SINT-PIETERS-LEEUW: – De rekening van de gewone dienst voor 2011 werd op 24 mei jl. goedgekeurd door de Leeuwse gemeenteraad. Deze rekening vertoont een klein batig resultaat . Samen met het gunstig resultaat van de vorige dienstjaren komt men aan een batig saldo van 13 344 000 euro.

Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Deze gunstige uitslag voor 2011 is het gevolg van een nooit aflatende budgettaire voorzichtigheid.

Aan de kant van de uitgaven stelt men het volgende vast:
– de personeelskosten ( meer dan 12,6 miljoen euro ) vertegenwoordigen 38% van de totale uitgaven;
– het effect van de schuldafbouw laat zich verder gevoelen : de schulduitgaven dalen tot 10,5 %.
– ondanks moeilijke economische omstandigheden blijven de werkingskosten ( 7 247 000 euro ) op iets minder dan 22%, wat zeker niet onaardig is;
– de overdrachten blijven doorwegen op de gemeentelijke financiën. Zo bedraagt de dotatie aan de gemeentelijke politie 3 688 712 euro en deze aan het ocmw 3 791 206 euro. Samen zijn die goed voor meer dan 22% van de totale uitgaven van de gemeente.”

Geen reden tot euforie, maar ook geen reden tot paniek!
Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Het is duidelijk dat de gemeenten steeds afhankelijker worden van de ontvangsten uit belastingen en dit vooral door de gestadige daling van de ontvangsten uit dividenden.
Bovendien zullen ook de toelagen aan het ocmw en aan de politiezone onvermijdelijk blijven stijgen.
De financiële toestand van Sint-Pieters-Leeuw is evenwel gezond en wij doen er alles aan om in de volgende begroting ( 2013 ) een meerjarenplanning te kunnen voorleggen, die in 2015 afsluit met een batig saldo.
Een dikke spaarpot is niet het uiteindelijk doel. Wat we willen bereiken is dat we aan al onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen en dat we in staat blijven al de geplande investeringen ( aanpassingswerken aan het politiegebouw, het bouwen van de nieuwe school, wegenis-en rioleringswerken … ) tot een goed einde te brengen, zonder de volgende generaties met een schuldenberg op te zadelen.”

%d bloggers liken dit: