Parket Halle-Vilvoorde opende reeds 530 dossiers tegen overtreders coronamaatregelen

2020-04-03-parket_Halle-VilvoordeREGIO: – Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart 2020 heeft het Parket Halle-Vilvoorde reeds 530 dossiers geopend wegens overtreding van de richtlijnen. Overtreders zullen streng vervolgd worden daar de fase van sensibiliseren reeds lang voorbij is.

Niet of onvolledige betaling van een minnelijke schikking (MS) van 250 of 750EUR leidt automatisch tot een dagvaarding voor de corr. rechtbank. Wie in herhaling valt, krijgt geen MS meer en wordt direct gedagvaard. Minderjarige overtreders mogen een gepaste reactie verwachten.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen wordt een apart PV opgesteld dat aanleiding zal geven tot een strengere MS, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op verdere aanhouding.

Open VLD lijst Provincieraadsverkiezingen Halle-Vilvoorde

provincieraadverkiezingen-2018VLAAMS-BRABANT: – De leden van Open VLD Vlaams-Brabant hebben de kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aangeduid.

Persbericht: – Open VLD Halle-Vilvoorde gaat met een lijst sterke kandidaten naar de provincieraads-verkiezingen. Zowel jongeren als kandidaten met ruime ervaring en inzet voor politiek zullen hun schouders zetten onder een programma waarbij de nadruk ligt op meer DOÉN.
Open VLD schuift 5 speerpunten naar voren waarrond de provincie meer moet doén de volgende legislatuur:
1. Meer woningen en bedrijven op minder ruimte (verhogen ruimtelijk rendement)
2. Meer investeren in onze infrastructuur (onze waterlopen, fietspaden, hernieuwbare energie, …)
3. Meer investeren in recreatievoorzieningen én meer promotie van toerisme
4. Meer investeren in veiligheid
5. Met minder regels en zonder verhoging van de provinciebelastingen

Gedeputeerde Walter Zelderloo uit Dilbeek is lijsttrekker. Gewezen Merchtems schepen Ella De Neve, die nu in Meise woont, krijgt de tweede plaats, gevolgd door provincieraadslid Steven Elpers uit Merchtem. De lijst wordt geduwd door de twee liberale boegbeelden van de regio, federaal volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen uit Zemst op plaatst 19 en de Merchtemse minister Maggie De Block op plaats 20.

Meer doen met minder middelen en regels met meer inspraak voor de burger.
2018-08-21-Kathleen-DHerdeKathleen D’Herde (14de plaats): “Ik vind het heel belangrijk dat er zorgzaam met de financiën wordt omgesprongen. Daarbovenop vind ik dat we niet teveel moeten zeggen wat niet mag, maar meer vrijheid moeten laten aan de burgers en hen vooral meegeven wat wel mag. Er moeten zeker geen overbodige regels of verplichtingen gemaakt of opgelegd worden.
En het allerbelangrijkste is dat de burgers meer inspraak moeten krijgen in het beleid, want in feite moeten we een beleid uittekenen in functie van alle burgers, in functie van het algemeen belang.
Aangezien de provincie nog steeds over heel wat zaken inspraak heeft binnen een gemeente, zoals op vlak van ruimtelijk ordening, het investeren in infrastructuur (bv. fietspaden 3-Fonteinenbrug), … is dit een veel mindere ‘ver-van-mijn-bed show’ als vele mensen wel denken.
Daarom wil ik mij inzetten voor de provincie om Sint-Pieters-Leeuw ook in de toekomst mee op de kaart te zetten binnen de provincie Vlaams-Brabant
.”

Open VLD kandidaten Provincieraadsverkiezingen Vlaams-Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde

1 Walter Zelderloo (Dilbeek)
2 Ella De Neve (Meise)
3 Steven eElpers (Merchtem)
4 Johan Claus (Vilvoorde)
5 Irina De Knop (Lennik)
6 Dirk Philips Zaventem)
7 Jimmy Koppen (Affligem)
8 Micheline Vermeulen (Grimbergen)
9 Tine Bigaré (Halle)
10 Eva De Bleeker (Hoeilaart)
11 Roger Heyvaert (Meise)
12 Bob Savenberg (Dilbeek)
13 Paul van den Brande (Wemmel)
14 Kathleen D’Herde (Sint-Pieters-Leeuw)
15 Peter Maertens (Kampenhout)
16 Rika De Schryver (Liedekerke)
17 Elke Malotiaux (Herne)
18 Lieve Wierinck (Zaventem)
19 Luk Van Biesen (Zemst)
20 Maggie De Block (Merchtem)

Afvalintercommunale Intradura kan van start gaan

REGIO: – De nieuwe afvalintercommunale Intradura is een feit. Op donderdag 27 april ondertekenden de 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw officieel de akte voor de oprichting van Intradura. Deze intergemeentelijke samenwerking moet ervoor zorgen dat de huisvuilinzameling en –verwerking efficiënter en goedkoper verloopt. Dit najaar zullen de eerste Intradura-vrachtwagens uitrijden.
2017-04-27-lancering_Intradura
In 2016 besliste afvalintercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: Intradura. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers, zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.

2017-04-27-kaartDonderdag kwamen de 19 deelnemende gemeentes in de gemeentelijke feestzaal van Drogenbos samen om de akte te ondertekenen. Met de officiële oprichting kan Intradura nu eindelijk van start. In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners, eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar zullen dan de eerste Intradura-vrachtwagens operationeel in het straatbeeld verschijnen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “In 2018 focussen we op de concrete invulling van het beleid. Hoe bepalen we de ophaalrondes? In welke milieuzones gaan we werken? En hoe zal Intradura de gemeentes helpen in de verdere afvalreductie en recyclage van afvalstromen? Vanaf 2019 volgt dan de werkelijke uitvoering van het beleid, waarbij de inwoners de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale zelf zullen kunnen zien.”

burgemeesters Halle-Vilvoorde vragen dat civiele bescherming in Liedekerke open blijft

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming hebben de burgemeesters van Halle – Vilvoorde recent vernomen dat de kazerne Liedekerke mogelijks gesloten zou worden ten voordele van de kazerne in Brasschaat. Dit zou volgens de burgemeesters van Halle-Vilvoorde geen goede zaak zijn voor hun inwoners, voor de regio en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen.

Liedekerke werd nochtans – op basis van een objectieve analyse – eerst als meest geschikte én meest kostenefficiënte kazerne gerangschikt :
– de post ligt het meest centraal van Vlaanderen qua aanrijtijden richting alle andere hulpverleningszones van Vlaanderen, zelfs naar Wallonië toe. Zo is bijvoorbeeld ook de afstand naar Henegouwen aanvaardbaar;
– de post is uitgerust met uiterst goede gebouwen. Er werd in Liedekerke tot voor kort enorm geïnvesteerd in een volledig nieuw gebouwde kazerne en de modernisering van alle bijhorende gebouwen en hallen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde begrijpen dan ook niet dat men deze nieuwe en moderne gebouwen verlaat om op een andere plaats opnieuw dezelfde forse investeringen te moeten doen.
De burgemeesters van Halle-Vilvoorde kunnen zich in geen enkel opzicht akkoord verklaren met een sluiting van de kazerne te Liedekerke, en dit gelet op het belang, de rol en de centrale ligging van de kazerne Liedekerke in Vlaanderen en palend aan het Brussels Gewest.

Een sluiting van de post civiele bescherming van Liedekerke zou bovendien een vorm van woordbreuk inhouden ten aanzien van de regio Halle-Vilvoorde. Eerder dit jaar stelde de Minister van Binnenlandse Zaken immers de mogelijke integratie van de civiele bescherming in Liedekerke in het vooruitzicht om de onderfinanciering van de brandweer door de federale overheid gedeeltelijk te compenseren.

Tijdens een recente industriebrand op de grens Vilvoorde-Grimbergen bewees de civiele bescherming van Liedekerke zijn grote belang. Er werd niet alleen aanzienlijke bijstand gegeven aan de brandweerzone, dankzij hun inzet werd een kleine milieuramp vermeden tijdens het dagenlange bluswerk.

2016-06-13-civiele_01Het is daarenboven onredelijk om de kazerne van Liedekerke te delokaliseren naar een gebied helemaal in het noordoosten van Vlaanderen en België. Brasschaat ligt in een zone waar de mogelijke risico’s van chemische aard (de zgn. CBRN-risico’s) – die het voorwendsel zijn van de beoogde herlokalisatie -, al meer dan voldoende opgevangen worden door de lokale brandweerzones en bedrijfsbrandweerkorpsen. Dit is niet het geval in het centrum van het land waar de kazerne Liedekerke vandaag de centrale rol speelt. CBRN-expertise centraliseren in een kazerne in een uithoek boven Antwerpen, zal evenmin goed bestuur blijken in het geval van een calamiteit in Zeebrugge, Oostende, Gent, Kortrijk, … waar evenzeer grote Seveso-bedrijven gesitueerd zijn.

Naast de CBRN-taak zijn er trouwens ook nog twee andere – minstens even belangrijke – taken nl. Heavy Support en Search and Rescue. Deze laatste twee taken zijn geen nieuwe taken, maar taken die de Civiele Bescherming al sinds jaar en dag vervult en met groot succes. Het is jammer om deze expertise weg te trekken uit het centrum van het land.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vroegen de Eerste Minister Charles Michel om een uiterst dringend onderhoud om de plannen te bespreken, maar hebben tot op heden geen antwoord ontvangen op hun verzoek.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, hierin gesteund door andere regio’s, eisen om deze redenen dat veiligheid centraal gewaarborgd blijft door het behoud van de kazerne te Liedekerke. Het feit dat het openhouden van een tweede gespecialiseerde post in Brasschaat een hogere kostzou inhouden, mag geen argument zijn ten koste van de veiligheid van alle inwoners van Halle-Vilvoorde, en bij uitbreiding voor geheel Vlaanderen en Brussel.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt meer middelen voor mobiliteit

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoVLAAMS-BRABANT: – Toekomstforum Halle-Vilvoorde bestudeerde de meerjarenplanning 2016 – 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer en doet enkele concrete voorstellen om de congestieproblematiek in het centrum van het land effectief aan te pakken.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelde tijdens de bespreking van de meerjarenplanning van het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer vast dat er slechts 12% van de Vlaamse investeringen in de weginfrastructuur in Vlaams-Brabant wordt gepland voor de periode 2016-2018. De burgemeesters vinden dit totaal niet in verhouding tot de zwaarte van de mobiliteitsproblematiek, verkeersdrukte en de congestie, in Vlaams-Brabant, en in Halle-Vilvoorde in het bijzonder.

2016-11-18-mobiliteit-verzadigingToekomstforum Halle Vilvoorde vraagt om naast de “technische indicatoren”, zoals die vandaag door AWV worden gehanteerd, ook de congestieproblematiek en de verzadigingsgraad van de hoofdwegen mee te nemen als criterium bij de toewijzing van de prioritaire invulling van de investeringen.

In Vlaams-Brabant ligt ongeveer 22,3% van de autosnelwegen en ringwegen van Vlaanderen. Ook de verzadigingscijfers van het gebruik van deze infrastructuur maken de verkeersnood van onze regio duidelijk zichtbaar. In de top 20 voor de verzadigingsgraad per wegsegment staat de R0 11 maal en bezet ze de eerste 6 plaatsen. Ook in de top 20 van de meest bereden wegsegmenten staat de R0 wel 11 maal vermeld. En de R0 verwerkt deze grote hoeveelheid voertuigen met slechts 3 rijstroken.

Bovendien pleit het Toekomstforum voor de oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ dat onder andere kan gespijsd wordt uit de middelen van het rekeningrijden. 2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01Belangrijk hierbij is dat dit investeringsfonds niet alleen investeringen in weginfrastructuur zal faciliteren. Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelt immers uitdrukkelijk dat een EN – EN aanpak van de mobiliteit nodig is om tot verbetering te komen. Naast gerichte investeringen in weginfrastructuur, zijn evenzeer zeer strategische investeringen nodig in functie van een hoogstaand kwalitatief openbaar vervoer systeem, dat een ruggengraat kan vormen voor een duurzame mobiliteitsafwikkeling.

Vanaf 2017 is de opbrengst van het ‘rekening rijden’ op 100 miljoen geschat door AWV. Andere bronnen spreken zelfs over een bedrag van ruim € 506 mio per jaar. Hiervan moet toch het leeuwendeel in het centrum van Vlaanderen ingezet worden om werk te maken van de urgente verkeerssituatie. Om Halle – Vilvoorde bereikbaar en leefbaar te houden en om de sociaaleconomische troeven maximaal te kunnen benutten, is een doorgedreven aanpak nodig. Heel Vlaanderen zal hierbij baat hebben.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil samen met de Vlaamse overheid en de betrokken administraties constructief meewerken aan de realisatie van een multimodale, integrale aanpak van de mobiliteit in het centrum van het land.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde focust op werk & economie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde lanceerde vanmiddag in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een actieplan 2016 – 2019 met 8 punten. Dit forum heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.

De Vlaamse overheid heeft eind juni 2016 een ESF-project goedgekeurd, wat betekent dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde drie jaren lang personeel kan inzetten en effectief vorm kan geven aan een versterkt streekbeleid dat focust op werk en economie. Burgemeesters en schepenen zijn vanmiddag gestart met de Themawerkgroep Werk & Economie in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden, intercommunale Haviland, provincie én VDAB zaten mee aan tafel.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_02
Lancering actieplan 2016-2019 met als uitdagingen:
– Een ontwikkeling van de luchthaven binnen een brede maatschappelijke langetermijnvisie waar de lokale besturen zich achter kunnen zetten
– Voldoende ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven met optimalisering en reconversie van bestaande bedrijventerreinen als prioriteit
– Kernversterking waarbij plaats is voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens
– Een betere mobiliteit met doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, op het vlak van weg- en fietsinfrastructuur én vooral extra middelen voor de regio in het centrum van het land
– Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente waarin een lokaal bestuur meer inspraak heeft, zelf acties kan ondernemen
– Maatwerk voor anderstaligen en vluchtelingen om hen beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt
– Het invullen van knelpuntvacatures in de logistieke sector en de zorgsector
– Een inhaalbeweging voor de sociale economie (zoals kringloopcentra, fietspunten, woonbeleid, …)

Enkele acties worden onmiddellijk in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een opleiding voor stage-mentoren binnen OCMW’s, bedrijfsbezoeken voor leerlingen in de logistiek, een educatief aanbod binnen het ‘luchthavenhuis’ dat de sociaaleconomische troeven van de luchthaven aan het publiek toont, een taalproject binnen lokale besturen zodat anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren op de werkvloer.

De lokale bestuurders zijn ook vragende partij naar meer betrokkenheid bij het Vlaamse ‘Stand van de Rand’ en bij ontwikkelingsprocessen zoals T.OP Noordrand.

werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015

RESOC_logoHALLE-VILVOORDE: – De nieuwe editie van de RESOC barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische activiteit.

Werkloosheid
– De groep werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag stijgt licht met 1,3 %. in regio Halle-Vilvoorde.
– De daling van de groep schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd (BIT, de vroegere wachttijd), met 12,50% voor Halle-Vilvoorde heeft te maken met een verstrenging van de reglementering.
– Een enorm verschil op regionaal vlak zien we bij de categorie vrij ingeschrevenen. Dit zijn de werkzoekenden die geen recht hebben op een uitkering maar die zich toch als werkzoekende laten inschrijven. Voor regio Halle-Vilvoorde zien we een stijging van 23,6% tegenover een Vlaams gemiddelde van 6,5%.
– Ook de categorie “andere” kent een stijging. De stijging van deze categorie heeft vooral te maken met een stijging van het aantal werkzoekenden met OCMW-steun. Als we deze groep vergelijken met de groep van het totaal aantal werkzoekenden vanaf november 2014 zien we voor de regio een stijging van maar liefst 19%.

Werkgelegenheid
In Halle-Vilvoorde werden 2013 vacatures voor verkopers ontvangen in 2015 door VDAB. Vertegenwoordigers en onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen blijven de andere meest gezochte profielen in deze regio. De groep leidinggevenden die in 2014 in de top 10 stond is uit de lijst verdwenen.
In regio Halle-Vilvoorde blijven de 297 openstaande vacatures voor verkopers op de eerste plaats staan, hoewel dit aantal gedaald is met 34% t.o.v. 2014. Ook zijn de vacatures voor de beroepsgroep gespecialiseerde administratief medewerkers gedaald met 57% t.o.v. 2014. Toch blijft deze groep in de top 3 staan van de meest gevraagde profielen in Halle-Vilvoorde.
2016-02-25-openstaande-vacatures
Economische activiteit
In 2015 werden er in Vlaams-Brabant 608 faillissementen geregistreerd. Dit zijn 24 bedrijven minder dan in 2014.
In regio Halle-Vilvoorde telden we in 2015 318 faillissementen dat zijn 2,58% meer faillissementen dan in dezelfde periode in 2014. De meeste faillissementen in Vlaams-Brabant situeren zich in de horeca (118), bouw (105) en de dienstverlening aan bedrijven (89).

Bij de starters zien we dat het aantal in 2015 in Vlaams-Brabant sterk is gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2014 (7 976 t.o.v. 5 963). Het aantal starters was in 2015 op het hoogste peil sinds 2005.

Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde rolt Litouwse bende op

HALLE-VILVOORDE: – Eind 2014 kwam de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een Litouwse dievenbende op het spoor. Deze bende bleek gespecialiseerd te zijn in het stelen van geïntegreerde navigatiesystemen uit Duitse luxewagens.
Het parket Halle-Vilvoorde werd onmiddellijk in kennis gesteld en die vorderde de onderzoeksrechter te Brussel.
Op 12 mei 2015 kon de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde, in opdracht van de onderzoeksrechter, tijdens verschillende huiszoekingen overgaan tot de arrestatie van 4 Litouwse verdachten. Eerder tijdens het onderzoek kon er al beslag gelegd worden op een belangrijke partij gestolen navigatietoestellen.
2015-05-13-navigatiesystemen
De bende wordt ervan verdacht diefstallen te hebben gepleegd over gans België. Het gaat om een goed georganiseerde bende, die de gestolen navigatiesystemen snel versaste naar Litouwen.

De 4 verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde

Halle-VilvoordeREGIO: – De burgemeesters van de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde hebben het startschot gegeven voor het “Toekomstforum Halle-Vilvoorde”, en dit samen met de Vlaams minister, bevoegd voor de rand, de gedeputeerden van de provincie Vlaams-Brabant en het intergemeentelijk samenwerkingsverband Haviland.

Het Toekomstforum heeft tot doel om doelstellingen van bovengemeentelijk belang te verwezenlijken teneinde de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde te verhogen op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a.; een platform – overleg en coördinatie – te creëren om de uitvoering van het Toekomstplan Halle-Vilvoorde te faciliteren, en dit uitgaand van het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters.

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde wordt geleid door een stuurgroep die, naast adviserende leden, samengesteld is uit 9 burgemeesters. De samenstelling ziet er als volgt uit:
CD&V: Luc Wynant, Marleen Mertens, Michel Doomst, Koen Van Elsen;
N-VA: Luc Deconinck (ondervoorzitter);
Open VLD: Ingrid Holemans (ondervoorzitter, vanaf 2016 burgemeester van Zaventem) en Albert Beerens;
sp.a: Hans Bonte (ondervoorzitter)
2015-02-25-ToekomstforumHalle-Vilvoorde
Verder ook een vertegenwoordiger faciliteitengemeenten: Walter Vansteenkiste; Adviserende leden: Gunther Coppens, Johan Van Win, Dirk Janssens en Jean-Pol Olbrechts en secretaris: Stephan Verwee (directeur Haviland). De voorzitter van dit overlegorgaan is Luc Wynant, burgemeester van Liedekerke.
Centraal in de uitbouw van het Toekomstforum staan de themawerkgroepen die de komende weken worden opgestart, en dit rond de cruciale thema’s die de burgemeesters bepaald hebben zoals: mobiliteit; welzijn en zorg (op maat); werk en toerisme; duurzaamheid; integrale veiligheid; integrale aanpak rond verstedelijking, ruimtelijke ordening, onderwijs (capaciteitsproblemen), huisvestingsproblematiek, concrete samenwerkingsvormen met Brussel, stimuleren van de kennis en het gebruik van de Nederlandse taal ter bevordering van de integratie van alle bevolkingsgroepen en landschapsontwikkeling met behoud van eigen identiteit

Op de eerste bijeenkomst van de stuurgroep op 11 maart 2015 zullen de prioritaire thema’s vastgelegd worden.
Elke themawerkgroep zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de bedrijfswereld, relevante overheidsinstellingen, …., en dit in functie van concrete doelstellingen projecten dan wel dossiers.
Elk van deze themawerkgroepen moet uitmonden in bovengemeentelijke actiepunten die, in de meest ruime zin, tot doel hebben de kwaliteit van de inwoners van Halle-Vilvoorde verhogen.
Haviland speelt hierbij een centrale rol in die zin dat Haviland de coördinerende functie op zich neemt wat betreft de werking van het Toekomstforum Halle-Vilvoorde en de uitvoering van de actieplannen.

Meer informatie :
Bijkomende informatie omtrent het Charter Halle-Vilvoorde en de Verklaring van de Burgemeesters vindt U terug op volgend adres: www.haviland.be/nl/over-haviland/streekcharter/

Inschrijven workshopdag rond energie, koken, verzorging en schulden

biz_budgetinzicht_logoRUISBROEK: – Op zaterdag 13 september 2014 organiseert BIZ (BudgetInZicht) Halle-Vilvoorde zijn tweedeworkshopdag rond het thema schuldhulpverlening en preventie van schulden.

BIZ Halle-Vilvoorde is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de OCMW’s uit het werkingsgebied Halle-Vilvoorde dat werkt rond schuldhulpverlening en preventie van schulden voor jongeren en volwassenen.

Wat?
Een dag boordevol informatie en praktische tips gegoten in 5 workshops.
– Bespaar energie,
– budgetvriendelijk koken,
– voeding en verzorging,
– schulden,
– taalontwikkeling bij jonge kinderen.
– Animatie voor kinderen, springkasteel en schminkstand ter plaatse onder professionele begeleiding.

Zowel in de voor- als in de namiddag worden vier workshops georganiseerd rondenergie, budgetvriendelijk koken, verzorging en schulden. In de voormiddag is er ook een workshop rond het prikkelen van de taalontwikkeling van kinderen.

Infobeurs. Tijdens de broodjeslunch, tussen 11 en 14 uur, kunnen deelnemers en andere geïnteresseerden extra informatie verkrijgen bij de verschillende infostands. Onder andere het CAW, OCMW, Centrum Basiseducatie en Woonwinkel Zennevallei zullen aanwezig zijn.
Wanneer? Zaterdag 13 september 2014 van 10 tot 16.30 uur, infostands van 11 tot 14 uur
Waar?Lokaal dienstencentrum ’t Paviljoentje – Fabriekstraat 1A te Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw)
Deelname is GRATIS, maar inschrijven is nodig! (Niet voor de infostands)
Broodjeslunch inbegrepen.
Hoe inschrijven? Via e-mail naar sociale.dienst@ocmwspl.be of kom langs in het Sociaal Huis, Fabriekstraat 1B, 1601 Ruisbroek, tel. 02 371 03 50.

Streekpacten regio Halle-Vilvoorde gelanceerd

RESOC_logoREGIO: – Meer en betere arbeidskansen voor iedereen: dat moet, zeker in tijden van crisis, de betrachting zijn van elk regionaal economisch beleid. Het was alleszins het uitgangspunt bij de opmaak van het streekpact 2013-2018 voor regio Leuven en regio Halle-Vilvoorde. Het pact omvat een analyse, lange-termijn doelstellingen voor arbeidsmarkt, economische ontwikkeling én flankerend beleid, aangevuld met concrete streekdossiers.

Geen saaie inventaris of een vrijblijvend boodschappenlijst met voor elk wat wils. De provincie, de steden en gemeenten en de sociale partners maakten samen duidelijke keuzen. Samen schreven ze een sociaaleconomisch toekomstplan voor en door de regio met die zaken die voor iedereen belangrijk zijn.
Het streekpact kwam niet uit de lucht vallen. Ter voorbereiding waren er gesprekken met de vakbonden en werkgeversorganisaties, streektafels met lokale besturen en vergaderingen van de nieuw samengestelde RESOC’s.
We leggen nu de tekst voor aan de gemeenteraden, de provincieraad en de raden van bestuur van de betrokken organisaties. Daarna nodigen we de Vlaamse overheid uit voor een dialoog over de streekdossiers. Daartoe stellen we tegen eind 2013 een actieplan op punt met aanduiding van looptijd, promotor, partners en middelen.
Voorbeeldacties arbeidsmarkt: uitbouw van een luchthavenhuis, projecten ter versterking van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de logistiek én de zorgsector, aanpakken van jeugdwerkloosheid met bijzonder aandacht voor allochtonen, taalbeleid, projecten die de brug maken tussen sociale economie en reguliere economie, opzetten van geïntegreerde werkgeversbenadering… Voorbeeldacties economie: flexibel aanbod van bedrijvencentra en kennisinfrastructuur, activeren van onbenutte bedrijfsterreinen, innovatie versterken in speerpuntsectoren, uitwerken van strategisch kader voor productie van duurzame energie, gezamenlijke regiobranding… Voorbeeldacties flankerend beleid: multimodale mobiliteit, inzetten op samenwerking gemeenten & intergemeentelijke verenigingen & provincie, centrumstaderkenning in de Vlaamse Rand,…

Gedeputeerde Karin Jiroflée, voorzitter van RESOC, heeft vanwege de besturen en partners alvast een groot engagement vastgesteld!

inschrijven vrijwilligersacademie: Bewaar en deel je documenten veilig online

archeduc_logoSINT-PIETERS-LEEUW: – Op donderdag 17 januari 2013 organiseert Arch’educ – Volkshogeschool Halle-Vilvoorde een vrijwilligersacademie: Bewaar en deel je documenten veilig online’.

Worstel je vaak met bestanden die te groot zijn om via e-mail door te sturen?
Wist je dat je ook online een backup kan maken van je bestanden?
drop-driveTijdens deze workshop leer je werken met toepassingen als Dropbox en Google Drive. Hiermee kan je erg snel en gemakkelijk bestanden doorsturen, opslaan en bewaren.
We zetten ook een kritische bril op en bekijken zowel de voor- als de nadelen van deze diensten.
i.s.m. Gemeenschapscentrum Coloma en Provincie Vlaams-Brabant.

Donderdag 17 januari 2013 van 19.00 tot 22.00 uur.
Begeleider: Karel Vanrietvelde
Prijs: € 6 – Klik hier om je in te schrijven
Locatie:Cultuurcentrum Coloma, J. Depauwstraat 25 te Sint-Pieters-Leeuw

Nieuwe parket Halle-Vilvoorde komt in Asse

REGIO: – Het nieuwe parket Halle-Vilvoorde komt in Asse.

2012-12-12-toekomstig-parket-asse 2012-12-12-toekomstig-parket-asse-2

Dat is het gevolg van de splitsing van het gerechtelijk arrondissement BHV afgelopen zomer. Daardoor kreeg Halle-Vilvoorde een eigen parket, los van Brussel.

staatssecretaris voor Staatshervorming en Regie der gebouwen Servais Verherstraeten: “Het parket zal een eigen vervolgingsbeleid kunnen uitwerken, aangepast aan de noden van de rand rond Brussel”.
Het nieuwe parket krijgt een thuis in een gerenoveerd gebouw waar vroeger de voormalige rijkswachtkazerne was aan de N9 (Nerviërsstraat) in Asse naast de Federale Politie.

RESOC Barometer februari 2012

VLAAMS-BRABANT: – RESOC Halle-Vilvoorde is verheugd u de eerste RESOC Barometer te kunnen voorstellen. Deze barometer biedt u in een oogopslag een volledig beeld van de sociaaleconomische situatie in de regio.
Werkgelegenheid:

bron: RESOC Vlaams-Brabant

In eerste instantie bekijken we de top 3 ontvangen vacatures in regio Halle-Vilvoorde in 2011.
In Halle-Vilvoorde worden de meeste vacatures ontvangen voor de beroepsgroepen “Verkoper”, “Andere bureaubedienden” (commercieel, uitvoerend en administratief) en “bewaker”.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Bij de top 10 openstaande vacatures in 2011 zien we voor regio Halle-Vilvoorde dezelfde drie beroepsgroepen (“Verkoper”, Andere bureaubedienden” en “Bewaker”) hoog scoren.

Economische activiteit
De grafiek die de maandelijkse evolutie van het aantal faillissementen in regio Halle-Vilvoorde aangeeft, is duidelijk: De twee crisisjaren (april 2008-april 2010) tekenen zich af door een hoger aantal faillissementen.

bron: RESOC Vlaams-Brabant

Deze trends kunnen niet worden geanalyseerd zonder Vlaanderen mee te nemen. Daarom zetten we het aantal faillissementen op jaarbasis af tegen het totaal aantal faillissementen in Vlaanderen.

In regio Halle-Vilvoorde daalt het aandeel faillissementen t.o.v. Vlaanderen constant in de laatste 4 jaar: van 7,44% in 2008 tot 3,81% in 2011.
Mobiliteit: De inkomende en uitgaande werkpendel van Vlaams-Brabant.

In regio Halle-Vilvoorde werkten in 2009 131.435 inwoners buiten deze regiogrenzen. Dit is 54% van het totaal aantal werkenden in deze regio. De grote meerderheid hiervan is werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (87.366 of 66%). 7.257 (6%) van hen pendelde elke dag naar regio Antwerpen. Regio Mechelen (5%), regio Leuven (4%) en Waals-Brabant (4%) vervolledigen de top 5 van meest populaire pendelbestemmingen van inwoners van Resoc Halle-Vilvoorde. Daarnaast wonen 127.601 werkenden in regio Halle-Vilvoorde buiten deze regio. Dit is 60% van het totaal aantal werkenden in de regio. De meesten komen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (20%), regio Leuven (16%), regio Zuid-Oost-Vlaanderen (11%), regio Antwerpen (8%) en regio Mechelen (8%).

Het pendelsaldo (inkomende – uitgaande pendel) bedraagt voor regio Leuven -43.742. Brussel en regio Halle-Vilvoorde zijn belangrijke aantrekkingspolen voor inwoners uit regio Leuven. Het pendelsaldo voor regio Halle-Vilvoorde bedraagt -3.834 maar kent wel een veel grotere dagelijkse instroom (127.601) en uitstroom (131.435) dan regio Leuven.

Deze in- en uitgaande pendel heeft uiteraard zijn repercussies op de mobiliteit in Vlaams-Brabant. Tel er dan nog de dagelijkse inkomende pendel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (377. 303 in 2009) bij, en het is geen wonder dat met dergelijke pendelstromen, de wegen in onze provincie dagelijks dichtslibben.
bron: RESOC Vlaams-Brabant

Burgemeesters Halle-Vilvoorde ontvangen door Minister-President Lambertz

HALLE-VILVOORDE: – Een delegatie van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde werd ontvangen door de heer Karl-Heinz Lambertz, Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap. Tijdens het onderhoud werd het probleem van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde besproken, evenals de nood aan een verdere staatshervorming.
2009-10-09-burgemeesterlambertz

Binnenkort loopt het derde belangenconflict af rond het wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Een laatste belangenconflict kan ingeroepen worden door het parlement van de Duitstalige Gemeenschap, maar de burgemeesters van Halle-Vilvoorde stellen zich hierbij de vraag welke benadeling deze splitsing kan hebben voor de Duitstalige Gemeenschap. Aan de Minister-President deelden ze alvast mee dat ze zo snel mogelijk een oplossing willen voor deze problematiek. De Minister-President gaat de komende dagen met de verschillende betrokkenen nog rond de tafel zitten.

Share

Burgemeesters Halle-Vilvoorde leveren kiesbrieven af aan gouverneur

verkiezingen-stemmen-potloodSINT-PIETERS-LEEUW / VLAAMS-BRABANT: – De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, die vinden dat ze de Europese verkiezingen niet kunnen organiseren, hebben de oproepingsbrieven voor deze verkiezingen aan de gouverneur van Vlaams-Brabant overhandigd. Deze zal de brieven nu in zijn naam versturen.
2009-05-15-Kiesbrieven-1

De burgemeesters, met oa. Lieve Vanlinthout uit Sint-Pieters-Leeuw overhandigden gezamenlijk elk 1 symbolische doos kiesbrieven op het provinciehuis te Leuven. Hiermee wensen ze nogmaals een politiek signaal te geven tegen de niet-splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
2009-05-15-Kiesbrieven-2

17 gemeenten uit Halle-Vilvoorde beslisten geen kieslijsten te kunnen opstellen evenals de oproepingsbrieven te versturen, waarna de gouverneur de taak overnam.

De gemeenten die vrijdag present waren zijn Gooik, Halle, Herne, Lennik, Londerzeel, Meise, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Zemst.
Liedekerke en Overijse waren ook verwacht maar zijn niet komen opdagen.
Asse, Affligem, Beersel en Steenokkerzeel beslisten eerder net als de al vermelde 13 gemeenten geen kieslijsten samen te stellen, maar zullen de kiesbrieven zelf versturen.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen liet begin januari al weten dat hij net als in 2007 geen tuchtsancties zou nemen tegen burgemeesters die de EU-verkiezingen zouden boycotten.

VOKA Halle-Vilvoorde lanceerde memorandum.

Donderdagavond  was de showroom van BMW garage Vandeperre in Sint-Pieters-Leeuw omgebouwd voor de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel (VOKA) Halle-Vilvoorde.

Er werd een memorandum gelanceerd voor de komende verkiezingen van het Vlaamse parlement.

In het memorandum wordt gepleit voor maatregelen om Halle-Vilvoorde in staat te stellen tegen 2020 minimum 50.000 jobs te creëren. Meest opvallend is de vraag voor een erkenning voor Halle-Vilvoorde als centrumstad. Door een erkenning van dit gebied als regionale centrumstad zou het aanspraak kunnen maken op extra geld uit het Stedenfonds om zo de vele uitdagingen in deze regio, zoals de verkeerscongestie, druk op de woonfunctie, aanwezigheid van anderstalige inwoners en de geringe uitbouw van de onderwijs- en welzijnsvoorzieningen, te kunnen aanpakken. In het afbakeningsproces van het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel heeft de overheid volgens VOKA toegegeven dat deze regio geconfronteerd wordt met quasi grootstedelijke problemen.

Wat het wegverkeer betreft is de aanpassing van de Brusselse ring de topprioriteit. De federale overheid moet ook tijdig of versneld het GEN realiseren.
Er moet ook een offensieve taalpolitiek gevoerd worden om anderstaligen uit de regio Nederlands te leren en zo geschikt te maken voor de arbeidsmarkt in Halle-Vilvoorde.