Milieuvergunning voor bouw van 2 Engie Electrabel windmolens in Lot

LOT/SINT-PIETERS-LEEUW: – Minister van Milieu Joke Schauvliege verleent een milieuvergunning voor de bouw van 2 windturbines van maximaal 150 meter hoogte langsheen het Heideveld in Lot. De minister legt wel een aantal bijkomende voorwaarden op. Eerder weigerde de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning af te leveren.

In de zomer van dit jaar besliste de provincie Vlaams-Brabant om geen milieuvergunning toe te kennen voor de exploitatie van 2 windmolens langsheen Heideveld, tussen het kanaal Brussel-Charleroi en de spoorlijn Brussel-Halle, in Lot. Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaren ingediend die hoofdzakelijk betrekking op geluidshinder, slagschaduw, rendementsverlies, te korte afstand tot andere windmolens en gebrek aan overleg met de exploitanten.

Engie Electrabel tekende bij minister Schauvliege beroep aan tegen die beslissing. Uit adviezen die de minister ontving, leidt zij af dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt. Tijdens de dag bleef de geluidshinder onder de richtwaarden, maar tijdens de avond- en nachtperiode werden de waarden dan weer overschreden.

Daar staat tegenover dat de locatie gelegen is in een industriegebied en dat het landschap wordt gekenmerkt door grootschalige industrie, aldus minister Schauvliege.
2015-11-01_3-windturbine_witte-roosVandaar dat de minister een milieuvergunning verleent voor de windmolens, zij het gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet het geluidsniveau tijdens de avond en nacht worden beperkt. Binnen de 6 maanden na de ingebruikname van de windmolens moet een erkend milieudeskundige geluidsmetingen uitvoeren op de meest kritische plaatsen. Bovendien moet per windturbine een online dagboek worden bijgehouden over de impact van de slagschaduw.

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
Langs het kanaal in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw staan momenteel reeds 8 windturbines. Bedoeling van Engie Electrabel is om nog twee extra windmolens te plaatsen op het terrein van Amacro in Lot.

WINDTURBINES_windmolens_Beersel_Sint-Pieters-Leeuw_Halle

2 nieuwe windturbines van Wind4Flanders draaien proef

BUIZINGEN / SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de bedrijventerreinen van Nexans in Buizingen aan de grens met wijk de Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw draaien sinds vandaag de twee nieuw gebouwde windturbines van Wind4Flanders proef. 

2016-09-01-5-windturbines-kanaal-Brussel-Charlerloi_01
links 3 windturbines van Ecopower en Eoly – rechts de 2 nieuwe van Wind4Flanders

Met twee windturbines op de site van Nexans wil Electrabel groene stroom maken.
Het project is één van de drie projecten in de zone langs het kanaal Brussel-Charlerloi.
Het windpark wordt gerealiseerd en zal worden uitgebaat door Wind4Flanders Projects cvba, een partnership tussen Electrabel, de financieringsverenigingen FIGGA, FIGGEM, FINLEK en IKA alsmede de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE).

De twee geplaatste turbines hebben een vermogen van 2MW, een jaarlijkse productie van 8.5 miljoen kWh (equivalent gebruik van 2429 gezinnen)

In 2013 engageerde Electrabel zich bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om samen met de andere windpark ontwikkelaars aan de geluid & slagschaduwnormen te voldoen voor het totale windmolenpark in de zone langs het kanaal Brussel-Charlerloi.
De buurtbewoners van wijk de Witte Roos zijn nu benieuwd of Ecopower, Eoly en Wind4Flanders zich nu ook aan deze afspraak zullen houden.


Zie ook onze eerder gepubliceerde artikels over de windturbines langs het kanaal:
14/02/2016 – extra geluidsmetingen om mogelijke geluidsoverlast van windturbine te meten
19/11/2015 – Energieproducent en -leverancier Eoly van Colruyt Group gaat voor coöperaties
13/10/2015 – windturbines Ecopower en WE-power worden opgebouwd.
22/01/2015 – Stand van zaken komst 7 windturbines in Sint-Pieters-Leeuw
04/03/2014: voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens
21/03/2014: geplande windmolen projecten in Sint-Pieters-Leeuw en Beersel moeten met elkaar rekening houden.
21/12/12: Provincie geeft groen licht voor 3 windturbines in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw
20/01/2012: informatievergadering windenergie project Sint-Pieters-Leeuw en Beersel
13/01/2012: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

voorwaardelijk gunstig advies voor 2 windmolens

windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Leeuwse college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 25 februari 2013 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het oprichten van 2 windturbines aan de overzijde van het kanaal (zijde Beersel, maar op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw – tussen kanaal en Zenne). Deze aanvraag werd ingediend door Electrabel nv. Van 12 januari tot 11 februari laatstleden liep het openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 107 bewaren ingediend, waarvan 105 identieke.

De voorwaarden die het college van burgemeester en schepenen heeft opgelegd, zijn:
· er mogen geen bomen worden verwijderd, aangezien dit niet in de aanvraag is inbegrepen;
· de normen inzake slagschaduw en hinder gelden cumulatief voor het geheel van alle windmolens die langs het kanaal worden vergund, ongeacht de aanvrager, zoals bepaald in de omzendbrief RO2006/02;
· de windturbines zullen gecertificeerd moeten zijn;
· de aanvraag moet voldoen aan de provinciale verordening inzake de opvang van hemelwater.

In het verleden kreeg het gemeentebestuur nog twee aanvragen voor het plaatsen van windturbines. Beide aanvragen werden ingediend door ECOPOWER cvba en WE-POWER nv. Hun eerste aanvraag voor het plaatsen van 6 windturbines (waarvan 2 op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw) werd op 4 mei 2012 geweigerd. Voor de andere aanvraag werd op 21 december 2012 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 3 windturbines met een hoogspanningscabine, dit volgens de bijzondere procedure waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de vergunning aflevert (zie hierna). Tegen deze beslissing is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gegaan omwille van de eerste windturbine die te dicht bij de woonwijk De Witte Roos zou worden gebouwd.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

Alle aanvragen voor het oprichten van windturbines worden/werden behandeld volgens de bijzondere procedure. Dit betekent dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar beslist over de aanvraag. De gemeente en andere instanties (bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal) geven advies aan Ruimte Vlaanderen. Het vergunningverlenende bestuursorgaan (in dit geval de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar – Ruimte Vlaanderen) neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 60 dagen, die ingaat de dag na ontvangst van de adviezen.

stedenbouw : geen bouwtoelating voor zes windturbines

SINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – De projectontwikkelaars Ecopower en WE-Power (Colruyt groep) die  zes windturbines willen bouwen langs het kanaal in Sint-Pieters-Leeuw en Lot, krijgen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Vlaams Gewest geen bouwtoelating.

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening:
– functionele inpasbaarheid: De projectzone met de windturbines 1,2,3,en 4 situeert zich in het GRUP ‘afbakening van het Vlaams Strategisch beleid gebied rond Brussel (kortweg GRUP VSGB). WT01en WT02 staan in een zone waar momenteel geen bijzonder plan van aanleg geldt en met de definitieve goedkeuring van het GRUP landbouw als bestemming heeft, met de mogelijkheid om windturbines in te planten. WT03 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘over de Vaart-Lotbeek’ van toepassing is. Bij definitieve goedkeuring van het GRUP geldt dezelfde situatie als voor WT01 enWT02. WT04 staat in een zone waar het bijzonder plan van aanleg ‘Industriezone Heideveld-DeGijseleer van toepassing is. Ook dit plan van aanleg wordt vervangen door het GRUP VSGB, waardoor de zone wordt ingekleurd als watergebonden industriezone.
– WT05 en WT06 worden in lijnopstelling ingeplant in een industriegebied. Industriegebieden zijnprioritaire inplantlocaties voor windturbines.
– WT01 staat te dicht bij de bestaande woonwijk (amper 280m) eb veroorzaakteen negatieve visuele impact. Hierdoor staat WT02 en WT03 niet meer in lijnverband t.o.v. een bestaandelijninfrastructuur, in dit geval het kanaal. Deze drie windturbines worden ingeplant in aansluiting met een open ruimtegebied waardoor een significante impact op het landschap wordt verwacht. Er dientevenwel bijkomend onderzocht te worden of een betere invulling in de omliggende industrieterreinen mogelijk is.
Vanuit ruimtelijk oogpunt is het noodzakelijk de windturbines te koppelen aan de bestaande lijninfrastructuur. Het is dan ook aangewezen te komen tot een plaatsing evenwijdig aan het kanaal.
– Mobiliteitsimpact: voor de opbouw en toegang wordt een verharding in steengrind aangelegd.
– schaal: /
– ruimtelijk en bouwdichtheid: ruimtelijk aanvaardbaar
– visueel-vormelijke elementen: door de afmetingen en inplanting van WT01 in de nabijheid van een nestaande woonwijk ontstaat een sterke en overdreven visuele hinder.
– cultuurhistorische aspecten: /
– het bodemreliëf: /
– hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen: zie talrijke bezwaren ingediend tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Guy Lories,Woordvoerder Actiecomité Windturbines Brukom:
“Toen we met het probleem van de plaatsing van 6 windturbines werden geconfronteerd en met een Actiecomité wilden starten was de medewerking van de buurtbewoners groot tot zeer groot maar niemand die er in geloofde dat we ook maar iets konden halen tegen de gemeentebesturen laat staan tegen Ecopower en zeker niet tegen Colruyt.

Uiteraard stonden we in het begin heel alleen want van Beersel wisten we dat ze positief advies zouden geven en dat was in eerste instantie ook zo voor Sint-Pieters-Leeuw. Onze acties hebben er wel toe geleid dat het College van SPL finaal een negatief advies gaf voor het stedenbouwkundig dossier m.b.t. 1 turbine.

Uiteraard zijn ook wij voor alternatieve vormen van energie maar niet als de gewone mens enkel mag betalen en er niet zal kunnen van genieten want zo is het met het project van de 6 windturbines langsheen het kanaal : ze zouden gebouwd worden ten voordele van Ecopower en Colruyt en niet voor de bevolking.
Daarbij komt nog dat aspecten als veiligheid (elk jaar meer dan 100 ongevallen met turbines over de hele wereld), het gezondheidsaspect en het landschap langsheen het kanaal volledig ‘beschadigen’… en finaal de vraag of projecten met windturbines nog reden van bestaan hebben als we artikels lezen over de turbines in zee (De Tijd), de vragen die Nederland en Duitsland zich stellen omtrent windturbines.

We zijn uiteraard zeer tevreden over dit resultaat maar blijven zeer alert en toch blijft iedereen zeggen dat we niets zullen kunnen doen tegen Ecopower en Colruyt als ze een batterij advocaten op het verslag zetten. Zij hebben de middelen.

Wij hebben geleerd dat mensen zich veel te gemakkelijk als verloren beschouwen als ze moeten opboksen tegen grote multinational, of andere grote bedrijven en nu kunnen we toch stellen dat onze stem ook werd gehoord en we weten niet hoe het dossier zou geëvolueerd zijn mochten ons Actiecomité er niet geweest zijn.

UPDATE:
Ecopower en WE-Power (Colruyt groep)  moeten nog bekijken wat ze met de weigering zullen doen.
Filip Van Landeghem, directeur Expansie Colruyt: ” Deze weigering betekent niet dat we onze plannen opbergen.We willen nu rustig de weigering van de bouwvergunning bestuderen en mogelijk een nieuw gewijzigd dossier indienen.”