logo_vlaanderen_grijsSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMSE-RAND / VLAANDEREN:- Gisteren werd de beleidsnota Vlaamse Rand 2009-2014 ingediend in het Vlaamse Parlement.
Onderstaand enkele fragmenten uit de tekst die betrekking hebben op Sint-Pieters-Leeuw.

BELEIDSNOTA VLAAMSE RAND 2009-2014
Door Geert Bourgeois
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurzaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Pagina 20:

Op het vlak van cultuur blijf ik samenwerkingsverbanden stimuleren tussen de verschillende cultuuren gemeenschapscentra in de Vlaamse Rand. De zuidwestrand, het gebied gelegen tussen Brussel en Wallonië, verdient bijkomende aandacht. De verfransing in vooral Sint-Pieters-Leeuw, Ruisbroek, Lot, Dworp, Beersel, Halle en zelfs het Pajottenland wordt problematisch en kan de taalpolitieke verhoudingen daar zeer snel doen kantelen. Net deze streek heeft een schrijnende nood aan culturele infrastructuur. Ik zal onderzoeken om in samenwerking met de verschillende gemeenten, een intergemeentelijke culturele vuurtoren te bouwen voor deze regio. Een “Zuidrand” naar analogie met de “Westrand” in Dilbeek. Vlaanderen moet het signaal geven dat het deze vergeten streek onder Brussel wil verankeren in Vlaanderen.

Pagina 21:
Het fietsnetwerk Groene Gordel op basis van knooppuntenbewegwijzering dat sinds 2007 gefaseerd uitgebouwd wordt, werk ik volledig af.

Pagina 22:
De Vlaamse Rand, de gordel van Vlaamse gemeenten rond Brussel, herbergt heel wat waardevol onroerend erfgoed.

Met uitzondering van de recent geherinventariseerde gemeenten Vilvoorde, Asse, Machelen en Grimbergen, is het waardevolle onroerend erfgoed van de Vlaamse Rand nog niet volledig in kaart gebracht. Hierdoor was tot op heden geen coherent beschermingsbeleid mogelijk in deze gemeenten.
Daarom staat de herinventarisatie van de gemeenten in de Vlaamse Rand prioritair in mijn beleid. Deze herinventarisatie wil ik laten volgen door een gerichte beschermings- en beheerscampagne waardoor het waardevolle erfgoed veilig wordt gesteld. Voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan er meteen een thematisch pakket rond agrarisch erfgoed aan gekoppeld worden. Ik zal ook aandacht besteden aan een goede communicatie over en ontsluiting van deze campagne. Een mogelijk voorbeeld is de opmaak van een M&L publicatie over de modernistische architectuur in de Vlaamse Rand. Ook ondersteun ik in samenwerking met vzw De Rand individuele projecten die de zorg en het draagvlak voor onroerend erfgoed in de Vlaamse Rand vergroten.

Zie de volledige beleidsnota Vlaamse-Rand 2009-2014:
www.briobrussel.be/assets/beleidsdocumenten/vlaamse%20overheid/beleidsnota_vlaamse_rand.pdf

Share

%d bloggers liken dit: