GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 30 mei 2013 stond als agendapunt: ” Begrotingswijziging 1 – 2013 – gewone- en buitengewone dienst gemeente”.

Sommige kredieten blijken ontoereikend en een verhoging van het krediet is noodzakelijk. Andere kredieten kunnen verminderd worden ten voordele van de kredietverhogingen en teneinde het meerjarenplan in evenwicht te houden.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwKathleen D’Herde,Open Vld fractievoorzitter: ‘Ik zal zeker niet ontkennen dat Open Vld met enige nieuwsgierigheid hebben uitgekeken naar deze Begrotingswijziging. Eind 2012 hadden wij, toen we nog deel uitmaakten van de bestuursmeerderheid, een overgangsbegroting voorgelegd, een voortgangsbegroting zeg maar. We wisten dat een andere bestuursmeerderheid, zonder Open Vld, die begroting ging moeten uitvoeren.

Wat de gewone dienst betreft, stellen wij vast aan de kant van de uitgaven:
dat de personeelskosten dalen ( met bijna 65 000 euro- de pensioenuitgaven alleen al – 70 000 euro);
dat de overdrachten dalen ( met bijna 600 000 euro- door de verwerking van het resultaat van de politie al – 615 000 euro );
dat de werkingskosten gestegen zijn met 180 000 euro en dat ze thans bijna 25 % bereiken van de totale uitgaven.
Wij stelden eind 2012 dat aan de schulduitgaven niet kon gesleuteld worden en vandaag wordt dit bevestigd : aan het bedrag ervan is niets gewijzigd.

De totale uitgaven verminderen met bijna 477 000 euro of – 1,26% en de ontvangsten stijgen met iets minder dan 35 000 euro of + 0,1 %.
De uitgaven van het vorige dienstjaar 2012 liggen bijna 90 000 euro hoger dan de ontvangsten die dit jaar nog gekregen werden van 2012. De oorzaak is te vinden in de personeelskosten en de kosten van de huisvuilophaling.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat ligt bijna 423 000 euro minder nadelig dan eind 2012 vooropgesteld, maar vertoont ei zo na nog 3 miljoen euro nadelig saldo.

Wij dachten een jaar geleden dat de nieuwe bestuursmeerderheid de nodige maatregelen zou treffen om de begroting in evenwicht te brengen, om het structureel tekort, al was het maar voor een groot deel, weg te werken. De kracht van de verandering is blijkbaar evenwel nog niet tot in de financies doorgedrongen, maar de BBC zal iedereen wel met de neus op de werkelijkheid drukken.

Er moet drastisch bespaard worden of anders zal men in 2014 de belastingen moeten verhogen. En van besparen is er nog niet veel in huis gekomen, want zonder de resultaatsverwerking van de politie van 615 000 euro, zouden de uitgaven niet gedaald zijn, maar wel gestegen. Dat moet niemand verwonderen als b.v. men weer voor 2 dagen op seminarie trekt naar het Gentse, terwijl de werking even goed kan plaats hebben in Coloma en als men b.v. aan de PWA een cadeautje doet van 5 000 euro … Maar ja, misschien gaat hun bestuur daarmee dit jaar kunnen gaan smullen in De Majeur?

Wij dachten dat deze begroting binnen de kortste tijd zou gewijzigd worden en dan wel vnl. in de buitengewone dienst. Twee grote programma’s maakten in de oorspronkelijke begroting 63 % uit van de totale investeringsuitgaven, die, op 100 000 euro subsidies voor de Pelikaanberg na, volledig zouden gefinancierd worden door leningen ten bedrage van 4,4 miljoen euro.

Wat zien we in deze begrotingswijziging? Voor 2013 voorziet men 6 136 520,17 euro uitgaven, investeringen dus, die gefinancierd worden door 4 664 234,78 euro nieuwe leningen en 1 472 186,39 subsidies.

Voor het vernieuwen van de dakbedekking van de loodsen op de site 250 voorziet men 170 000 euro, naast de 370 000 euro die voor die site al voorzien waren, voor de aanpassingswerken aan de sportlokalen van Laekelinde bijna 75 000 euro ( ja, ja) en voor de pas vernieuwde sporthal van Ruisbroek weer reeds voor 20 000 euro aanpassingswerken. En dat fabeltje van “ We voorzien ze, maar we gaan ze daarom nog niet uitgeven” dat gelooft alleen de brave Hendrik.
Voor het buitengewoon onderhoud van het Wildersportcomplex wordt 22 000 euro voorzien, voor dat van de cantine van SK Vlezenbeek 9 000 euro en voor de cantine en de toiletten van KV Zuun 45 000 euro. Wist de schepen voor sport dat verleden jaar al niet dat deze werken zouden nodig zijn?
Voor de toegangscontrole aan het nieuwe containerpark op de site 250 wordt 80 000 euro voorzien ( 3,2 miljoen BF ), geen onaardig bedrag als men het mij vraagt.

Uiteindelijk voorziet men slechts 220 000 euro nieuwe leningen meer dan in de begroting van 2013.

Maar ik ging het bijna vergeten! Ruisbroek is men niet vergeten: de 2,1 miljoen euro, die voorzien waren op aandringen van de vorige schepen van financiën, worden gewoon geschrapt. Gelukkig is er nu geen debat in Ons Huis, want de 160 000 euro voor de buitengewone onderhoudswerken aan de nutsleidingen in de Fabriekstraat en de 350 000 euro voor een nieuwe openbare verlichting aldaar, zijn slechts een doekje voor het bloeden. En dat men niet komt aandraven met de bewering dat de plannen nog niet zijn aangepast aan de nieuwe rioleringsnormen, want dat had al lang gekund. Maar ja, daar zal wel weer spraak van zijn in de begroting 2014 ( of wie weet in de BW 2 van dit jaar …) en dan kan de brave kiezer weer met een gerust gemoed naar de moeder aller verkiezingen…

Open Vld-fractie heeft dan ook tegen deze begrotingswijziging gestemd.
Bij de gewone dienst voorziet men geen enkele maatregel om het structureel tekort weg te werken, en bij de buitengewone dienst zijn er enkele keuzes die voor ons niet door de beugel kunnen.’

%d