SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 27 november 2014 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Iverlek – L.A.Schockaertstraat – ondergronds brengen LS – en OV-net – keuze LED-verlichting – goedkeuring.
Voor het deel van de L.A. Schockaertstraat tussen P. Vendelmansstraat en Stokerijstraat keurde de gemeenteraad van 20.12.2012 voormeld dossier goed voor een bedrag van € 38.649,40 incl. btw. In recentelijk goedgekeurde dossiers wordt evenwel reeds gebruik gemaakt van de nog meer energiebesparende LED-verlichting. Van de gelegenheid kan gebruik gemaakt worden om ook voor onderhavig dossier LED-verlichting te voorzien. Iverlek heeft hiertoe een offerte opgemaakt met een totaal van € 41.214,02 incl. btw. Voornoemde collegebeslissing wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.

003 Huurovereenkomst voetbalinfrastructuur Pijnbroekstraat – goedkeuring.
Het afsluiten van een huurovereenkomst voor een perceel grond gelegen in de Pijnbroekstraat en eigendom van de heer Georges Suenens wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Ruwbouw en afwerking renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat
005 Renovatie politiegebouw Generaal Lemanstraat. (buitenschrijnwerk, HVAC installatie en brand- en inbraakdetectie).
Om het politiegebouw Generaal Lemanstraat terug functioneel te maken zijn er renovatie- en aanpassingswerken nodig. Het opstarten van een overheidsopdracht wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

007 Organisatie kerstcorrida en kerstmarkt – bepalen verhuurprijs chalets voor de Kerstmarkt van 26 t/m 28 december 2014 – goedkeuring.
Naar aanleiding van de Kerstcorrida op vrijdagavond 26/12/2014 en de Kerstmarkt op vrijdag- 26/12 en zaterdagavond 27/12 en zondagnamiddag 28/12/2014 moet het bedrag voor het verhuren van de 16 kerstchalets worden vastgesteld. De verhuurprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

009 Bewegwijzering fietssnelweg Kanaalroute Halle-Brussel – samenwerkingsovereenkomst met provincie Vlaams-Brabant – goedkeuring.
De “Kanaalroute Brussel-Halle” is een fietsroute langs het Kanaal Brussel-Charleroi die deel uitmaakt van de Kanaalroute uit het FietsGEN die verder door Brussel ook richting Vilvoorde loopt. De bewegwijzeringsplannen voor deze fietsroute zijn afgewerkt na feedback van de betrokken gemeenten. De provincie Vlaams-Brabant wenst in de lente van 2015 de bewegwijzeringsborden te plaatsen. Het ontwerp van de betreffende samenwerkingsovereenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

013 Wijkafdeling Leeuwse Kunstacademie in de Sint-Stevensschool – kennisgeving.
De gemeenteraad ging in zitting van 29 mei 2008 akkoord met de oprichting van een wijkafdeling van de Leeuwse Kunstacademie in de basisschool Sint-Stevens. Voor het schooljaar 2013-2014 was er echter geen vast lokaal beschikbaar voor de Kunstacademie en daarom heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 26 augustus 2013 beslist om leerlingenvervoer te voorzien van de Sint-Stevensschool naar de oude school van Den Top en terug. Na onderhandelingen heeft de Sint-Stevensschool dit schooljaar wel een lokaal gevonden voor de Kunstacademie waar ze sinds half oktober op woensdagnamiddag les volgen. Dit wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

019 Toekenning van een toelage aan ontwikkelingsprojecten op voordracht van de GROS -goedkeuring.
De GROS adviseert aan de dienst Ontwikkelingssamenwerking van het gemeentebestuur welke derde wereldprojecten in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage. Daarnaast wordt voorgesteld om een toelage uit te keren aan 11-11-11 en noodhulp aan Artsen zonder Grenzen inzake de Ebola problematiek. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

020 Conceptnota huiswerkbegeleiding – goedkeuring.
Binnen het project ‘Taalstimulering via het jeugdnetwerk’ werden middelen vrijgemaakt om kinderen met een maatschappelijk kwetsbare thuissituatie te ondersteunen in het zelfstandig leren. De bedoeling is om het kind te leren zelfstandig huiswerk te maken en daarmee de Nederlandse taal te stimuleren. Gedurende 2 schooljaren werd er in Ruisbroek reeds huiswerkbegeleiding opgestart met het Globus Taalinstituut. Gezien zij vorig jaar hun dienstverlening stopzetten en er geen volwaardig alternatief gevonden werd, is deze ondersteuning stopgezet. Binnen het project taalstimulering werd 8.000 € vrijgemaakt om de huiswerkbegeleiding in eigen beheer opnieuw op te starten voor Ruisbroek en Negenmanneke (4 scholen). Gaat de gemeenteraad akkoord met de conceptnota inclusief de vrijwilligersvergoeding die uitbetaald wordt aan de leerkrachten en de bijdrage die gevraagd wordt aan de ouders?

022 Advies van de korpschef tot plaatsing van een ANPR-cameranetwerk.
De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s voorziet dat de gemeenteraad een advies tot plaatsing van camera’s op een niet-besloten plaats verstrekt na voorafgaandelijk de korpschef van de politiezone te hebben geraadpleegd.

023 Vastleggen van de voorwaarden en wijze van gunning van een ANPR-cameranetwerk – goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014-2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoog technologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Met het oog op een gestandaardiseerde uitbouw in Vlaanderen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een contract “opdrachtencentrale vast ANPR netwerk” aanbesteed waarop geïnteresseerde overheden deze nieuwe apparatuur kunnen bestellen voor de uitbouw van een ANPR-netwerk.

024 Advies gemeenteraad mbt het plaatsen van een cameranetwerk op een niet besloten plaats- goedkeuring.
Het meerjarenplan 2014 – 2019 voorziet in de implementatie van een cameranetwerk op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw. Het cameranetwerk heeft tot doel om een hoogtechnologisch systeem te kunnen aanreiken om de flankerende maatregelen rond criminaliteitsbestrijding en verkeershandhaving te ondersteunen. Artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s stelt dat de gemeenteraad een positief advies dient te verstrekken vooraleer de verantwoordelijke van verwerking kan overgaan tot het plaatsen van een cameranetwerk.

%d bloggers liken dit: