DE RAND: – Vandaag stelt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois het eerste “Cijferboek” Vlaamse Rand voor dat vanaf nu beschikbaar is. Dit “Cijferboek” sluit aan bij de opdracht die de Studiedienst van de Vlaamse Regering kreeg: het aanreiken van actuele cijfers die zowel relevant zijn voor het gebiedsgericht beleid van de Vlaamse Regering als voor de lokale beleidsmakers, de verenigingen, de academische wereld en alle andere mogelijk geïnteresseerden.

Het Cijferboek beslaat 217 bladzijden met gegevens over een brede waaier van thema’s zoals bevolkingsevolutie en bevolkingsprognoses, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie van de inwoners, onderwijs, cultuur, welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, toerisme, criminaliteit. Ook cijfers omtrent de bestuurskracht van de gemeenten (schuld, investeringsuitgaven, personenbelasting, opcentiemen) zijn opgenomen. Per gemeente van de Vlaamse Rand worden cijfers weergegeven en vergeleken met het cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest.

Vlaams Minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois : “De Vlaamse overheid wil met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid-op-maat, het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand bevestigen, ondersteunen en versterken. Tevens dient de open ruimte er gevrijwaard te worden. In ons beleid gaan we uit van een geïntegreerde aanpak, over meerdere beleidsdomeinen heen. Dit cijferboek past in deze geïntegreerde aanpak en biedt beleidsmakers en anderen objectief cijfermateriaal om aan de slag te gaan.”

Een van de zaken die behandeld worden zijn de bevolkingsprognoses (op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, ADSEI). Die geven een beeld van de voorspelde bevolkingssituatie tot het jaar 2020. De demografische groei in de Vlaamse Rand zal tussen 2011 en 2020 stijgen met 3,4 %, en dus minder uitgesproken zijn dan in het Vlaamse Gewest (+ 4,3 %) en dan in de provincie Vlaams-Brabant (+ 3,7 %).
Binnen de Vlaamse Rand manifesteren zich sterke verschillen en die zijn allemaal in detail opgenomen in het Cijferboek.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondprijs in de Vlaamse Rand nog steeds beduidend hoger ligt dan in de rest van de provincie Vlaams-Brabant of Vlaanderen. De stijging van de prijzen is er evenwel minder uitgesproken in vergelijking met de provincie of Vlaanderen.
Dit onderstreept de noodzaak om blijvend in huisvestingsprogramma’s in de Vlaamse Rand te investeren om de bewoners de mogelijkheid te geven in hun eigen gemeente te blijven wonen. In de aanloop naar de lokale verkiezingen kunnen ook de gemeenten uit de Rand hier conclusies uit trekken en bijvoorbeeld inzetten op een actief woonbeleid.

Over de uitstroom van Brussel naar de Vlaamse Rand, zal in het voorjaar 2012 een diepgaander analyse worden gemaakt, naar aanleiding van de studiedag over de Internationalisering van de Vlaamse Rand, die door het Documentatiecentrum Vlaamse Rand zal georganiseerd worden op 26 april 2012.

Dit cijferboek kwam tot stand dankzij het Documentatiecentrum Vlaamse Rand samengesteld op initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). De partners die samen deel uitmaken van het documentatiecentrum zijn de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en BRIO. De opdracht is snel en efficiënt informatie te verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Naast de virtuele bibliotheek met allerlei wetenschappelijke artikels, worden cijfers bijeengebracht over de 19 gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen.

U kan alles vinden op
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2011-11-16-vlaamse-rand.aspx

%d bloggers liken dit: