GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 22 mei 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

008 Aanvullend verkeersreglement: Meerweg – openbare parking voorbehouden voor bewoners met een bewonerskaart – intrekken raadsbeslissing van 27 maart 2014 en goedkeuring aangepast aanvullend verkeersreglement.
De gemeenteraad van 27 maart 2014 heeft een aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor het aanleggen van een openbare parking in de Meerweg waar het gebruik van een bewonerskaart verplicht wordt gesteld. In artikel 1 van dit reglement is verkeerdelijk verwezen naar het gebruik van het verkeersbord E9e in plaats van E9a. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het aanvullend verkeersreglement van 27 maart 2014 in te trekken en te vervangen door een nieuwe aangepast besluit.

009 Afleveren Planologisch attest Van Overstraeten – goedkeuring.
Door het bedrijf Van Overstraeten bvba werd een planologisch attest aangevraagd voor het goed gelegen Postweg 297/Appelboomstraat z/n te 1602 Vlezenbeek. Na het openbaar onderzoek, het ontvangen van adviezen en bezwaren en het advies van de Gecoro komt het de gemeenteraad toe het planologisch attest af te leveren. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

burgemeesterconvenant-klimaatneutrale-provincie_logo010 Ondertekening van het Burgemeestersconvenant – goedkeuring.
In het kader van het Vlaams-Brabantse klimaatbeleid roept de provincie de gemeenten en steden van onze provincie op om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Door de ondertekening van dit Europese instrument engageert de stad of gemeente zich om de CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20 % terug te dringen. Hiertoe organiseert de provincie op 25 juni een gezamenlijk ondertekeningsmoment. Door deze gezamenlijke ondertekening geven we samen een krachtig signaal waar we met de toekomst van onze regio naar toe willen. De Burgemeestersconvenant wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 Belastingreglement op het gedepenaliseerd parkeren – goedkeuring.
Het terrein aan de Meerweg wordt door de gemeente aangelegd als parking. Het verhogen van de parkeermogelijkheden brengt kosten met zich mee. Het is dan ook billijk om de belasting op het parkeren aan te passen. Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-12-17-molens-Ruisbroek012 Reglement modaliteiten toekenning bewonerskaart parking Meerweg – goedkeuring.
Sinds geruime tijd wordt een escalatie van parkeerproblemen in de Meerweg (t.h.v. de Molens van Ruisbroek) vastgesteld. In het studiegebied van de Meerweg (tracé tussen sas Ruisbroek en nr. 117 –incl. Lofts Molens van Ruisbroek) werden de parkeervoorzieningen geïnventariseerd en is een inschatting gemaakt van het auto- en bestelwagenbezit. Dit onderzoek resulteerde in een tekort van minstens 20 parkeerplaatsen op het openbaar domein. Teneinde de parkeersituatie in dit studiegebied te verbeteren, heeft Waterwegen en Zeekanaal nv aan de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een concessie verleend voor het aanleggen en inrichten van een openbare parking op een perceel van 1.180 m². De dienst Mobiliteit heeft een ontwerp uitgewerkt dat op voormeld perceel een 38 parkeerplaatsen voorziet, 33 plaatsen op een afgebakende parking en 5 plaatsen langsheen de Meerweg. Omwille van het feit dat het parkeren op de openbare ruimte geen vanzelfsprekend recht is maar een voorziening die moet concurreren met ander ruimtegebruik en waarvoor een prijs betaald moet worden (cfr. Parkeerverordening Sint-Pieters-Leeuw) en gelet op het bedrag van het concessierecht dat jaarlijks moet worden betaald en de investeringskosten die nodig zijn voor de aanleg van de parking, wordt voorgesteld om de nieuwe afgebakende openbare parking (33 plaatsen) voor te behouden voor houders van een bewonerskaart. De commissie Mobiliteit en Openbare Werken van 13 februari 2014 stelt de voorwaarde dat bij de toekenning van een bewonerskaart de koppeling gebeurt tussen domicilie in het studiegebied en eigen voertuig ingeschreven op dit adres. De modaliteiten voor het toekennen van een bewonerskaart worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

kunstacademie Sint-Pieters-Leeuw013 Materiaalbijdrage Leeuwse Kunstacademie – vaststelling tarief – goedkeuring.
De heer Patrick Huybrechts, directeur van de Leeuwse Kunstacademie, vraagt om de materiaalbijdrage voor de leerlingen van de Leeuwse Kunstacademie aan te passen omdat de prijzen van de materialen doorheen de jaren gestegen zijn en de huidige vergoeding de kosten niet dekt. Het tarief van de materiaalbijdrage wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Vaststelling organogram en personeelsformatie gemeentepersoneel – goedkeuring.
De basis van de bestaande personeelsformatie en het organogram werd vastgesteld door de gemeenteraad van 26 mei 2010. Naar aanleiding van de overname van het vzw-personeel en de reorganisatie van de arbeidersploegen werd de personeelsformatie door de gemeenteraad van 22 december 2011 en 30 mei 2013 aangepast. De personeelsformatie en het organogram worden aangepast en dit enerzijds in functie van de veranderde noden de behoeften van de bestaande en de nieuw op te richten gemeentelijke diensten in uitvoering van het strategisch meerjarenplan 2014-2019 en anderzijds vooral in gevolge de dwingende noodzaak tot inkrimping van het personeelsbestand ingevolge de vermindering van de financiële middelen. Het organogram en de personeelsformatie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw 2014-2020 – goedkeuring.
Per 31 augustus 2014 eindigt de huidige scholengemeenschap Dilbeek – Sint-Pieters-Leeuw (DiLee). Met ingang van 1 september 2014 kan een nieuwe overeenkomst worden afgesloten voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). Het voorstel om met Dilbeek een overeenkomst af te sluiten betreffende een intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale vereniging van 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2020 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2013-04-15-basisschool_Den-Top_sint-pieters-leeuw016 Gemeentelijke basisschool Den Top – aanbod taalinitiatie Frans – goedkeuring.
In de gemeentelijke basisschool Den Top worden na schooltijd in de eerste en tweede graad facultatieve lessen Frans georganiseerd. Met ingang van 1 september 2014 worden deze facultatieve Franse lessen vervangen binnen het reguliere leeraanbod. Deze taalinitiatie Frans wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

017 Opvolging delegatiebevoegdheid ‘Vaststellen retributies door college’ – kennisgeving.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 28 maart 2013 werd de delegatie verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor het vaststellen van de tarieven van de retributies voor in de tijd beperkte activiteiten en prestaties tot maximaal 50,00 euro per persoon per activiteit. Een overzicht voor de periode september tot december 2013 wordt ter kennisgeving voorgelegd.

pastorij-VLEZENBEEK_sint-pieters-leeuw018 Handhaving gemeenteraadsbeslissing dading inzake eigendomsrecht pastorij Vlezenbeek – goedkeuring.
De gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 houdende het afsluiten van een dading met de kerkfabriek inzake het eigendomsrecht van de pastorij van Vlezenbeek, werd door de provinciegouverneur bij besluit van 31 maart 2014 geschorst. Van deze schorsingsbeslissing werd kennis gegeven aan de gemeenteraad van 24 april 2014. De gemeenteraad moet thans hetzij niets doen (= het besluit wordt geacht nooit te hebben bestaan), hetzij de geschorste beslissing intrekken, hetzij beslissen tot gemotiveerde aanpassing of rechtvaardiging van de geschorste beslissing. De handhaving van de gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2014 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

gemeenschapswachten_logo034 Oprichting dienst gemeenschapswachten – goedkeuring.
Een gemeente is verplicht om een dienst Gemeenschapswachten in te stellen vanaf het moment dat zij beslist om beambten aan te werven die één of meerdere activiteiten zoals bepaald door de wet van 15 mei 2007 zullen uitoefenen. De oprichting van de dienst Gemeenschapswachten wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

2012-02-02-verhuis-jeugddienst_Laekelinde-conciergeriewoning035 Tijdelijk reglement jeugdhuis Vlaams Trefpunt Laekelinde – goedkeuring.
De overeenkomst met vzw TWidrio voor uitbating van het jeugdhuis in het Vlaams Trefpunt Laekelinde is stopgezet met ingang van 8 april 2014. Om een continuïteit te garanderen, werd een tijdelijk gebruiksreglement met tariefbepaling opgesteld. Hierdoor kunnen jeugdwerkinitiatieven en verenigingen het jeugdhuis huren om er activiteiten te organiseren tot wanneer er een nieuwe overeenkomst met een nieuwe vzw wordt afgesloten. Het voorgestelde reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

%d bloggers liken dit: