SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 23 oktober 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

012 Onderhoud voetbalpleinen – goedkeuring bestek.
Een overheidsopdracht wordt opgestart bij wijze van de open aanbesteding om de continuïteit van het onderhoud van de voetbalpleinen te garanderen. Deze opdracht bestaat uit het maaien, onderhouden en heraanleg van 5 pleinen gelegen op diverse locaties in de gemeente. Het bestek wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

013 Vernieuwen fietspaden langs de Galgstraat – Pepingensesteenweg – goedkeuring.
In het kader van het vernieuwen van fietspaden werd een bijzonder bestek opgesteld. Deze heeft als doel het aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor het opmaken van de studie.
Het traject strekt zich uit vanaf het kruispunt Dikke Linde –> rotonde Coloma –> kruispunt ’t Pauwke –> tot ingang recyclagepark.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

014 Verkaveling Klein-Bijgaarden – ontwerpdossier – goedkeuring.
Het wegenistracé voor het creëren van 36 loten gelegen tussen de A. Van Cotthemstraat, Bergensesteenweg en Sportlaan werd door de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2014 goedgekeurd. Voor de aanleg van het infrastructuur overeenkomstig de verkavelingsvergunning (CBS 23.06.2014) heeft het studiebureau D+A Consult uit Halle een ontwerp opgemaakt. Volgende werken zijn voorzien:
– aanleg gescheiden rioleringsstelsel met een ondergronds bufferbekken;
– aanleg van de wegverharding in KWS (asfalt);
– aanleg voetpaden in grijze betonstraatstenen (klinkers);
– aanleg van een fietspad in beton;
– aanleg LED verlichting;
– aanleg groenzone.
Alle nutsleidingen (uitgezonderd de riolering) worden aangelegd onder het voetpad.
Het ontwerpdossier wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

015 Budgetwijziging 2/2014 – gemeente – goedkeuring.
Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk.
Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.
De externe communicatie zal als volgt worden gerealiseerd: de budgetwijziging wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur en het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken.

016 Benaming scholengemeenschap – goedkeuring
In zitting van 22 mei 2014 besliste de gemeenteraad om een samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap af te sluiten met Dilbeek voor een periode van zes schooljaren (2014-2020). De directies gingen op zoek naar een gepaste naam voor de scholengemeenschap. Tijdens het beheerscomité van 22 september 2014 werd voorgesteld om de scholengemeenschap de naam “De Spil” te geven. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan om de scholengemeenschap van de gemeentes Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw de naam “De Spil” te geven vanaf schooljaar 2014-2015.

017 Reglement voor het gebruik van een bedrijf of dienst GSM/laptop/tablet
Naar aanleiding van een controle van de RSZPPO werd gevraagd om een duidelijke regeling uit te werken omtrent het privé-gebruik van gsm’s, laptops en tablets.

024 Vrijwilligersloket – Activiteit “Hulpbegeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang” – toekennen kilometervergoeding – goedkeuring
Binnen de dienst BKO zijn er heel wat personeelsleden langdurig afwezig.
Om de continuiteit van de opvang te verzekeren, is het inschakelen van vrijwilliger(s) noodzakelijk.
Gaat de gemeenteraad akkoord om deze vrijwilligers een kilometervergoeding toe te kennen?

025 Addendum bij het huishoudelijk reglement: opvang bestellen is opvang betalen – goedkeuring
Ingevolge het Decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters van 20 april 2012 (art. 8) en de daarbij horende Besluiten van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 (art 36 – 28 en 29)en het Ministerieel Besluit van 23 april 2014 (art 19) wordt het principe ‘opvang bestellen is opvang betalen’ ingevoerd. Dit dient opgenomen te worden in het huishoudelijk reglement van de kinderdagverblijven en van de dienst voor onthaalouders. Het principe “opvang bestellen is opvang betalen” houdt in dat de ouders betalen voor de door hen gereserveerde opvangdagen, die vastgelegd worden in het opvangplan (onderdeel van de schriftelijke overeenkomst die de ouders afsluiten met het gemeentebestuur).
De organisator staat wel minimaal 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen toe, waarvoor geen dagvergoeding betaald dient te worden. Deze gerechtvaardigde afwezigheden worden berekend a rato van het opvangplan en de start- of einddatum van de opvang. Men heeft recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen per volledig kalenderjaar bij een voltijds opvangplan. Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 5 dagen per week, waarbij er per dag meer dan 5 uur kinderopvang is.
Er wordt gevraagd om tijdig en correct te verwittigen in geval van afwezigheid (zie addendum), zoniet zal een sanctionerende vergoeding worden aangerekend ten bedrage van het geldende maximumtarief (in 2014: € 27,71). Bij afwezigheid wanneer de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen zijn opgebruikt, en tijdig en correct verwittigd, zal de vastgestelde dagvergoeding, met een minimum van € 5 aangerekend worden. Het addendum wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

026 Overheveling concessies Merselborre en de Koetsier naar PEVA CC Coloma
De concessiecontracten voor uitbating cafetaria Merselborre en de Koetsier met de vzw Gemeentelijke Culturele Infrastructuur werden met ingang van 01/01/2012 overgenomen door het gemeentebestuur. Dit gebeurde ingevolge de stopzetting van de concessieovereenkomst van de gemeente met de vzw. Aangezien er inmiddels een nieuwe vzw – de PEVA CC Coloma – is opgericht, wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de twee concessies opnieuw over te hevelen naar de PEVA. Het doel is tweeledig: enerzijds komen de maandelijkse vergoedingen zo in het budget van de PEVA, anderzijds is een opvolging van de werking doorheen de jaren zo overzichtelijker.

%d bloggers liken dit: