Open VLD lijst Provincieraadsverkiezingen Halle-Vilvoorde

provincieraadverkiezingen-2018VLAAMS-BRABANT: – De leden van Open VLD Vlaams-Brabant hebben de kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 aangeduid.

Persbericht: – Open VLD Halle-Vilvoorde gaat met een lijst sterke kandidaten naar de provincieraads-verkiezingen. Zowel jongeren als kandidaten met ruime ervaring en inzet voor politiek zullen hun schouders zetten onder een programma waarbij de nadruk ligt op meer DOÉN.
Open VLD schuift 5 speerpunten naar voren waarrond de provincie meer moet doén de volgende legislatuur:
1. Meer woningen en bedrijven op minder ruimte (verhogen ruimtelijk rendement)
2. Meer investeren in onze infrastructuur (onze waterlopen, fietspaden, hernieuwbare energie, …)
3. Meer investeren in recreatievoorzieningen én meer promotie van toerisme
4. Meer investeren in veiligheid
5. Met minder regels en zonder verhoging van de provinciebelastingen

Gedeputeerde Walter Zelderloo uit Dilbeek is lijsttrekker. Gewezen Merchtems schepen Ella De Neve, die nu in Meise woont, krijgt de tweede plaats, gevolgd door provincieraadslid Steven Elpers uit Merchtem. De lijst wordt geduwd door de twee liberale boegbeelden van de regio, federaal volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen uit Zemst op plaatst 19 en de Merchtemse minister Maggie De Block op plaats 20.

Meer doen met minder middelen en regels met meer inspraak voor de burger.
2018-08-21-Kathleen-DHerdeKathleen D’Herde (14de plaats): “Ik vind het heel belangrijk dat er zorgzaam met de financiën wordt omgesprongen. Daarbovenop vind ik dat we niet teveel moeten zeggen wat niet mag, maar meer vrijheid moeten laten aan de burgers en hen vooral meegeven wat wel mag. Er moeten zeker geen overbodige regels of verplichtingen gemaakt of opgelegd worden.
En het allerbelangrijkste is dat de burgers meer inspraak moeten krijgen in het beleid, want in feite moeten we een beleid uittekenen in functie van alle burgers, in functie van het algemeen belang.
Aangezien de provincie nog steeds over heel wat zaken inspraak heeft binnen een gemeente, zoals op vlak van ruimtelijk ordening, het investeren in infrastructuur (bv. fietspaden 3-Fonteinenbrug), … is dit een veel mindere ‘ver-van-mijn-bed show’ als vele mensen wel denken.
Daarom wil ik mij inzetten voor de provincie om Sint-Pieters-Leeuw ook in de toekomst mee op de kaart te zetten binnen de provincie Vlaams-Brabant
.”

Open VLD kandidaten Provincieraadsverkiezingen Vlaams-Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde

1 Walter Zelderloo (Dilbeek)
2 Ella De Neve (Meise)
3 Steven eElpers (Merchtem)
4 Johan Claus (Vilvoorde)
5 Irina De Knop (Lennik)
6 Dirk Philips Zaventem)
7 Jimmy Koppen (Affligem)
8 Micheline Vermeulen (Grimbergen)
9 Tine Bigaré (Halle)
10 Eva De Bleeker (Hoeilaart)
11 Roger Heyvaert (Meise)
12 Bob Savenberg (Dilbeek)
13 Paul van den Brande (Wemmel)
14 Kathleen D’Herde (Sint-Pieters-Leeuw)
15 Peter Maertens (Kampenhout)
16 Rika De Schryver (Liedekerke)
17 Elke Malotiaux (Herne)
18 Lieve Wierinck (Zaventem)
19 Luk Van Biesen (Zemst)
20 Maggie De Block (Merchtem)

Afvalintercommunale Intradura kan van start gaan

REGIO: – De nieuwe afvalintercommunale Intradura is een feit. Op donderdag 27 april ondertekenden de 19 deelnemende gemeentes uit de regio Halle-Vilvoorde waaronder Sint-Pieters-Leeuw officieel de akte voor de oprichting van Intradura. Deze intergemeentelijke samenwerking moet ervoor zorgen dat de huisvuilinzameling en –verwerking efficiënter en goedkoper verloopt. Dit najaar zullen de eerste Intradura-vrachtwagens uitrijden.
2017-04-27-lancering_Intradura
In 2016 besliste afvalintercommunale Haviland om een nieuwe ‘intergemeentelijke samenwerking voor duurzaam afvalbeheer’ op te richten: Intradura. Door een slimmere groepering van de ophaalrondes en een gezamenlijk aankoopbeleid van o.m. afvalzakken, compostvaten en ondergrondse containers, zullen de gemeentes besparen op hun afvalfactuur. Andere troef is dat de gemeentes een afval- en recyclagebeleid op lange termijn kunnen uitwerken, want Intradura is als opdrachthoudende intercommunale opgericht voor 18 jaar.

2017-04-27-kaartDonderdag kwamen de 19 deelnemende gemeentes in de gemeentelijke feestzaal van Drogenbos samen om de akte te ondertekenen. Met de officiële oprichting kan Intradura nu eindelijk van start. In de praktijk verandert er voorlopig nog niets voor de inwoners, eerst moeten nog een aantal technische dossiers worden afgewerkt. Dit najaar zullen dan de eerste Intradura-vrachtwagens operationeel in het straatbeeld verschijnen.

Algemeen directeur Stephan Verwee: “In 2018 focussen we op de concrete invulling van het beleid. Hoe bepalen we de ophaalrondes? In welke milieuzones gaan we werken? En hoe zal Intradura de gemeentes helpen in de verdere afvalreductie en recyclage van afvalstromen? Vanaf 2019 volgt dan de werkelijke uitvoering van het beleid, waarbij de inwoners de voordelen van de nieuwe afvalintercommunale zelf zullen kunnen zien.”

burgemeesters Halle-Vilvoorde vragen dat civiele bescherming in Liedekerke open blijft

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoREGIO: – In het kader van de hervorming van de Civiele Bescherming hebben de burgemeesters van Halle – Vilvoorde recent vernomen dat de kazerne Liedekerke mogelijks gesloten zou worden ten voordele van de kazerne in Brasschaat. Dit zou volgens de burgemeesters van Halle-Vilvoorde geen goede zaak zijn voor hun inwoners, voor de regio en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen.

Liedekerke werd nochtans – op basis van een objectieve analyse – eerst als meest geschikte én meest kostenefficiënte kazerne gerangschikt :
– de post ligt het meest centraal van Vlaanderen qua aanrijtijden richting alle andere hulpverleningszones van Vlaanderen, zelfs naar Wallonië toe. Zo is bijvoorbeeld ook de afstand naar Henegouwen aanvaardbaar;
– de post is uitgerust met uiterst goede gebouwen. Er werd in Liedekerke tot voor kort enorm geïnvesteerd in een volledig nieuw gebouwde kazerne en de modernisering van alle bijhorende gebouwen en hallen.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde begrijpen dan ook niet dat men deze nieuwe en moderne gebouwen verlaat om op een andere plaats opnieuw dezelfde forse investeringen te moeten doen.
De burgemeesters van Halle-Vilvoorde kunnen zich in geen enkel opzicht akkoord verklaren met een sluiting van de kazerne te Liedekerke, en dit gelet op het belang, de rol en de centrale ligging van de kazerne Liedekerke in Vlaanderen en palend aan het Brussels Gewest.

Een sluiting van de post civiele bescherming van Liedekerke zou bovendien een vorm van woordbreuk inhouden ten aanzien van de regio Halle-Vilvoorde. Eerder dit jaar stelde de Minister van Binnenlandse Zaken immers de mogelijke integratie van de civiele bescherming in Liedekerke in het vooruitzicht om de onderfinanciering van de brandweer door de federale overheid gedeeltelijk te compenseren.

Tijdens een recente industriebrand op de grens Vilvoorde-Grimbergen bewees de civiele bescherming van Liedekerke zijn grote belang. Er werd niet alleen aanzienlijke bijstand gegeven aan de brandweerzone, dankzij hun inzet werd een kleine milieuramp vermeden tijdens het dagenlange bluswerk.

2016-06-13-civiele_01Het is daarenboven onredelijk om de kazerne van Liedekerke te delokaliseren naar een gebied helemaal in het noordoosten van Vlaanderen en België. Brasschaat ligt in een zone waar de mogelijke risico’s van chemische aard (de zgn. CBRN-risico’s) – die het voorwendsel zijn van de beoogde herlokalisatie -, al meer dan voldoende opgevangen worden door de lokale brandweerzones en bedrijfsbrandweerkorpsen. Dit is niet het geval in het centrum van het land waar de kazerne Liedekerke vandaag de centrale rol speelt. CBRN-expertise centraliseren in een kazerne in een uithoek boven Antwerpen, zal evenmin goed bestuur blijken in het geval van een calamiteit in Zeebrugge, Oostende, Gent, Kortrijk, … waar evenzeer grote Seveso-bedrijven gesitueerd zijn.

Naast de CBRN-taak zijn er trouwens ook nog twee andere – minstens even belangrijke – taken nl. Heavy Support en Search and Rescue. Deze laatste twee taken zijn geen nieuwe taken, maar taken die de Civiele Bescherming al sinds jaar en dag vervult en met groot succes. Het is jammer om deze expertise weg te trekken uit het centrum van het land.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde vroegen de Eerste Minister Charles Michel om een uiterst dringend onderhoud om de plannen te bespreken, maar hebben tot op heden geen antwoord ontvangen op hun verzoek.

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde, hierin gesteund door andere regio’s, eisen om deze redenen dat veiligheid centraal gewaarborgd blijft door het behoud van de kazerne te Liedekerke. Het feit dat het openhouden van een tweede gespecialiseerde post in Brasschaat een hogere kostzou inhouden, mag geen argument zijn ten koste van de veiligheid van alle inwoners van Halle-Vilvoorde, en bij uitbreiding voor geheel Vlaanderen en Brussel.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde vraagt meer middelen voor mobiliteit

toekomstforum_Halle-Vilvoorde_logoVLAAMS-BRABANT: – Toekomstforum Halle-Vilvoorde bestudeerde de meerjarenplanning 2016 – 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer en doet enkele concrete voorstellen om de congestieproblematiek in het centrum van het land effectief aan te pakken.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelde tijdens de bespreking van de meerjarenplanning van het Vlaamse Agentschap Wegen & Verkeer vast dat er slechts 12% van de Vlaamse investeringen in de weginfrastructuur in Vlaams-Brabant wordt gepland voor de periode 2016-2018. De burgemeesters vinden dit totaal niet in verhouding tot de zwaarte van de mobiliteitsproblematiek, verkeersdrukte en de congestie, in Vlaams-Brabant, en in Halle-Vilvoorde in het bijzonder.

2016-11-18-mobiliteit-verzadigingToekomstforum Halle Vilvoorde vraagt om naast de “technische indicatoren”, zoals die vandaag door AWV worden gehanteerd, ook de congestieproblematiek en de verzadigingsgraad van de hoofdwegen mee te nemen als criterium bij de toewijzing van de prioritaire invulling van de investeringen.

In Vlaams-Brabant ligt ongeveer 22,3% van de autosnelwegen en ringwegen van Vlaanderen. Ook de verzadigingscijfers van het gebruik van deze infrastructuur maken de verkeersnood van onze regio duidelijk zichtbaar. In de top 20 voor de verzadigingsgraad per wegsegment staat de R0 11 maal en bezet ze de eerste 6 plaatsen. Ook in de top 20 van de meest bereden wegsegmenten staat de R0 wel 11 maal vermeld. En de R0 verwerkt deze grote hoeveelheid voertuigen met slechts 3 rijstroken.

Bovendien pleit het Toekomstforum voor de oprichting van een bijzonder investeringsfonds voor ‘Halle-Vilvoorde in beweging’ dat onder andere kan gespijsd wordt uit de middelen van het rekeningrijden. 2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01Belangrijk hierbij is dat dit investeringsfonds niet alleen investeringen in weginfrastructuur zal faciliteren. Toekomstforum Halle-Vilvoorde stelt immers uitdrukkelijk dat een EN – EN aanpak van de mobiliteit nodig is om tot verbetering te komen. Naast gerichte investeringen in weginfrastructuur, zijn evenzeer zeer strategische investeringen nodig in functie van een hoogstaand kwalitatief openbaar vervoer systeem, dat een ruggengraat kan vormen voor een duurzame mobiliteitsafwikkeling.

Vanaf 2017 is de opbrengst van het ‘rekening rijden’ op 100 miljoen geschat door AWV. Andere bronnen spreken zelfs over een bedrag van ruim € 506 mio per jaar. Hiervan moet toch het leeuwendeel in het centrum van Vlaanderen ingezet worden om werk te maken van de urgente verkeerssituatie. Om Halle – Vilvoorde bereikbaar en leefbaar te houden en om de sociaaleconomische troeven maximaal te kunnen benutten, is een doorgedreven aanpak nodig. Heel Vlaanderen zal hierbij baat hebben.
Toekomstforum Halle-Vilvoorde wil samen met de Vlaamse overheid en de betrokken administraties constructief meewerken aan de realisatie van een multimodale, integrale aanpak van de mobiliteit in het centrum van het land.

Toekomstforum Halle-Vilvoorde focust op werk & economie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde lanceerde vanmiddag in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw een actieplan 2016 – 2019 met 8 punten. Dit forum heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_01
Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde heeft tot doel om op bovengemeentelijk niveau de kwaliteit van het leven voor de meer dan 600.000 inwoners van Halle-Vilvoorde op het vlak van werken, studeren, mobiliteit, cultuur, taal, e.a. te verbeteren.

De Vlaamse overheid heeft eind juni 2016 een ESF-project goedgekeurd, wat betekent dat het Toekomstforum Halle-Vilvoorde drie jaren lang personeel kan inzetten en effectief vorm kan geven aan een versterkt streekbeleid dat focust op werk en economie. Burgemeesters en schepenen zijn vanmiddag gestart met de Themawerkgroep Werk & Economie in het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw. Ook werkgeversorganisaties en vakbonden, intercommunale Haviland, provincie én VDAB zaten mee aan tafel.
2016-09-28-toekomstforum_halle-vilvoorde_02
Lancering actieplan 2016-2019 met als uitdagingen:
– Een ontwikkeling van de luchthaven binnen een brede maatschappelijke langetermijnvisie waar de lokale besturen zich achter kunnen zetten
– Voldoende ruimte, infrastructuur en aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven met optimalisering en reconversie van bestaande bedrijventerreinen als prioriteit
– Kernversterking waarbij plaats is voor zowel kleinschalige als grootschalige detailhandel of zowel zelfstandige ondernemers als internationale winkelketens
– Een betere mobiliteit met doordachte maatregelen op vlak van openbaar vervoer, op het vlak van weg- en fietsinfrastructuur én vooral extra middelen voor de regio in het centrum van het land
– Een werkgelegenheidsbeleid op maat van elke gemeente waarin een lokaal bestuur meer inspraak heeft, zelf acties kan ondernemen
– Maatwerk voor anderstaligen en vluchtelingen om hen beter toe te leiden naar de arbeidsmarkt
– Het invullen van knelpuntvacatures in de logistieke sector en de zorgsector
– Een inhaalbeweging voor de sociale economie (zoals kringloopcentra, fietspunten, woonbeleid, …)

Enkele acties worden onmiddellijk in de praktijk gebracht. Bijvoorbeeld een opleiding voor stage-mentoren binnen OCMW’s, bedrijfsbezoeken voor leerlingen in de logistiek, een educatief aanbod binnen het ‘luchthavenhuis’ dat de sociaaleconomische troeven van de luchthaven aan het publiek toont, een taalproject binnen lokale besturen zodat anderstaligen kansen krijgen om Nederlands te leren op de werkvloer.

De lokale bestuurders zijn ook vragende partij naar meer betrokkenheid bij het Vlaamse ‘Stand van de Rand’ en bij ontwikkelingsprocessen zoals T.OP Noordrand.

werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015

RESOC_logoHALLE-VILVOORDE: – De nieuwe editie van de RESOC barometer geeft een overzicht van de werkloosheidscijfers en vacaturecijfers in 2015, aangevuld met enkele indicatoren met betrekking tot de economische activiteit.

Werkloosheid
– De groep werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag stijgt licht met 1,3 %. in regio Halle-Vilvoorde.
– De daling van de groep schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd (BIT, de vroegere wachttijd), met 12,50% voor Halle-Vilvoorde heeft te maken met een verstrenging van de reglementering.
– Een enorm verschil op regionaal vlak zien we bij de categorie vrij ingeschrevenen. Dit zijn de werkzoekenden die geen recht hebben op een uitkering maar die zich toch als werkzoekende laten inschrijven. Voor regio Halle-Vilvoorde zien we een stijging van 23,6% tegenover een Vlaams gemiddelde van 6,5%.
– Ook de categorie “andere” kent een stijging. De stijging van deze categorie heeft vooral te maken met een stijging van het aantal werkzoekenden met OCMW-steun. Als we deze groep vergelijken met de groep van het totaal aantal werkzoekenden vanaf november 2014 zien we voor de regio een stijging van maar liefst 19%.

Werkgelegenheid
In Halle-Vilvoorde werden 2013 vacatures voor verkopers ontvangen in 2015 door VDAB. Vertegenwoordigers en onderwijzend en leidinggevend personeel in scholen blijven de andere meest gezochte profielen in deze regio. De groep leidinggevenden die in 2014 in de top 10 stond is uit de lijst verdwenen.
In regio Halle-Vilvoorde blijven de 297 openstaande vacatures voor verkopers op de eerste plaats staan, hoewel dit aantal gedaald is met 34% t.o.v. 2014. Ook zijn de vacatures voor de beroepsgroep gespecialiseerde administratief medewerkers gedaald met 57% t.o.v. 2014. Toch blijft deze groep in de top 3 staan van de meest gevraagde profielen in Halle-Vilvoorde.
2016-02-25-openstaande-vacatures
Economische activiteit
In 2015 werden er in Vlaams-Brabant 608 faillissementen geregistreerd. Dit zijn 24 bedrijven minder dan in 2014.
In regio Halle-Vilvoorde telden we in 2015 318 faillissementen dat zijn 2,58% meer faillissementen dan in dezelfde periode in 2014. De meeste faillissementen in Vlaams-Brabant situeren zich in de horeca (118), bouw (105) en de dienstverlening aan bedrijven (89).

Bij de starters zien we dat het aantal in 2015 in Vlaams-Brabant sterk is gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2014 (7 976 t.o.v. 5 963). Het aantal starters was in 2015 op het hoogste peil sinds 2005.

Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde rolt Litouwse bende op

HALLE-VILVOORDE: – Eind 2014 kwam de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde een Litouwse dievenbende op het spoor. Deze bende bleek gespecialiseerd te zijn in het stelen van geïntegreerde navigatiesystemen uit Duitse luxewagens.
Het parket Halle-Vilvoorde werd onmiddellijk in kennis gesteld en die vorderde de onderzoeksrechter te Brussel.
Op 12 mei 2015 kon de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde, in opdracht van de onderzoeksrechter, tijdens verschillende huiszoekingen overgaan tot de arrestatie van 4 Litouwse verdachten. Eerder tijdens het onderzoek kon er al beslag gelegd worden op een belangrijke partij gestolen navigatietoestellen.
2015-05-13-navigatiesystemen
De bende wordt ervan verdacht diefstallen te hebben gepleegd over gans België. Het gaat om een goed georganiseerde bende, die de gestolen navigatiesystemen snel versaste naar Litouwen.

De 4 verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden.