieuwe sportbeleidsplan diende het reglement voor betoelaging vernieuwd te worden. De subsidie voor uitzonderlijke activiteiten diende in een apart reglement opgenomen te worden omdat er anders eventuele problemen zouden kunnen zijn in verband met het voldoen aan de door het decreet vooropgestelde voorwaarde dat het geheel van het reglement voor minimaal 50% dient gebaseerd te zijn op kwalitatieve criteria. _ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
028 Afwijking erkenning -en betoelagingsreglement – goedkeuring
De duikclub ‘De Watertrollen & duivels vzw’vraagt een afwijking aan van het subsidiereglement om zo hun subsidies te kunnen behouden. Momenteel is 59 % van hun leden inwoner van Sint-Pieters-Leeuw, daar waar dit volgens het reglement 60% zou moeten
zijn. De duikclub vraagt deze afwijking aan omdat zij de enige Nederlandstalige duikclub in Vlaams-Brabant is met een jeugdafdeling. Hierdoor komt het dat een groot aantal leden niet woonachtig is in onze gemeente. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze afwijking toe te staan, waardoor de duikclub hun subsidies kan ontvangen ?
_ MET 22 STEMMEN VOOR en 6 STEMMEN TEGEN
029 Sensibiliserings- & preventiecampagne lawaaislechthorendheid (punt ingediend door raadslid Koen Vereeken) – goedkeuring.
Lawaai komt in de huidige samenleving zo frequent voor dat het de aanleiding is van een steeds meer toenemende klacht: “lawaaislechthorendheid”. Tien procent van onze bevolking heeft een gehoorprobleem. Steeds meer deskundigen waarschuwen voor het gevaar bij jongeren. Door actief deel te nemen aan het vrijetijdsleven (bioscoop discotheek, concerten,…) en de technologische vooruitgang (pc, discman, mp3-speler, iPod,…) worden jongeren steeds vroeger blootgesteld aan steeds meer decibels. Een kwart van de jongeren tussen 6 en 18 jaar zou reeds aan gehoorschade lijden. Preventie is dus nodig.
_ MET ALGEMENE STEMMEN mits aanpassing leeftijdsgroep bij art. 1 – van 10 tot 12-jarigen naar 6- tot 12 jarigen (mondeling amendement raadslid Eddy Longeval)
030 Politie – mobiliteit 2008/03 – vacantverklaring openstaande betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone is er 1 openstaande betrekking van inspecteur afdeling eerste lijn. Er is ook nog een openstaande betrekking 1 HINP operationeel wachtofficier. Gaat de gemeenteraad akkoord om deze openstaande betrekkingen vacant te verklaren
via mobiliteitsronde 2008/03? _ MET ALGEMENE STEMMEN
031 Politie – Vaststelling loonschaal klasse 2 van de functie adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering – goedkeuring.
Gelet op het aangepast statuut van de Calogs, dienen de Calogs niveau A ingeschakeld te worden volgens een functieweging voorzien bij KB. Gaat de gemeenteraad akkoord dat de functie van adviseur organisatieontwikkeling en optimale bedrijfsvoering wordt ingeschaald in weging 2? _ MET ALGEMENE STEMMEN
032 Politie – Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties – goedkeuring.
Op 15/01/08 en 27/05/08 werd een ontwerpreglement gemeentelijke administratieve sancties ontwikkeld en besproken in de raadscommissie veiligheid. Het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties laat de gemeente toe meer armslag te bieden bij het afdwingbaar maken van de plaatselijke politiereglementen en sneller te reageren op (overlast)problemen van lokale aard.
Wordt het reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS/01/2008) aangenomen door de gemeenteraad? _ MET ALGEMENE STEMMEN
033 Politie – Onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.
Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is (zie ontwerp raadsbeslissing). Gaat de gemeenteraad akkoord met het gevraagde gevolg? _ MET ALGEMENE STEMMEN
034 Sectoraal akkoord 2008-2013 – verhoging eindejaarstoelage – goedkeuring.
Op 19 november 2008 sloten de werkgeversorganisaties – de VVSG en de VVP – een akkoord met de Vlaamse overheid en met één vakbondsorganisatie, de ACV-OD, voor de periode 2008-2013. Het akkoord voorziet onder meer in een verhoging van de eindejaarstoelage met 250 euro. Voor de niveaus E, D en C gaat die verhoging in 2008 in, voor de andere personeelsleden
(niveaus B en A en de decretale graden) in 2009. Vanaf 2010 komt er telkens 100 euro per jaar bij maar de toelage mag nooit meer bedragen dan een volledige 13de maand. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verhoging van de
eindejaarstoelage als volgt:
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus E, D en C in 2008
– verhoging van het forfaitair gedeelte de eindejaarstoelage met 250 euro voor de niveaus B en A en de decretale graden in 2009
– vanaf 2010 van het forfaitair gedeelte verhoging met telkens 100 euro per jaar voor
alle niveaus zonder dat de eindejaarstoelage meer mag bedragen dan een volledige 13de maand.
Huidige beslissing geldt als bijlage bij het geldelijk statuut gemeentepersoneel vastgesteld door de raad in zitting van 30 augustus 2001 en latere wijzigingen en de nieuwe rechtspositieregeling vastgesteld door huidige gemeenteraad.
De kredieten voor de uitvoering van dit dossier zullen worden voorzien bij BW1 2009, dienstjaar 2009 en vorige dienstjaren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
035 Betrekking gemeentesecretaris – eedaflegging.
De gemeentesecretaris in tijdelijk verband aangesteld door de gemeenteraad van 4 december 2008 is tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden.
In handen van de voorzitter van de gemeenteraad moet hij de volgende eed afleggen: “Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.” Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld. _ AKTENAME

Sint-Pieters-Leeuw, 23 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

Gemeenteraad 4 december 2008

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 4 DECEMBER 2008

001 Verslag gemeenteraad 06.11.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op
het gemeentesecretariaat.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
002 Belasting op het ophalen van huisvuil – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
003 Belasting op huisvuilzakken – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 18 STEMMEN VOOR EN 11 STEMMEN TEGEN
004 Aanvullende belasting op de personenbelasting – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
005 Opcentiemen leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen – dienstjaar
2009 – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
006 Opcentiemen op de onroerende voorheffing – dienstjaar 2009 – goedkeuring.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
007 Bijkomende aanvraag – toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Bijkomende aanvraag van Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste tot het bekomen van
een toelage voor de opname van 1 gehandicapte persoon. Gelet op art. 42 van het nieuwe gemeentedecreet. Overwegende dat de gemeenteraad in zitting van 6 november de lijst met aanvragen van 2008 heeft goedgekeurd. Overwegende dat de aanvragen tot 31 december 2008 mogen ingediend worden. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de
begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats
Pajottenland e.a. _ MET ALGEMENE STEMMEN
008 Aangepast gebruiksreglement polyvalente zaal Laekelinde – goedkeuring.
Wijziging van de gebruiksovereenkomst voor de polyvalente zaal in het jeugdcentrum
Laekelinde
Aanleiding voor de wijzigingen:
– Het dalende aantal fuiven wegens eerdere genomen beperkende maatregelen.
– De hoge huurprijs van de zaal en bijkomende kosten waardoor fuiven organiseren
verlieslatend werd.
– De grote vraag van particulieren naar een locatie voor de organisatie van
activiteiten.
Voornaamste wijzigingen
– De verdeling van weekendtarief in “activiteiten” en “fuiven”.
– Een billijke prijs voor de huur van de zaal zodat activiteiten organiseren in Laekelinde
aantrekkelijker wordt.
– Toelaten dat andere categorieën dan verenigingen (particulieren) fuiven
organiseren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Jaarverslag 2007 – overzicht van de toestand van het bestuur en van de
gemeentezaken – goedkeuring.

_ MET 17 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
010 Begroting 2009 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – goedkeuring.
De begroting dienstjaar 2009 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd
door de algemene vergadering van de vzw op 30/10/2008 goedgekeurd en ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de
algemene vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 30/10/2008. Ze werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van
17/11/2008. Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
012 Begroting 2009 vzw Gemeentelijke Sportcentra – goedkeuring.
De begroting 2009 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werd door de algemene
vergadering van de vzw goedgekeurd in zitting van 05.11.2008. Ze werd ter kennisgeving
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17.11.2008.
Ze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
013 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en
buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2008 – kennisname.

De heer gouverneur van Vlaams-Brabant deelt in zijn brief van 3 november 2008 mede dat
hij kennis heeft genomen van de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst)
– jaar 2008 (gemeentebegroting) en hij geen reden ziet om schorsend op te treden.
_ KENNISGENOMEN
014 Politie – Goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging
nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) politiezone – dienstjaar 2008 – kennisname.

De provincie Vlaams-Brabant zendt een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van
23 oktober 2008 waarbij de begrotingswijziging nr. 2 (gewone en buitengewone dienst) van
de politiezone Sint-Pieters-Leeuw voor het dienstjaar 2008 wordt goedgekeurd.
_ KENNISGENOMEN
015 Politie – Begroting 2009 en toelichting van de politiezone – goedkeuring.
De politiebegroting en de toelichting bij de politiebegroting werden u samen met de
agenda van de financiële commissie overgemaakt.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
016 Gemeentebegroting 2009 en bijlagen – goedkeuring.
De begroting, de bijlagen bij de begroting, het meerjarig financieel beleidsplan en de
beleidsnota en het syntheserapport werden u reeds overgemaakt.
Alle voornoemde documenten zullen bij dit agendapunt besproken worden.
_ MET 16 STEMMEN VOOR EN 7 STEMMEN TEGEN
017 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speeltereinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering
van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt
goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 30.000,00
Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54
De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Leveren van verkeersborden, toebehoren en straatmeubilair – goedkeuren bestek en
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Bij het herinrichten van straten en het vernieuwen en/of wijzigen van de bestaande
wegsignalisatie dient de gemeente jaarlijks nieuwe verkeersborden, wegsignalisatie en
toebehoren aan te kopen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het bijzonder bestek 2008-088 goed te keuren, de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen. Door de dienst wordt een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voorgesteld.
Het geraamde bedrag van 9.000 € (btw incl.) kan gefinancierd worden met de kredieten
ingeschreven op de buitengewone begroting dienstjaar 2008 – code 423.741.52
_ MET ALGEMENE STEMMEN
019 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
020 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B.
op dinsdag 16
december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 28 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. op dinsdag 16
december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het volgend boekjaar 2009
2. mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging I.W.V.B. W d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om
de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
021 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
022 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van HAVICREM
op dinsdag 16 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 13 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van HAVICREM CV die volgende agendapunten omvat:
1. goedkeuring notulen van de algemene vergadering 25.06.2008
2. stand van zaken: algemene werking Havicrem – mededeling
3. conform artikel 44 van het decreet: bespreking van de beleidsnota en goedkeuring
begroting.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van
HAVICREM CV d.d. 16 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te
keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd
023 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
024 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale HAVILAND
op woensdag 17 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief van 5 november 2008 met de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van de intercommunale HAVILAND op woensdag 17 december 2008
die volgende agendapunten omvat:
1. notulen van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2008 : goedkeuring.
2. de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2009 :
goedkeuring.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend
vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale HAVILAND d.d. 17 december 2008 wordt gemandateerd om de
agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.

Sint-Pieters-Leeuw, 17 december 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

BEKNOPTE OMSCHRIJVING GEMEENTERAAD DONDERDAG 6 NOVEMBER 2008

Beknopte omschrijving gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

001 Verslag gemeenteraad 25.09.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het
gemeentesecretariaat. MET ALGEMENE STEMMEN
002 Financiering met projectbeheer voor een rusthuis – wijziging leasingovereenkomst – kennisgeving
In zitting van de OCMW-raad dd. 17.09.2008 werden afwijkende bepalingen voorzien in het lastenboek betreffende de financiering tijdens de bouwperiode van het woon- en zorgcentrum, de intresten ten laste te nemen van het lopende boekjaar. Er wordt opdracht gegeven aan DEXIA BANK om de akte in die zin aan te passen. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. _ KENNISNAME gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw

003 Verlenging project 20060003- investeringsbudget 2009 – kennisgeving.
In zitting van de OCMW-raad dd. 15.10.2008 werd de verlenging van het project 2006003 voorzien in het investeringsbudget 2009. Overwegende dat het de bedoeling is het overgebleven budget van 115.000,00 euro ( reeds voorzien in MJP 2008-2012) te kunnen behouden voor investeringen in het nieuwe Woonzorgcentrum; Zij hechten hun goedkeuring aan de verlenging van het Investeringsproject 2006003 voor toekomstige investeringen in het nieuwe Woonzorgcentrum. De gemeenteraad neemt hiervan kennis. _ KENNISNAME
004 Wijziging meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Stefaan – goedkeuring.
Overzicht van de wijzigingen in exploitatie : ontvangsten (origineel bedrag uit MJP) verhoging verlaging nieuw bedrag in gewijzigd MJP
2008 12.965,00 12.965,00
2009 12.861,00 262,00 1.900,00 11.223,00
2010 12.781,00 274,00 13.055,00
2011 12.721,00 288,00 13.009,00
2012 12.585,00 302,00 12.887,00
2013 12.590,00 317,00 12.907,00
Totaal 76.503,00 1.443,00 1.900,00 76.046,00
uitgaven (origineel bedrag uit MJP) verhoging verlaging nieuw bedrag in gewijzigd MJP
2008 10.264,00 10.264,00
2009 10.391,00 829,00 11.220,00
2010 10.523,00 868,00 11.391,00
2011 10.658,00 910,00 11.568,00
2012 10.795,00 953,00 11.748,00
2013 10.933,00 998,00 11.931,00
totaal 63.564,00 4.558,00 0,00 68.122,00
De investeringen blijven ongewijzigd.
De gemeentelijke toelage blijft ongewijzigd voor de periode 2010-2013, d.w.z. dat er geen gemeentelijke toelage nodig is, behalve voor wat betreft het jaar 2009. Door de nieuwe regelgeving zoals omschreven in omzendbrief BB 2008/06, moet er een gecorrigeerd overschot/tekort voor 2009 ingeschreven worden, waardoor de gemeentelijke toelage in 2009 van 0 euro stijgt naar 13.413,02 euro. _ MET ALGEMENE STEMMEN
005 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Stefaan – aktename.
Exploitatieontvangsten : 11.223,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 11.220,00 euro
Investeringsontvangsten : 0,00 euro
Investeringsuitgaven : 0,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 13.413,02 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Sinds de inwerkingtreding van de bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten die betrekking hebben op het financiële beheer, neemt de gemeenteraad akte van budgetten en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken. Indien de wijziging van het meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabriek Sint Stefaan in deze zitting wordt goedgekeurd, kan van deze budgetwijziging akte genomen worden omdat de gemeentelijke bijdrage binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het gewijzigde meerjarenplan. _ AKTENAME
006 Budget 2009 van de kerkfabriek Jan Ruusbroeck – aktename.
Exploitatieontvangsten : 8.436,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 32.261,00 euro
Investeringsontvangsten : 12.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 12.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 23.825,00 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 12.000,00 euro Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de kerkfabriek Jan Ruusbroec. _ MET ALGEMENE STEMMEN
007 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden – Sint Laurentius – aktename.
Exploitatieontvangsten : 14.950,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 42.201,00 euro
Investeringsontvangsten : 0,00 euro
Investeringsuitgaven : 0,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 30.167,08 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter In Banden – Sint Laurentius. _ AKTENAME
008 Budget 2009 van de kerkfabriek OLV ten Hemel opgenomen – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 23.557,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 41.203,00 euro
Investeringsontvangsten : 265.802,00 euro
Investeringsuitgaven : 265.802,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 40.647,33 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2009 van de kerkfabriek OLV ten Hemel opgenomen goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
009 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Lutgardis – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 4.920,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 20.540,00 euro
Investeringsontvangsten : 25.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 25.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 23.937,37 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 25.000,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het budget 2009 van de kerkfabriek Sint Lutgardis goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
010 Budget 2009 van de kerkfabriek Sint Pieter – goedkeuring.
Exploitatieontvangsten : 22.950,00 euro
Exploitatie-uitgaven : 22.210,00 euro
Investeringsontvangsten : 136.000,00 euro
Investeringsuitgaven : 136.000,00 euro
Exploitatietoelage (gewone gemeentelijke toelage) 11.617,60 euro
Investeringstoelage (buitengewone gemeentelijke toelage) 0,00 euro
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om akte te nemen van het budget 2009 van de
kerkfabriek Sint Pieter. _ MET ALGEMENE STEMMEN
011 Aankoop binnenzeil tennisoverdekking te Ruisbroek – vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het leveren en plaatsen van een binnendakzeil in de tennisoverdekking te Ruisbroek ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 60.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 60.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 764 16/724/54. _ MET 24 STEMMEN VOOR
012 Ballenvanger SK Leeuw – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de raad wordt het bestek voor het vervangen van de ballenvanger van SK Leeuw – Laekelinde ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 18.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 18.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 764 10/725/54 MET ALGEMENE STEMMEN
013 Vernieuwen koepels en dakbedekking laagbouw Wildersportcomplex – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het vernieuwen van de koepels en de dakbedekking op de laagbouw van het Wildersportcomplex ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 19.965,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrag van € 20.000,00 zijn voorzien op de begrotingswijziging n° 2 buitengewone dienst onder code 764 10/724/54. _ MET 24 STEMMEN VOOR
014 Vernieuwen kroonlijsten school ‘t Populiertje – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Aan de raad wordt het bestek voor de vernieuwing van de kroonlijsten van de school ’t Populiertje ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd. De raming bedraagt: € 25.000,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 25.000,00 voorzien op de begroting onder code 722 02/723/52 _ MET ALGEMENE STEMMEN
015 Vervangen glazen toegangsdeur kinderopvang Jip & Janneke te Ruisbroek –
vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek voor het vervangen van de glazen inkomdeur en het leveren en plaatsen van een luifel voor de inkomdeur van de kinderopvang Jip & Janneke te Ruisbroek ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en de wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd.. De raming bedraagt: € 9.650,00 incl. b.t.w. Kredieten ten bedrage van € 10.000,00 zijn voorzien op begrotingswijziging n° 1 onder code 844 10/724/56. _ MET 23 STEMMEN VOOR
016 Kind en Preventie – goedkeuring huursubsidie.
Kind en Preventie verhuisde op 1 augustus 2008 omwille van ruimtegebrek vanuit Den Top naar een appartement in de Nieuwenhovenlaan. De locatie in de Nieuwenhovenlaan is een tijdelijke oplossing, uiterlijk 31/12/2009 dient er een nieuwe locatie voor de raadplegingen te worden gevonden. Aangezien de huurprijs voor de huidige locatie de toelage die Kind en Gezin hen ter beschikking stelt overschrijdt wordt aan de raad een voorstel ter goedkeuring voorgelegd om maandelijks en vanaf 1/11/2008 een huursubsidie van 500 euro aan Kind en Preventie toe te kennen om het saldo
bij te passen. _ MET 19 STEMMEN VOOR
017 Aankoop tractor, aanhangwagen en maaitractor – vaststellen voorwaarden en wijze
van gunnen.

Aan de raad wordt het bestek ter goedkeuring voorgelegd voor de aankoop van een tractor (perceel 1) en een aanhangwagen (perceel 2) voor de dienst openbare werken, beiden ter vervanging van een afgeschreven vrachtwagen, en van een maaitractor (perceel 3) voor de dienst burgergerichte zaken. De opdracht zal worden gegund via een algemene offerteaanvraag. De prijs van opdracht wordt geraamd op 164.380 euro. _ MET ALGEMENE STEMMEN
018 Afschaffen (gedeeltelijk) van voetweg nr 111 (Vosholenweg – Mekingen) – Verzoek
aan provinciebestuur – goedkeuring.

Met het oog op het bouwen van een loods als uitbreiding van zijn landbouwbedrijf wensen de heer J. Desmet (Vosholenweg nr 8. ) en de heer en mevrouw J. Vandersteen-Desmet ( Jérôme Ameysstraat 9) de voetweg nr 111 af te schaffen tussen de Vosholenweg en voetweg nr 109. Sinds geruime tijd is dit deel van de voetweg nr 111 in onbruik en wordt de omleiding via Vosholenweg en voetweg nr 109 gevolgd. Het openbaar onderzoek gehouden vanaf 29 augustus tem 12 september 2008 heeft geen bezwaren opgeleverd. Volgens de verklaring van de aanvragers van 6 augustus 2008 zijn deze bereid de meerwaarde van hun eigendom te betalen. Overeenkomstig het schattingsverslag van de Ontvanger der Registratie wordt de totale meerwaarde bepaald op € 8.050,00 , aan te wenden voor het onderhoud van de gemeentelijke buurtwegen. Aan het provinciebestuur wordt voorgesteld om hoger omschreven afschaffing van voetweg nr 111 door te voeren overeenkomstig het dossier opgemaakt door architect mevrouw Uylenbroeck Y._ MET 28 STEMMEN VOOR
019 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – Definitieve vaststelling – weerleggen
bezwaarschriften

Na de voorlopige vaststelling door de gemeenteraad op 28 februari 2008 van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)werd het conform de decretale bepalingen onderworpen aan een openbaar onderzoek van 5 mei tot 2 augustus 2008. Eveneens werden voor de bevolking drie infovergaderingen gehouden (26/05/2008, 27/05/2008 en 02/06/2008) en verscheen in het gemeentelijk informatieblad ‘Infoleeuw’ van mei een samenvatting van het ontwerp structuurplan. Het volledige ontwerp GRS was eveneens terug te vinden op de gemeentelijke website. Tijdens het openbaar onderzoek werden 47 bezwaren ingediend waaronder geteld het advies vanwege het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend erfgoed Vlaanderen en de Provincie Vlaams-Brabant. Op 17 september 2008 behandelde de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) de bezwaren en opmerkingen en bracht een gemotiveerd advies waarbij voorgesteld werd de bezwaren niet te weerhouden. Het ontwerp GRS wordt samen met de weerlegging van de bezwaren voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het ontwerp GRS werd na de voorlopige vaststelling aangepast aan de opmerkingen ingediend door het Agentschap RWO en de provincie Vlaams- Brabant. _ MET 18 STEMMEN VOOR
020 Inrichten van verschillende parkeerplaatsen voor mensen met een handicap –
goedkeuring.

Voorstel tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte
van volgende woningen.
•Jan Vanderstraetenstraat 124A
•Jérôme Ameysstraat 49
•Arthur Quintusstraat 2
•Drogenbosstraat 22
•Petrus Deboeckstraat 2
•Klein-Bijgaardenstraat 46A
De aanvragers voldoen aan de criteria i.v.m. de aanleg van een parkeerplaats voor mensen met een handicap in de nabijheid van hun woning Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met het voorstel tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met een handicap ter hoogte de Jan Vanderstraetenstraat 124A, Jérôme Ameysstraat 49, Arthur Quintusstraat 2, Drogenbosstraat 22, Petrus Deboeckstraat 2, Klein-Bijgaardenstraat 46A. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
021 Instellen van zone 30 in de Vitseroelstraat – goedkeuring.
Met de uitbreiding van de Vitseroelstraat (doodlopende weg met uitgesproken woonfunctie) en in uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan om op termijn de woongebieden als zone 30 in te richten, stellen wij voor dat aan de Vitseroelstraat een zone-30 statuut wordt toegewezen. Hierdoor zal de gebruiks- en belevingswaarde van het openbaar domein worden verhoogd en kan men tot een veiliger en leefbaarder woonbuurt komen.
Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie:
Akkoord met het voorstel tot het instellen van een zone-30 in de Vitseroelstraat.
Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008:
Akkoord met het voorstel tot het instellen van een zone-30 in de Vitseroelstraat.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd.
_ MET ALGEMENE STEMMEN
022 Laekebeeklaan 18/20 instellen parkeerverbod – goedkeuring.
Vraag van de beheerder van het appartementsgebouw, Laekebeeklaan 18/20 om tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen. Bestuurders die hun voertuig parkeren op een plaatsje van nog geen 3meter, beletten dat huurders van het appartementsgebouw (7garages + zelfstandige aannemer) vlot de straat kunnen oprijden. Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met voorstel om in de Laekebeeklaan tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008: Akkoord met voorstel om in de Laekebeeklaan tussen het nr. 18/20 en 16 een parkeerverbod van 3 meter in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
023 Pepingensesteenweg – aanpassen parkeren op de berm – goedkeuring.
Naar aanleiding van het aanbrengen van een aslijn langsheen de Pepingensesteenweg, besliste de gemeenteraad op 6 november 2003 om ter hoogte van de woningen nrs. 70 tot 86 en van nrs. 116 tot 132 het parkeren op de berm te verplichten. Deze maatregel had ondermeer tot doel de eigenaars die niet over achteruitbouwstrook beschikken, de mogelijkheid te geven hun voertuigen in de onmiddellijke omgeving van hun woning te parkeren. Vraag om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) omwille van de slechte zichtbaarheid bij het oprijden van de straat. Advies dienst Mobiliteit en verkeersdienst van de lokale politie: Akkoord met voorstel om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) . Advies commissie Mobiliteit en Openbare Werken dd. 16.9.2008: Akkoord met voorstel om de huidige maatregel (verplicht parkeren op de berm) langsheen de Pepingensesteenweg te beperken van nr. 116 tot en met 122 (i.p.v. 132) . Aan de gemeenteraad wordt gevraagd of dit voorstel kan worden goedgekeurd. _ MET ALGEMENE STEMMEN
024 Leveren en plaatsen van overkappingen fietsenrekken – vaststellen voorwaarden en
wijze van gunnen.

Leveren en plaatsen van overkappingen fietsenstallingen Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen Kredieten zijn ingeschreven op de buitengewone begroting – code 423.725.56 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de voorwaarden en de wijze van gunnen vast te stellen en het bijzonder bestek van 27.10.2008 goed te keuren. _MET ALGEMENE STEMMEN
025 Aankoop speeltoestellen en zitbanken gemeentelijke speelterreinen – vaststellen
voorwaarden en wijze van gunnen.

De beslissing houdende vaststellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering van speeltoestellen en zitbanken ten behoeve van de gemeentelijke speelterreinen wordt goedgekeurd en voorgelegd aan de gemeenteraad Raming : € 30.000,00 Kredieten voorzien op de buitengewone begroting onder artikel 761/725/54 De opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt beslist het agendapunt af te voeren van de agenda
026 Aanvraag toelage MS-liga 2008 – goedkeuring.
Aanvraag van de vzw Multiple Sclerose tot het bekomen van een toelage ter ondersteuning van de Liga. In het verleden werd een toelage toegekend van 50,- euro per inwoner die begeleid wordt door de Liga. De instelling geeft het aantal personen op die begeleid worden door de liga en er wordt gecontroleerd of deze wel of niet ingeschreven staan in het rijksregister. Voor 2008 bedraagt dit aantal 13. _ MET 24 STEMMEN VOOR
027 Lijst met aanvragers mbt toelage aan instellingen voor gehandicapten 2008 –
goedkeuring.

Aanvragen van instellingen tot het bekomen van een toelage voor de opname van gehandicapte personen. De berekeningswijze van deze toelage voor 2008 zoals vastgesteld in de bijlage van de begroting 2008 bedraagt 125,- euro per opgenomen inwoner voor beschutte Werkplaats Pajottenland e.a. De modaliteiten van deze uitgaven moeten vastgelegd worden omdat het niet mogelijk is op voorhand de instellingen welke in aanmerkingen komen voor bedoelde toelagen te bepalen. De instellingen geven het aantal behandelde of opgenomen personen op en er wordt gecontroleerd of deze wel of niet ingeschreven staan in het rijksregister. Aanvragers :
Vzw Zonnelied Roosdaal – 5 opgenomen personen
Medisch Pedagogisch instituut Sint Franciscus – Roosdaal -4 opgenomen personen
Het Raster vzw – 1 opgenomen persoon
De Valier vzw – 6 opgenomen personen
_ MET 24 STEMMEN
028 Ondersteuning Vlaamse Diabetes Vereniging vzw na deelname aan 20 km door
Brussel – goedkeuring.

Op 25 mei 2008 hebben zes personen van het gemeentebestuur deelgenomen aan de 20 km door Brussel. Vorige jaren nam de gemeente steeds deel met een eigen ploeg maar dit jaar werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 11 februari 2008 beslist om te sympathiseren met de Vlaamse Diabetes Vereniging. De gemeente heeft hiervoor amper € 5.00 per deelnemer moeten betalen voor een pakket dat de inschrijving (€ 15.00), een loopshirt (€ 25.00) en de’ accommodatie in Health City + shuttledienst omvatte. Via een e-mail vraagt Vlaamse Diabetes Vereniging vzw hoe onze gemeente haar steun nu wenst te vertalen. Om door de Vlaamse Diabetes Vereniging vzw gemaakte kosten te dekken, werd aan het college van burgemeester en schepenen een ondersteuning voorgesteld van € 50.00 per deelnemer. Het college van burgemeester en schepenen stelt in haar zitting van 15/09/2008 voor om € 250.00 te storten. Kan de gemeenteraad hiermee akkoord gaan? _ MET ALGEMENE STEMMEN
029 Toelage adviesraden – goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de verdeling van de gemeentelijke toelagen 2008 voor
de adviesraden als volgt vast te stellen:
761/332/01 adviesraad jeugd € 1.239,–
762/332/01 adviesraad cultuur € 1.239,–
764/332/01 adviesraad sport € 1.239,–
87902/332/01 adviesraad milieu € 1.239,–
De uitbetaling van de gemeentelijke toelagen 2008 voor adviesraden kan pas geschieden na aanvraag van de betrokken adviesraden. Deze aanvragen moeten vergezeld zijn van de nodige stavingstukken m.b.t. de uitgaven en ontvangsten van 2008. Een bijkomende voorwaarde werd vooropgesteld tot het bekomen van de subsidie ; t.w. het verplicht afsluiten en betalen van de premie van een verzekering tegen lichamelijke ongevallen. De aanvragen moeten uiterlijk 31/12/2008 overgemaakt worden aan de financiële dienst._ MET ALGEMENE STEMMEN
030 Toelage projecten Ontwikkelingssamenwerking 2008 – goedkeuring.
Kennisgeving van het verslag van de vergadering werkgroep Ontwikkelingssamenwerking dd. 9 september 2008. Volgens de beleidsnota werd voor 2008 een bedrag van € 5.000 voorzien voor een toelage specifieke projecten. De werkgroep voor Ontwikkelingssamenwerking adviseert het college van burgemeester en schepenen de som voor de specifieke projecten te verdelen over twee projecten:
1. € 3.000 voor Rainbow4kids: project in Kenia – Ukanda met als doel het ter beschikking stellen
van educatief, didactisch en pedagogisch materiaal en een actieve begeleiding verzorgen van de leerkrachten in de klas. Bezielers zijn Josette François en Katrien Vermeersch, beiden leerkracht te Sint-Pieters-Leeuw
2. € 2.000 voor Thyonck Essyl: project van Chantal Heymans, voortzetting van het in 2007 gesteunde project in Senegal. Doel is de plaatselijke bevolking te helpen een rijstmaalmolen aan te schaffen._ MET 24 STEMMEN
031 Flankerend onderwijsdecreet – gemeentelijke initiatieven m.b.t. zwemmen en
gebruik sport- en culturele infrastructuur – goedkeuring.

In het kader van het decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid dd. 30 november 2007 en het besluit van de Vlaamse Regering dd. 24 juli 1991 betreffende het gezondheidstoezicht en de sociale voordelen en de ter zake uitgevaardigde omzendbrief dd. 25 juli 1991, kan het bestuur voor beslissingen nemen inzake het gebruik van de sport- en culturele infrastructuur en de tussenkomst in de kosten van het schoolzwemmen die van belang zijn voor de gemeentelijke en nietgemeentelijke basisscholen gelegen in Sint-Pieters-Leeuw Het flankerend onderwijsbeleid en de bijkomende financiering door het departement onderwijs d.m.v. de verhoogde werkingsmiddelen gekoppeld aan de invoering van de dubbele maximumfactuur (scherpe en minder scherpe) noopt de scholen namelijk tot het vastleggen van prioriteiten en het maken van keuzes met financiële impact.- Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende beslissing te nemen:
– gebruik gemeentelijke infrastructuur sport en cultuur door de de gemeentelijke en niet gemeentelijke basisscholen gelegen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw
•gratis voor de gemeentelijke basisscholen die niet over een turnzaal beschikken voor de lessen LO
•binnen de schooluren 3x per jaar gratis gebruik van de sport- en culturele infrastructuur
– met uitzondering van 1 leerjaar, het inkomgeld van € 1,00 per zwembeurt en per kleuter/leerling van de gemeentelijke en niet gemeentelijke basisscholen gelegen op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw door het gemeentebestuur te betalen. _ MET ALGEMENE STEMMEN
032 Scholengemeenschap HADILEE – Afsluiten convenant korte afwezigheden vanaf 1
september 2008 – bekrachtiging.

In gevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 27 januari 2006 tot invoering van een tijdelijk project betreffende vervangingen van korte afwezigheden, keurde de gemeenteraad van 6 december 2007 voor het schooljaar 2007/2008 de convenant korte vervangingen af te sluiten binnen de scholengemeenschap HADILEE goed. Aangezien dit project met ingang van 1 september 2008 geen tijdelijk project meer is en het overschot van het voor het schooljaar 2007/2008 toegekende contingent vervangingseenheden werd overgeheveld naar huidig schooljaar en tot uiterlijk 30 november 2008 kan worden gebruikt, besliste het college in zitting van 29 september 2008 om de convenant korte afwezigheden met ingang van 1 september 2008 opnieuw af te sluiten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 29 september 2008 te bekrachtigen en het voorstel van gewijzigde convenant goed te keuren. _ MET ALGEMENE STEMMEN
033 Scholengemeenschap HADILEE – Oprichten onderhandelingscomité op het niveau
van de scholengemeenschap (OCSG) – goedkeuring.

Vanaf 1 april 2008 kunnen voor de scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap overeenkomstig Afdeling 6 – Inspraak van het personeel op het niveau van de scholengemeenschap”, onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) worden opgericht ten einde inspraak van het personeel op het niveau van de scholengemeenschap te garanderen. Elk OCSG is samengesteld uit afgevaardigden van enerzijds de schoolbesturen en anderzijds de representatieve vakorganisaties als volgt:
* schoolbesturen: – minstens 1 lid per schoolbestuur die het schoolbestuur kan verbinden
* representatieve vakorganisaties: – 1 lid per representatieve vakorganisatie per schoolbestuur
*de leden kunnen zich laten vervangen door behoorlijk gemachtigde afgevaardigde De werking van het OCSG zal worden vastgesteld in een huishoudelijk reglement. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de oprichting van een onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap ‘OCSG) . _ MET ALGEMENE STEMMEN
034 Scholengemeenschap HADILEE – onderhandelingscomité – Aanduiden effectief
afgevaardigde.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om in het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) om als effectief afgevaardigde Fons Geeroms – schepen, aan te duiden.
_ BIJ GEHEIME STEMMING:
MET 22 STEMMEN, 3 STEMMEN TEGEN EN 4 BLANCO STEMMEN :
de heer Fons Geeroms – schepen, Laekebeeklaan 43 te 1601 Ruisbroek, aan te duiden als effectief afgevaardigde van het onderhandelingscomité binnen de scholengemeenschap HADILEE.
035 Scholengemeenschap HADILEE – onderhandelingscomité – Aanduiden
plaatsvervangend afgevaardigde .

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan om in het onderhandelingscomité op het niveau van de scholengemeenschap (OCSG) om als plaatsvervangend afgevaardigde Lucien Wauters – schepen, aan te duiden.
_ BIJ GEHEIME STEMMING MET 17 STEMMEN VOOR, 4 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 5 BLANCO STEMMEN :
de heer Lucien Wauters – schepen, Victor Nonnemanstraat 54 bus 2 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan te duiden als plaatsvervangend afgevaardigde van het onderhandelingscomité binnen de scholengemeenschap HADILEE.
036 SABAM – Afsluiten jaarcontract schooljaar 2008/2009 voor de gemeentelijke
basisscholen en Leeuwse kunstacademie – goedkeuring.

Tijdens schoolse activiteiten door de gemeentelijke basisscholen en de Leeuwse Kunstacademie
wordt vaak gebruik gemaakt van het repertoire van SABAM en moet hiervoor voorafgaand de
toestemming van SABAM worden gevraagd en bijdragen worden betaald. Teneinde de administratieve rompslomp te vereenvoudigen kan met SABAM een jaarcontract voor
het schooljaar 2008/2009 worden afgesloten dat de meest courante activiteiten dekt en recht
geeft op het gunstigere tarief 125 van:
– voor het basisonderwijs: € 0.60 per leerling met een minimumbedrag van € 75,00 en een
maximumbedrag van € 250,00
– voor het deeltijds kunstonderwijs: € 0.06 per leerling met een minimumbedrag van € 7,50 en een
maximumbedrag van € 25,00.
Voor het bepalen van het aantal leerlingen wordt de situatie op 1 februari van het schooljaar in
aanmerking genomen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met het afsluiten van een jaarcontract
voor het schooljaar 2008/2009 met SABAM voor de gemeentelijke basisscholen en de Leeuwse
kunstacademie dat stilzwijgend wordt verlengd en beëindigd wordt wanneer geen gebruik meer
wordt gemaakt van het repertoire van SABAM. _ MET ALGEMENE STEMMEN
037 Lokaal sociaal beleidsplan – goedkeuring.
Het OCMW en de gemeente hebben, zoals voorzien in het decreet Lokaal Sociaal Beleid (BS 12.05.2004), een lokaal sociaal beleidsplan gemaakt. Dit plan werd op 9 september besproken in de uitgebreide commissie sociale zaken en aansluitend goedgekeurd door de OCMW raad. Wil de gemeenteraad dit plan goedkeuren? (het lokaal sociaal beleidsplan ligt ter inzage op het secretariaat) _ MET 19 STEMMEN VOOR
038 Reglement – viering van mandatarissen & wettelijke/decretale graden –
goedkeuring.

Mandatarissen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Leeuwse gemeenschap kunnen hiervoor gehuldigd / gevierd worden. Er zijn verschillende vieringen mogelijk:
1. de viering naar aanleiding van 20,25, 30 en 35 jaar mandaat in de gemeente en/of
OCMW-raad
2. de viering naar aanleiding van het ontvangen van een nationaal ereteken
3. de viering naar aanleiding van de toekenning van een eretitel
4. de viering naar aanleiding van de toekenning van een gemeentelijk ereteken.
Hiervoor is het aangewezen dat de gemeenteraad een reglement goedkeurt voor de viering van
mandatarissen & wettelijke/decretale graden. Ingevolgde het gemeentedecreet en het begrip “dagelijks bestuur” is het college van burgemeester en schepenen bevoegd in de uitgave van een geschenk te voorzien en ook gelast voor de uitvoering van deze gemeenteraadsbeslissing. _ MET ALGEMENE STEMMEN
039 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 15 september 2008 met de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Controle van de aanwezigheid van de deelnemers
2. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek tot verlenging van de vereniging.
3. Verzoek tot verlening van de vereniging voor een termijn van 18 jaar.
4. Statutenwijziging (wijziging van art. 6, eerste alinea van de statuten ingevolge de beslissing tot verlening van de vereniging).
5. Verlenen van volmacht aan notaris Benijts te Geel om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
6. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
7. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten e de te volgen strategie voor het boekjaar 2009.
8. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2009.
9. Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité.
10. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering. De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering.
De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL d.d. 19 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 15 STEMMEN VOOR, 5 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
als vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 19 december 2008 wordt aangewezen: de heer Martin Schoukens, schepen, Pedestraat 70 te 1602 Vlezenbeek.
040 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008.

Gelet op de oproepingsbrief d.d. 15 september 2008 met de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL op vrijdag 19 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Controle van de aanwezigheid van de deelnemers
2. Kennisname van het aantal beslissingen van de deelnemers welke akkoord gaan met het verzoek tot verlenging van de vereniging.
3. Verzoek tot verlening van de vereniging voor een termijn van 18 jaar.
4. Statutenwijziging (wijziging van art. 6, eerste alinea van de statuten ingevolge de beslissing tot verlening van de vereniging).
5. Verlenen van volmacht aan notaris Benijts te Geel om over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
6. Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
7. Bespreking van de te ontwikkelen activiteiten e de te volgen strategie voor het boekjaar 2009.
8. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2009.
9. Benoeming en vervanging van leden van het Adviescomité.
10. Goedkeuring van het verslag staande de vergadering.
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL d.d. 19 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 18 STEMMEN VOOR, 2 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 7 BLANCO STEMMEN
als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente voor de buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 19 december 2008 wordt aangewezen: de heer Koen Vereeken – gemeenteraadslid, Baasbergstraat 72 te 1600 Sint-Pieters- Leeuw.
041 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008.

Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23.10.2008 met de agenda van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2009
2. GeFIN: ontbinding en vereffening
3. Statutaire benoemingen De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK d.d. 18.12.2008 wordt gemandateerd op de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING :
MET 20 STEMMEN VOOR, 1 STEM TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
de heer Fons Geeroms – schepen, aan te duiden als volmachtdrager van de gemeente Sint- Pieters-Leeuw om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 18 december 2008.
042 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van
FINILEK op donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23.10.2008 met de agenda van de dienstverlenende vereniging FINILEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van het artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2009
2. GeFIN: ontbinding en vereffening
3. Statutaire benoemingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging FINILEK d.d. 18.12.2008 wordt gemandateerd op de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 16 STEMMEN VOOR, 3 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 8 BLANCO STEMMEN
mevrouw Lieve Steens – gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 18 december 2008.
043 Vaststelling van mandaat en aanduiding van effectief vertegenwoordiger van de
gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van IVERLEK op
donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde
begroting 2009
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen
De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een effectief vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK d.d. 18 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_ MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 17 STEMMEN VOOR, 4 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 6 BLANCO STEMMEN
mevrouw Marleen Bosmans – schepen, aan te duiden als effectief vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 18 december 2008.
044 Vaststelling van mandaat en aanduiding van plaatsvervangend vertegenwoordiger
van de gemeente mbt de agendapunten van de algemene vergadering van de
opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008.
Gelet op de oproepingsbrief d.d. 23 oktober 2008 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK op donderdag 18 december 2008 die volgende agendapunten omvat:
1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2009 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2009
2. Statutaire benoemingen
3. Statutaire mededelingen De gemeenteraad dient over te gaan tot de aanduiding van een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente op bovenvermelde vergadering. De afgevaardigde van de gemeente op de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK d.d. 18 december 2008 wordt gemandateerd om de agendapunten goed te keuren.
_MET ALGEMENE STEMMEN wordt het mandaat goedgekeurd.
_ BIJ GEHEIME STEMMING
MET 17 STEMMEN VOOR, 3 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 8 BLANCO STEMMEN
de heer Frans Vanderkelen – gemeenteraadslid, aan te duiden als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting van IVERLEK op 18 december 2008.
045 Organisatie buurtdrink te Ruisbroek in januari 2009 en op termijn in elke leefkern van de gemeente (bijkomend punt ingediend door raadsleden Kris Van Laethem en
Monika Van Steenbrugge) – goedkeuring.
In de gemeentelijke strategische nota, meerjarenplan 2007-2012 staat volgende strategische doelstelling vermeld: “maximale ontplooiingskansen voor de bevolking” en de tactische
doelstelling “verstevigen van het sociaal weefsell”. Ook in het gemeentelijk sociaal beleidsplan wordt aandacht besteed aan sociale cohesie. Om de sociale cohesie te verhogen en om het verenigingsleven in de gemeente wat impulsen te geven lijkt het aangewezen dit mee te ondersteunen door het organiseren van een buurtdrink (een informele receptie met een drankje en een hapje). Bij voorkeur wordt deze sociale cohesie eerst verhoogd in de verstedelijkte gebieden en daarom lijkt het aangewezen om een eerste buurtdrink te organiseren in Ruisbroek en na evaluatie dit ook te doen in elke leefkern van de gemeente.
_ MET 19 STEMMEN VOOR
GEHEIME ZITTING
046 Verslag gemeenteraad 25.09.2008 – goedkeuring.
Het verslag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ligt ter inzage op het gemeentesecretariaat. _ MET ALGEMENE STEMMEN
047 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP eerstelijn.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werden 2 openstaande vacante betrekkingen van INP eerste lijn (gemeenteraad dd. 28 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle leden van de geïntegreerde politie. Ten gevolge art.VI.II.3bis RPPOL houdende de prioritaire aanwervingen werden er twee mensen weerhouden. Deze personen worden benoemd in de politiezone van zodra ze geslaagd zijn in de basisopleiding. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat SWARTENBROECK Jeroen, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 november 2008?
_ MET 25 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 3 BLANCO STEMMEN
048 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP verkeersdienst – motorrijder.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werd 1 openstaande vacante betrekking van INP verkeersdienst/motorrijder (gemeenteraad dd. 29 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle
leden van de geïntegreerde politie. De selectieproef werd goedgekeurd op dezelfde gemeenteraad en bestaat uit een selectiegesprek met de korpschef. Dit gesprek ging door op 21 oktober 2008 (verslag hiervan in het dossier). Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat CLEMENT Ruddy, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 januari 2009?
_ MET 27 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 1 BLANCO STEM
049 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling INP eerstelijn.
Via mobiliteitsronde 2008/02 werden 2 openstaande vacante betrekkingen van INP eerste lijn (gemeenteraad dd. 28 augustus 2008) ter kennis gebracht aan alle leden van de geïntegreerde politie. Ten gevolge van art. VI.II.3bis RPPOL houdende de prioritaire aanwervingen werden er twee
mensen weerhouden. Deze personen worden benoemd in de politiezone van zodra ze geslaagd zijn in de basisopleiding. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat VANDENBRANDE Kim, te benoemen in de vacante betrekking vanaf 1 november 2008?
_ MET 26 STEMMEN VOOR, 1 STEM TEGEN, 0 ONTHOUDING EN 2 BLANCO STEMMEN
050 Politie – Samenstelling selectiecommissie calog A – Adviseur – goedkeuring.
Via Jobpol werd 1 openstaande vacante betrekking Niveau – Adviseur met als wedstrijdnummer S
4083 N 07 03 bekend gemaakt. De uiterste inschrijvingsdatum werd bepaald op 23 juli 2008. Er is 1 kandidaat. Het selectiegesprek zal doorgaan op 21 oktober 2008 om 15.00u. Gelet op het art. VI.II.44 en 45 RPPOL houdende de modaliteiten aangaande de samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie. Gaat de gemeenteraad akkoord met de aanstelling van de selectiecommissie (zie beraadslaging) voor Calog A – Adviseur.
_ MET 26 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 2 ONTHOUDINGEN EN 1 BLANCO STEM
051 Politie – mobiliteitsronde 2008/02 – aanstelling Calog A adviseur integrale &
geïntegreerde veiligheid.
Naar aanleiding van de goedkeuring van de personeelsuitbreiding van het operationeel en administratief en logistiek kader (raadsbeslissing dd. 21 juni 2007) werd er via de mobiliteitsronde 200703 een vacante betrekking Calog A – Adviseur opengesteld. Deze mobiliteit werd zonder succes afgesloten op 9 januari 2008. Vervolgens werd de vacante statutaire betrekking Calog A – Adviseur opengesteld op de site van de Algemene directie van de ondersteuning en het beheer, Directie van de recrutering en van de selectie. Via deze weg is er 1 kandidaat. Het selectiegesprek ging door op 21 oktober 2008 ( verslag hiervan in het dossier). Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde kandidaat Liesbeth Avaux te benoemen in de vacante statutaire betrekking Calog A – Adviseur integrale en geïntegreerde veiligheid met ingang van 1 november 2008.
_ MET 25 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 3 ONTHOUDINGEN EN 1 BLANCO STEM
052 Politie – Toekenning vergoeding blijvende gevolgen arbeidsongeval – goedkeuring.
Op dd. 15 augustus 2006 was HINP Andy FRANCHET het slachtoffer van een arbeidsongeval. Na het onderzoeken van de bevoegde geneeskundige diensten blijken er blijvende gevolgen te zijn ten gevolge van het arbeidsongeval. Met hun schrijven van dd. 4 juli 2008 stelt ETHIAS voor om de blijvende gevolgen van het AO van Andy FRANCHET te vergoeden volgens wettelijke bepalingen.
Andy FRANCHET verklaarde zich akkoord met de voorgestelde berekeningen. Gaat de gemeenteraad akkoord om de voorgestelde vergoeding ten gevolge van de blijvende gevolgen van een arbeidsongeval overkomen aan Andy FRANCHET , aan hem toe te kennen? _ MET ALGEMENE STEMMEN
053 Verlenging aanstelling uitoefening hogere functie – assistent-dienstleider bij de
Plaatselijke Openbare Bibliotheek – goedkeuring.
In afwachting van de selectieprocedures werd Katja Grammens aangesteld tot assistentdienstleider
in het kader van de uitoefening van hogere functie, met ingang van 1 mei 2008 t/m 31 oktober 2008. Uiterste inschrijvingsdatum selectieprocedure assistent-dienstleider: 18 september 2008.
De selectieprocedure zal doorgaan op donderdag 20 november 2008. Aangezien de continuïteit van de dienst dient verzekerd te worden. Voorstel:
De gemeenteraad stelt vast dat mevrouw Katja Grammens de uitoefening van de hogere functie van assistent-dienstleider met deeltijdse prestaties (19/38) verder zal waarnemen met ingang van 1 november 2008 tot en met de aanstelling van een assistent-dienstleider uit de selectieprocedure en dit uiterlijk 31 december 2008. Belanghebbende zal een plaatsvervangingtoelage genieten overeenkomstig de onderrichtingen betreffende het uitoefenen van hogere functies. _ MET 24 STEMMEN VOOR, 2 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 2 BLANCO STEMMEN
054 Vervanging gemeenteontvanger – aanstelling waarnemend gemeenteontvanger in
contractueel verband.
Kennisname tijdelijke waarneming van de betrekking van bijzondere rekenplichtige politiezone per 1 december 2008. Artikel 81 van het gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad een waarnemend financieel beheerder kan aanstellen om de financieel beheerder bij zijn afwezigheid of verhindering te
vervangen. Aangezien mevrouw Cindy Van Driessche, gemeenteontvanger, per 21 november 2008 met
zwangerschapsverlof is moet gelet op de drukte tijdens de eindejaarsverrichting een waarnemend gemeenteontvanger worden aangeduid. Wim Cruysbergs, gemeenteontvanger van Beersel is bereid om a rato van 1 dag per week (7.36/38) per week met een vervangingsovereenkomst van bepaalde duur met ingang van 1 december 2008 en tot wanneer Cindy uit bevallingsverlof komt, de functie van waarnemend gemeenteontvanger waar te nemen. Per 1 december 2008 tot einde bevallingsverlof van Cindy is Wim Cruysbergs in zijn hoedanigheid van waarnemend ontvanger bevoegd voor alle bij wet toegewezen taken als ontvanger en is hij hieruit voortvloeiend ook verantwoordelijk voor de rekeningen m.b.t. tot voormelde periode van de gemeente en de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.
Conform artikel 106 van het gemeentedecreet is eedaflegging overbodig want het personeelslid heeft de eed al afgelegd.
_ MET 27 STEMMEN VOOR, 0 STEMMEN TEGEN, 1 ONTHOUDING EN 1 BLANCO STEM

 

Sint-Pieters-Leeuw, 20 november 2008
In opdracht:
De gemeentesecretaris, wnd. De voorzitter,
Marina Bosmans Lieve Vanlinthout

Gemeenteraad Sint-Pieters-Leeuw van donderdag 25 september 2008.

001 Verslag gemeenteraad 28 augustus 2008.
Het verslag van de raadszitting van 28 augustus 2008 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 PV van kasopname – 2de kwartaal 2008 – kennisgeving.
Het proces-verbaal van kasopname 2de kwartaal 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – kennisgeving.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen werd door de gouverneur goedgekeurd op 6 augustus 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
004 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis –kennisgeving.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Lutgardis werd door de gouverneur goedgekeurd op 6 augustus 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
005 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Pieter –kennisgeving.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Pieter werd door de gouverneur goedgekeurd op 6 augustus 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
006 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Pieter InBanden – Sint-Laurentius – kennisgeving.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Pieter in Banden – Sint-Laurentius werd door de gouverneur goedgekeurd op 6 augustus 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
007 Goedkeuring door de gouverneur van de rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Stefaan –kennisgeving.
De rekening 2007 van de kerkfabriek Sint-Stefaan werd door de gouverneur goedgekeurd op 6 augustus 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
008 Schilderen hal en buitenschrijnwerk G.C.C. Coloma – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Het bestek voor het schilderen van de hal en het buitenschrijnwerk van het G.C.C. Coloma wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en de wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Vernieuwen kroonlijsten Molenborre te Sint-Laureins-Berchem – goedkeuring meeruitgaven.
De meeruitgaven ten gevolge van de meerwerken bij het vernieuwen van de kroonlijsten in de Molenborre worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze werken bestaan uit het vervangen van de muurplaten omdat de aanwezige ringbalk volledig is aangetast door de houtworm, het gedeeltelijk inwrijven van een gedeelte kepers tegen de houtworm en het bijleveren en plaatsen van 3 gietijzeren regenwaterafvoer aansluitstukken.
010 Vernieuwen sanitair school ‘t Populiertje – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
Het bestek voor het vernieuwen van het binnensanitair in de school ’t Populiertje wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze opdracht zal worden gegund via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De voorwaarden en wijze van gunnen worden eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
011 Verbeteren Groot-Bijgaardenstraat – aanstelling ontwerper – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
Door de herhaaldelijke verzakkingen in de rijweg en het voetpad als gevolg van een verouderde riolering dient de Groot-Bijgaardenstraat een grondige verbetering te ondergaan. In het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid dient tevens een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Het tracé sluit enerzijds aan op een reeds vroeger verbeterde strook met gescheiden rioolstelsel op grondgebied Drogenbos (kant Golden Hoopstraat) en anderzijds op het project van het Vlaams Gewest tot herinrichting van het kruispunt met de Bergensesteenweg met als doel de woonfunctie van de straat te accentueren. Voor het opmaken van de studie, het uitoefenen van het algemeen toezicht en de veiligheidscoördinatie zal een ontwerper via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst. Het bestek met de lastvoorwaarden en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 Verbeteren Smidsestraat – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De sterk gedeformeerde toestand van de rijweg en het ontbreken van voetpaden in de nabijheid van het ziekenhuis Inkendaal noodzaakt een grondige verbetering van de Smidsestraat. In het kader van het algemeen waterzuiveringsbeleid dient een gescheiden rioleringsstelsel te worden aangelegd. Voor het opmaken van de studie, het uitoefenen van het algemeen toezicht en de veiligheidscoördinatie zal een ontwerper via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden aangesteld overeenkomstig de lastvoorwaarden opgenomen in het bestek van de technische dienst. Het bestek met de lastvoorwaarden en de financieringswijze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Gemeentelijke vzw’s – verder onderzoek mogelijkheden verzelfstandiging – goedkeuring.
In de gemeenteraadszitting van 29 mei 2008 werd gevraagd om de werking van de vzw’s te laten doorlopen tot 31 december 2008. Intussen zijn er nieuwe elementen in het dossier die een herziening van deze beslissing noodzakelijk maken. De conclusie van een studie rond verzelfstandiging namelijk om een autonoom gemeentebedrijf op te richten teneinde in de toekomst voor bepaalde projecten btw-recuperatie mogelijk te maken, biedt geen oplossing voor de verdere werking van de diensten Sport en Cultuur na stopzetting van de vzw’s. Er dient nog verder te worden onderzocht onder welke vorm dit in de toekomst mogelijk is rekening houdend met de bepalingen van het Gemeentedecreet. Voorts is er voor de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf ook externe begeleiding nodig. Gelet op het feit dat de verdere behandeling van dit dossier nog geruime tijd in beslag zal nemen, wordt het verder zetten van de werking van de gemeentelijke vzw’s tot nader order ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 Aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente bij Jobpunt Vlaanderen.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 april 2008 werd beslist om toe te treden tot het extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen (= het Vlaams agentschap voor Rekrutering en Selectie) en werd bijgevolg ook de intekening op aandelen bij Jobpunt Vlaanderen, volgens het aantal personeelsleden, goedgekeurd. Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 augustus 2008 werd een effectief vertegenwoordiger van de gemeente aangeduid. De gemeenteraad duidt eveneens een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente aan voor de algemene vergadering.
015 Afsprakennota’s gemeentelijke basisscholen schooljaar 2008-2009 – kennisgeving.
De afsprakennota’s voor het schooljaar 2008-2009 van de gemeentelijke basisscholen ’t Populiertje, Den Top, Wegwijzer en kleuterschool Puur Natuur werden door het college van burgemeester en schepenen van 22 juli 2008 goedgekeurd. De afsprakennota’s worden ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) – gemeente – dienstjaar 2008 – kennisgeving.
De goedkeuring van de gouverneur van Vlaams-Brabant van begrotingswijziging nr. 1 van de gemeente dienstjaar 2008 (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Budgetwijziging nr. 2 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 2 van de gemeente dienstjaar 2008 (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 Politie – goedkeuring door de provincie Vlaams-Brabant van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone en buitengewone dienst) – politiezone – dienstjaar 2008 – kennisgeving.
De goedkeuring van de provincie Vlaams-Brabant van begrotingswijziging nr. 1 van de politiezone dienstjaar 2008 (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Politie – budgetwijziging nr. 2 – politiezone – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 2 van de politiezone dienstjaar 2008 (gewone en buitengewone dienst) wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verslag gemeenteraad van donderdag 28 augustus 2008.

001 Verslag gemeenteraad 26 juni 2008.
Het verslag van de raadszitting van 26 juni 2008 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 P.V. van kasopname – 1ste kwartaal 2008 – kennisgeving.
Het proces-verbaal van kasopname 1ste kwartaal 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Advies over rekening 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de rekening 2007 van de kerkfabriek Jan Bosco te Buizingen gunstig te adviseren.
004 Adviesverlening forfaitaire berekening bijdrage brandweerdienst 2006.
De heer gouverneur vraagt ons in zijn brief van 11 juni 2008 de afrekening van de jaarlijkse bijdrage voor de hulpverlening van de brandweerdienst van het gewestelijk groepscentrum voor het jaar 2006 gunstig te adviseren.
005 De Poel vzw – toekenning van een jaarlijkse werkingstoelage van 15.000 euro – goedkeuring.
Op 2 september 2004 werd een gemeenteraadsbeslissing genomen om jaarlijks een werkingstoelage aan vzw De Poel toe te kennen van 15.000 euro en dit gedurende negen jaar, te beginnen vanaf
begrotingsjaar 2006. Tot op heden heeft vzw De Poel deze werkingssubsidie nog niet nodig gehad en ook nog niet opgevraagd. Vzw De Poel heeft op 24 juni 2008 een schrijven gericht aan het college met de vraag om de werkingstoelage toe te kennen (in functie van het naderend einde van de werken). De toekenning van deze werkingstoelage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 Vaststelling bijdrage van de ouders voor schoolmaaltijden – goedkeuring.
De vastgestelde bijdragen van de ouders in de kosten van de schoolmaaltijden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Kind en Preventie – goedkeuring huursubsidie.
Kind en Preventie verhuisde op 1 augustus 2008 omwille van ruimtegebrek vanuit Den Top naar een appartement in de Nieuwenhovenlaan. Aangezien de huurprijs voor deze locatie de ter beschikking gestelde toelage van Kind en Gezin overschrijdt, wordt aan de gemeenteraad een voorstel ter goedkeuring voorgelegd om maandelijks een huursubsidie van 500 euro aan Kind en Preventie toe te kennen om het saldo bij te passen.
008 Verkoop perceel grond Populierenlaan – goedkeuring.
Op de hoek van de Populieren- en de Platanenlaan ligt een stuk gemeentelijke eigendom met een oppervlakte van 77 m². Voor de gemeente heeft dit perceeltje geen nuttige waarde. De aanpalende eigenaar is vragende partij om het stukje aan te kopen om zijn perceel te vergroten. Het voorstel om het perceel tegen de waarde van het schattingsverslag te verkopen aan de aanpalende eigenaar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Aquafin collector Zuunbeek fase I (nr. 97.253) – maken overstort ter hoogte van Albert Van Cotthemstraat – goedkeuring voorwaarden verkoopbelofte strook grond.
Door de aanleg van de collector worden de vuile waters verzameld in het pompstation langs de Sportlaan. Ter hoogte van de Albert Van Cotthemstraat, hoek Pastoor Vendelmansstraat, dient de
bestaande noodoverloop naar de Zuunbeek nog te worden vervangen door een volwaardig overstort. Hiertoe dient Aquafin een kleine strook grond (+/- 30 m2) te verwerven op het perceel naast de
Zuunbeek. De voorwaarden van de verkoopbelofte van deze inneming nr. 051 worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
010 Industrieterrein Dorent te 1601 Ruisbroek – overdracht wegenis en groenzones – goedkeuring.
De intercommunale Haviland verzoekt om overdracht van de wegenis en groenzones in het
industrieterrein Dorent. Het betreft een deel van de vroegere toegangsweg naar de Acec-vestiging,
thans industrieterrein Dorent genaamd. Deze toegangsweg maakt deel uit van het BPA nr. 19 Dorent,
goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 maart 2001 en later ook bij ministerieel besluit van 1
februari 2002, om te worden opgenomen in het openbaar domein. De over te dragen oppervlakte in
het openbaar domein van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bedraagt 6 a 43 ca. Het principe tot (gratis)
overdracht in het openbaar domein (op basis van het BPA nr. 19) wordt ter goedkeuring aan de
gemeenteraad voorgelegd.
011 Iverlek – saneren openbare verlichting Sportlaan (verbindingsweg tussen sportcomplex en Klein Bijgaardenstraat) – goedkeuring offerte.
De openbare verlichtingspalen langsheen deze weg (bestemd voor voetgangers en fietsers) zijn
versleten en niet meer veilig genoeg inzake de elektrische bedrading. Gelet op het feit dat de
bestaande armaturen nog wel bruikbaar zijn, stelt Iverlek voor om deze laatste, na reiniging, te
recupereren en te plaatsen op nieuwe verlichtingspalen. De offerte van Iverlek wordt ter goedkeuring
aan de gemeenteraad voorgelegd.
012 Provincieweg Alsembergsesteenweg – advies overdracht naar Vlaams gewest.
De provincie Vlaams-Brabant wenst zijn wegen over te dragen aan het Vlaams Gewest.
Overeenkomstig artikel 192 van het gemeentedecreet is een advies hieromtrent nodig van de
gemeenteraad. Voor Sint-Pieters-Leeuw betreft het enkel een deel van de Alsembergsesteenweg,
begrepen tussen de Bergensesteenweg en het kanaal Brussel-Charleroi, dat tevens gemeenschappelijk
is met de stad Halle. Het advies wordt gunstig voorgelegd aan de gemeenteraad met dien verstande
dat de riolering eigendom blijft van de gemeente en dat Vivaqua alle werken kan uitvoeren nodig voor
het onderhoud van het rioleringsstelsel binnen het kader van de ‘code van goede praktijk’.
013 Telenet – aanpassen kabeldistributienet langs de Pelikaanberg – goedkeuring offerte.
Met het oog op komende verbeteringswerken langs de Pelikaanberg dient Iverlek aanpassingen door
te voeren aan haar leidingen. Iverlek zal tevens een gasnet aanleggen. Tengevolge hiervan dient
Telenet eveneens aanpassingen aan haar ICS-net uit te voeren. De offerte van Telenet en de
financiering worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.
014 Verkavelingsaanvraag “BGR nv”, Brusselbaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring wegenistracé.
Het tracé van de nieuwe straat voorzien bij de verkavelingsaanvraag ingediend door BGR nv voor de
percelen gelegen langs de Brusselbaan te 1600 Sint-Pieters-Leeuw wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de gemeenteraad.
015 Verkavelingsaanvraag “S-PRO-MOTION”, Gieterijstraat te 1601 Ruisbroek – gratis grondafstand – goedkeuring.
Bij de aanvraag ingediend voor het verkavelen van een perceel gelegen Gieterijstraat, kadastraal
gekend 7de afdeling, sectie A nr. 213n, 214g, 214h en 216b/02, zal de verkavelaar het deel van de te
verkavelen eigendom tussen de ontworpen voorgevellijn en de huidige eigendomsgrens langsheen de
Gieterijstraat gratis afstaan aan de gemeente om ingelijfd te worden bij het openbaar domein. Deze
grondafstand wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Verkavelingsaanvraag “TAELEMANS H.”, Molenstraat te 1600 Sint-Laureins-Berchem – gratis grondafstand – goedkeuring wegenistracé.
De verkavelingsaanvraag, ingediend door TAELEMANS H., voorziet een perceel in open bebouwing
langsheen de Molenstraat te 1600 Sint-Laureins-Berchem, kadastraal gekend 5de afdeling, sectie A nr. 189b en 189c. De aanvraag voorziet in het doortrekken van de Molenstraat ter hoogte van dit perceel. De nodige infrastructuurwerken zullen worden uitgevoerd ten laste van de verkavelaar. Het
wegenistracé voor de doortrekking van de Molenstraat, zoals voorzien op het verkavelingsplan
gevoegd bij de verkavelingsaanvraag, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Deontologische code van de raadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking –
goedkeuring.
De deontologische code van de raadsleden inzake dienstverlening aan de bevolking werd door de
commissie Administratieve en Bestuurlijke Organisatie besproken op 12 juni 2008. Zij werd ter
kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in zitting van 14 juli 2008 en
wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 Aanduiding vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervangend) bij Jobpunt Vlaanderen.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 april 2008 werd beslist om toe te treden tot het extern
verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen (= het Vlaams
agentschap voor Rekrutering en Selectie) en werd bijgevolg ook de intekening op aandelen bij
Jobpunt Vlaanderen, volgens het aantal personeelsleden, goedgekeurd. De gemeenteraad duidt een
vertegenwoordiger van de gemeente (effectief + plaatsvervanger) aan voor de algemene
vergadering.
019 Aankoop bureaustoelen technische dienst/aankoopdienst – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de aankoop van bureaustoelen voor de
technische dienst en de aankoopdienst worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
gemeenteraad
020 Levering en plaatsing audiovisueel materiaal taalleergangen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De vast te stellen voorwaarden en de wijze van gunnen voor de levering en de plaatsing van audiovisueel
materiaal ten behoeve van de taalopleidingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
021 Verantwoordingsnota 2007 bij het jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 – goedkeuring.
De verantwoordingsnota 2007 bij het jeugd(werk)beleidsplan 2005-2007 wordt ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Verlenging convenant Trap Groene Gordel 2008-2013 – goedkeuring.
Toerisme Vlaams-Brabant vzw vraagt het gemeentebestuur het convenant Trap Groene Gordel te
verlengen voor een periode van zes jaar. De bijdrage van 0,50 euro per inwoner wordt berekend op
het inwonersaantal van 1 januari 2006 en bedraagt dus 15.423 euro voor onze gemeente. Dit geld
wordt opgesplitst in 2/5de voor promotie, een bedrag dat trouwens wordt verdubbeld door de
provincie, en 3/5de voor de regiowerking van Pajottenland & Zennevallei. De verlenging van het
convenant Trap Groene Gordel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
023 Opname archiefstuk in gemeentearchief – goedkeuring.
Op 1 juli 2008 gaf de pastoor van Sint-Laureins-Berchem en Oudenaken een parochieregister aan de
gemeente. Het gaat om een document met lijsten van doopsels, huwelijken en begrafenissen van voor
de invoering van de Burgerlijke Stand (1796), alsmede twee andere documenten die in dit register
staken. De officiële opname in het gemeentearchief en het in bewaring geven van het register bij het
Rijksarchief worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
024 Politie – eindrekening Wim Cruysbergs per 30 juni 2007 – politiezone – goedkeuring.
Met toepassing van artikel 78 en volgende van het KB van 5 september 2001 (algemeen reglement op
de boekhouding van de lokale politie) maakt de uittredende bijzonder rekenplichtige na de inventaris
de eindrekening op. De eindrekening bevat een balans en resultatenrekening per 30 juni 2007, proefen
saldibalans, synthesetabel, de aansluiting van de boekingen met de kasmiddelen, de aansluiting
tussen het algemeen en budgettair resultaat, de kastoestand en de rekeninguittreksels. Deze
eindrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
025 Politie – mobiliteitsronde 2008/2 – vacantverklaring openstaande betrekkingen – goedkeuring.
In onze politiezone zijn er 2 openstaande betrekkingen van inspecteur afdeling Eerste Lijn.
Er zijn ook nog volgende openstaande betrekkingen: 1 HINP operationeel wachtofficier en 1 INP
verkeersdienst/motorrijder. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze openstaande
betrekkingen vacant te verklaren via mobiliteitsronde 2008/01.
Bijkomende punten
Sport- en recreatieproject Vlezenbeek. (Ingediend door Vlaams Belang)
Ondanks eerdere protesten van de inwoners van Vlezenbeek werd door het bestuur opnieuw een
aanvraag ingediend tot het realiseren van een vernieuwde sportinfrastructuur in Vlezenbeek. Volgens
het Vlaams Belang zou het een teken van transparant en doordacht bestuur zijn als men maximaal de
bewoners en de omgeving ervan zou willen horen. Het eerder genomen initiatief kon zeer duidelijk op
weinig begrip van vele Vlezenbekenaren rekenen, het plan werd toen terecht verworpen. Daarom
stellen zij voor het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven een referendum te
organiseren in Vlezenbeek over het te realiseren project met betrekking tot de inplanting van een sporten
recreatie-infrastructuur op de voorgestelde locatie. Behoudens de resultaten zullen de verschillende
instanties rekening houden met de uitslag.
Politieverslaggeving. (Ingediend door Vlaams Belang)
Tot op heden kan men de interventies en vaststellingen die gebeuren door de Leeuwse politiemensen
volgen via de media, voornamelijk dan via de internetkrant Editiepajot, de streekkranten en de
regionale katernen van diverse dagbladen. Zonder enige afbreuk te willen doen aan de verdiensten
van de persverantwoordelijken van de lokale politie of van de plaatselijke journalisten had het Vlaams
Belang graag willen ijveren voor een meer rechtstreekse en objectieve berichtgeving. Het Vlaams
Belang vindt dat het hun goed recht is als gemeenteraadsleden en als politieraadsleden, om dagelijks
een overzicht te krijgen van alle mogelijke vaststellingen en interventies (via e-mail) door de politie met
vermelding van uur en plaats. Uiteraard zonder enige inbreuk te plegen op de privacywetgeving. Het
Vlaams Belang verwijst naar de politiezone ViMa (Vilvoorde-Machelen) waar dit systeem in gebruik is.
Aanpassing borden jumelages. (Ingediend door Vlaams Belang)
Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van het Vlaams Belang betreffende de jumelage(s) Sint-
Pieters-Leeuw en het antwoord (kenmerk SECR/2008/2008/170/MB/VV) stelt het Vlaams Belang vast dat
langs de invalswegen van de gemeente foutieve informatieborden staan die de jumelage
aankondigen met Althenar en Someren. Gezien het feit dat laatstgenoemde geen zustergemeente
meer is, zouden de borden bijgevolg moeten worden vervangen of aangepast. Voorstel dat de
gemeenteraad opdracht geeft aan het college van burgemeester en schepenen om de borden te
laten aanpassen in die zin dat de jumelage wel correct wordt aangekondigd plus een verwijzing naar
het feit dat Sint-Pieters-Leeuw nadrukkelijk een Vlaamse gemeente is.
Uitvoering gemeenteraadsbeslissing van 8 november 2007 (punt 39) verontreiniging van de Vleze.
(Ingediend door Vlaams Belang)
Gezien de problematiek rond de verontreiniging van de Vleze grotendeels is opgelost en dat bewezen
is dat de vervuiling inderdaad van De Bijtjes kwam, is het moment gekomen om terug te komen op een
toegezegd agendapunt tijdens de gemeenteraad van 8 november 2007 (punt 39). Voorstel dat de
gemeenteraad het college van burgemeester en schepenen de opdracht geeft alsnog een
werkgroep samen te stellen, die waakt over de fauna en de flora van de Vleze. Bovendien moeten alle
facturen betreffende de wateranalyses, de gemaakte kosten met betrekking tot het remediëren van
de problemen worden verhaald bij de vervuiler, in dit geval De Bijtjes.
Verslaggeving plaatselijke journalisten. (Ingediend door Vlaams Belang)
Het Vlaams Belang stelt vast dat, in tegenstelling tot in andere gemeenteraden in onze regio, de
journalistieke interesse voor de raadsvergaderingen in Sint-Pieters-Leeuw heel flauw is. Behalve het
occasioneel verschijnen van één bepaalde fractieleider in De Streekkrant of Editiepajot komen
nauwelijks andere partijen of collega-raadsleden in de pers. Het Vlaams Belang vraagt dat het college
van burgemeester en schepenen de plaatselijke journalisten zou aanmoedigen om de gemeentelijke
raden bij te wonen en er ongecensureerd en objectief over te berichten.
Terbeschikkingstelling van Vlaamse leeuwenvlaggen. (Ingediend door Vlaams Belang)
Bij het nationale feestvieren hoort het uithangen van vlaggen en het Vlaams Belang vindt dat het ter
beschikking stellen van vlaggen op dat moment kan worden verzorgd door officiële instanties zoals
onder andere de gemeente. Daarom vindt het Vlaams Belang dat naar aanleiding van 11 juli, de
officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, deze symboliek mag en moet worden onderstreept
in een fel gecontesteerd gebied. Voorstel om de gemeenteraad te laten beslissen dat er een ruime
voorraad Vlaamse Leeuwenvlaggen moet worden voorzien in het gemeentehuis voor geïnteresseerde
burgers die deze vlaggen willen uithangen op 11 juli. Verder beslist de gemeenteraad het systeem van
terbeschikkingstelling verder te laten uitwerken zodat elke burger de mogelijkheid krijgt om een
leeuwenvlag uit hangen tegen 1 juli 2009 en te zorgen dat er de nodige aandacht en promotie wordt
aan besteed.
Democratische afvaardiging in intercommunales. (Ingediend door Vlaams Belang)
Sinds begin deze legislatuur moeten er op geregelde tijdstippen afvaardigingen (en plaatsvervangers)
worden gestemd voor verschillende intercommunales (Havicrem, Vivaqua, …) en dergelijke. Tot op
heden kwam daarvoor nog geen enkel lid van de oppositie in aanmerking, ondanks hun ruime
aanwezigheid in de gemeenteraad. Deze (dikwijls heel dikbetaalde mandaten) kwamen, dan ook
steevast in handen van de fracties CD&V en Open VLD, wat volgens het Vlaams Belang niet bepaald
democratisch of rechtsevenredig lijkt. Voorstel om de gemeenteraad een principebeslissing te laten
nemen om in de toekomst, in de mate van het mogelijke, ook oppositieleden af te vaardigen voor de
vergaderingen, raden van bestuur en diverse intercommunales.

Verslag Gemeenteraad van donderdag 26 juni 2008.

Sint-Pieters-Leeuw: – Gemeenteraad van donderdag 26 juni 2008.

001 Verslag gemeenteraad 29 mei 2008.
Het verslag van de raadszitting van 29 mei 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
002 Herinrichting kruispunt Postweg/Vlezenbeeklaan/Pedestraat – goedkeuring verrekening 1 (herinrichting gemeenteplein).
Door de aanleg van de rotonde wordt de verkeerssituatie op het gemeenteplein gewijzigd. De
toegang langs de kant van de Vlezenbeeklaan wordt gesloten voor het verkeer maar blijft mogelijk tijdens speciale manifestaties zoals de jaarmarkt, kermis, … Het op- en afrijden van het plein zal gebeuren via de Schaliestraat. Deze gewijzigde toestand impliceert toch een aantal technische ingrepen zoals het aanpassen van het voetpad, de aanleg van een toegangsweg en de aflijning vande parkeerplaatsen. De ontwerper VDS heeft hiertoe een verrekening nr. 1 opgemaakt. Deze verrekening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
003 Wijk Langveld – gratis grondafstand strook Langveldstraat – wijziging voorwaarden.
De gemeenteraad van 1 maart 2007 keurde de modelakte goed voor de gratis grondafstand van de familie Cops aan de gemeente voor een deel van de Langveldstraat. De familie Cops stelde voor om deze akte te laten verlijden samen met deze voor de overdracht van de afgeschafte buurtweg nr. 44. Mevrouw Marina Bosmans, inmiddels aangesteld als waarnemend gemeentesecretaris, wordt gelast om de desbetreffende akte mede te ondertekenen in plaats van de heer Erik Laga.
004 Overeenkomst betreffende het gebruik van de lokalen voor jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde – goedkeuring.
De overeenkomst betreffende het gebruik van de lokalen voor jeugdhuiswerking in het Vlaams Trefpunt Laekelinde werd in overleg met de jeugdraad en met de raad van bestuur van vzw Jeugdhuis Twidrio besproken en aangepast. De nieuwe overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 vzw Gemeentelijke Sportcentra – jaarverslag en rekening 2007 – goedkeuring.
De ontwerpen van het jaarverslag en de rekening 2007 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werden door de algemene vergadering goedgekeurd op 2 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 9 juni 2008. Deze worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
006 vzw Gemeentelijke Sportcentra – begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 – goedkeuring.
Het ontwerp van de begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 van de vzw Gemeentelijke Sportcentra werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 2 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 9 juni 2008. Deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – rekening 2007 – goedkeuring.
De rekening 2007 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 10 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 16 juni 2008. Deze wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur – begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 – goedkeuring.
De begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 van de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 10 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 16 juni 2008. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – rekening 2007 – goedkeuring.
De rekening 2007 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd door de algemene vergadering goedgekeurd in zitting van 10 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 16 juni 2008. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
010 vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma – begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 – goedkeuring.
De begrotingswijziging 1 dienstjaar 2008 van de vzw Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma werd door de algemene vergadering goedgekeurd op 10 juni 2008 en ter kennisgeving voorgelegd aan het college op 16 juni 2008. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
011 Jaarverslag 2007 – gemeentelijke kinderdagverblijven Kortjakje en Jip en Janneke en dienst Thuisopvang voor Zieke Kinderen en Kinderen met een handicap – kennisgeving.
Het jaarverslag van kinderdagverblijf Kortjakje en kinderdagverblijf Jip en Janneke en de dienst Thuisopvang Zieke Kinderen en Kinderen met een Handicap wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 Jaarverslag 2007 – gemeentelijke dienst Opvanggezinnen – kennisgeving.
Het jaarverslag van de gemeentelijke dienst Opvanggezinnen wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Woonwinkel – overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale vereniging regionaal woonbeleid Zennevallei – goedkeuring.
Uit de omgevingsanalyse, opgesteld voor de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan, blijkt dat heel wat inwoners te kampen hebben met ernstige huisvestingsproblemen. De stad Halle heeft reeds 3 jaar een woonwinkel. Een gezamenlijke woonwinkel tussen de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters- Leeuw zou onze inwoners met huisvestingsproblemen ten goede komen. Deze woonwinkel kan worden erkend en betoelaagd door de Vlaamse Gemeenschap maar hiervoor moet eerst een ‘overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de oprichting van de interlokale vereniging regionaal woonbeleid Zennevallei’ worden opgericht. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 Woonwinkel – gezamenlijk aanvraagdossier van de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters- Leeuw voor de Vlaamse Gemeenschap – goedkeuring.
Uit de omgevingsanalyse, opgesteld voor de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleidsplan, blijkt dat heel wat inwoners te kampen hebben met ernstige huisvestingsproblemen. De stad Halle heeft reeds 3 jaar een woonwinkel. Een gezamenlijke woonwinkel tussen de stad Halle en de gemeente Sint-Pieters- Leeuw zou onze inwoners met huisvestingsproblemen ten goede komen. De woonwinkel kan worden erkend en betoelaagd door de Vlaamse gemeenschap maar hiervoor moet wel één gezamenlijk aanvraagdossier worden doorgestuurd naar de Vlaamse Gemeenschap. Het opgemaakte aanvraagdossier wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 Aanwerving- en bevorderingsprocedure voor de betrekking van gemeentesecretaris:
– kennisname proces-verbaal selectieprocedure;
– opstarten nieuwe procedure 2de oproep – goedkeuring.
De gemeenteraad besliste in zitting van 28 februari 2008 om kennis te nemen van de beslissing van het college van 18 februari 2008 tot toekenning aan de heer Erik Laga, gemeentesecretaris, van
gecontingenteerd verlof voor de duur van de stage bij het stadsbestuur van Mechelen en zijn tijdelijke vervanging. In gemeenteraadszitting van 28 februari 2008 werd beslist om gelijktijdig een nietvergelijkend bevordering- en aanwervingselectieprocedure voor de aanwerving van een
gemeentesecretaris met het oog op het aanleggen van een werfreserve met een geldigheidsduur van drie jaar, en éénmaal verlengbaar met twee jaar, te organiseren. In het kader van de
bevorderingsprocedure werd onder de personeelsleden een interne oproep gedaan doch geen enkel
personeelslid stelde zich kandidaat. In het kader van de aanwervingprocedure werd de betrekking via
de dagbladen en verschillende kanalen bekend gemaakt.
De aanwervingselectieprocedure ging door op:
– schriftelijk gedeelte: 29 mei 2008;
– mondeling gedeelte: 11 juni 2008.
Aangezien niemand geslaagd was voor het schriftelijk en/of het mondeling gedeelte, werd geen
assessmentproef georganiseerd.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om:
– kennis te nemen van het proces-verbaal;
– vast te stellen dat geen enkele kandidaat is geslaagd en derhalve geen werfreserve wordt
opgesteld;
– aan het college opdracht te geven om een nieuwe procedure (2de oproep) op te starten.
016 Afschaffing pedagogische commissie die werd opgericht voor het treffen van kwalitatieve maatregelen voor de gemeentelijke taalleergangen – goedkeuring.
Bij gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2000 in verband met het treffen van maatregelen om de kwaliteit van de taalleergangen die in eigen beheer werden gegeven te garanderen, werd een
pedagogische commissie opgericht. Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 in
verband met de overeenkomst GLTT-CVO en de gemeente voor de organisatie van de taalleergangen waarin in artikel 7 van deze gemeenteraadsbeslissing wordt bepaald dat de GLTT-CVO de aansprakelijkheid draagt in verband met de lesactiviteit en gelet op het feit dat in het erkend onderwijs alles decretaal is geregeld en wordt gecontroleerd door het departement Onderwijs, is het niet nodig onze pedagogische commissie nog verder te laten bestaan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de pedagogische commissie af te schaffen om voormelde redenen.
017 Intrekking raadsbeslissing taalleergangen 2008-2009 en raadsbeslissing initiatielessen Nederlands voor anderstalige inwoners – goedkeuring.
Aangezien er voor de organisatie van de taalleergangen in onze gemeente een
samenwerkingsovereenkomst werd gesloten met de GLTT-CVO dient de raadsbeslissing voor de
taalleergangen 2008-2009 te worden ingetrokken. Aangezien er vanaf 1 september 2008 voor de organisatie van de initiatielessen in onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst werd gesloten met de GLTT-CVO dient de raadsbeslissing voor de initiatielessen Nederlands voor anderstalige inwoners ingetrokken te worden met ingang van 1 september 2008.
De intrekking van deze raadsbeslissingen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
018 Leeuwse kunstacademie – retributiereglement met betrekking tot de ontvangsten van inschrijvingsgelden van de deelnemers aan het zomeratelier van 14 tot en met 18 juli 2008 – goedkeuring.
Het inschrijvingsgeld van € 60 per kind en € 55 per bijkomend kind uit hetzelfde gezin voor dit vijfdaags zomeratelier van 14 tot en met 18 juli 2008, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
019 Leeuwse kunstacademie – retributiereglement met betrekkking tot de ontvangsten van inschrijvingsgelden van de deelnemers aan het zomeratelier voor volwassenen van 18 tot en met 22 augustus 2008 – goedkeuring.
Het inschrijvingsgeld van € 115 per volwassen leerling voor dit vijfdaags zomeratelier, dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
020 Verkoopprijs grafkelders – begraafplaats Vlezenbeek (aankoop door gemeente) –
goedkeuring.
Op de begraafplaatsen van Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem is het gemeentebestuur in het verleden om organisatorische redenen zelf overgegaan tot gelijktijdige plaatsing van meerdere
grafkelders (meestal 5) die ter beschikking worden gesteld van de aanvragers tegen de door de
gemeenteraad bepaalde verkoopprijs (€ 750,00 op deze begraafplaatsen).
Op de begraafplaats van Vlezenbeek dienen wij nu ook als noodoplossing (in afwachting van de
uitbreiding van deze begraafplaats) 12 grafkelders zelf te plaatsen om organisatorische redenen om dit nog te kunnen aanbieden. Om uniformiteit in de prijzen te hebben, stellen we voor aan de
gemeenteraad de verkoopprijs per grafkelder op de begraafplaats van Vlezenbeek van de door het
gemeentebestuur geplaatste grafkelders ook te laten vaststellen op € 750,00 per grafkelder. Deze
verkoopprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
021 Begrotingsrekening 2007 – gemeente – goedkeuring.
De begrotingsrekening 2007 van de gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad.
022 Balans, resultatenrekening en toelichting 2007 – gemeente – goedkeuring.
De balans, resultatenrekening en toelichting 2007 van de gemeente worden ter goedkeuring
voorgelegd aan de gemeenteraad.
023 Budgetwijziging nr. 1 – gemeente – gewone- en buitengewone dienst – goedkeuring.
De budgetwijziging nr. 1 van de gemeente wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
032 Betrekking gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone – eedaflegging.
De gemeenteontvanger/bijzonder rekenplichtige politiezone, vastbenoemd door huidige
gemeenteraad, wordt tot eedaflegging in openbare vergadering van de gemeenteraad gehouden.
In handen van de voorzitter van de gemeenteraad moet zij de volgende eed afleggen:
“Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen.”
Van deze eedaflegging wordt proces-verbaal opgesteld.

verslag gemeenteraad 28 februari 2008

001 Verslag gemeenteraad 31 januari 2008.Het verslag van de raadszitting van 31 januari 2008 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan degemeenteraad.
002 Eigendomsoverdracht bouwterrein nieuw woon- en zorgcentrum – principebeslissing.Voor de realisatie van het nieuw woon- en zorgcentrum opteerde het OCMW voor een procedure metonroerende leasing met projectbeheer. Deze procedure vereist dat de bouwheer ook eigenaar vanhet bouwperceel is, wat momenteel niet het geval is. De principebeslissing om het bouwterrein voor hetnieuw woon- en zorgcentrum over te dragen aan het OCMW wordt voorgelegd aan degemeenteraad.
003 Vernieuwen kroonlijsten Molenborre Sint-Laureins-Berchem – vaststellen voorwaarden en wijzevan gunnen.Het bestek, voorwaarden en wijze van gunnen voor de vernieuwing van de kroonlijsten van DeMolenborre te Sint-Laureins-Berchem worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
004 Verwarming op aardgas Bergpoort + magazijnen sport en cultuur – vaststellen voorwaardenen wijze van gunnen.Het bestek, voorwaarden en wijze van gunnen voor de plaatsing van een verwarmingsinstallatie,werkend op aardgas, voor de Bergpoort worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
005 Uitbreiding bibliotheek Negenmanneke – Sint Stevensstraat – goedkeuring meerwerken.De meerwerken voor het bibliotheekfiliaal van het Negenmanneke worden ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad. Deze werken bestaan uit de muurbetegeling in de wc, ophangwc, het verlaagd plafond en de inbouw lichtarmaturen.
006 Onderhoudswerken Puttenberg – goedkeuring bestek.Door de steeds wederkerende putten in de Puttenberg, tussen kruispunt Vagevuur en Breemput, dientde bovenlaag behandeld en terug geprofileerd te worden. Het bestek, voorwaarden en wijze vangunnen voor deze ongehoudswerken worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
007 Verbeteren Veldstraat – aanvaarding eindafrekening.De collegebeslissing van 11 februari 2008 houdende goedkeuring van de eindafrekening, wordt vooraanvaarding voorgelegd aan de gemeenteraad.
008 Bergensesteenweg 159: parkeren uitsluitend voor personenauto’s – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag om tegenover het gebouw Bergensesteenweg 159 eenverkeersspiegel te plaatsen. Gelet op het brede wegprofiel van de Bergensesteenweg kan eenverkeersspiegel aan de overkant van de straat onmogelijk voldoende zichtbaarheid geven op hetaankomende verkeer. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om terhoogte van de bedrijfstoegang (tussen kmp. 6.716 en 6.770) het parkeren nog uitsluitend voorpersonenauto’s toe te laten (E9b). De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
009 Fabriekstraat 339: instellen parkeerverbod – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag van de uitbater van restaurant “De Mayeur” om rechts van zijntoegangspoort een parkeerverbod in te stellen waardoor de leveringen veiliger kunnen verlopen. Dedienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om in de Fabriekstraat 339, rechtsvan de toegangspoort, een parkeerverbod van 6 m in te stellen middels het aanbrengen van gelestrepen op de boordsteen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Hetvoorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
010 Fabriekstraat ter hoogte van Jan Ruusbroecschool: arceerzone voor oversteekplaats voorvoetgangers – goedkeuring.Tussen de ingang van de Jan Ruusbroecschool en de Alfons Vandenboschstraat is een parkeerstrookvoorzien, deze loopt tot de oversteekplaats voor voetgangers. Heel wat chauffeurs parkeren hunvoertuig tot voor het zebrapad waardoor het zicht op de overstekende voetganger wordt beperkt enaanleiding geeft tot gevaarlijke verkeerssituaties. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokalepolitie stellen voor om in de Fabriekstraat ter hoogte van de Jan Ruusbroecschool een strook van 5 mvoor de oversteekplaats te arceren. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
011 Gustave Gibonstraat: inrichten parkeerplaats voor mensen met een handicap – goedkeuring.De gemeente ontving een verzoek tot het aanleggen van een parkeerplaats voor mensen met eenhandicap ter hoogte van de Gustave Gibonstraat 31. De dienst Mobiliteit, de verkeersdienst van delokale politie en de commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaan akkoord met dit voorstel. Hetvoorstel wordt voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
012 Jan-Baptist Troucheaustraat: instellen parkeerverbod – goedkeuring.Bezoekers van het café “De Lantaarn” zorgen in de onmiddellijke omgeving voor parkeeroverlast. Zowordt in de Jan-Baptist Troucheaustraat, het graspleintje en omgeving geregeld door geparkeerdevoertuigen ingenomen waardoor de toegankelijkheid naar de privé-domeinen sterk wordt bemoeilijkt.De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om enerzijds in overleg metde Groendienst het graspleintje tot plantvak te herinrichten en anderzijds langs het plantvak eenparkeerverbod in te stellen middels het aanbrengen van gele strepen op de boordstenen. Decommissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuringvoorgelegd aan de gemeenteraad.
013 Langvelderf: instellen parkeerverbod – goedkeuring.De gemeente ontving de vraag van een eigenaar om ter hoogte van zijn toegangspoort eenparkeerverbod in te stellen. Nu staan er geregeld voertuigen zodanig opgesteld waardoor de toegangtot zijn privé-parking wordt belemmerd. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politiestellen voor om in Langvelderf, rechts van de ingangspoort, een parkeerverbod van 5 m in te stellenmiddels het aanbrengen van gele strepen op de boordsteen. De commissie Mobiliteit en OpenbareWerken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
014 Pedestraat (grens Dilbeek – Lenniksebaan): aanpassen snelheidsregime – goedkeuring.Langs de Doylijkstraat te Dilbeek (verlengde van de Pedestraat) geldt een snelheidsregime van 70km/uur. Vanaf de gemeentegrens, richting Vlezenbeek, geldt in de Pedestraat een snelheidsbeperkingvan 90 km/uur. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokale politie stellen voor om in dePedestraat, tussen de gemeentegrens met Dilbeek en de Lenniksebaan, een snelheidsregime van 70km/uur in te stellen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstelwordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
015 Vorstsesteenweg: afbakening bebouwde kom Ruisbroek – goedkeuring.De lokale politie laat ons weten dat de afbakening van de bebouwde kom te Ruisbroek een anomalievertoont ter hoogte van de Vorstsesteenweg. De dienst Mobiliteit en de verkeersdienst van de lokalepolitie stellen voor om de borden F1a en F3a in de Vorstsesteenweg ter hoogte van de aansluiting metde Humaniteitslaan aan te brengen. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermeeakkoord. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
016 Vorstsesteenweg: intrekken beurtelings parkeren en instellen parkeerverbod – goedkeuring.Gelet op de huidige inrichting in de Vorstsesteenweg stellen de dienst Mobiliteit en de verkeersdienstvan de lokale politie voor om het beurtelings parkeren op te heffen en een parkeerverbod langs dekant met de onpare huisnummers (tussen de toegangweg ACEC-site en Wittehoedstraat) in te stellen.De commissie Mobiliteit en Openbare Werken gaat hiermee akkoord. Het voorstel wordt tergoedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
017 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan – voorlopige vaststelling.Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegdaan de gemeenteraad. In het ruimtelijk structuurplan geeft het gemeentebestuur een kader aan voorde gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Sint-Pieters-Leeuw. Een ontwikkeling die zuinig omspringt metde schaarse ruimte en gestoeld is op duidelijke afspraken over het gebruik van die ruimte. Voor devolgende generaties moet er immers ook genoeg kwalitatieve ruimte zijn om te wonen, te werken, zichte onspannen, enz. Een structuurplan moet een krachtige visie weergeven op de gewensteontwikkeling van onze gemeente en duidt de gewenste ruimtelijke samenhang aan van activiteitenzoals mobiliteit, wonen, recreatie, natuur en landbouw.Na de voorlopige aanvaarding wordt het ontwerp structuurplan gedurende 90 dagen onderworpenaan een openbaar onderzoek. Tevens wordt voor de bevolking minstens één informatie- eninspraakvergadering georganiseerd.
018 Budget 2008 (gewone en buitengewone dienst): kennisname door de gouverneur –kennisgeving.De gouverneur nam kennis van het budget 2008 van de gemeente, vastgesteld in zitting van degemeenteraad van 13 december 2007, zonder opmerkingen. De gemeenteraad neemt hier kennisvan.
019 Verkoop boek “Pajottenland” en draagtassen bibliotheek – goedkeuring verkoopprijs.Volgende verkoopprijzen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad:· boek “Pajottenland” :  35,00;· draagtas voor bibliotheek:  5,00.
020 Principebeslissing vorming opvanggezinnen dienstjaar 2008 – goedkeuring.De gemeenteraad keurt jaarlijks het principe goed van de vorming van de onthaalouders. De vormingbestaat uit minstens 4 vormingsmomenten. Het college wordt gelast met de praktische organisatie ende afsluiting van een overeenkomst met de bevoegde vormingsinstanties.
021 Beleidsplan kinderopvang 2007-2012 – goedkeuring.Het beleidsplan kinderopvang 2007-2012 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
022 Vaststelling salarisschalen 143 en 151 onderwijzend personeel voor het ambt vankinderverzorg(st)er in het gewoon kleuteronderwijs met ingang van 1 september 2007.Overeenkomstig artikel 102, lid 2 van het gemeentedecreet moet de gemeenteraad voor hetgemeentelijk onderwijzend personeel dat niet wordt gesubsidieerd, de afwijkingen van derechtspositieregeling bedoeld in artikel 105, §2, rekeninghoudend met de onderwijsopdrachtvaststellen. Voor het (nieuwe) ambt van kinderverzorg(st)er binnen het gewoon kleuteronderwijsmoeten de salarisschalen 143 en 151 nog worden vastgesteld. Aan de gemeenteraad wordt dan ook gevraagd om deze salarisschalen vast te stellen.
023 Kennisgeving gecontingenteerd verlof gemeentesecretaris – beslissing tijdelijke vervanginggemeentesecretaris – goedkeuring.De heer Erik Laga, gemeentesecretaris heeft zich bij het stadsbestuur van Mechelen kandidaat gesteldvoor de functie van stadssecretaris en werd als enige kandidaat geschikt bevonden voor debetreffende functie. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om:· kennis te nemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 februari2008 betreffende het toekennen van het gecontingenteerd verlof aan de secretaris met ingangvan 14 april 2008;· te beslissen om de secretaris tijdelijk als volgt te vervangen door een waarnemend secretaris:– hetzij intern: door personeelslid dat voldoet aan de voorwaarden voor bevordering totgemeentesecretaris;– hetzij extern: door iemand extern aan het bestuur die voldoet aan de voorwaarden omaangeworven te worden als gemeentesecretaris, in contractueel verband aangesteld inafwachting van het ontslag van huidige titularis.
024 Functie van gemeentesecretaris – organiseren van een bevordering- enaanwervingselectieprocedure – aanleg van een bevordering- en aanwervingreserve –vaststellen functiebeschrijving en programma van de selectieprocedure gemeentesecretaris.Samenstelling selectiecommissie – vaststellen van wijze publicatie en inhoud vacature –goedkeuring.Gelet op het voorgaande agendapunt is het aangewezen om reeds enige voorbereidingen te treffenmet het oog op de vervanging van de huidige titularis in geval van ontslag.Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om met betrekking tot de functie van gemeentesecretarisde volgende beslissingen te nemen:· organiseren van een gelijktijdige bevordering- en aanwervingselectieprocedure met aanleg vaneen bevordering- en aanwervingreserve, beiden met een geldigheidsduur van 3 jaar, éénmaalverlengbaar met 2 jaar;· vaststellen functiebeschrijving;· vaststellen van de selectieprocedure en programma;· samenstelling selectiecommissie;· vaststellen van de publicatiekanalen en de inhoud van het vacaturebericht.
025 Politie – begrotingsrekening 2006 en de balans, resultatenrekening en toelichting dienstjaar2006 van de politiezone – goedkeuring.De rekening 2006 sluit voor de gewone dienst met een positief resultaat van  452.445,24. In dezerekening is ook het resultaat van de rekening 2005 ( 886.384,36) mee opgenomen. Het positieveresultaat zal worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging van zowel de politie als van degemeente.
026 Politie – begroting dienstjaar 2008 politiezone – kennisname goedkeuring door de gouverneur.De begroting dienstjaar 2008 van de politiezone werd zonder opmerkingen goedgekeurd door degouverneur op 6 februari 2008. De gemeenteraad neemt hier kennis van.
027 Politie – onbruikbaar materiaal politiezone – goedkeuring.Binnen de politiezone is er verscheiden materiaal dat onbruikbaar is. Aan de gemeenteraad wordtgevraagd akkoord te gaan met het gevraagde gevolg.
028 Verlenen van een toelage aan het Halle-Vilvoorde Comité – goedkeuring.Aangezien het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw steeds actief heeft geijverd voor de realisatievan de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde, is het opportuun het Halle-Vilvoorde Comité financieel testeunen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld een bedrag van  1.000 in te schrijven in de eerstvolgende begrotingswijziging.
029 Motie met betrekking tot het tegengaan van de expansiedrang van Brussel (punt ingedienddoor raadslid G. Gillis) – goedkeuring.Recentelijk werd er veel gepubliceerd en gepraat omtrent de oprichting van een zogenaamd“stadsgewest Brussel”. Het past voortdurend waakzaam te blijven en de expansiedrang van Brussel in tedijken en/of tegen te gaan. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft tot op heden altijd een duidelijkehouding aangenomen welke erop neerkomt dat zij onomstootbaar opteert voor Vlaanderen en hetbehoud van het Vlaamstalig karakter. De gemeente Sint-Pieters-Leeuw heeft bij alle voornoemdebesluiten steeds een eenduidig standpunt ingenomen en zal nu niet anders doen.Aangezien de gemeenteraad in het kader van de problematiek Brussel-Halle-Vilvoorde reeds eerdereen duidelijk standpunt heeft ingenomen wordt deze motie op vraag van de burgemeester nietgoedgekeurd.
030 Voorstel tot steun aan de dienstweigeraars (Brussel-Halle-Vilvoorde) (punt ingediend doorraadslid G. Gillis) – wordt ingetrokken.
031 Publicatie van betaalde en niet-betaalde mandaten in infoLeeuw – onmiddellijke opvolgingvan punt 047 van de gemeenteraadszitting van 26 april 2007 (punt ingediend door raadslid G.Gillis) – goedkeuring.Op een eerdere gemeenteraad (bijna exact één jaar geleden) werd een bijkomend agendapunt metalgemene stemmen goedgekeurd, zonder enige opvolging ervan. Het betrof de publicaties vanmandaten (betaalde en niet-betaalde) in infoLeeuw van alle gemeenteraadsleden. Aan degemeenteraad wordt voorgesteld tot onmiddellijke opvolging van punt 047 van gemeenteraadszitting van 26 april 2007.