GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 28 maart 2013 in Sint-Pieters-Leeuw.

Op de agenda stonden enkele belangrijke punten zoals:
– Het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing van 22 december 2011 dat de definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld inhoudt.
– Het gewijzigd standpunt betreffende het Provinciaal RUP Woonwagenterreinen aan wijk De Witte Roos
– De wijziging van verschillende retributiereglementen.

003 Kennisgeving goedkeuring RUP Zonevreemde woningen bij besluit deputatie van de provincieraad 28/02/2013
Bij besluit van de deputatie dd. 28/02/2013 werd het RUP Zonevreemde woningen goedgekeurd. Het RUP treedt in werking vermoedelijk tegen eind april, veertien dagen na bekendmaking van het besluit in het Belgisch Staatsblad.

004 Intrekken gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld
De gemeenteraadsbeslissing dd. 22/12/2011 houdende definitieve vaststelling van het RUP Wilderveld wordt ingetrokken nadat de Raad van State in haar arrest nr. 222.423 van 7/02/2013 de schorsing van de tenuitvoerlegging van de gemeenteraadsbeslissing beveelt. Hierdoor wordt het intrekken van de gemeenteraadsbeslissing door de Raad van State overbodig, worden ons de kosten van de annulatieprocedure bespaard en kan sneller met de opmaak van een nieuwe RUP gestart worden.

005 Provinciaal RUP Woonwagenterreinen – wijziging advies
Het ontwerp provinciaal RUP ‘woonwagenterreinen’ voorziet in de ontwikkelingen van 3 terreinen voor permanent wonen in woonwagens (Bergensesteenweg 502 (naast restaurant ‘Tartufo’) – Bergensesteenweg 700/700b (naast electrozaak ‘Selexion-Fabelec’) – Bergensesteenweg 777 (aansluitend op Witte Roos) In zitting van 29/11/2012 werd door de gemeenteraad bij het openbaar onderzoek een voorwaardelijk gunstig advies verleend. Aan de gemeenteraad wordt een gewijzigd standpunt (zie nota) ter goedkeuring voorgelegd waarna het overgemaakt wordt aan de provincie.

006 Beleids- en beheerscyclus – vaststellen van de beleidsdomeinen – goedkeuring
Vanaf 1 januari 2014 zijn de lokale besturen verplicht de Beleids- en beheerscyclus (BBC) toe te passen. Dit zal een vrij ingrijpende vernieuwing inhouden voor zowel het beleid als de administratie. Een van de aspecten van de BBC bestaat erin dat de gemeente de beleidsdomeinen moet vaststellen waarbinnen gewerkt zal worden. De volledige toelichting omtrent de functie van beleidsvelden – beleidsitems – beleidsdomeinen werd reeds meegegeven op de toelichting van 12/03/2012 door Q&A. Vanuit het college worden nu de volgende 6 beleidsdomeinen ter goedkeuring naar voor geschoven:
•Algemene financiering (verplicht beleidsdomein)
•Vrije tijd
•Interne zaken
•Burger, welzijn en ondernemen
•Kinderopvang & onderwijs
•Grondgebiedzaken

007 Delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van retributies – goedkeuring
Beslissing over een algemeen kader en voorwaarden m.b.t. retributies (wie de retributie verschuldigd is, eventuele vrijstellingen,…). Dit heeft tot gevolg dat dan binnen dit kader het college bevoegd kan worden om het uiteindelijke tarief vast te stellen Dit zou vooral van belang kunnen zijn voor eerder eenmalige, occasionele activiteiten.

009 Belasting op voertuigen bestemd voor de exploitatie van taxidienst en/of voor het verhuren van voertuigen met bestuurder – uitbreiding.
In de gemeente passen wij de verplichte belasting op het toekennen van een vergunning voor een dienst voor het verhuren van voertuig met bestuurder (VVB) toe. Deze belasting bedraagt 250 €/jaar/voertuig, jaarlijks te indexeren. Deze belasting moet de gemeente innen bij de afgifte van de vergunning en nadien jaarlijks.Voor de afgifte van taxivergunningen kan de gemeente een belasting invoeren.

010 Retributie op graf-, columbarium- en asurnenveldconcessies – wijziging.
Uit een prijsvergelijking van gelijksoortige tarieven in de ons omliggende gemeenten blijkt dat onze tarieven lager zijn en in het bijzonder de tarieven voor niet-inwoners. Om de ongewenste neveneffecten tot een minimum te herleiden, is het aangewezen de tarieven voor niet-inwoners gevoelig op te trekken. Ook tarieven voor inwoners moeten worden aangepast aan de huidige aankoopprijzen voor columbaria, urnenvelden….

011 Belasting administratieve stukken – wijziging.
Het afleveren van allerhande administratieve stukken brengt zware lasten mee voor de gemeente. Het is aangewezen hiervoor van de belanghebbenden een belasting te vorderen.

012 Belasting ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De heffing van gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van verwaarlozing van woningen en gebouwen is niet meer wenselijk ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 24 mei 2012 dat gemeentelijke opcentiemen op een belasting die het KI als berekeningsgrondslag neemt, strijdig acht met artikel 464, 1° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. De verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de gemeente moet voorkomen en bestreden worden en dus kan de gemeente derhalve een eigen belasting vestigen op de verwaarloosde woningen en gebouwen en op de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen.

013 Belasting ter bestrijding van leegstand van gebouwen en woningen – goedkeuring.
De gewestelijke leegstandsheffing werd afgeschaft en de gemeenten zijn nu zelf verantwoordelijk voor de eventuele heffing van een leegstandsbelasting. Het leegstandsregister wordt door de gemeente bijgehouden en bevat een aantal inschrijvingen in het register.

015 Retributie voor buitenschoolse kinderopvang – wijziging.
Aanpassing ingevolge het bestuursakkoord. Dit voorziet in een uitbreiding met een kwartier van de kosteloze opvang voor en naschools.

017 Cultuurcentrum Coloma Inzetten van vrijwilligers Vaststellen modaliteiten – goedkeuring
De gemeenteraad van 1 augustus 2006 heeft zich principieel akkoord verklaard met het inzetten van vrijwilligers en de modaliteiten vastgesteld. Voor het helpen organiseren van culturele activiteiten (optreden, een toneelstuk, een vernissage van een tentoonstelling, een film,…) kan eveneens beroep worden gedaan op vrijwilligers. De taken, die aan deze vrijwilligers kunnen toevertrouwd worden zijn onder andere ticketcontrole aan de ingang,
vestiaire, recepties tijdens vernissages, enzovoort. Deze vrijwilligers zullen eveneens ingezet worden om buiten de kantooruren (van maandag tot en met  vrijdag  van 16u00 tot 22u30, op zaterdag van 09u00 tot 15u00 en op zondag indien er activiteiten zijn) toezicht en aanspreekpunt te zijn voor de bezoekers van het kasteel Coloma. Als er geen activiteiten plaatsvinden in het kasteel Coloma, zal niemand voorzien worden en zal het kasteel gesloten zijn. Overeenkomstig de wet dd. 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, kan aan de vrijwilliger een onkostenvergoeding worden betaald.
De organisatie die beroep doet op een vrijwilliger is verplicht om de vrijwilliger te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Daarenboven kunnen bijkomende verzekeringen worden afgesloten. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de vrijwilliger in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid en voor de lichamelijke ongevallen in het kader van de arbeidsongevallen te verzekeren en een onkostenvergoeding als volgt te betalen:
• 10 euro per prestatie en gratis toegang bij het helpen organiseren van culturele activiteiten (kaartjescontrole, recepties vernissages, het beheren van de vestiaire en andere diverse opdrachten) met een maximum van 75 prestaties per jaar
• 5 euro per uur bij het inzetten voor toezicht en aanspreekpunt in Kasteel Coloma met een maximum van 150 uren per jaar.

018 Oprichten nieuwe optie: beeldhouwkunst – goedkeuring.
De directie van de Leeuwse Kunstacademie, de heer Patrick HUYBRECHTS, vraagt om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad. De academie zou zo een blinde vlek in het onderwijslandschap invullen. De aanvraag moest vóór 1 maart worden ingediend bij het agentschap voor onderwijsdiensten. Gelet op de uiterste termijn van indiening, is het college van 25 februari 2013 principieel akkoord gegaan om een extra optie beeldhouwkunst in de hogere graad op te richten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om met ingang van volgend schooljaar een extra optie “beeldhouwkunst” te organiseren in de hogere graad van de Leeuwse Kunstacademie en om akte te nemen van de indiening van de aanvraag bij het agentschap voor onderwijsdiensten.

026 Aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek
De beslissing houdende vaststelling voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van vloerbeschermingsmatten en toebehoren Sporthal Ruisbroek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad
Raming : € 17.000,00 Kredieten voorzien op de buitengewone begroting – art. 76405/744/51
De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

%d