Impuls van €200.000 per jaar voor Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand

2014-11-26-commissie_Ben-Weyts_01VLAANDEREN / DE RAND: – Met een jaarlijkse injectie van €200.000 ondersteunt en versterkt Vlaams minister Ben Weyts het Vlaamse en groene karakter van de Vlaamse Rand. Met een projectoproep eind dit jaar, brengt minister Weyts een extra dynamiek in de 19 randgemeenten rond Brussel.

Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Vlaamse Rand die met een goed idee het typische karakter van onze streek willen uitdragen en ondersteunen, komen in aanmerking voor deze impuls”, stelt minister Weyts.

Een groot aantal verenigingen uit de regio rond Brussel, deed in het verleden wel eens beroep op de subsidies “voor allerhande initiatieven die het Vlaamse karakter en/of integratie bevorderen van anderstaligen”. Na een evaluatie van de voorbije jaren, moest vastgesteld worden dat die doelstelling niet meer gehaald werd. Fuiven, wielerwedstrijden, festivals, … allen ontvingen ze subsidies maar de link met Vlaanderen en het Vlaams karakter was vaak ver te zoeken. Daarom gaat minister Weyts nu op zoek naar projecten met een grotere impact en hefboomeffect, projecten die het verschil maken voor het Vlaams en groene karakter.

Onze middelen zijn beperkt. Dus komt het er op aan om ze zeer gericht in te zetten” aldus Weyts “Concreet komt er eind dit jaar een projectoproep waarbij alle ideeën welkom zijn. Gemeentebesturen, OCMW’s, verenigingen en inwoners van de Rand kunnen hun idee dan wel visie neerschrijven. De beste voorstellen worden, na een selectie door een jury, verder concreet uitgewerkt. Een grotere inspanning maar daar stel ik dan ook graag een groter budget tegenover per individueel project. In plaats van kleinere subsidies toen, gaat hem om een tienvoud nu.

Ook voor de faciliteitengemeenten, blijft minister Weyts verder ondersteuning voorzien. “De faciliteitengemeenten ondervinden als eerste de druk van Brussel. Extra impuls in dat budget is dan ook geen overbodige luxe. Vlaanderen laat de Rand niet los.”

Nieuwkomers Vlaamse Rand zijn gemotiveerd. Meer ondersteuning nodig

2014-11-20-nieuwkomersVLAAMS-BRABANT: – Om zicht te krijgen op het profiel van de nieuwe inwoners van vreemde origine liet de provincie Vlaams-Brabant hun behoeften en de aard en gevolgen van deze instroom door PIN vzw onderzoeken in 14 gemeenten uit de Vlaamse Rand. De resultaten zijn gekend. Twee vaststellingen komen duidelijk naar voor. De gemotiveerde nieuwkomers worden onvoldoende omkaderd en er is meer samenwerking nodig tussen de gemeenten en Vlaanderen.

Een groep van 360 nieuwe gezinnen (1.086 inwoners) in 14 gemeenten (Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Halle, Liedekerke, Machelen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem) werd uitgebreid bevraagd.
Het onderzoek werd uitgevoerd door opgeleide ervaringsdeskundigen die de uitgebreide interviews in de moedertaal van de inwoner aflegden. De resultaten zijn opmerkelijk.

Bevolking in Rand verandert snel
De instroom in de Vlaamse Rand wordt gekenmerkt door een superdiversiteit.
Er worden niet minder dan 46 verschillende thuistalen gesproken bij de bevraagde gezinnen
De helft verblijft minder dan 5 jaar in ons land
77% zijn jonge gezinnen, meestal met kinderen
De helft verhuist rechtstreeks vanuit Brussel

Nieuwkomers zijn gemotiveerd
De motivatie om Nederlands te volgen is nochtans opvallend groot. De nieuwe inwoners zijn zich zeer sterk bewust van het belang van het Nederlands.
66% van de bevraagde inwoners volgt of volgde reeds een cursus Nederlands
80% van diegene die nog geen cursus volgde, wil graag starten
1/3 van de cursisten haakt af of volgt geen vervolgopleiding door werk of gezin
Meer dan 60% van de kinderen volgen les in het Nederlandstalig basisonderwijs.
97% van de ouders is tevreden over de school, meer dan 80% heeft er een goed en regelmatig contact
Professionele diensten bereiken de nieuwe inwoners slechts in beperkte mate

Ondersteuning vanuit gemeenten is nodig
De grote groep nieuwe inwoners van vreemde origine is voornamelijk te bereiken via een integrale aanpak over alle beleidsdomeinen heen en zoveel mogelijk opgezet vanuit de lokale leefomgeving.‘Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat bijkomende ondersteuning van de lokale besturen bij de uitvoering van een lokaal integratie- en onthaalbeleid broodnodig is’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor integratie en inburgering.
De uitbouw van extra lessen Nederlands binnen onderwijs en op de werkvloer, de organisatie van aangepaste arbeidsbegeleiding en beroepsopleidingen, het verhogen van de tewerkstellingsgraad, het wegwerken van de wachtlijsten inzake zorg- en welzijnsvoorzieningen, de achterstand in de sociale huisvesting, het tekort aan kinderopvang zijn enkele van de vele uitdagingen waar onze regio voor wordt geplaatst’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Vlaamse Rand wil erkenning als centrumstad
De uitdagingen in de Vlaamse Rand zijn gelijklopend met deze van de grootsteden. Een soortgelijk beleid is nodig.
Het ontbreken van erkende centrumsteden en de daarbij horende inzet van middelen verzwakt ons als regio in het omgaan met deze uitdagingen’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘Indien men de regio formeel zou erkennen als centrumregio of een gelijkaardig, decretaal verantwoord statuut uit te werken, kunnen heel wat nieuwe inwoners sterker betrokken worden bij het lokale samenleven’.

Versterken van lokaal integratiebeleid
We vragen aan het nieuw opgerichte Agentschap Inburgering en Integratie om de lokaal geleverde inspanningen inzake integratiebeleid blijvend te ondersteunen en deze ondersteuning nog te intensifiëren waar nodig’, aldus gedeputeerde Tie Roefs. ‘In nauwe samenwerking met de lokale besturen kan een veel actievere toeleiding van alle ‘rechthebbende’ nieuwe inwoners in de Vlaamse Rand worden gerealiseerd. Dit kan leiden tot een vernieuwd en efficiënter aanbod inzake Inburgering vanuit het nieuwe Agentschap I&I, uitgewerkt op maat van de lokale realiteit’.
De uitbouw van een meer gedifferentieerd en meer geografisch gespreid aanbod is noodzakelijk. Weekend- en avondcursussen voor de werkende nieuwkomers en een verhoogd aanbod naar anderstalige ouders van kinderen in het basisscholen, georganiseerd binnen deze scholen zelf zijn daarbij de grootste noden. Een verhoogd bereik van rechthebbenden via het Inburgeringsaanbod zou de financiële drempels sterk kunnen verlagen.

Oproep aan Vlaamse regering
De provincie Vlaams-Brabant en de lokale besturen doen deze oproep niet vrijblijvend. Via een engagementsverklaring tussen de provincie, de lokale besturen uit de regio en de Vlaamse Overheid willen ze aangeven welke taken ze bereid zijn zelf op te nemen inzake de begeleiding van dit samenlevingsproces.
We nodigen de Vlaamse Regering in zijn geheel en de Ministers van Inburgering en Integratie en Vlaamse Randbeleid in het bijzonder uit tot een zelfde engagement als antwoord op hun vragen. We hopen op een snelle reactie vanuit de nieuwe Vlaamse regering’, besluiten gedeputeerden Tom Dehaene en Tie Roefs.

40.000 inwoners extra in de Vlaamse Rand

2014-09-17-ficheDE RAND: – De bevolking van de Vlaamse Rand is op 16 jaar tijd met 39.000 inwoners toegenomen. De uitstroom uit Brussel is in die periode verdubbeld.
Dat staat in de nieuwe matrix-fiche ‘Relatie tussen het Brussels gewest en de Vlaamse Rand: verhuisbewegingen’ van VUB-socioloog Didier Willaert.

Lees de friche via het documentatiecentrum van de Vlaamse Rand:
www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=1253

23.760 euro voor extra lessen Nederlands in Vlaamse Rand

2014-02-21-taallessenVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant maakte 23.760 euro vrij voor een extra aanbod lessen Nederlands voor laaggeschoolden. Er is steeds meer vraag naar deze alfabetiseringscursus.

‘De provincie Vlaams-Brabant organiseert elk jaar een campagne om anderstaligen aan te zetten tot het volgen van lessen Nederlands in de Vlaamse Rand rond Brussel. De kennis van het Nederlands is immers essentieel voor de integratie in onze samenleving. Bovendien stijgen de kansen op de arbeidsmarkt gevoelig en verloopt ook de sociale integratie hierdoor vlotter.

In Vlaams-Brabant zijn er momenteel 14.000 ingeschreven cursisten, 2/3 hiervan in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Een specifieke doelgroep zijn de laaggeschoolden, vaak analfabeten. In 2013 waren er 1.120 analfabeten ingeschreven in een alfacursus Nederlands, waarvan 39 % in Halle Vilvoorde. En de vraag stijgt.
De verdeling van de inschrijvingen voor de alfabetiseringscursus is als volgt:
– Vilvoorde/Machelen/Diegem: 18%
– Halle/Buizingen: 10%
– Asse/Zellik/Dilbeek: 7%
– Zaventem: 3,5%
– Leuven: 59,5%
– Tienen: 2%

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag hebben we 23.760 euro vrijgemaakt voor een bijkomend aanbod taallessen voor deze doelgroep. Zo kunnen ze extra en in versneld tempo de lessen ‘Alfabetisering Nederlands als Tweede Taal’ volgen’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Sint-Pieters-Leeuw ondertekent charter voor landbouw in de Vlaamse Rand

2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-randDE RAND: – Vandaag werd het charter voor landbouw in de Vlaamse Rand rond Brussel ondertekend door 23 lokale gemeentebesturen en door Piet Vanthemsche, voorzitter Boerenbond op het fruitbedrijf Appelmans in Schepdaal.
Daarmee zetten de lokale besturen en de landbouwsector samen de schouders onder een sterk lokaal landbouwbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de 10 punten, opgenomen in de brochure ‘Tienpuntenplan voor de Vlaamse rand, landbouw de ring rond’.
Ook Sint-Pieters-Leeuw ondertekende dit charter.

2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-1
Boerenbond startte in juni 2012 met een denkproces over de toekomst en de nodige aandachtspunten voor landbouw in de Vlaamse Rand. Het resultaat van dit denkproces is een brochure die de tien belangrijkste punten weergeeft om te werken aan de toekomst van landbouw in de rand rond Brussel. De brochure verschijnt onder de titel ‘Het tienpuntenplan voor de Vlaamse Rand, landbouw de ring rond’. Deze brochure werd ondersteund door de provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant.

Land- en tuinbouwers uit de Rand stapten met deze brochure zelf naar hun gemeentebesturen. Door het ondertekenen van het charter bevestigt het gemeentebestuur de intentie om na te denken over een goed landbouwbeleid binnen de gemeente en rekening te houden met de tien punten uit de brochure. Elke gemeente kan binnen haar mogelijkheden beslissen hoe zij aandacht geeft en meewerkt aan de toekomst voor land- en tuinbouw binnen de eigen gemeente.

Belangrijkste aandachtspunten zijn dat er binnen de gemeente inspraak is van de landbouwers, actief in de gemeente, via een landbouwraad of andere adviesraden. Ook kan de gemeente sensibiliserend en ondersteunend optreden in vele gevallen. Bijvoorbeeld in de communicatie naar de omwonenden toe over de oogstperiode.
2013-12-09-charter-landbouw-vlaamse-rand-groepsfoto

Provincie, gemeente en landbouwers werken in Vlaams-Brabant samen aan de toekomst voor land- en tuinbouw!

De provinciale landbouwkamer is het belangrijkste adviesorgaan voor de land- en tuinbouw in onze provincie. De landbouwkamer en de provincie werken samen om de noden in land- en tuinbouw tijdig op te sporen en aan te pakken. Ze moedigt initiatieven aan die een positieve invloed hebben op het imago van de land- en tuinbouwsector.

Want het is pas wanneer we samenwerken met de gemeenten en de landbouwers dat we de toekomst van de landbouw in onze regio kunnen veilig stellen’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

De provinciale landbouwkamer gaf in totaal 13.000 euro subsidies aan projecten die het imago van de land- en tuinbouw verbeteren.

FietsGEN voor betere mobiliteit in Vlaamse rand

bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoRUISBROEK / DE RAND: – De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het interbestuurlijk akkoord met het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aangenomen.
Het FietsGEN is een woon-werk en woon-school fietsnetwerk van zo’n. 400 km tussen Brussel en de Vlaamse rand.
.

Tom-Dehane_Vlaams-BrabantMet deze 400 km fietswegen willen we een vlottere mobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel bereiken’; zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. ‘Zeker in deze Week van de Mobiliteit, is de goedkeuring van het akkoord door onze raad een duidelijk signaal dat we werk maken van fietssnelwegen als alternatief voor de auto in deze door files geteisterde regio. Want door goede fietsinfrastructuur aan te bieden, verhogen we het fietsgebruik. Op die manier kan de mobiliteit in de regio worden verbeterd’.

Het Fiets GEN strekt zich uit over een straal van ca. 15 km rond Brussel. Er zijn 15 fietsroutes geselecteerd, die prioritair worden aangelegd. Ongeveer 51% van de verplaatsingen is korter dan 5 km.

Fietssnelweg Kanaalroute

Lang het water
Dagelijks fietsen heel wat mensen van Halle, Lot, Ruisbroek via de Kanaalroute naar Brussel. Daar zijn heel wat woon-werkers bij die deze route nemen richting Brussel. Deze route bevat echter nog heel wat ‘missing links’ en gevaarlijke punten. De provincie werkt samen met de verschillende gemeentebesturen en andere partners aan een verbetering van de route.

Op onderstaande kaart vindt u de ‘wenslijn’ van de route. Deze ‘wenslijn’ is theoretisch, de effectieve loop van de route kan nog gewijzigd worden. De route is ook nog niet op alle stukken van deze ‘wenslijn’ befietsbaar.

Kanaalroute op Google Maps

2013-05-15-fietstelling-meetpunt-kanaal-Halle_Sint-Pieters-Leeuw_02
fietstelling aan kanaal t.h.v. Nexans

Fietstellingen

Tijdens de lente en de zomer van 2013 werden fietstellingen uitgevoerd op het zuidelijke deel van de Kanaalroute (Halle-Brussel). De resultaten worden momenteel verwerkt.

agenda: zaterdag 5 januari 2013 finale Zennetoer

Zennetoer_logoREGIO: – De organisatoren van de regionale muziekwedstrijd Zennetoer maken met een goed gevoel de balans op van de vijf preselecties: gezellige locaties, een fantastische publieksopkomst, aartsmoeilijke jurybeslissingen en vooral straffe muziek. Van de 25 groepen die tussen oktober en december hun kans gewaagd hebben, mogen er vijf een gooi doen naar de titel. De finale op 5 januari 2013 in Halle belooft razend spannend te worden. Reden te meer dus om af te zakken naar CC ’t Vondel voor een avond muzikaal vuurwerk.

De vijf finalisten zijn Fools & Dirty Lovers, Emperors of Decay, PolarJacket, Roos en To The Rescue. Muziekgenres van lo-fi popmuziek over indie-pop tot snoeiharde rock, het wordt allesbehalve een gemakkelijke opgave voor de jury om er eentje tot winnaar te kronen. Gelukkig beschikt die jury over voldoende professionele ervaring om deze klus te klaren.

Wie op 5 januari op het hoogste schavotje eindigt, wint onder andere twee dagen professionele studiotijd in een van ’s lands grootste en meest tot de verbeelding sprekende opnamestudio’s (Motormusic – Lier).. De winnaar van de publieksprijs mag met handenvol goodies naar huis.

Zennetoer is een organisatie van de cultuur- en gemeenschapscentra en jeugddiensten uit de regio Zennevallei-Pajottenland en wordt ondersteund door de cultuurregio Pajottenland/Zennevallei, de provincie Vlaams-Brabant en Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse Gemeenschap.

Finale Zennetoer zaterdag 05/01/2013 – deuren 19u, eerste groep 20u
CC ’t Vondel, Possozplein 40 te Halle
inkom: €2
Info en tickets via www.vondel.be en www.zennetoer.be

Bourgeois lanceert leidraad voor een goed Vlaams beleid

VLAANDEREN: – Vandaag lanceert Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Vlaamse Rand Geert Bourgeois een “leidraad voor een goed Vlaams beleid” voor alle verkozen raadsleden in de Vlaamse Rand. De verspreiding van deze pocket maakt deel uit van de doelstellingen van de beleidsnota 2009-2014 voor de Vlaamse Rand. Het is de bedoeling de Vlaamse gemeenten – in eerste instantie de 19 van de Vlaamse Rand – te ondersteunen in hun beleid. Deze gemeenten worden geconfronteerd met tal van nieuwe uitdagingen, grote inwijking en ontnederlandsing.

We kozen er bewust voor om de publicatie van deze leidraad te verspreiden na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, aldus Geert Bourgeois. “Elke nieuw verkozen mandataris zal persoonlijk een exemplaar ontvangen. Op die manier krijgt eenieder de tijd en ruimte om de vele, nuttige tips en richtlijnen te bestuderen en te integreren naargelang de behoeften van de gemeente.”

De publicatie vertrekt vanuit het standpunt van de gemeente en verduidelijkt hoe die kan werken aan het Nederlandstalig karakter door in te zetten op 4 pijlers:
– Een hoofdstuk over taalwetgeving met de gangbare regels;
– Een duidelijk kader voor woonbeleid;
– Hulp voor het opstarten en uitwerken van een taalbeleid, zoals geïnitieerd door het Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant;
– Tot slot biedt de leidraad tips omtrent de opstart en uitbouw van een degelijk integratiebeleid.

Veel partners waaronder coördinatie Vlaamse Rand, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant, het Huis van het Nederlands, de taalwetwijzer bouwden een grondige expertise uit en ontwikkelden talrijke acties die zeer succesvol zijn. Maar net door die veelheid aan informatie, vond niet iedereen de weg naar de juiste partner en precieze acties. Deze leidraad wil daar meer duidelijkheid in brengen.
Door te kiezen voor een gedrukte versie is de leidraad een praktisch instrument dat je overal kan meenemen en gebruiken. Toch is er eveneens een digitale versie, onder meer om nieuwe acties en belangrijke wijzigingen in het beleid aan te kondigen.
De digitale versie van de leidraad kan u raadplegen op :
http://www.vlaamserand.be/documenten/POCKET%20A5%20VLAAMSE%20RAND%20TAALWET%20C.pdf

Provincie doet oproep voor Quickwins in Vlaamse Rand

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant doet een oproep aan organisaties en besturen uit de Vlaamse Rand om initiatieven te nemen om het platteland in deze regio verder te ontwikkelen. Ze kunnen daarvoor Vlaamse subsidies krijgen.

In de dichtbevolkte en bebouwde Vlaamse Rand rond Brussel staat de open ruimte onder grote druk. Zowel de provincie Vlaams-Brabant als de Vlaamse regering willen de Rand groen en open houden.
De Vlaamse minister voor plattelandsbeleid geeft in totaal 140.000 euro subsidies voor kleinschalige projecten in dit gebied.

De Vlaamse Rand is geen homogene regio. Er is een grote variatie: van dichtbevolkt tot vrij open, van agrarisch tot verstedelijkt, van industrieel tot landelijk. Maar net in die diversiteit liggen extra kansen, ook voor het platteland. Deze projecten, zogenaamde ‘quickwins’, kunnen uitgaan van vzw’s of gemeenten binnen de Vlaamse Rand. Het gaat om kleinschalige, kortlopende innovatieve projecten om de kwaliteit van de omgeving in de brede zin van het woord te verbeteren. Het initiatief is een mooie aanvulling op ons beleid om het platteland in onze provincie verder te ontwikkelen‘, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde van plattelandsbeleid.

Initiatiefnemers kunnen tot 1 oktober 2012 een aanvraag indienen om hun project tot 90% mee te laten financieren door Vlaanderen. De uitvoeringstermijn bedraagt 1 jaar vanaf de goedkeuring van het project.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij Katja Vanderpoorten, 016-66 52 58, katja.vanderpoorten@vlm.be

Eerste Cijferboek Vlaamse Rand ideale basis voor beleid

DE RAND: – Vandaag stelt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois het eerste “Cijferboek” Vlaamse Rand voor dat vanaf nu beschikbaar is. Dit “Cijferboek” sluit aan bij de opdracht die de Studiedienst van de Vlaamse Regering kreeg: het aanreiken van actuele cijfers die zowel relevant zijn voor het gebiedsgericht beleid van de Vlaamse Regering als voor de lokale beleidsmakers, de verenigingen, de academische wereld en alle andere mogelijk geïnteresseerden.

Het Cijferboek beslaat 217 bladzijden met gegevens over een brede waaier van thema’s zoals bevolkingsevolutie en bevolkingsprognoses, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie van de inwoners, onderwijs, cultuur, welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, toerisme, criminaliteit. Ook cijfers omtrent de bestuurskracht van de gemeenten (schuld, investeringsuitgaven, personenbelasting, opcentiemen) zijn opgenomen. Per gemeente van de Vlaamse Rand worden cijfers weergegeven en vergeleken met het cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest.

Vlaams Minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois : “De Vlaamse overheid wil met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid-op-maat, het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand bevestigen, ondersteunen en versterken. Tevens dient de open ruimte er gevrijwaard te worden. In ons beleid gaan we uit van een geïntegreerde aanpak, over meerdere beleidsdomeinen heen. Dit cijferboek past in deze geïntegreerde aanpak en biedt beleidsmakers en anderen objectief cijfermateriaal om aan de slag te gaan.”

Een van de zaken die behandeld worden zijn de bevolkingsprognoses (op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, ADSEI). Die geven een beeld van de voorspelde bevolkingssituatie tot het jaar 2020. De demografische groei in de Vlaamse Rand zal tussen 2011 en 2020 stijgen met 3,4 %, en dus minder uitgesproken zijn dan in het Vlaamse Gewest (+ 4,3 %) en dan in de provincie Vlaams-Brabant (+ 3,7 %).
Binnen de Vlaamse Rand manifesteren zich sterke verschillen en die zijn allemaal in detail opgenomen in het Cijferboek.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondprijs in de Vlaamse Rand nog steeds beduidend hoger ligt dan in de rest van de provincie Vlaams-Brabant of Vlaanderen. De stijging van de prijzen is er evenwel minder uitgesproken in vergelijking met de provincie of Vlaanderen.
Dit onderstreept de noodzaak om blijvend in huisvestingsprogramma’s in de Vlaamse Rand te investeren om de bewoners de mogelijkheid te geven in hun eigen gemeente te blijven wonen. In de aanloop naar de lokale verkiezingen kunnen ook de gemeenten uit de Rand hier conclusies uit trekken en bijvoorbeeld inzetten op een actief woonbeleid.

Over de uitstroom van Brussel naar de Vlaamse Rand, zal in het voorjaar 2012 een diepgaander analyse worden gemaakt, naar aanleiding van de studiedag over de Internationalisering van de Vlaamse Rand, die door het Documentatiecentrum Vlaamse Rand zal georganiseerd worden op 26 april 2012.

Dit cijferboek kwam tot stand dankzij het Documentatiecentrum Vlaamse Rand samengesteld op initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). De partners die samen deel uitmaken van het documentatiecentrum zijn de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en BRIO. De opdracht is snel en efficiënt informatie te verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Naast de virtuele bibliotheek met allerlei wetenschappelijke artikels, worden cijfers bijeengebracht over de 19 gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen.

U kan alles vinden op
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2011-11-16-vlaamse-rand.aspx

“Living in Translation” Tien vragen van expats over taalgebruik in de Vlaamse Rand

DE RAND: – Voor wie hier als buitenstaander voor korte of langere tijd komt wonen, lijkt de Belgische constructie en de bijhorende taalwetgeving soms ingewikkeld en niet altijd logisch. Dat leidt af en toe tot onbegrip en frustratie.
VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck schreef een boekje met tien veelvoorkomende vragen van expats over de taalsituatie in dit land, met een focus op de Vlaamse Rand. Daar is de internationalisering immers sterk voelbaar.

Didier Willaert van de Vrije Universiteit Brussel berekende in 2010 dat in de Vlaamse Rand in 2008 11,5% van de bevolking een buitenlandse nationaliteit had. In de faciliteitengemeenten was dit zelfs 17,1%.
Living in Translation geeft een bondig en duidelijk antwoord op vragen als “Welke taal spreekt men in België?”,”In welke taal kan ik bij de overheid terecht”, “Welke taal spreken de bedrijven en de ziekenhuizen?” enz.. De antwoorden leggen de facto de Belgische staatsstructuur en de taalwetgeving uit, maar dan op maat van een publiek met minimale voorkennis. Het boekje werd vertaald in het Frans, het Engels en het Duits. Cartooniste ilah, ook gekend van de Cordelia cartoons in bekende weekbladen, zorgde voor bijhorende illustraties.
De doelgroep werd actief betrokken bij de realisatie van de brochure. Zo zijn de tien beantwoorde vragen ook daadwerkelijk afkomstig van buitenlanders die in de Vlaamse Rand wonen. Ze werden onder meer gesteld op ‘Speakers’ Corner’ van begin december 2010. Speakers’ Corner is een tweejaarlijkse simultaan vertaalde lezing van vzw ‘de Rand’ voor de internationale gemeenschap in de Vlaamse Rand. Tijdens die laatste editie vatten Michaël Van Droogenbroeck en vzw ‘de Rand’ het plan op om de antwoorden op veelgestelde vragen in een boekje te gieten en ruim te verspreiden binnen de internationale gemeenschap. Onder meer voormalig hoofdredacteur Derek Blyth van The Bulletin, een Engelstalig magazine over België voor de internationale gemeenschap in en rond Brussel, gaf advies tijdens de redactionele fase.

Het boekje wordt volgende week gratis meegezonden naar de ruim 16.000 abonnees van Flanders Today.
Het zal binnenkort ook in de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ te verkrijgen zijn evenals in het Muntpunt in Brussel (Bibliotheek).
De publicatie is in zijn geheel ook te lezen op www.livingintranslation.be. Op die website kunnen nieuwe, pertinente vragen van buitenlanders over taalgebruik in de Vlaamse Rand worden ingezonden. Maandelijks zal een nieuwe vraag worden geselecteerd, beantwoord, vertaald en verzonden naar iedereen die het wenst.

Provincie wil lokale pendelaar uit Brusselse files halen en bereidt nieuwe fietspaden in Sint-Pieters-Leeuw voor

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet prioritair in op fietsverbindingen tussen de Vlaamse Rand en Brussel.
Zo worden scenario’s voor nieuwe fietspaden vanuit Sint-Pieters-Leeuw voorbereid.

(Dubbelklik op bovenstaande kaart om deze in detail te bekijken.
bron Provincie Vlaams-Brabant)

De Vlaamse Rand en de ring rond Brussel worden immers geteisterd door files tijdens de ochtend- en avondspits. Hoofd-, secundair en lokale wegennet zijn dan volledig dichtgeslibd. Alternatieve vervoersmiddelen kunnen dan een oplossing bieden.

De ring en het wegennet rond Brussel worden dagelijks gebruikt door duizenden automobilisten. Met volle wegen en files als gevolg. Van deze totale voertuigenstroom zijn ongeveer 135.000 pendelaars uit de randgemeenten naar Brussel afkomstig“, weet Julien Dekeyser, gedeputeerde voor mobiliteit. “We willen zoveel mogelijk pendelaars uit de auto te halen en hen stimuleren om alternatieve vervoersmogelijkheden te gebruiken. We gaan dan ook maximaal inzetten op kwalitatieve en veilige fietsverbindingen van en naar de belangrijkste tewerkstellingspolen in de rand.”

Drie zones werden bepaald: noordoost, noordwest en de zuidzijde van Brussel. Hierin worden een aantal strategische tewerkstellingspolen als fietsprioriteiten naar voor geschoven: de bedrijvigheid in en rond de luchthaven Zaventem, het universitair ziekenhuis te Jette, het Erasmusziekenhuis te Anderlecht en de VUB-site te Etterbeek.

“Als provincie zijn we niet bij machte om de volledige verkeersproblematiek rond het Brusselse te tackelen. Maar we willen onze verantwoordelijkheid opnemen en onze bevoegdheden maximaal gebruiken om onze steen bij te dragen. Wij hopen van Vlaanderen en Brussel dat zij ons voorbeeld volgen“, aldus gedeputeerde Julien Dekeyser.

Beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014 met projecten die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw

logo_vlaanderen_grijsSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMSE-RAND / VLAANDEREN:- Gisteren werd de beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014 ingediend in het Vlaamse Parlement.
Onderstaand enkele fragmenten uit de tekst die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw.

BELEIDSNOTA VLAAMSE RAND 2009-2014
Door Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Pagina 20:

Op het vlak van cultuur blijf ik samenwerkingsverbanden stimuleren tussen de verschillende cultuuren gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. De zuidwestrand, het gebied gelegen tussen Brussel en Wallonië, verdient bijkomende aandacht. De verfransing in vooral Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Lot, Dworp, Beersel, Halle en zelfs het Pajottenland wordt problematisch en kan de taalpolitieke verhoudingen daar zeer snel doen kantelen. Net deze streek heeft een schrijnende nood aan culturele infrastructuur. Ik zal onderzoeken om in samenwerking met de verschillende gemeenten, een intergemeentelijke culturele vuurtoren te bouwen voor deze regio. Een “Zuidrand” naar analogie met de “Westrand” in Dilbeek. Vlaanderen moet het signaal geven dat het deze vergeten streek onder Brussel wil verankeren in Vlaanderen.

Pagina 21:
Het fietsnetwerk Groene Gordel op basis van knooppuntenbewegwijzering dat sinds 2007 gefaseerd uitgebouwd wordt, werk ik volledig af.

Pagina 22:
De Vlaamse Rand, de gordel van Vlaamse gemeenten rond Brussel, herbergt heel wat waardevol onroerend erfgoed.

Met uitzondering van de recent geherinventariseerde gemeenten Vilvoorde, Asse, Machelen en Grimbergen, is het waardevolle onroerend erfgoed van de Vlaamse Rand nog niet volledig in kaart gebracht. Hierdoor was tot op heden geen coherent beschermingsbeleid mogelijk in deze gemeenten.
Daarom staat de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand prioritair in mijn beleid. Deze herinventarisatie wil ik laten volgen door een gerichte beschermings- en beheerscampagne waardoor het waardevolle erfgoed veilig wordt gesteld. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan er meteen een thematisch pakket rond agrarisch erfgoed aan gekoppeld worden. Ik zal ook aandacht besteden aan een goede communicatie over en ontsluiting van deze campagne. Een mogelijk voorbeeld is de opmaak van een M&L publicatie over de modernistische architectuur in de Vlaamse Rand. Ook ondersteun ik in samenwerking met vzw De Rand individuele projecten die de zorg en het draagvlak voor onroerend erfgoed in de Vlaamse Rand vergroten.

Zie de volledige beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014:
www.briobrussel.be/assets/beleidsdocumenten/vlaamse%20overheid/beleidsnota_vlaamse_rand.pdf

Share

Regeringsverklaring Kris Peeters, één paragraaf over de Vlaamse Rand

VLAANDEREN: – De Minister-president van de Vlaamse Regering, Kris Peeters had het in zijn 9 pagina tellende regeringsverklaring in één paragraaf ook over de Vlaamse Rand.
2009-07-13-vlaamse-regeringsverklaring_kris-peeters

Kris Peeters: “… De Vlaamse regering blijft van oordeel dat een grondige staatshervorming een noodzakelijk instrument is en blijft voor een beleid dat meer op maat is van de deelstaten, m.a.w. aangepast aan hun noden en specifieke beleidsvoorkeuren en met financiële verantwoordelijkheid. Door een staatshervorming kunnen alle overheden krachtiger beleidsinstrumenten verwerven om een antwoord te bieden op de belangrijke economische en budgettaire uitdagingen. Alle overheden hebben m.a.w. een gemeenschappelijk belang bij een institutionele hervorming maar ook een gedeelde verantwoordelijkheid om de problemen aan te pakken.
De regering zet zich dan ook verder in voor het bereiken van een effectieve en efficiënte staatsstructuur, met sterke dynamische deelstaten, die daarvoor bijkomende instrumenten krijgen en tegelijkertijd via samenwerkingsverbanden de handen in mekaar slaan met als referentie de voorstellen die door de vorige Vlaamse regering zijn geformuleerd. De zgn. Octopusnota van de vorige Vlaamse Regering formuleert onze Vlaamse wensen nog altijd op een goede wijze.
Ondertussen maakt de Vlaamse regering maximaal gebruik van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader. Op die manier wil ze een beleid te voeren dat Vlaanderen aansluiting geeft bij de kopgroep in Europa en voor de toekomst van Vlaanderen zorgt.
Wij bouwen daarbij ook verder een sterke, positieve band uit met Brussel, onze hoofdstad, die omwille van zijn Europese en internationale rol een belangrijke troef is. In ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor de noden die er zijn bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, kinderopvang, welzijns- en gezondheidszorg

Het beleid van de Vlaamse Regering in de Vlaamse Rand wordt verder versterkt. We zetten alle bestaande instrumenten daarvoor versterkt in en maken het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand op verschillende manieren meer zichtbaar en herkenbaar. …”