Milieuvergunning voor bouw van 2 Engie Electrabel windmolens in Lot

LOT/SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister van Milieu Joke Schauvliege verleent een milieuvergunning voor de bouw van 2 windturbines van maximaal 150 meter hoogte langsheen het Heideveld in Lot. De minister legt wel een aantal bijkomende voorwaarden op. Eerder weigerde de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning af te leveren.

In de zomer van dit jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om geen milieuvergunning toe te kennen voor de exploitatie van 2 windmolens langsheen Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle, in Lot. Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die hoofdzakelijk betrekking op geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, te korte afstand tot andere windmolens en gebrek aan overleg met de exploitanten.

Engie Electrabel tekende bij minister Schauvliege beroep aan tegen die beslissing. Uit adviezen die de minister ontving, leidt zij af dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Tijdens de dag bleef de geluidshinder onder de richtwaarden, maar tijdens de avond- en nachtperiode werden de waarden dan weer overschreden.

Daar staat tegenover dat de locatie gelegen is in een industriegebied en dat het landschap wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, aldus minister Schauvliege.
2015-11-01_3-windturbine_witte-roosVandaar dat de minister een milieuvergunning verleent voor de windmolens, zij het gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet het geluidsniveau tijdens de avond en nacht worden beperkt. Binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de windmolens moet een erkend milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Bovendien moet per windturbine een online dagboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel reeds 8 windturbines. Bedoeling van Engie Electrabel is om nog twee extra windmolens te plaatsen op het terrein van Amacro in Lot.

WINDTURBINES_windmolens_Beersel_Sint-Pieters-Leeuw_Halle

provincie keurt milieuvergunning voor 2 extra windmolens in Lot niet goed

BEERSEL/SINT-PIETERS-LEEUW: – De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het beroep verworpen van Engie Electrabel – Wind4Flanders  tegen de weigering van een milieuvergunning voor twee nieuwe windturbines langs het Kanaal Brussel-Charleroi op de terreinen van Amacro in Lot (grens met Sint-Pieters-Leeuw).
Buiten deze milieuvergunning loopt er wel nog een procedure voor een bouwvergunning  voor deze twee windturbines.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
foto: links 3 windturbines van Ecopower en Eoly (Colruyt) – rechts de 2 van Wind4Flanders (Electrabel) op site Nexans langs deze zijde van het kanaal had Electrabel plannen voor 2 extra turbines op de site van Amacro.

Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel reeds 8 windturbines. Bedoeling van Wind4Flanders (Electrabel) was/is om nog twee extra windmolens te plaatsen op het terrein van Amacro in Lot.
WINDTURBINES_windmolens_Beersel_Sint-Pieters-Leeuw_Halle

windturbines Ecopower en WE-power worden opgebouwd.

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Na de opbouw van de twee windturbines van WE-Power, de groene stroomproducent van de Colruyt-groep aan de Laekebeek in Lot vorige week (zie artikel 6/10/2015) worden nu ook door Ecopower en We-power samen drie windturbines opgetrokken aan het Kanaal Brussel-Charlerloi op de grens tussen Sint-Pieters-Leeuw en Lot.
2015-10-13-windturbines_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel_opbouw (22)
De Nederlandse firma H4A windenergie is vandaag begonnen met de opbouw van de eerste molen. Een precisie werkje. De timing van de opbouw wordt mee bepaald door het weer want bij te sterke wind kan men met de kraan geen onderdelen ophijsen. Als alles volgens plan verloopt kunnen de windturbines in november proef draaien.

Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw - Veerle Leroy, milieuschepen Beersel - Dirk Vansintjan, Ecopower - Stefaan Verhamme, Colruyt Group WE-Power
Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw – Veerle Leroy, milieuschepen Beersel – Dirk Vansintjan, Ecopower – Stefaan Verhamme, Colruyt Group  WE-Power

Twee windturbines zijn voor de coöperanten van Ecopower en één op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw is voor WE-Power.

Dirk Vansintjan, Ecopower: “De windturbines zijn van het merk Senvion. Ze hebben een vermogen van 2 MW en ze zijn 146 m hoog (masthoogte 100 m en wieklengte 46 m). Ze produceren elk 4.500.000 kWh per jaar, dat is voldoende voor zo’n 2.000 huishoudens.
De wieken werden in Portugal gebouwd en per boot naar België gebracht. Het laatste deel van het transport diende s’nachts per vrachtwagen te gebeuren en niet per boot op het kanaal daar er enkele sluizen te klein en enkele bruggen te laag waren. De andere onderdelen werden gebouwd in Duitsland.”

ECOPOWER
Ecopower is een coöperatieve producent en leverancier, de stroomlevering is een dienstverlening aan hun coöperanten. Daarmee nemen zij hun energievoorziening letterlijk in eigen handen. Ze zijn zowel eigenaar van de productieinstallaties als van de geproduceerde energie. Ze beslissen zelf over de waarde van de stroomprijs en het dividend. Ze beslissen mee over het beleid van hun coöperatieve.

200 inwoners uit Sint-Pieters-Leeuw zijn reeds coöperant bij Ecopower.
Dirk Vansintjan, Ecopower: “Elke windturbine is een investering van 2,5 miljoen euro. Voor dit windproject zal Ecopower dus 5.000.000 euro bijeen brengen door de huidige en toekomstige coöperanten, met een duidelijke oproep naar inwoners van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Anders gezegd om de twee windturbines te financieren, verhoogt Ecopower zijn kapitaal met 20.000 aandelen. Er is dus voldoende mogelijkheid om mee te investeren.” Meer info: www.ecopower.be

WE-POWER
WE-Power is de interne groene-energieproducent en-leverancier van de Colruyt Group. Ze helpen de groep om haar energieverbruik te voorspellen en te optimaliseren. Het is de ambitie van de groep om op termijn evenveel hernieuwbare energie te produceren als wat de groep zelf verbruikt.
WE-Power financiert haar windturbines zelf.

Deze diashow vereist JavaScript.


Gunther Coppens, milieuschepen Sint-Pieters-Leeuw en Veerle Leroy, milieuschepen Beersel:
Deze windturbines zijn een aanwinst voor onze gemeenten daar ze hernieuwbare, groene energie opbrengen wat voor de gemeenten goed is om de klimaat doelstellingen te halen.”
Gunther Coppens:” Voor de buurtbewoners van wijk De Witte Roos zullen er in de toekomst ook een tweede rij jonge populieren aangeplant worden. Zodanig dat deze bomen binnen 15 jaar volgroeid zijn als de rij bomen die er nu staat gekapt moet worden. Zo blijft er een groen visueel scherm tussen de wijk en de windmolens.

voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens

windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Leeuwse college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 25 februari 2013 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het oprichten van 2 windturbines aan de overzijde van het kanaal (zijde Beersel, maar op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw – tussen kanaal en Zenne). Deze aanvraag werd ingediend door Electrabel nv. Van 12 januari tot 11 februari laatstleden liep het openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 107 bewaren ingediend, waarvan 105 identieke.

De voorwaarden die het college van burgemeester en schepenen heeft opgelegd, zijn:
· er mogen geen bomen worden verwijderd, aangezien dit niet in de aanvraag is inbegrepen;
· de normen inzake slagschaduw en hinder gelden cumulatief voor het geheel van alle windmolens die langs het kanaal worden vergund, ongeacht de aanvrager, zoals bepaald in de omzendbrief RO2006/02;
· de windturbines zullen gecertificeerd moeten zijn;
· de aanvraag moet voldoen aan de provinciale verordening inzake de opvang van hemelwater.

In het verleden kreeg het gemeentebestuur nog twee aanvragen voor het plaatsen van windturbines. Beide aanvragen werden ingediend door ECOPOWER cvba en WE-POWER nv. Hun eerste aanvraag voor het plaatsen van 6 windturbines (waarvan 2 op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw) werd op 4 mei 2012 geweigerd. Voor de andere aanvraag werd op 21 december 2012 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 3 windturbines met een hoogspanningscabine, dit volgens de bijzondere procedure waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de vergunning aflevert (zie hierna). Tegen deze beslissing is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gegaan omwille van de eerste windturbine die te dicht bij de woonwijk De Witte Roos zou worden gebouwd.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

Alle aanvragen voor het oprichten van windturbines worden/werden behandeld volgens de bijzondere procedure. Dit betekent dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar beslist over de aanvraag. De gemeente en andere instanties (bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal) geven advies aan Ruimte Vlaanderen. Het vergunningverlenende bestuursorgaan (in dit geval de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar – Ruimte Vlaanderen) neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 60 dagen, die ingaat de dag na ontvangst van de adviezen.

Electrabel organiseerde een informatieavond over het openbaar onderzoek van 2 windturbines

SINT-PIETERS-LEEUW: –Electrabel heeft een bouwvergunning aangevraagd voor de ontwikkeling van zijn windenergieproject ‘Sint-Pieters-Leeuw’ met 2 windmolens .
Dinsdagavond organiseerde Electrabel in het gemeentehuis voor de omwonenden een informatieavond. Zo’n zestigtal inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kregen  een persoonlijke toelichting bij het project.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

2013-01-29-infoavond-2windmolens_01
Electrabel zou graag tussen het kanaal Brussel-Charlerloi en de spoorweg op de terreinen van het bedrijf Nexans 2 windmolens bouwen.
Het betreft 2 windmolens met een masthoogte van 108 meter en met wieken van 50 meter (spanwijdte=100m.)

Kerncijfers van de 2 turbines:

  • Vermogen per turbine 2,05MW
  • Jaarlijkse productie 9,2 miljoen kWh
  • Equivalent verbruik 2571 gezinnen
  • CO2 besparing 4104 ton/jaar

Projectleider Electrabel voor Sint-Pieters-Leeuw , Handrin Wemel: “ Het dossier heeft een hele weg afgelegd. De aanvragen en onderzoeken dateren van een jaar geleden. We zijn nu tot een totaal plan gekomen dat eigenlijk optimaal moet zijn. Enerzijds op vlak van energie winnen uit deze zone en anderzijds dat het draagbaar is op vlak van ruimtelijke ordening, geluid en op vlak van slagschaduw. Natuurlijk worden binnen dit project de VLAREM (nvdr. Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning) normen nageleefd. Dat wil zeggen dat geen enkel huis meer dan 8 uur slagschaduw zal hebben op één jaar en dat we ook de geluidsnormen voor de omwonenden respecteren.
Om aan al die normen te voldoen hebben we op de plannen gezien dat we maar een beperkt productie verlies zullen hebben wat ook aantoont dat het technisch een goede site is om windmolens te plaatsen. “

Meer info over het project: http://electrabel-wind.be/sintpietersleeuw/
2013-01-29-infoavond-2windmolens_00
De aanwezige buurtbewoners uit de wijk de Witte Roos van Sint-Pieters-Leeuw evenals inwoners van Lot hadden vooral vragen over geluidshinder en slagschaduw ten gevolge van de windmolens.

Op 12 januari 2013 diende de NV Electrabel bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een aanvraag tot stedebouwkundige vergunning in voor het oprichten van 2 windturbines.
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Sint-Pieters-Leeuw voor 11 februari 2013.

Nadien gaan alle adviezen over de bouw- en milieuvergunning naar het gewest en tegen de zomer van dit jaar moet er dan meer duidelijkheid zijn over het dossier.


Als alle projecten worden goedgekeurd komen er 6 windmolens langs het kanaal Brussel-Charlerloi

stedenbouw : geen bouwtoelating voor zes windturbines

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De projectontwikkelaars Ecopower en WE-Power (Colruyt groep) die  zes windturbines willen bouwen langs het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw en Lot, krijgen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaams Gewest geen bouwtoelating.

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:
– functionele inpasbaarheid: De projectzone met de windturbines 1,2,3,en 4 situeert zich in het GRUP ‘afbakening van het Vlaams Strategisch beleid gebied rond Brussel (kortweg GRUP VSGB). WT01en WT02 staan in een zone waar momenteel geen bijzonder plan van aanleg geldt en met de definitieve goedkeuring van het GRUP landbouw als bestemming heeft, met de mogelijkheid om windturbines in te planten. WT03 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘over de Vaart-Lotbeek’ van toepassing is. Bij definitieve goedkeuring van het GRUP geldt dezelfde situatie als voor WT01 enWT02. WT04 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘Industriezone Heideveld-DeGijseleer van toepassing is. Ook dit plan van aanleg wordt vervangen door het GRUP VSGB, waardoor de zone wordt ingekleurd als watergebonden industriezone.
– WT05 en WT06 worden in lijnopstelling ingeplant in een industriegebied. Industriegebieden zijnprioritaire inplantlocaties voor windturbines.
– WT01 staat te dicht bij de bestaande woonwijk (amper 280m) eb veroorzaakteen negatieve visuele impact. Hierdoor staat WT02 en WT03 niet meer in lijnverband t.o.v. een bestaandelijninfrastructuur, in dit geval het kanaal. Deze drie windturbines worden ingeplant in aansluiting met een open ruimtegebied waardoor een significante impact op het landschap wordt verwacht. Er dientevenwel bijkomend onderzocht te worden of een betere invulling in de omliggende industrieterreinen mogelijk is.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het noodzakelijk de windturbines te koppelen aan de bestaande lijninfrastructuur. Het is dan ook aangewezen te komen tot een plaatsing evenwijdig aan het kanaal.
– Mobiliteitsimpact: voor de opbouw en toegang wordt een verharding in steengrind aangelegd.
– schaal: /
– ruimtelijk en bouwdichtheid: ruimtelijk aanvaardbaar
– visueel-vormelijke elementen: door de afmetingen en inplanting van WT01 in de nabijheid van een nestaande woonwijk ontstaat een sterke en overdreven visuele hinder.
– cultuurhistorische aspecten: /
– het bodemreliëf: /
– hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: zie talrijke bezwaren ingediend tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Guy Lories,Woordvoerder Actiecomité Windturbines Brukom:
“Toen we met het probleem van de plaatsing van 6 windturbines werden geconfronteerd en met een Actiecomité wilden starten was de medewerking van de buurtbewoners groot tot zeer groot maar niemand die er in geloofde dat we ook maar iets konden halen tegen de gemeentebesturen laat staan tegen Ecopower en zeker niet tegen Colruyt.

Uiteraard stonden we in het begin heel alleen want van Beersel wisten we dat ze positief advies zouden geven en dat was in eerste instantie ook zo voor Sint-Pieters-Leeuw. Onze acties hebben er wel toe geleid dat het College van SPL finaal een negatief advies gaf voor het stedenbouwkundig dossier m.b.t. 1 turbine.

Uiteraard zijn ook wij voor alternatieve vormen van energie maar niet als de gewone mens enkel mag betalen en er niet zal kunnen van genieten want zo is het met het project van de 6 windturbines langsheen het kanaal : ze zouden gebouwd worden ten voordele van Ecopower en Colruyt en niet voor de bevolking.
Daarbij komt nog dat aspecten als veiligheid (elk jaar meer dan 100 ongevallen met turbines over de hele wereld), het gezondheidsaspect en het landschap langsheen het kanaal volledig ‘beschadigen’… en finaal de vraag of projecten met windturbines nog reden van bestaan hebben als we artikels lezen over de turbines in zee (De Tijd), de vragen die Nederland en Duitsland zich stellen omtrent windturbines.

We zijn uiteraard zeer tevreden over dit resultaat maar blijven zeer alert en toch blijft iedereen zeggen dat we niets zullen kunnen doen tegen Ecopower en Colruyt als ze een batterij advocaten op het verslag zetten. Zij hebben de middelen.

Wij hebben geleerd dat mensen zich veel te gemakkelijk als verloren beschouwen als ze moeten opboksen tegen grote multinational, of andere grote bedrijven en nu kunnen we toch stellen dat onze stem ook werd gehoord en we weten niet hoe het dossier zou geëvolueerd zijn mochten ons Actiecomité er niet geweest zijn.

UPDATE:
Ecopower en WE-Power (Colruyt groep)  moeten nog bekijken wat ze met de weigering zullen doen.
Filip Van Landeghem, directeur Expansie Colruyt: ” Deze weigering betekent niet dat we onze plannen opbergen.We willen nu rustig de weigering van de bouwvergunning bestuderen en mogelijk een nieuw gewijzigd dossier indienen.”

Amacro en Enervest willen windturbine in Huizingen

BEERSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Heden loopt er een openbaar onderzoek voor de plaatsing van 1 windturbine door de firma Amacro (Heideveld 54 B te Huizingen). Het openbaar onderzoek loopt tot 30 april 2012.
Actiecomité windturbines Brukom gaat  ook tegen deze windturbine bezwaar indienen.
 

Aantal: 1 Geschatte opbrengst
Totaal vermogen: 2 2,0 MW
Rotordiameter: 92 m 5.000 MWH/jaar
Hubhoogte: 100 m 5.000.000 KWH/jaar
Tiphoogte: 150 m 1.400 gezinnen

Guy Lories woordvoerder van het actiecomité windturbines Brukom:  ” Vermits deze turbine ook te dicht bij onze woonwijk De Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw dreigt geplaatst te worden zullen wij ook voor dit dossier bezwaarschriften indienen.
De aanvragers beschouwen hun project als een extensie van een voorafgaand project van 6 windturbines (door Ecopower en Colruyt). Ze omschrijven het als: ‘gebundeld met de 6 andere reeds vergunde windturbines van Ecopower’. Dat de 6 windturbines reeds vergund zijn is tot op heden en zeker op het moment van de aanvraag totaal onjuist.
De geplande windturbine is voorzien op een perceel van Amacro langs de zenne en de wieken van de turbine over het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw komen en dus hinder kunnen vormen voor de bewoners van de gemeente. Deze aanvraag moet dan eveneens ingediend worden bij de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

De firma Amacro is reeds langer gekend in onze wijk voor de geluidsoverlast die ze veroorzaakt. Meerdere dagen in de week starten hun werkzaamheden reeds om 5.00 uur ’s morgens.”

Meer info over het project: www.enervestprojects.be/nl/amacro-beersel-22.htm

informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. (dochtervennootschap van Colruyt) hebben een bouwaanvraag en een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Dinsdagavond had hierover in het gemeentehuis een informatievergadering plaats. Zo’n 120 geïnteresseerden, vooral van de wijk De Witte Roos waren aanwezig en vuurden in de vragenronde verscheidene vragen af op Ecopower en het gemeentebestuur.

Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi, waarvan de eerste zich bevindt op 270 meter van wijk De witte Roos en twee windturbines in de industriezone Laekebeek (Lot) op de terreinen van Colruyt.

Schepen Martin Schoukens licht toe dat het openbaar onderzoek nog loopt tot 14 februari 2012. De gemeente  heeft dan 60 dagen de tijd om een advies uit te brengen bij de bestendige deputatie, dus tot 4 maart. De bestendige deputatie moet dan een gemotiveerde beslissing nemen voor 2 mei 2012. Deze termijn kan maximaal met 2 maand verlengd worden (2 juli 2012). Eens de motivatie er is moet een copy ervan binnen de 10 dagen overgemaakt worden aan de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw zodat deze ze kan aanplakken aan het gemeentehuis en op de locatie waarvan sprake.
Daarna kan ook nog beroep worden aangetekend tegen deze beslissing.

Schepen Martin Schoukens vertelde ook dat het openbaar onderzoek opnieuw werd overgedaan omdat iemand bij de bezwaren de terechte opmerking had gemaakt dat bij ondertekening van de aanplak affiche geen datum stond. Daar men geen procedure fouten wou maken werd het onderzoek herstart. En dat de mensen die reeds bezwaren ingestuurd hadden hierover dit niet opnieuw hoeven te doen dat deze blijven gelden. Zoals Leeuw dit reeds vroeger in de gemeente gedaan heeft.
Het ‘actiecomité windturbines Brucom’ zei dat aan hen door verscheidene bronnen was aangeraden om opnieuw bezwaren in te dienen en ze beloofden de schepen dan ook nieuwe bezwaarschriften.

Daarna legden Manten Vangils project verantwoordelijke van Ecopower en Dirk Vansintjan, Bestuurder Ecopower uit hoe ze tot de locatie en aanvraag gekomen waren.
Er werd rekening gehouden met heel wat beperkingen zoals: minimum buffer van 250 meter tot woningen, natuur gebied, beschermde gebieden, gas- en hoogspanningsleidingen, kanaal, gewestplan,GRUP,…
Als men al deze beperkingen bij elkaar legde bleef de zone aan het kanaal Brussel-Charlerloi over waar het project nu geplant wordt.
In de plannen wordt rekening gehouden met de slagschaduw van de molens en de geluidsnormen volgens de nieuwe Vlarem geluidsnormen die reeds goedgekeurd zijn maar nog gepubliceerd moeten worden.

  
Om 21.10 uur begon dan de vragenronde die tot net voor 23.00 uur duurde.
Een greep uit de vragen: In 2011 waren er wereldwijd 111 incidenten met windmolens hoe veilig zijn deze hier, Is windmolen één rendabel als deze ’s nachts gereduceerd moet draaien, waarom zo kort bij een woonwijk, woningen in wijk zullen dalen in waarde, hoeveel subsidies ontvangen jullie voor de molens, wat met turbulentie, na 8 uur slagschaduw per jaar moet de molen stilvallen hoe wordt dit gemeten, windmolens moeten er zijn maar waarom laten jullie molen één die het kortst bij de wijk staat niet vallen en plaats deze in een ander project weg van een woonwijk,…

Ecopower, Colruyt  en de gemeente beantwoorden alle vragen op één na over het opstalrecht dat Waterwegen en Zeekanaal NV  zal ontvangen voor het gebruik van hun gronden omdat dit niet in de policy past maar Ecopower zei wel geen woekerprijzen te betalen.

Na de informatievergadering was het ‘actiecomité windturbines Brucom’ niet overtuigd over het project en ze zullen hun acties verder zetten.

* Meer info: http://www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-beerselsint-pieters-leeuw


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

agenda: informatievergadering windenergie project Ecopower cvba en We-power nv

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. hebben een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Het openbaar onderzoek loopt van 13 januari 2012 tot 14 februari 2012 om 11.00 uur.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Bekendmaking:
betreffende een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend door: Ecopower cvba en We-power nv. Met als voorwerp: windturbines.
Rubrieken:
Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 100 kVA (6 x 2700 kVA).
Rubriek 20.1.6.1°c): installaties voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie met een elektrisch vermogen van meer dan 5.000 kW (15 MW).

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovenvermelde aanvraag, ligt ter inzage op het gemeentehuis: dienst Leefmilieu, 1ste verdieping, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 13/01/2012 tot 14/02/2012, elke werkdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

De Burgemeester,
brengt ter algemene kennis van het publiek dat door hogervermelde rechtspersoon een milieuvergunningsaanvraag is ingediend om op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, in de gemeente kadastraal bekend: afdeling 3, sectie F, perceelnummers 407K, 410D en 412D een inrichting te exploiteren zoals hoger vermeld.
Gedurende hogervermelde periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen worden meegedeeld.
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op 31 januari 2012 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

Ecopower wil 6 windturbines bouwen in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Ecopower nodigt de inwoners van Huizingen, Lot, Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek uit op een infovergadering over hun windproject op woensdag 9 november 2011 om 19.30 uur in de Meent in Alsemberg.

Het project is een samenwerking tussen Ecopower cvba en Groep Colruyt.
Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi en twee in de industriezone Laekebeek op de terreinen van Colruyt.
Langs het kanaal komt de eerste windmolen iets verder dan het bedrijf Inter-Beton, op terreinen van Waterwegen en Zeekanaal NV. Daarnaast komen er nog twee met telkens ongeveer vierhonderd meter tussenruimte. De andere komt aan de overkant van het kanaal.
.

Op de infovergadering krijgt u toelichting bij dit windproject.
De zes windturbines zullen een vermogen hebben van 2,5 MW. Om u een idee te geven: de opbrengst stemt overeen met het electriciteitsverbruik van meer dan 6000 huishoudens.
De verschillende aspecten van dit project komen aan bod: de ruimtelijke afweging, de visuele impact, de effecten wat geluid en schaduw betreft. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Meer info: www.ecopower.be