Sint-Pieters-Leeuw heeft spaarpot van 13,4 miljoen

SINT-PIETERS-LEEUW: Open-VLD die in de volgende legislatuur in Sint-Pieters-Leeuw in de oppositie zit zegt een geweldig cadeau van 13 miljoen te geven aan het nieuwe gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw.
2012-12-20-Open-VLD_Sint-Pieters-Leeuw
Uittredend schepen van financiën, Fons Geeroms: ” Als men de rekeningen van 2006 tot 2011 van Sint-Pieters-Leeuw aandachtig bekijkt, dan moet men toegeven dat een gemeente met liberale inbreng een financieel gezonde gemeente is. De spaarpot van de gemeente is op 5 jaar tijd gestegen van bijna 7 miljoen euro tot 13,4 miljoen of ei zo na een verdubbeling en dit alles met een liberale schepen van financiën aan het roer.

Uitgaven die steeds maar stijgen.
De personeelskost steeg van bijna 9,8 miljoen in 2006 naar 12,6 miljoen in 2011. De werkingskosten van de gemeente stegen op die 5 jaar slechts met 1,1 miljoen tot 7,2 miljoen euro.
De dotatie die de gemeente verleent aan het ocmw om diens sociale werking mogelijk te maken, steeg van 2,6 miljoen in 2006 naar 3,8 miljoen in 2011. De dotatie aan de politie ging van 2,2 miljoen naar 3,7 miljoen over dezelfde periode. In het totaal stegen die 2 dotaties samen met meer dan 2,5 miljoen of + 53% op 5 jaar tijd.
De totale uitgaven van de gemeente stegen van 27,1 miljoen in 2006 naar 33,2 miljoen in 2011 of + 6,1 miljoen over die periode..

En toch minder schulden!
Onze jaarlijkse schuldenlast ( te betalen afkortingen en intresten van leningen ) daalde van 4,1 miljoen naar 3,5 miljoen tijdens de periode van 2006 tot 2011. Eind 2006 had Sint-Pieters-Leeuw nog 30,4 miljoen schulden. Deze zijn eind 2011 gedaald tot 24,4 miljoen of een vermindering van 6 miljoen op 5 jaar tijd.

En toch veel investeringen !
In het totaal heeft de gemeente Sint-Pieters-Leeuw van 2007 tot en met 2011 voor bijna 33 miljoen investeringen ( allerhande wegenwerken, bouwwerken, aankopen enz. ) gedaan op 5 jaar tijd of 6,6 miljoen gemiddeld per jaar.
Zelfs in de overgangsbegroting voor 2013 is er 2,1 miljoen euro voorzien alleen al voor de wegeniswerken aan de Fabriekstraat.

Een gevulde spaarpot is niet het uiteindelijk doel.
Bij de grondige doorlichting van de financiële toestand van elke Vlaamse gemeente door prof. Matthijs, specialist in overheidsfinanciën aan de universiteit van Gent en aan de VUB, kreeg Sint-Pieters-Leeuw een dikke 8 op 10. In zijn besluit stelde de professor dat de gemeente niet onmiddellijk grote budgettaire problemen heeft en dat de financiën goed op orde zijn. Die spaarpot van 13,4 miljoen moet het de gemeente in de toekomst mogelijk maken te blijven voldoen aan al haar financiële verplichtingen. Hiermee moet ze in staat zijn al de geplande investeringen tot een goed einde te brengen, zonder de volgende generaties met een schuldenberg op te zadelen.

De crisis slaat volop toe en zal zich ook in de gemeentelijke financiën laten voelen. Het zal er
op aankomen de tering naar de nering te zetten!
Maar met die 6 miljoen minder schulden en met die spaarpot van 13,4 miljoen krijgt het volgende gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw een niet onaardig cadeau van de uittredende meerderheid. ” besluit uittredend schepen van financiën, Fons Geeroms.

Fons Geeroms neemt afscheid van politiek

2012-05-22-Fons-GeeromsSINT-PIETERS-LEEUW / RUISBROEK: – Na meer dan 32 jaar mandaat, eerst als ocmw-raadslid, nadien als gemeenteraadslid en tenslotte als schepen, heeft Fons Geeroms (Open Vld) besloten om een punt te zetten achter zijn politieke loopbaan. Op 2 januari 2013 zal hij het mandaat van gemeenteraadslid voor de volgend bestuursperiode niet meer opnemen.

Hij had in zijn verkiezingspubliciteit zeer duidelijk aan de kiezer laten weten dat hij zeker nog de ambitie had om nog enkele jaren schepen te blijven . Het oordeel van de kiezer is echter duidelijk geweest: zijn partij, Open Vld, heeft één zetel verloren en wordt naar de oppositie verwezen.

Uittredend schepen, Fons Geeroms: “ Ik zie het niet meer zitten om, samen met mijn faire en loyale collega’s, weer een harde oppositie te gaan voeren. 27 jaar hard labeur in de oppositie zijn genoeg geweest. Ik heb mij daar altijd goed bij gevoeld en mij steeds fel ingespannen voor de welvaart in onze gemeente en voor het welzijn van haar inwoners. De laatste zes jaar zijn zeker de zwaarste geweest uit mijn politieke carrière, maar beslist ook de boeiendste. Het is dan ook niet zonder spijt dat ik een streep trek onder mijn actieve politieke loopbaan. Ik hoop dat mijn kiezers, die ik van harte dank voor het vertrouwen, begrip willen opbrengen voor deze beslissing.

Met Kathleen D’Herde is Open Vld Sint-Pieters-Leeuw trouwens in goede handen: zij koppelt deskundigheid en ervaring aan enthousiasme en geloof in onze Vlaams-liberale opvattingen.. Bovendien kan zij rekenen op een uiterst dynamische ploeg. Ik meen dan ook dat de tijd gekomen is om de fakkel door te geven. Mijn opvolgers wens ik het allerbeste toe voor de toekomst. De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw heeft meer dan ooit nood aan een liberale fractie, die haar stempel drukt op het beleid en ijvert voor een gemeente waar het goed moet blijven om er te wonen.

geen open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: –  Persmededeling Open Vld Sint-Pieters-Leeuw:

Na Open VLD- overleg met Maggie De Block: geen terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw!

Begin 2012 heeft Open VLD Sint-Pieters-Leeuw vernomen dat er plannen waren een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw te installeren, in het vroegere rusthuis Atlantis op de hoek van de Sint-Stevensstraat en de Bergensesteenweg. Open Vld-schepen Fons Geeroms heeft meteen een brief gestuurd naar Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Op 20 februari 2012 hadden de Open Vld-schepenen Fons Geeroms en Kathleen D’ Herde een gesprek met staatssecretaris De Block. Ze hebben hun bedenkingen bij de mogelijke inplanting van het open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw kenbaar gemaakt.
Beide schepenen hebben aangehaald dat de wijk Negenmanneke al een grote instroom van vreemdelingen kent en dat het gaat om de buurt waar de politie vaak tussenbeide moet komen. Ze hebben ook gewezen op het verslag van de brandweer. De preventie-officier van de brandweer Halle vond het gebouw niet geschikt om te dienen als open terugkeercentrum onde andere omdat het al meerdere keren te kampen kreeg met wateroverlast en vooral omdat de smalle gangen en vele hoeken en kanten voor een moeilijke evacuatie zouden zorgen in geval van brand.
Staatssecretaris De Block en haar medewerkers hebben alle aangehaalde bezwaren zorgvuldig
bestudeerd. Ze zijn zelf ter plaatse gegaan en hebben vastgesteld dat het vroegere rusthuis zich inderdaad niet leende tot open terugkeercentrum.

Maggie De Block heeft daarop beslist definitief een streep te trekken onder het dossier van een open terugkeercentrum in Sint-Pieters-Leeuw in het vroegere rusthuis.

Fons Geeroms en Kathleen D’Herde
Open vld -schepenen Sint-Pieters-Leeuw

Rekening 2011 goedgekeurd in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De rekening van de gewone dienst voor 2011 werd op 24 mei jl. goedgekeurd door de Leeuwse gemeenteraad. Deze rekening vertoont een klein batig resultaat . Samen met het gunstig resultaat van de vorige dienstjaren komt men aan een batig saldo van 13 344 000 euro.

Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Deze gunstige uitslag voor 2011 is het gevolg van een nooit aflatende budgettaire voorzichtigheid.

Aan de kant van de uitgaven stelt men het volgende vast:
– de personeelskosten ( meer dan 12,6 miljoen euro ) vertegenwoordigen 38% van de totale uitgaven;
– het effect van de schuldafbouw laat zich verder gevoelen : de schulduitgaven dalen tot 10,5 %.
– ondanks moeilijke economische omstandigheden blijven de werkingskosten ( 7 247 000 euro ) op iets minder dan 22%, wat zeker niet onaardig is;
– de overdrachten blijven doorwegen op de gemeentelijke financiën. Zo bedraagt de dotatie aan de gemeentelijke politie 3 688 712 euro en deze aan het ocmw 3 791 206 euro. Samen zijn die goed voor meer dan 22% van de totale uitgaven van de gemeente.”

Geen reden tot euforie, maar ook geen reden tot paniek!
Schepen van financiën, Fons Geeroms: “ Het is duidelijk dat de gemeenten steeds afhankelijker worden van de ontvangsten uit belastingen en dit vooral door de gestadige daling van de ontvangsten uit dividenden.
Bovendien zullen ook de toelagen aan het ocmw en aan de politiezone onvermijdelijk blijven stijgen.
De financiële toestand van Sint-Pieters-Leeuw is evenwel gezond en wij doen er alles aan om in de volgende begroting ( 2013 ) een meerjarenplanning te kunnen voorleggen, die in 2015 afsluit met een batig saldo.
Een dikke spaarpot is niet het uiteindelijk doel. Wat we willen bereiken is dat we aan al onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen en dat we in staat blijven al de geplande investeringen ( aanpassingswerken aan het politiegebouw, het bouwen van de nieuwe school, wegenis-en rioleringswerken … ) tot een goed einde te brengen, zonder de volgende generaties met een schuldenberg op te zadelen.”

Kathleen D’Herde trekt Open VLD lijst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmorgen kondigde Fons Geeroms op een persconferentie aan dat het bestuur van Open VLD unaniem Kathleen D’Herde als lijsttrekker heeft aangeduid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.
Fons Geeroms werd met éénparigheid van stemmen voorgedragen als lijstduwer. Midden juni wordt de volledige lijst voorgesteld.
 
Fons Geeroms: ” Persoonlijk is dit voor mij een emotioneel moment. Ik heb vijf maal, de eerste keer in 1982, de liberale lijst getrokken. In 2000 konden we een sprong vooruit maken van drie naar zes zetels. We hebben toen voor het eerst de homogene CD&V-meerderheid kunnen breken in Sint-Pieters-Leeuw maar belanden ook toen weer in de oppositie omdat CD&V koos voor een kleinere partij. Het werden onze vruchtbaarste jaren qua oppositie voeren.
Sinds de vorige gemeenteraadsverkiezing ben ik samen met Kathleen D’herde schepen in de gemeente. Kathleen is de voorbije jaren steeds mijn rechterhand geweest waar ik steeds op kon rekenen.
Kathleen D’Herde en ikzelf waren het reeds geruime tijd roerend eens over deze opstelling van de lijst. Zij had de fijngevoeligheid om mij eerst te vragen of ik nog maar eens lijsttrekker wilde worden. Maar ik vond het nu de tijd om de fakkel door te geven aan een zeer bekwame vrouw. Ik ga de lijst nu trekken, wat ik met plezier ga doen om ten dienste te staan van de lijsttrekker en de inwoners van de gemeente.
Samen zullen we zorgen voor ervaring en een sterke blauwe lijst. Wij hebben een bestuursploeg die het optimaal evenwicht nastreeft tussen ervaren en nieuwe leden en dat moet uitmonden in een evenwichtige lijst. Ook zullen we enkele nieuwe jonge kandidaten begeleiden die zelf naar ons toe zijn gekomen om politiek mee te werken in onze gemeente. De namen zullen we in juni bekend maken omdat we de statuten van de partij respecteren. We zoeken wel nog enkele vrouwen voor op onze lijst.
Mijn ambitie blijft nog steeds dezelfde en als ik in oktober niet weggestemd wordt, zal ik op 1 januari 2013 paraat staan om er voluit voor te gaan voor de volgensd zes jaar. In onze partij is iedereen het er wel over eens dat als we in de bestuursmeerderheid komen dit de personen zullen zijn met het meeste stemmen op de lijst.”

Kathleen D’Herde: ” Onze lijst is een evenwichtige groep met vertegenwoordiging van alle groepen van de Leeuwse bevolking. Fons en ikzelf gaan als duo nog lang verder werken en laat ons hopen met ‘goodwill’ van de kiezer en met nog heel veel meer Open VLD mensen.
We zijn blij dat er reeds enkele zeer begaafde en onderlegde jongeren zelf naar Open VLD gekomen zijn.”

Fons Geeroms: ” Twee politieke groepen denken de nieuwe burgemeester in hun rangen te hebben. Ik zeg dat Kathleen D’Herde de ideale burgemeester voor Sint-Pieters-Leeuw zou zijn! Kathleen is gestart in het OCMW, daarna zat ze zes in de oppositie waar ze veel bijgeleerd heeft en nu zetelt ze reeds zes jaar in het college waar ze steeds meer en meer gewicht in de schaal legt. We zijn niet de grootste partij maar zeg nooit, nooit.”

Kathleen D’Herde: ” Ik heb resentelijk nog eens naar onze vorige campagne gekeken en Open VLD heeft daar veel van verwezenlijkt. Rekening houdend met de coalitie partijen.
Er kwamen nieuwe handelsverenigingen bij in Ruisbroek en Negenmanneke, de nieuwjaarsdrink die er nu is voor zelfstandigen en ondernemers opende heel wat nieuwe poorten om samen er economisch op voorruit te gaan.
Ook als schepen van jeugd mag ik zeggen dat we veel bereikt hebben. Vooral bijvoorbeeld wat betreft de buitenschoolse kinderopvang. Vroeger was dit een lege doos, enkel opvang geen activiteiten. Nu is er een coördinator en worden er activiteiten georganiseerd. De ouders ondervinden dit en zijn veel geruster dat hun kinderen in een leuke omgeving vertoeven waar activiteiten georganiseerd worden.”

Duurzaam naar School – Veiliger stappen en trappen naar school

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dit schooljaar zet de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het project “Duurzaam naar school” verder en wordt een nieuw actieplan opgestart om tot een totaalpakket te komen van woon-schoolverkeer. Vertrekkend vanuit het STOP principe.2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool

STOP staat voor Eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en Privévervoer.

Hier gaat de aandacht in het bijzonder naar de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen.

Zo heeft het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in samenwerking met de lokale politie en alle basisscholen een pakket van acties uitgewerkt ter ondersteuning van het duurzaam woon-schoolverkeer in het basisonderwijs. Naast de aandacht die gaat naar de kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, willen we ook het belang van verkeersveilige schoolomgevingen benadrukken.

Schepen van onderwijs Fons Geeroms stelde aan de vrije basisschool Sint-Lutgardis de acties voor.

Schoolbereikbaarheidskaart

De schoolbereikbaarheidskaart is een duidelijk, overzichtelijk plan dat de meest veilige schoolroutes aangeeft. De knelpunten op de schoolroutes en in de schoolomgeving worden aangegeven, alsook welke wegen al dan niet geschikt zijn om veilig naar school te fietsen of te voet naar school te gaan. De schoolkinderen kunnen de schoolroutes dus op ieder moment inoefenen. De leerkrachten kunnen de plattegrond en verkeerstips ook in hun lessen verkeers- en mobiliteitseducatie gaan gebruiken.

Schepen van onderwijs Fons Geeroms en mobiliteitsambtenaar Johan Persoons
Schepen van onderwijs Fons Geeroms en mobiliteitsambtenaar Johan Persoons

Mobiliteitsambtenaar Johan Persoons: ” Aan deze schoolbereikbaarheidskaarten is heel wat werk aan vooraf gegaan. Eerst hebben we per school op de computer in kaart gebracht waar de kinderen woonden. Om zo de consentraties in de buurt vast te stellen. Met deze gegevens konden we dan doelgericht gaan plannen en trajecten uitwerken. En op de kaarten die de kinderen in hun school gaan meekrijgen aanduiden welke de aanbevolen wegen zijn, waar er aandachtspunten zijn en ze dus extra moeten opletten. We hebben heel wat wegen gemarkeerd met ‘ weg met beperkte veiligheid’ waarvan de mensen zullen zeggen dat is toch geen gevaarlijke straat. Maar we doen dit doelbewust want geen enkele weg is veilig! We moeten bijvoorbeeld fietsers er attent op maken dat als ze naast de rijweg rijden ze toch wel aandachtig moeten blijven voor de wagens.”.
Bekijk alle schoolbereikbaarheidskaarten op de site van de gemeente – KLIK HIER.

Affiches en postkaarten “Duurzaam naar School”

In september 2008 hebben alle leerlingen van het basisonderwijs op de scholencross de opdracht gekregenom  in klasverband een affiche te ontwerpen met als thema “duurzame woon- en schoolverplaatsingen”. Uit alle ontwerpen werden door een jury twee laureaten gekozen, met name het ontwerp van de 4de klas Jan Ruusbroecschool en de 2de klas van Wegwijzer. Hun affiches zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar op 15 strategische plaatsen langs onze hoofdwegen op groot formaat opgesteld. Acties en campagnes kunnen pas succes kennen als ze voldoende gepromoot worden. Daarom zijn van de ontwerpen een 20-tal exemplaren in formaat A3 en een pakketje postkaarten aan de scholen ter beschikking gesteld. Deze postkaarten zullen ook tijdens de jaarmarkten uitgedeeld worden.

2009-09-16-duurzaam-naar-school-2 2009-09-16-duurzaam-naar-school-3

Affiches “Foto’s in straatbeeld”

Woensdagmorgen onthulde Schepen van Onderwijs Fons Geeroms een eerste ontwerp van “foto’s in straatbeeld” ter hoogte van de vrije basisschool Sint-Lutgardis in Zuun.

2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-3 2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-4

2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-5 2009-09-16-veiligstappenentrappennaarschool-6

Aan elke school in Sint-Pieters-Leeuw komen zulke affiches met een foto van kinderen die naar die school gaan.

Deze affiches (ontworpen door de schoolgemeenschappen – kinderen, leerkrachten, directie, oudercomités, …), zullen ten aanzien van chauffeurs een sterk sensibiliserende boodschap uitdragen. Eerstdaags zal de gemeente de ontwerpen in de schoolomgeving aanbrengen.

Francis Van Rompuy
Francis Van Rompuy

Directeur Francis Van Rompuy van de vrije basisschool Sint-Lutgardis: ” Mobiliteit is een van de grootste problemen van onze school. We merken nog steeds dat mensen die niet ver van school wonen  met de auto hun kinderen naar de school brengen i.p.v. te voet of met de fiets. Er is wel een verbetering sinds er een fietspad ligt op de G. Wittouckstraat.  Ook ons project ‘fietspoel’ waarbij ouders de fietsende leerlingen in groep  begeleiden  naar school werkt en draagt bij tot de veiligheid”

(dubbelklik op de foto’s om ze in groot formaat te bekijken)

Share