Beloofde trajectcontroles Pedestraat en Rooselaerstraat komen sneller dan verwacht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Eerder werd reeds aangekondigd dat het globale plan, opgemaakt voor het hele grondgebied, nog twee ANPR snelheidscontroles voorzag. De gemeenteraad van 29 september 2022 keurde beide trajecten (50 km/uur) goed, waardoor deze tegen uiterlijk 30 juni 2023 actief zullen zijn. Dat is 6 maanden vroeger dan eerder beloofd.

De bestaande trajectcontroles tonen ons dat de snelheid effectief verlaagt, wat de veiligheid ten goede komt. Recente snelheidsmetingen en ongevallencijfers tonen aan dat het terecht is om beide trajecten te voorzien van ANPR-trajectcontroles.

De tellussen die op de noord-zuid as geplaatst werden telden het aantal voertuigen, de snelheid en het soort voertuigen.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit : “Zo werken we verder aan minder ongevallen, meer veiligheid en leefbaarheid. We streven naar 0% snelheidsovertredingen. Het is dé reden waarom we onze trajectcontroles heel duidelijk aangeven, ook al is dat wettelijk niet verplicht.

Bart Keymolen, eerste schepen : “Men merkt het als bestuurder niet, maar hardrijders veroorzaken meer lawaai en trillingen waardoor de rust aanzienlijk wordt verstoord. De relatie tussen snelheid en trillingen/lawaai is immers ook exponentieel. Een lagere snelheid verbetert dus effectief ook de leefbaarheid van omwonenden en voorbijgangers. Verder zullen we, los van de trajectcontroles, ook de bovenbouw van de Pedestraat vernieuwen.

Jan Desmeth, burgemeester : “Ook deze ANPR camera’s zullen gebruikt worden in de strijd tegen kleine en grote criminaliteit door onze interventie-, scorpio- en recherchediensten van onze politiezone. Onze politiezone boekt mooie resultaten als het gaat over de ophelderingsgraad van criminele feiten. In de eerste plaats is dit het werk van gemotiveerde inspecteurs, maar moderne middelen maken hun werk efficiënter en doeltreffender.”

Meer verkeer door Rooselaerstraat sinds zone 30 aan de Rink.
De vraag naar een trajectcontrole op de Rooselaerstraat kwam ook van de buurtbewoners na het invoeren van de zone 30 aan de Rink.  Zij vreesden hierdoor meer en sneller verkeer door hun straat.
Uit cijfers van een ‘telraam’ (indicatief) op de Rooselaerstraat blijkt dat van 1-28 september 2022 er dit jaar +28.254  of +24,4% meer wagens reden door de straat dan dezelfde periode vorig jaar en dat 20,98% van die wagens er meer dan 50km/uur reden volgens het telraam.

Trajectcontrole zone 30 centrum Leeuw start op 1 juni 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf morgen, woensdag 1 juni 2022, wordt de trajectcontrole doorheen het centrum aan de Rink geactiveerd.  Op heel dit parcours geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u.
De controles gebeuren op de Depauwstraat, de Pastorijstraat en de Vanhouchestraat.

Lokaal bestuur Sint-Pieters-Leeuw: “Er wordt ingezet op handhaving, maar het doel is vooral op een positieve manier verantwoord rijgedrag stimuleren. Het uitgangspunt is het creëren van een veilige en leefbare gemeente met aandacht voor aangename buurten en comfortabele verbindingen voor trage weggebruikers. Hiermee trachten we niet alleen de verkeersveiligheid te vergroten, maar ook meer mensen op de fiets te krijgen.
Om te vermijden dat autobestuurders de alternatieve route langs de R. Balléstraat – J. Sermonstraat – H. Vanhouchestraat zouden nemen , wordt ook dit traject gecontroleerd via trajectcontrole. Op deze alternatieve route liggen immers twee scholen en een woonzorgcentrum.
In de loop van 2023 komt er een extra trajectcontrole op de alternatieve route via de Rooselaerstraat (50 km/u) als onderdeel van de Noord-Zuid-as.

De ANPR-camera’s kunnen bovendien ook worden ingezet voor politionele doeleinden zoals recherche en interventie en zijn nuttige en efficiënte hulpmiddelen in het bestrijden van kleine een grote criminaliteit. Sinds het plaatsen van ANPR-camera’s op ons grondgebied spelen ze een rol in 25 % van de opgehelderde feiten.

Trajectcontroles via TaaS; In Sint-Pieters-Leeuw volledig conform.
De trajectcontroles via TaaS worden op een identiek dezelfde manier georganiseerd als de trajectcontroles op gemeentewegen via de opdrachtencentrale van de federale politie. De privépartner heeft in beide gevallen geen enkele toegang tot persoonsgegevens of gegevens van de overtreding. Het systeem wordt gekeurd door een onafhankelijk keuringsorganisme, waarna enkel inspecteurs van de politie de vaststellingen doen en enkel onafhankelijke sanctionerende ambtenaren (tewerkgesteld bij Haviland) overgaan tot het sanctioneren.

Sinds 1 februari 2021 hebben gemeentebesturen de mogelijkheid om GAS-boetes op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen in zones waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km/uur, de zogenaamde GAS 5. Sint-Pieters-Leeuw doet hierbij beroep op een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar (Haviland) die de verwerking van de boete afhandelt.
Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/mobiliteit-verkeer/snelheidsplan

trajectcontroles 50 km/u treden op maandag 28 maart 2022 in werking

SINT-PIETERS-LEEUW: – Om de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente te verhogen, voert het gemeentebestuur het aantal snelheidstrajectcontroles op van 3 naar 11 en kwamen er recent 16 extra ANPR-locaties bij.
De eerste 5 extra trajectcontroles (50 km/u) zullen vanaf maandag 28 maart 2022 in werking treden.

Onze gemeente kende al drie trajectcontroles aan de Bergensesteenweg, de Lenniksebaan en de Postweg.
Volgende trajecten worden aan het lijstje toegevoegd:
• Brusselbaan tussen de Leeuwerikstraat en het Koning Albertplein – 50 km/uur
• Georges Wittouckstraat tussen C. Leunenstraat en Bergensesteenweg – 50km/uur
• Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat vanaf de parking voetbal tot aan Kerkplein- 50 km/uur
• Brabantsebaan:
– tussen Mechelsgat en Hoogstraat – 50km/uur
– tussen de Baasbergstraat en de Postweg – 50 km/uur

van 3 naar 11 snelheids-traject-controles in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Echte resultaten boeken op vlak van veiligheid en leefbaarheid op het terrein: dat is wat het gemeentebestuur wil bereiken door van 3 naar 11 snelheids-traject-controles te gaan. Dit betekent automatisch 16 extra ANPR-locaties die voor politionele doeleinden zoals recherche en interventie nuttige en efficiënte hulpmiddelen zijn in het bestrijden van kleine en grote criminaliteit.

De volgende 8 trajecten worden uitgevoerd:
1. Brusselbaan;
a. tussen Vagevuurstraat en Leeuwerikstraat – 70 km/uur
b. tussen Leeuwerikstraat en Koning Albertplein – 50 km/uur
2. Pepingensesteenweg tussen Brabantsebaan en Frans Pickéstraat – 70 km/uur
3. Georges Wittouckstraat tussen C. Leunensstraat en Bergensesteenweg – 50 km/uur
4. Brabantsebaan
a. tussen Mechelsgat en Hoogstraat -50 km/uur
b. tussen Baasbergstraat en Postweg – 50 km/uur
5. Fabriekstraat – Karel Gilsonstraat van parking voetbal tot Kerkplein – 50 km/uur
6. Pastorijstraat – Joseph Depauwstraat – H. Vanhouchestraat – 30 km/uur

Jan Desmeth, burgemeester: “Ervaring met de eerste 3 trajecten leert ons dat het aantal snelheidsovertredingen daalt van 5 tot 8 % overtredingen bij bemande controles naar 0,1 tot 0,2 % overtredingen bij ANPR-trajectcontroles. Deze maatregel verbetert dus de veiligheid en leefbaarheid. De ANPR-camera’s worden ook veelvuldig gebruikt door onze politiediensten in de strijd tegen kleine en grote criminaliteit, voornamelijk door de recherche- en de interventiediensten.

De keuze van de locaties waar de snelheidstrajecten komen, gebeurde op basis van ongevallencijfers, snelheidsmetingen en de analyse van de weginfrastructuur.

Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Van alle trajecten stak de Georges Wittouckstraat in Zuun er jammer genoeg bovenuit. We tekenden er 32 kleine en grote ongevallen op over een periode van 3 jaar. Dat is de helft meer dan het tweede traject in de rij. Uiteraard zijn er nog andere trajecten waar dit nuttig had kunnen zijn, maar deze 8 trajecten staken er bovenuit. We rekenen erop dat autobestuurders overal in de gemeente hun snelheid binnen de perken houden. Andere voorbeelden in Vlaanderen leren ons dat bij voldoende trajectcontroles, autobestuurders ook op andere plaatsen hun snelheid beter aanpassen.”

Bart Keymolen, eerste schepen: “In het bestuursakkoord 2019-2024 hebben we opgenomen om van 3 naar 8 trajecten te gaan. Het feit dat we onmiddellijk naar 11 trajecten gaan, geeft aan dat het gemeentebestuur de veiligheid en leefbaarheid van onze gemeentelijke hoofdwegen heel ernstig neemt. We weten dat we hier een voortrekkersrol opnemen, maar we geloven dat deze uitbreiding een zichtbare impact zal hebben op onze wegen.”

Mark Crispel, Korpschef: “De investeringen in extra ogen en oren op het terrein via deze 16 ANPR-locaties, zijn een tastbare hulp voor onze politiediensten. We realiseren zo ook twee vliegen in één klap. De veiligheid op de gemeentelijke hoofdwegen gaat erop vooruit, én de ANPR-camera’s worden frequent ingezet door onze diensten om criminaliteit te bestrijden.”

Tijdens de maand februari reden 1633 bestuurders te snel binnen de Leeuwse trajectcontroles

2018-05-10-ANPR-camera_trajectcontrole_Bergensesteenweg_SPL_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds 1 februari 2020 zijn er 3 trajectcontroles (ANPR) actief in Sint-Pieters-Leeuw.
Gedurende deze maand (29 dagen) reden 463 484 passanten één van de trajectcontroles voorbij en werden 1 633 overtredingen vastgesteld.

• Bergensesteenweg (N6) – Beide richtingen: 1.248 (99,26 % hield zich aan de maximum snelheid van 50 km/uur)
• Lenniksebaan – Beide richtingen: 119 (99,89 % hield zich aan de maximum snelheid van 70 km/uur)
• Postweg – Beide richtingen: 266 (99,85 % hield zich aan de maximum snelheid van 70 km/uur)

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit : “Blijkbaar missen deze trajectcontroles hun positieve impact op het terrein niet, want meer dan de verhoopte 98,5% houdt zich aan de maximum snelheid sinds de trajectcontroles effectief werken. Voor het effect, de impact en de veiligheid op het terrein doen we het.”

Eerder gaf het gemeentebestuur al te kennen dat zij van plan zijn om in deze bestuursperiode van 3 naar 8 trajectcontroles te gaan.

Start automatische verwerking van de trajectcontroles

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf 1 februari 2020 start de automatische verwerking van de trajectcontroles en worden de processen-verbaal voortaan in Gent opgesteld.


In 2015 plaatste de gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan enkele invalswegen haar eerste ANPR-camera’s. Deze intelligente camera’s, die automatisch nummerplaten herkennen en signaleren, worden o.a. gebruikt voor politioneel werk (recherche, interventie …). Sinds 2018 worden ze in Ruisbroek eveneens gebruikt voor de controle op zwaar doorgaand verkeer. Om ook snelheids-trajectcontroles te kunnen uitvoeren, werden er in 2017 nog enkele ANPR-camera’s bijgeplaatst. Het Vlaams gewest plaatste er op de Bergensesteenweg (Zuun) en op de Lenniksebaan (gewestgrens-Juwet). De gemeente plaatste er op de Postweg (gewestgrens-Sint-Anna straat). Intussen werken deze trajectcontroles reeds enige tijd. Tot op heden, wegens problemen met de oplevering en de homologatie, helaas nog zonder automatische verwerking van de pv’s, maar hier komt nu snel verandering in.

Vanaf 1 februari 2020 zullen alle overtredingen automatisch vastgesteld worden in het gewestelijke verwerkingscentrum (GVC) van Oost-Vlaanderen, gevestigd in Gent.

2019-12-23-korpschef-Marc-Crispel_burgemeester-Luc-DeconinckMark Crispel, korpschef van de politiezone Zennevallei: “Het GVC is een afdeling van de federale wegpolitie (WPR) waar de lokale politie beroep kan op doen voor het verwerken van de overtredingen die door automatisch werkende toestellen (camera’s) worden vastgesteld. De vaststellingen van de snelheidsovertredingen worden digitaal overgemaakt aan het GVC. Zij zorgen dan voor de verwerking, het opstellen van de pv’s en het opvolgen van de dossiers. Voor het beheer van de camera’s blijf de lokale politie verantwoordelijk.”

Luc Deconinck, burgemeester: “De trajectcontroles en de verdere automatische afwikkeling van de eventuele pv’s zorgen ervoor dat de bemande controles op andere plaatsen – die nu minder aan bod komen – kunnen worden ingezet. Zo kunnen we effectief werk maken van veiliger verkeer in onze gemeente.”

Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Er zijn 3 onderdelen in het handhavingsbeleid rond snelheid. In Sint-Pieters-Leeuw passen we ze alle drie toe. De eerste is de sensibilisering met de borden, waar je snelheid op verschijnt samen met een korte boodschap. Deze borden verplaatsen we bewust regelmatig van locatie. Een tweede luik zijn de bemande snelheidscontroles van onze politiediensten. Een derde, en zeer efficiënte manier, zijn de trajectcontroles met ANPR camera’s. Het voordeel ervan is dat ze 24/7 operationeel zijn en dat bestuurders perfect vooraf weten waar ze staan, zodat ze de maximale snelheid respecteren over een langer traject. Ze hebben de grootste impact op het terrein. Onze diensten zijn op dit moment bezig om op basis van objectieve criteria te bepalen waar we de volgende 5 trajectcontroles zullen plaatsen tegen 2022.”


Het gemeentebestuur hoopt op 0 euro aan boetes, want dit zou betekenen dat iedereen zich aan de maximum snelheid houdt. Het is ook de reden waarom we de eerste maanden extra oranje informatieborden hebben aangebracht. 0 euro zou de ultieme bevestiging zijn dat de doelstelling op het terrein voor 100 % bereikt werd.

Na Sint-Pieters-Leeuw plaatst Politiezone Zennevallei nu ook ANPR camera’s in Beersel en Halle

2018-05-10-ANPR-camera_trajectcontrole_Bergensesteenweg_SPL_02ZENNEVALLEI: – Politiezone Zennevallei plaatst tegen begin december ANPR camera’s in Beersel en Halle.

U heeft het misschien al gemerkt, her en der rijzen er palen uit de grond voor ANPR camera’s op verschillende strategische plaatsen zowel in Halle als in Beersel. De volledige ingebruikname is evenwel voorzien vanaf eind november – begin december 2018.
In Sint-Pieters-Leeuw zijn deze al langer in gebruik.

Strategische plaatsen
Een overzicht van de verschillende nieuwe plaatsen die voorzien worden van ANPR:
Beersel: ter hoogte van de op- en afrittencomplex Beersel – Lot (Beerselsestraat en Lotsestraat), op- en afrittencomplex Huizingen (Steenweg naar Alsemberg en Henri Torleylaan), het kruispunt in Alsemberg ter hoogte van het kruispunt met de keten Vastiau-Godeau en ter hoogte van het kruispunt van de winkel Delhaize Beersel.

Halle: op de Nijvelsesteenweg ter hoogte van ‘ZEB’, de Nijvelsesteenweg ter hoogte van het Hallerbos, de Welkomstlaan, de Bergensesteenweg ter hoogte van op- en afrittencomplex Lembeek, de Edingsesteenweg ter hoogte van de Colruyt-winkelketen, de Edingensesteenweg ter hoogte van Hondzochtstraat en opnieuw ter hoogte van de oprit naar de E19 en als laatste de Halleweg ter hoogte van het huisnummer 306.

Een stap vooruit
Politiezone Zennevallei: “De technologie is zeker een meerwaarde voor het politiewerk en de bestrijding van criminaliteit. Het laat toe capaciteit efficiënter in te zetten. Het zijn als het ware extra ogen voor de politie. De politiezone Zennevallei wil dan ook deze methodiek verder implementeren en verankeren in de reguliere werking van de zone.

ANPR-camera’s
ANPR staat voor automatische nummerplaat herkenning. Concreet maakt dit systeem beelden van voorbijrijdende wagens en leest deze telkens de nummerplaten in. De gegevens worden opgeslagen en op basis van de verkregen informatie wordt er verder gezocht in bestaande databanken. Zo worden enerzijds hits geregenereerd van verdachte voertuigen, bijvoorbeeld een gestolen wagen of nummerplaat. Anderzijds kan er ook reactief worden gewerkt in kader van een lopend onderzoek.

Diefstal opgehelderd na ANPR-hit

2018-05-10-ANPR-camera_trajectcontrole_Bergensesteenweg_SPL_02SINT-PIETERS-LEEUW: – Op maandag 10 september 2018 kreeg politiezone Zennevallei de melding van een hit afkomstig van één van de ANPR-camera’s in Sint-Pieters-Leeuw. De camera herkende een nummerplaat en koppelde deze met een voertuig dat gezien werd bij een diefstal op 16 augustus 2018 in Sint-Pieters- Leeuw. Als gevolg hiervan voerden de ploegen van politiezone Zennevallei een controle uit.

Al snel werd duidelijk dat er verschillende zaken niet in orde waren. Zo kon de bestuurder geen enkel boorddocument noch een rijbewijs voorleggen. Het voertuig, dat overigens niet over een geldige verzekering beschikte, was niet ingeschreven en niet gekeurd. Tot slot bleken de kentekenplaten op het betrokken voertuig reproducties te zijn.

In het kader van de mogelijke betrokkenheid bij de diefstal, werd besloten de bestuurder te verhoren. Tijdens dit verhoor erkende de bestuurder de gepleegde diefstal. Het parket van Halle-
Vilvoorde besliste om de persoon rechtstreeks te dagvaarden. Eind oktober moet de persoon verschijnen voor de rechtbank.
Alweer een mooi bewijs van de effectiviteit van de ANPR-camera’s!’ aldus Politiezone Zennevallei.

Vrachtwagensluis in Ruisbroek vanaf maandag 9 juli 2018 in gebruik

RUISBROEK: – Om de verkeersveiligheid in het centrum van Ruisbroek aan te pakken, besliste het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om een digitale vrachtwagensluis te installeren. Deze wordt op maandag 9 juli 2018 officieel in gebruik genomen. Vanaf dan is er 24 uur per dag en 7 dagen per week onbemand controle op vrachtwagens die het dorpscentrum van Ruisbroek gebruiken als sluikweg om de E19 te vermijden. Lokaal verkeer hoeft uiteraard niets te vrezen.


De vrachtwagensluis werkt op basis van de camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) aan de in- en uitgang van Ruisbroek en de tijd dat een voertuig erover doet om door Ruisbroek te rijden. Op basis van deze tijd kan nagegaan worden of de vrachtwagen in Ruisbroek heeft geladen of gelost. Indien dat niet het geval is, stelt de politie een overtreding vast op de hoogtebeperking van 3 meter, die onbemand kan gehandhaafd worden.

Jan Desmeth, schepen voor Mobiliteit: “De camera’s met nummerplaatherkenning hebben de afgelopen 2 jaren al meermaals hun diensten bewezen als ondersteuning voor de politiediensten in het opsporen van daders van grotere en kleinere criminele feiten.
Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om deze camera’s in te zetten om het zware vrachtverkeer, dat niet in Ruisbroek moet zijn, op een efficiënte en effectieve wijze te weren uit het dorpscentrum. Nu de werken beëindigd zijn en de hoofdwegen opnieuw open zijn, kunnen we de vrachtwagensluis in gebruik nemen. De veiligheid in het dorpscentrum zal er wel bij varen. Ook voor de schoolomgevingen op het traject is dit een belangrijke stap, want grote vrachtwagens en een schoolomgeving gaan niet samen. Ruisbroek biedt door haar unieke ligging tussen de spoorweg en de autosnelweg een goede opportuniteit om aan de hand van slechts drie camera’s een bebouwde kom met 7.000 inwoners te vrijwaren van niet-lokaal zwaar vrachtverkeer. Dat is eerder uniek en doet zich niet zo vaak voor. Het leek ons dan ook een goede keuze deze opportuniteit te grijpen.”
2018-07-04-ANPR-camera_Ruisbroek_vrachtwagensluis-hoogtemeter.jpg
De lokale politie is een belangrijke partner in de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Politiezone Zennevallei verleent dan ook haar volledige medewerking aan de beslissing voor deze digitale vrachtwagensluis.

Geert Bartholomé, commissaris van politiezone Zennevallei: “Controles op uitzonderingsmaatregelen, zoals plaatselijk verkeer en tonnagebeperking, waren geen prioriteit binnen het actieplan verkeersveiligheid omdat deze arbeidsintensief en bijna nooit waterdicht zijn. Dankzij dit volledig geautomatiseerd systeem hoeven we hier geen operationele capaciteit in te steken. De administratieve werklast is beperkt. Sedert enkele maanden kunnen deze overtredingen opgesteld worden binnen de Crossborder procedure zodat ook buitenlandse overtreders een boete in de bus zullen krijgen.”

extra ANPR camera’s geplaatst in Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het was al een tijdje aangekondigd (zie artikels 18/01/18 29/06/17 20/06/2017 23/10/2016) en deze week werden in vlezenbeek 3 nieuwe locaties uitgerust met ANPR camera’s op de Lenniksebaan en de Postweg. Ook op de Bergensesteenweg komen er nog extra camera’s bij in Zuun.


Jan Desmeth, schepen van Mobiliteit: “Op de Lenniksebaan zal er – naast het politioneel gebruik (recherche) – trajectcontrole komen van gewestgrens tot Juwet.
Om een verplaatsing naar de Postweg te voorkomen, werd een extra ANPR camera geplaatst ter hoogte van de Sint-Annastraat zodat ook daar van gewestgrens tot bebouwde kom aan trajectcontrole kan gedaan worden.
Nog even de ijkingsprocedure en het protocol afwachten en in de loop van de zomer 2018 kan er dan gestart worden.
2018-04-01-ANPR-camera_Lenniksebaan (9)Trajectcontrole is niet populair maar wel effectief. Je weet immers als bestuurder dat dit 24u/dag en 7 d/week werkt. Zo zorgt het voor meer effect in het straatbeeld en minder geld van overtredingen naar de federale overheid en dat is toch de bedoeling.
De Lenniksebaan is overigens – na de Bergensesteenweg  – het traject waar de meeste ongevallen met slachtoffers gebeuren.Op deze objectieve basis starten we met deze trajecten
.”

inzittenden gestolen voertuig gevat dankzij ANPR-camera

RUISBROEK: – Gisterenavond kreeg de politiezone Zennevallei opnieuw een hit van de ANPR-camera in Ruisbroek. Een hit betekent dat een voertuig die gestolen blijkt, herkend wordt door de camera. Het dispatchcenter krijgt deze hit binnen en geeft deze dan onmiddellijk door aan de ploegen in de buurt

In dit geval betrof het dus een passage van een gestolen voertuig en kentekenplaat.


Verschillende ploegen van de lokale politiezone Zennevallei, maar ook van Dilbeek, snelden ter plaatse. Een beetje verderop werd het voertuig opgemerkt door een ploeg. De bestuurder werd zodanig opgeschrikt door de ploeg dat hij met het voertuig de gracht in reed. De vier inzittenden probeerden nog de vlucht te nemen, maar dit mislukte. Drie van hen werden snel geïntercepteerd. Eén andere kon enkele ogenblikken later na een achtervolging te voet worden opgepakt.

De vier verdachten werden meegenomen naar de politiepost in Sint-Pieters- Leeuw en werden allen onderworpen aan een grondige fouille en lang verhoor. Het ging om twee meerderjarigen en twee minderjarigen. Het voertuig bleek afkomstig van Charleroi.

De twee meerderjarigen zullen worden voorgeleid voor de magistraat van Charleroi. De twee minderjarigen mochten in afwachting van verdere onderzoeksdaden voorlopig beschikken.

bewakingscamera’s Sint-Pieters-Leeuw operationeel mei 2018

SINT-PIETERS-LEEUW: – In mei 2018 zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw bewakingscamera’s operationeel hebben aan het Weerstandsplein, Gemeentehuis, Merselborre, Kerkplein, Gulden-Bodemplein, parking OCMW en beide sporthallen.


Cameraplan 2.0
De gemeenteraad van 29 juni keurde het principe en het bestek goed van het cameraplan 2.0.

Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit: “Het College van Burgemeester en Schepenen van 18 december 2017 heeft de opdracht voor de bewakingscamera’s gegund, dit na een grondige procedure met bezoeken ter plaatse, demonstraties en beoordeling van de beelden.
Concreet betekent dit nu :

2015-09-25-bewakingscameras-station-Ruisbroek_02

  • Tegen april/mei 2018 zullen de bewakingscamera’s operationeel zijn (Weerstandsplein, Gemeentehuis, Merselborre, Kerkplein, Gulden-Bodemplein, parking OCMW en beide sporthallen).

  • In Januari 2018 zullen de twee bijkomende ANPR-locaties (Postweg en Vorstesteenweg) operationeel zijn.

  • Op donderdag 18 januari 2018 om 20u organiseren we een infoavond in de raadzaal van het gemeentehuis, waar onze lokale politie uitleg zal geven aan het grote publiek wat deze camera’s exact doen en welke resultaten zij de afgelopen twee jaar al hebben opgeleverd. Van harte welkom….dit is een echte aanrader!

  • De opdracht voor de verborgen “pin-hole-camera’s”, waarmee we willen optreden tegen sluikstorten, werd niet gegund. De aanbiedingen voldeden niet exact aan de vereisten. Een nieuwe procedure wordt op de gemeenteraad van januari 2018 opgestart.” 

Zie ook artikel: 29/06/2017 – Sint-Pieters- Leeuw zet extra in op camera’s

Vlaamse overheid gaat voor 100% de nieuwe trajectcontrole op de Lenniksebaan financieren

ANPR_camera_Sint-Pieters-LeeuwVLAANDEREN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts gaat trajectcontroles op gewestwegen voor de volle 100% financieren. Tot nu toe betaalde Vlaanderen slechts 50%.
Eén van de trajectcontroles komt in Sint-Pieters-Leeuw en Lennik op de Lenniksebaan.

In ruil voor de 100% financiering wil Weyts wel zelf kunnen beslissen waar de trajectcontroles komen. Vanaf 2017 moeten er elk jaar 20 tracés uitgerust worden met trajectcontrole. “Gedaan met getreuzel en lange onderhandelingen”, zegt Weyts. “Ik wil kordate controle op alle tracés waar volgens de cijfers veel verkeerslachtoffers vallen”, aldus Weyts. Voor dit jaar wil de Vlaamse overheid nog 7 trajectcontroles financieren.

2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Vlezenbeek-02Jan Desmeth, Schepen van Mobiliteit : “Wij vernamen dat Vlaams Minister Ben Weyts de financiering van ANPR Camera’s op gewestwegen nu voor 100 % doet en dat één van de zeven locaties op korte termijn de onze is. Dat is dus zeer goed nieuws voor onze gemeente.
In de eerste fase van ons cameraplan hebben wij ANPR camera’s voorzien aan de invalswegen van onze gemeente (Humaniteitslaan, Bergensesteenweg, Postweg en Lenniksebaan).
In 2014 legden we een budget van 500.000 euro vast. Drie van de vier locaties werden inmiddels uitgevoerd in 2015 en ondersteunen onder andere dagelijks de recherchediensten van de politie. De vierde locatie (Lenniksebaan) voorzag ook een trajectcontrole voor het beter handhaven van de snelheid over een lengte van 2 km. De Lenniksebaan is na de Bergensesteenweg de plaats waar het meeste ongevallen met gekwetsten te betreuren zijn.

Twee maanden geleden vernamen we van de Vlaamse Overheid dat ons traject, toen nog in het kader van Co-Financiering, aanvaard was. Aangezien wij zelf budget hadden voorzien, is de voorbereiding om dit over enkele maanden operationeel te hebben, al volop lopende.”

Volgens Weyts kunnen de trajectcontroles bovendien ingezet worden in de terreur- en criminaliteitsbestrijding. Samen met zijn federale collega Jan Jambon mikt hij op termijn op een gebiedsdekkend web van camera’s.

Eerste ANPR camera’s in Sint-Pieters-Leeuw werden vandaag geplaatst

RUISBROEK / VLEZENBEEK / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag werden de eerste ANPR camera’s, zogenoemde intelligente camera’s die nummerplaten herkennen en signaleren, aan de invalswegen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw geplaatst.
2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_02
Op de Humaniteitslaan in Ruisbroek staan voortaan ANPR camera’s. Op de Postweg in Vlezenbeek gebeurt dit volgende vrijdag 11 september. Voor het einde van de maand september is ook de Bergensesteenweg (net voor de Brusselbaan) aan de beurt en in 2016 volgt de Lenniksebaan.
De komende weken zal het systeem in testfase draaien, zodat het vanaf oktober 2015 effectief operationeel is.
2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_03 2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_01
2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_06Burgemeester, Luc Deconinck: “ANPR camera’s zijn geen flitscamera’s, noch camera’s die voortdurend filmen. Het zijn camera’s die van elk voorbijrijdend voertuig een foto maken met nummerplaatherkenning.
Ze worden gebruikt als hulpmiddel in de recherche. Turnhout en Mechelen zijn voorlopers in deze toepassing en hebben al heel wat misdrijven kunnen ophelderen door de ANPR camera’s.
In een eerste fase zullen de camera’s bij ons ingezet worden voor politiedoeleinden (recherche). Ook pro-actieve acties door de politie zijn mogelijk, waarbij geseinde voertuigen onderschept worden nadat het systeem een melding gemaakt heeft dat het voertuig geseind en/of verdacht is
.”

Korpschef, Mark Crispel: “In een tweede fase zal ook trajectcontrole mogelijk zijn (zwaar verkeer, snelheid). Zo krijgen sommige ANPR camera’s een dubbel gebruik: enerzijds politioneel toezicht, anderzijds mobiliteitshandhaving.

Schepen voor Mobiliteit, Jan Desmeth: “Het ANPR Cameraplan heeft duidelijk als eerste doelstelling het bestrijden van criminaliteit en het bevorderen van de integrale veiligheid, maar bijkomend aan deze toepassing kunnen we dezelfde ANPR camera’s ook gebruiken voor het handhaven van bepaalde mobiliteitsproblemen. Zo zullen we de ANPR camera op de Humaniteitslaan koppelen aan een tweede ANPR camera op de Fabrieksstraat aan de grens met Lot. Tussen beide locaties controleren we of vrachtwagens, die door Ruisbroek rijden, wel degelijk hebben moeten lossen en/of laden. Alle andere vrachtwagens zullen we op deze duurzame manier kunnen weren en dat 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zoiets is enkel mogelijk dankzij dergelijke technologie.”
2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Vlezenbeek-01 2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Vlezenbeek-02
Schepen voor Financiën, Jos Speeckaert: “In het beleidsprogramma beogen wij om de veiligheid van onze inwoners te verbeteren. Het plaatsen van camera’s past volledig in deze doelstelling.
Daarom hebben wij in ons meerjarenplan hiervoor 500.000 euro voorzien, gespreid over de jaren 2015 en 2016. De kost van dit project bedraagt de helft van dit bedrag.

2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_04 2015-09-04-installatie-ANPR-camera_Ruisbroek_05

Inwoners in de buurt van toekomstige ANPR camera’s werden door gemeente geïnformeerd

2014-11-27-ANPR-camerasSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag werden een 30-tal mensen door het gemeentebestuur uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de juiste werking van de ANPR camera’s, die binnenkort in het straatbeeld van Sint-Pieters-Leeuw zullen opduiken.
Korpschef Marc Crispel, projectleider Dirk Vanmalleghem en schepen Jan Desmeth ontvingen de inwoners. Binnenkort start de plaatsing van de eerste ANPR camera’s, die in fase 1 zijn voorzien. Het betreft de toegangswegen van onze gemeente vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dus vanuit de Ring, zijnde de Postweg, de Steenweg op Bergen en de Humaniteitslaan.
De Lenniksebaan en de Fabriekstraat volgen in fase 2 in 2016.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “We hebben de inwoners, die in de buurt van deze camera’s wonen uitgenodigd om hen uitleg en toelichting te geven over de juiste werking van een ANPR camera. Hiermee willen we vermijden dat er verkeerde indrukken of ideeën ontstaan over het juiste functioneren van die camera’s. We hebben ook de gelegenheid genomen om hen uit te leggen dat deze camera’s er komen in het kader van criminaliteitsbestrijding en als hulpmiddel bij een aantal andere politionele taken.

De plaatsing van de eerste ANPR camera’s is voorzien in de zomervakantie.

Er komen 15 ANPR Camera’s in Sint-Pieters-Leeuw

2014-11-27-ANPR-camerasSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werd het ANPR cameranetwerk van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
Het cameraplan bestaat uit een cameranetwerk van 15 ANPR-camera’s en 3 overzichtscamera’s verspreid over 7 locaties en één backoffice.

Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “Het ANPR Cameraplan van Sint-Pieters-Leeuw investeert voor 80 pct in veiligheid, ophelderingsgraad verhogen via extra middelen voor politie, en 20 pct investeert het in mobiliteitshandhaving, met oa trajectcontroles op de Lenniksebaan en het duurzaam verhinderen van zwaar vrachtwagenverkeer in dorpscentrum Ruisbroek.”.

ANPR camera’s zijn geen camera’s,die het straatbeeld ononderbroken filmen. Zij nemen wel van elk voorbijrijdend voertuig een foto met 2013-03-10-grafiek-camnummerplaatherkenning. Deze nummerplaten en foto’s worden 30 dagen bewaard en kunnen ook gebruikt worden door de verkeersdienst en de recherchediensten van de politie. Een kleine bewakingscamera onder de ANPR camera filmt wel de omgeving van de paal om vandalisme te vermijden. Dus ook de wijkwerking zal hier gebruik kunnen van maken.

Burgemeester Luc Deconinck : “Onze ANPR camera’s zullen opgesteld worden aan de invalswegen van onze gemeente komende van Brussel. Concreet betekent dit net voorbij de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de Bergensesteenweg, op de Humaniteitslaan in Ruisbroek, op de Lenniksebaan en op de Postweg in Vlezenbeek. De ervaring in andere gemeenten leert dat deze camera’s een grote hulp zijn bij het opsporen van daders van misdrijven.”

Timing plaatsing ANPR camera’s
In 2015 komen de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan aan de beurt. In 2016 volgen de Postweg en de Lenniksebaan. Tegen einde 2015 wordt ook het Stationsplein van Ruisbroek met bewakingscamera’s uitgerust. In totaal bedraagt de investering voor het luik veiligheid circa 250.000 Euro. Vlaanderen stimuleert de lokale besturen om dergelijke camera’s te gebruiken voor de handhaving in het domein mobiliteit. Sint-Pieters-Leeuw zal ook van dit luik gebruik maken.

Korpschef Mark Crispel : “Met ANPR camera’s, gevoed door databanken zullen wij ons werk gerichter en efficiënter kunnen doen. Als wij daar bijkomstig in de toekomstige politiezone Zennevallei de vaste ANPR camera’s nog kunnen combineren met dispositieven en controles met mobiele ANPR camera’s verhoogt de pakkans nog meer.”
2014-11-27-ANPR_03  2014-11-27-schets-trajectcontrole
Controle op vrachtwagenverkeer in de Fabriekstraat te Ruisbroek
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth : “In Ruisbroek zullen we een tweede ANPR camera installeren aan de grens met Lot. Zo kunnen we het traject van de Fabriekstraat gebruiken als “vrachtwagensluis”. Dit stelt ons in staat om alle vrachtwagens, die niet voor laden en lossen door de dorpskern rijden een bekeuring te geven. Het is immers de bedoeling dat deze vrachtwagens de autosnelweg gebruiken en de dorpskern van Ruisbroek sparen.
Op advies van de verkeerspolitie en het gewest zal ook het traject van de Lenniksebaan tot aan het kruispunt met de Pedestraat (Juwet) uitgerust worden met trajectcontrole. Na de Bergensesteenweg gebeuren op deze strook de meeste ongevallen met gekwesten.

De investering voor het luik mobiliteit bedraagt voor de gemeente 70.000 euro en voor Vlaanderen 30.000 euro.