De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen af.

VLAANDEREN: – De Vlaamse regering schaft de opkomstplicht voor de lokale verkiezingen af. Concreet zullen Vlamingen bij de komende gemeenteraards- en provincieverkiezingen in 2024 niet meer verplicht zijn om naar de stembus te gaan.

2018-10-14-verkiezingsborden_8partijen_SPL
De regering heeft daarvoor een voorontwerp van decreet goedgekeurd op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. Daarnaast verdwijnt vanaf 2024 de invloed van de lijststem, wordt de burgemeester op een meer rechtstreekse manier verkozen
De kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste fractie van de coalitie wordt vanaf 2024 automatisch burgemeester. Bovendien heeft de lijsttrekker van de grootste lijst vanaf de volgende verkiezingen veertien dagen lang een exclusief initiatiefrecht om een coalitie te vormen.
De installatie van de nieuwe gemeenteraad gebeurt vanaf 2024 in december in plaats van in januari.

Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

Guy Jonville en David Van Vooren
Guy Jonville en David Van Vooren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

David Van Vooren, politiek secretaris SP.A Leeuw legt uit:
De Vlaamse Regering wil de extra steun voor anderstalige en kansarme leerlingen in de basisscholen afschaffen. Tot nu toe krijgen scholen naast de reguliere werkingsmiddelen ook extra werkingsmiddelen op basis van de sociaaleconomische status van hun leerlingen. Dat betekent dat scholen die meer kinderen hebben van wie de moeder geen diploma heeft, het gezinsinkomen laag ligt, de ouders thuis geen Nederlands spreken of in een kansarme buurt wonen, extra personeel en werkingsmiddelen krijgen om deze kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

SP.A Sint-Pieters-Leeuw vroeg het gemeentebestuur hoeveel extra werkingsmiddelen de Leeuwse scholen via deze regeling krijgen. De gemeentelijke basisscholen ontvingen vorig schooljaar 155.000 euro. Hiervan ging 74.000 euro naar ’t Populiertje (Zuun), 62.000 euro naar De Wegwijzer in Ruisbroek en 19.000 euro naar Den Top (Leeuw-Centrum). Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs en het vrije net kon het gemeentebestuur geen cijfers bezorgen. Op basis van het aantal leerlingen en het leerlingenprofiel raamt SP.A de extra middelen voor deze scholen op 275.000 euro. Voor alle Leeuwse scholen samen gaat het dus om naar schatting 430.000 euro aan extra werkingsmiddelen die op basis van de sociaaleconomische indicatoren worden toegekend.

Een gelijkschakeling van de basistoelage voor alle scholen –een voornemen van de Vlaamse Regering- is onvoldoende om de geplande schrapping van deze middelen te compenseren. Dergelijke gelijkschakeling zal de Leeuwse scholen slechts 240.000 euro extra opleveren, 190.000 euro minder dan wat ze nu ontvangen.

Grootste impact in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun
De impact zal het grootst zijn voor de scholen in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun, die in verhouding meer leerlingen met een zwak sociaaleconomisch profiel hebben.Zo krijgt De Wegwijzer momenteel een extra bedrag van 256 euro per leerling. Bij een gelijkschakeling zal dat slechts 92 euro per leerling zijn. Het gaat dus over een behoorlijke hap uit het budget.

Het afschaffen van dit systeem zal een grote impact hebben op de mogelijkheden inzake omkadering van onze kinderen. In tegenstelling tot wat door sommige regeringspartijen wordt beweerd, dienen de extra werkingsmiddelen immers niet alleen “voor verwarming, kopieën of banken”. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor didactisch materiaal en uitstappen, iets waar deze kinderen zeker nood aan hebben. In zijn antwoord op de vraag van SP.A bevestigde Burgemeester Deconinck dat de extra middelen in onze gemeente gericht worden ingezet.

De voorbije weken uitten diverse scholen, onderwijskoepels en gemeentebesturen kritiek op de geplande afschaffing van de middelen voor gelijke onderwijskansen. SP.A roept het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw op om zich aan te sluiten bij dit protest. SP.A kan zich niet inbeelden dat het gemeentebestuur machteloos zal toekijken terwijl onze scholen tienduizenden euro’s werkingsmiddelen dreigen te verliezen.

UPDATE vrijdag 23 januari:
– Aan de telefoon liet het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) aan Ring-tv weten dat de cijfers van de Sp.a van Leeuw niet juist zijn. Het kabinet heeft het over een strategisch spelletje van de oppositie dat ook in andere gemeenten gespeeld wordt.

– Ook van schepen van onderwijs Gunther Coppens treedt de reactie van het kabinet van Crevits bij en reageert: ” Wat SpA doet is stemmingmakerij zonder de echte inhoud en vooral uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord weer te geven. Als N-VA willen wij vooral gaan voor leeringgebonden kenmerken eerder dan leerlingkenmerken. Leerlingkenmerken houdt momenteel in dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met diploma moeder, studiebeurs, etc terwijl leerlinggebonden kenmerken inhoudt dat we vooral willen rekening houden waarmee het kind zelf baat heeft. Daarmee bedoelen we dat een kind dat dyslexie heeft meer aandacht verdient omwille van zijn of haar dyslexie dan omwille van het feit dat moeder al dan niet een diploma secundair onderwijs heeft. Kinderen kansen bieden daar draait het om en niks anders..

Vlaamse Regering legt aantal mandaten lokale verkiezingen vast

VLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur legde de Vlaamse Regering vandaag het aantal te verkiezen lokale mandatarissen vast voor de verkiezingen van oktober 2012. Door de bevolkingsgroei komen er 114 gemeenteraadsleden en 16 schepenen bij in vlaanderen; door de eerdere decreetaanpassing zullen er 60 provincieraadsleden minder zijn.

Het aantal te verkiezen lokale mandatarissen voor Sint-Pieters-Leeuw:
aantal inwoners op 1 januari 2012: 32.215
aantal raadsleden: 31
maximum aantal schepenen: 7

Eerste Cijferboek Vlaamse Rand ideale basis voor beleid

DE RAND: – Vandaag stelt Vlaams minister van de Vlaamse Rand Geert Bourgeois het eerste “Cijferboek” Vlaamse Rand voor dat vanaf nu beschikbaar is. Dit “Cijferboek” sluit aan bij de opdracht die de Studiedienst van de Vlaamse Regering kreeg: het aanreiken van actuele cijfers die zowel relevant zijn voor het gebiedsgericht beleid van de Vlaamse Regering als voor de lokale beleidsmakers, de verenigingen, de academische wereld en alle andere mogelijk geïnteresseerden.

Het Cijferboek beslaat 217 bladzijden met gegevens over een brede waaier van thema’s zoals bevolkingsevolutie en bevolkingsprognoses, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie van de inwoners, onderwijs, cultuur, welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, toerisme, criminaliteit. Ook cijfers omtrent de bestuurskracht van de gemeenten (schuld, investeringsuitgaven, personenbelasting, opcentiemen) zijn opgenomen. Per gemeente van de Vlaamse Rand worden cijfers weergegeven en vergeleken met het cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest.

Vlaams Minister van Vlaamse Rand Geert Bourgeois : “De Vlaamse overheid wil met een krachtig, gecoördineerd en inclusief beleid-op-maat, het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand bevestigen, ondersteunen en versterken. Tevens dient de open ruimte er gevrijwaard te worden. In ons beleid gaan we uit van een geïntegreerde aanpak, over meerdere beleidsdomeinen heen. Dit cijferboek past in deze geïntegreerde aanpak en biedt beleidsmakers en anderen objectief cijfermateriaal om aan de slag te gaan.”

Een van de zaken die behandeld worden zijn de bevolkingsprognoses (op basis van informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, ADSEI). Die geven een beeld van de voorspelde bevolkingssituatie tot het jaar 2020. De demografische groei in de Vlaamse Rand zal tussen 2011 en 2020 stijgen met 3,4 %, en dus minder uitgesproken zijn dan in het Vlaamse Gewest (+ 4,3 %) en dan in de provincie Vlaams-Brabant (+ 3,7 %).
Binnen de Vlaamse Rand manifesteren zich sterke verschillen en die zijn allemaal in detail opgenomen in het Cijferboek.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde grondprijs in de Vlaamse Rand nog steeds beduidend hoger ligt dan in de rest van de provincie Vlaams-Brabant of Vlaanderen. De stijging van de prijzen is er evenwel minder uitgesproken in vergelijking met de provincie of Vlaanderen.
Dit onderstreept de noodzaak om blijvend in huisvestingsprogramma’s in de Vlaamse Rand te investeren om de bewoners de mogelijkheid te geven in hun eigen gemeente te blijven wonen. In de aanloop naar de lokale verkiezingen kunnen ook de gemeenten uit de Rand hier conclusies uit trekken en bijvoorbeeld inzetten op een actief woonbeleid.

Over de uitstroom van Brussel naar de Vlaamse Rand, zal in het voorjaar 2012 een diepgaander analyse worden gemaakt, naar aanleiding van de studiedag over de Internationalisering van de Vlaamse Rand, die door het Documentatiecentrum Vlaamse Rand zal georganiseerd worden op 26 april 2012.

Dit cijferboek kwam tot stand dankzij het Documentatiecentrum Vlaamse Rand samengesteld op initiatief van de cel Coördinatie Vlaamse Rand van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR). De partners die samen deel uitmaken van het documentatiecentrum zijn de provincie Vlaams-Brabant, vzw ‘de Rand’, de Studiedienst van de Vlaamse Regering en BRIO. De opdracht is snel en efficiënt informatie te verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Naast de virtuele bibliotheek met allerlei wetenschappelijke artikels, worden cijfers bijeengebracht over de 19 gemeenten die samen de Vlaamse Rand vormen.

U kan alles vinden op
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2011-11-16-vlaamse-rand.aspx

Brownfield project Transrec in Sint-Pieters-Leeuw krijgt groen licht van de Vlaamse regering

SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De Vlaamse regering keurde vrijdag vijf nieuwe brownfieldprojecten goed.
Brownfields zijn verlaten, vervallen of onderbenutte bedrijfsterreinen die gesaneerd én ontwikkeld worden .
Bij deze projecten is één project gelegen in Sint-Pieters-Leeuw.
Het project Transrec op het voormalige gipsstort van UCB in Sint-Pieters-Leeuw; dat wordt herontwikkeld tot een gebied voor kmo-bedrijven en winkelruimtes, aansluitend bij de Bergensesteenweg die winkel- en wandelboulevard wordt.


Nadat in mei 2009 een eerste pak brownfieldconvenanten werd goedgekeurd, gaf de Vlaamse regering vrijdag, na langdurige onderhandelingen met de promotoren, haar zegen aan vijf nieuwe projecten. Die convenanten deblokkeren telkens grote werken waarop vaak al jaren gewacht werd. Als die werken snel kunnen beginnen – en dat is in Vlaanderen niet zeker – kan deze regeringsbeslissing ook bijdragen tot het hernemen van de economische activiteit na de crisis.

BroCap & ReGenius zorgen voor de brownfield herontwikkeling van Transrec

Ligging: Bergensesteenweeg 306, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Zone voor KMO & retail
Omvang:5.725m²
Bodem: ernstige vervuiling in grond en grondwater met VOCL en minerale olie
Potentieel: Realisatie van KMO-ontwikkeling in combinatie met beperkt aandeel retail (800 m²)

BroCap is gespecialiseerd in het onderzoeken, verwerven en herontwikkelen van verlaten, verwaarloosde en eventueel verontreinigde sites (de zogenaamde Brownfields). BroCap handelt in eigen naam (via het brownfield investeringsfonds ReGenius), of biedt oplossingen in samenwerking met derde partijen (eigenaars, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen), gebruik makend van financiële en juridische instrumenten, risico management (risico-waardering en -beheersing bij grondoverdracht), procesbeheer en financiering.

Share

Eedaflegging nieuwe Vlaamse Regering 2009-2014

VLAANDEREN: – De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Kris Peeters (CD&V)legde deze voormiddag de eed af in het Vlaams-Parlement.
Voorzitter van het Vlaams-Parlement tijdens de volgende ligeslatuur is Jan Peumans (NV-A).
2009-07-13-vlaamse-regering_
Kris Peeters (CD&V) legt deze middag bij koning Albert de eed af als minister-president.
Na de eedaflegging bij de koning gaat Peeters naar het Martelarenplein voor de eerste ministerraad van de nieuwe regering.
Om 15 uur leggen de opvolgers van de leden van de Vlaamse regering hun eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt de regeringsverklaring van minister-president Peeters.
Het debat en de stemming over de regeringsverklaring vinden plaats op woensdag vanaf 10 uur.
De Vlaamse Regering 2009 start met 9 ministers, waarvan 4 vrouwen.

Kris PEETERS (CD&V)
Minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Buitenlands Beleid, Economie en Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ingrid Lieten (SP.a)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.

Geert Bourgeois (NV-A)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, Toerisme, Inburgering en de Vlaamse Rand.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Philippe Muyters (N-VA)
Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordenking, Onroerend Erfgoed, Werk en Sport.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Pascal Smet (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brusselse aangelegenheden.

Freya Van den Bossche (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees het Ontwerpregeerakkoord Vlaamse Regering – KLIK HIER