Plan voor afbakening van de woonkernen in de Zennevallei opgestart

SINT-PIETERS-LEEUW / ZENNEVALLEI: – De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werken samen aan een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei. De startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kernafbakeningen Zennevallei’ beschrijft de plannen. Met deze startnota wordt het RUP ‘Kernafbakening Zennevallei’ letterlijk opgestart.
Vanavond kunnen de inwoners tijdens een infomarkt in het stadhuis van Halle ( tussen 19u30 tot 22 uur) terecht bij experten voor vragen en verduidelijkingen over de startnota en het planproces.

De exacte afbakeningen van de kernen of de effecten voor individuele percelen is vandaag nog niet bepaald en wordt verder onderzocht. De startnota formuleert de doelstellingen van het RUP, het onderzoekgebied en de relatie met bestaande plannen en beleidsvisies.

In onderstaande video geeft Burgemeester Jan Desmeth meer toelichting wat betreft Sint-Pieters-Leeuw.

Landelijke karakter beschermen
Burgemeester Jan Desmeth: “Zoals jullie weten, is het ons streven om onze gemeente landelijk te houden en de open ruimte te beschermen. We wensen geen grote toename van het bevolkingsaantal te realiseren.
Het is de reden waarom we een verkavelingstop hebben afgekondigd voor alle nieuwe aanvragen sinds mei 2020.
Het is de reden waarom we ruimtelijke initiatieven nemen om uitbreidingsgebieden om te zetten naar landbouw en/of natuur.”

Hoe gaan we in Sint-Pieters-Leeuw dit provinciale RUP gebruiken om deze doelstelling verder vorm te geven?
Burgemeester Jan Desmeth: “Vooreerst ben ik tevreden dat de provincie het subsidiariteitsbeginsel heeft toegepast. Een moeilijk woord om te zeggen dat zij in een provinciaal RUP bundelen welke keuzes de gemeenten op hun grondgebied maken. Dat is goed en is ooit wel anders geweest.”

Welke impact voor Sint-Pieters-Leeuw?
Burgemeester Jan Desmeth: “Het totale oppervlakte van onze gemeente bedraagt 40,7 km2. Het overgrote gedeelte is reeds bepaald via RUP’s, waar dit provinciaal RUP niets zal aan wijzigen.
Ik denk aan RUP Rink, RUP Vlezenbeek en RUP Oudenaken-Berchem, maar ook aan ons RUP Open Ruimte.
Binnen de drie RUP’s van onze landelijke woonkernen is reeds bepaald waar aan kernverdichting kan gedaan worden.
Deze vier RUP’s zijn samen goed voor 31,4 km2 of 77 % van onze oppervlakte. Dit zal dus in alle geval buiten het provinciaal RUP vallen.

Van de resterende 23 % ligt ongeveer de helft in Negenmanneke, Zuun en Ruisbroek, waar nu reeds verdichting met o.a. appartementen mogelijk zijn.
Het is onze intentie om dit met het provinciale RUP te behouden, eventueel bepaalde gebieden toch uit te sluiten van appartementen, maar vooral om de omschrijving van de voorwaarden eenduidiger uit te werken.
De andere helft ligt in woongebied buiten kernafbakening (de geel verspreide stukken op de kaart). Hier zullen we gebruik maken van het provinciale RUP om het landelijk karakter van onze gemeente definitief te beschermen door in het overgrote gedeelte ervan appartementen onmogelijk te maken.

Het provinciale RUP is een efficiënte en kostengunstige manier om het landelijke karakter verder te verankeren voor de toekomst zonder te raken aan de rechten van eigenaars op bestaande percelen aan reeds uitgeruste wegen.”

De startnota kan nog tot en met 30 december 2022 ingekeken worden op het gemeentehuis en kan digitaal geraadpleegd worden via www.vlaamsbrabant.be/prup-zennevallei.Tijdens deze periode kan iedereen de startnota inkijken en opmerkingen indienen.

Gemeenteraad keurt lastvoorwaarden en gunningswijze RUP Laekelinde goed

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad keurde op 25 november het bestek goed voor de opmaak van een masterplan voor de buitensportinfrastructuur en het RUP Laekelinde.

 

Bart Keymolen, schepen van Ruimtelijke Ordening: “In 2007 werd het BPA Laekelinde goedgekeurd voor de sport- en jeugdinfranstructuur langs de Lotstraat. We stellen vast dat de noden van toen niet meer die van nu zijn. We wensen in het plan dan ook een aantal aanpassingen en uitbreidingen door te voeren. Op die manier zal er bijvoorbeeld ook een zone voorzien worden waar – zoals eerder dit jaar werd bekendgemaakt – een skatepark zal komen.

Het masterplan moet de noden, ruimtelijke mogelijkheden en prioriteiten voor de buitensportinfrastructuur in onze gemeente in kaart brengen. Het plan is de eerste aanzet voor een gedragen beleidsvisie voor de buiteninfrastructuur aan Laekelinde en daarnaast ook andere locaties waar deze van toepassing op kan zijn.

Het masterplan en de beleidsvisie zullen de basis vormen van het RUP dat later wordt opgemaakt.

RUP Reysberg

2020-10-29-RUP-ReysbergSINT-PIETERS-LEEUW: – Er wordt een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reysberg uitgewerkt. Hiermee maakt Sint-Pieters-Leeuw van bouwgrond opnieuw landbouwgrond. Het doel van dit RUP is het planologisch herbestemmen naar een hoofdzakelijk open ruimte bestemming van de zone tussen Brusselbaan/Gladiolenlaan en de Reysveldweg. Deze zone werd in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel (VSGB) sinds 1 januari 2017 als woongebied Art A2.1. bestemd (voordien Bouwvrij Agrarisch gebied).

De opmaak van het RUP Reysberg kadert in de gemeentelijke beleidsvisie die tijdens de vorige gemeenteraadszitting van 24 september werd goedgekeurd. In deze visie staat dat:
• bij de beoordeling van aanvragen tot omgevingsvergunning of verkavelingsvergunning, een verhoogde aandacht noodzakelijk is voor het maximaal behoud van de open ruimte bij nieuwe woonontwikkelingen. Dit geldt in het bijzonder voor verkavelingen en groepswoningbouw die een uitdeining van de woonkernen richting de open ruimte inhouden en in het bijzonder bij projecten waar de aanleg van nieuwe wegenis noodzakelijk is;
• waar nodig, er kan overgegaan kan worden tot de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zodat deze visie via een planologische herbestemming vastgelegd kan worden.

Opmaak RUP Reysveld en Rinkeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond werden de lastvoorwaarden en gunningswijze voor Opmaak RUP Reysveld + Rinkeling goedgekeurd.

Bart Keymolen, Schepen van Ruimtelijke ordening en omgevingsvergunning: “De gemeenteraad besliste donderdagavond de modaliteiten goed te keuren voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van 2 RUP’s .

Het studiebureau zal In het RUP Rijsveldweg moeten onderzoeken en onderbouwen om een ruimtelijk aanvaardbare en kwalitatieve invulling te bieden voor de vervangingsbouw van de twee versleten woontorens van de Huisvestingsmaatschappij.
De vervangingsbouw kan deels worden gerealiseerd op bouwgronden van Vlabinvest.

Hieraan parallel dient het studiebureau met RUP Rinkeling het woonuitbreidingsgebied langs de zuun thv Vogelstraat op te heffen. Zo kan de open ruimte tussen natuur en landbouw bestendigd worden.”

• Bezemstraat 85-87 – gebouwd in 1974 heeft 97 appartementen
• Bezemstraat 81-83 – gebouwd in 1975 heeft 103 appartementen

Om een volledige ruimtelijke visie op de vervangingsbouw van de bestaande appartementsgebouwen in de Bezemstraat te ontwikkelen en te kunnen realiseren op het terrein en gelet op de planologisch context is de opmaak van een RUP noodzakelijk waarbij de 3 zones betrokken worden.
Gelet op de perifere ligging t.o.v. de woonkern Zuun en de nabijheid van de Zuunbeekvallei is het niet wenselijk dat het woonuitbreidingsgebied uitvoering krijgt.
Veeleer is een herbestemming naar Open ruimte wenselijk waardoor er een corridor tussen het natuurgebied langsheen de Zuunbeek en het landbouwgebied gecreëerd wordt. Ter compensatie van de mogelijke planschade die hierdoor ontstaat kan er aan het hoevegebouw op de hoek met de C. Leunenstraat (zelfde eigenaar) bijkomende mogelijkheden inzake wonen worden toegekend. Dit stemt overeen met de bepalingen van het RUP Zonevreemde woningen waarin het hoevegebouw opgenomen is als markant gebouw. Gelet op de juridisch-planologische toestand en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen is de opmaak van een RUP noodzakelijk.

informatiemarkt ruimtelijk uitvoeringsplan Kanaaltuinen

 SINT-PIETERS-LEEUW: – de gemeente organiseert vanavond nog tot 20 uur een doorlopende infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis nav het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kanaaltuinen’ fase 3.


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt momenteel aan de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kanaaltuinen’ waarvan de derde fase zich situeert langs het kanaal Brussel-Charleroi, aan de kruising van de E. de Baerdemaekerstraat en de Groot-Bijgaardenstraat. In overeenstemming met het in 2015 aan het publiek voorgestelde masterplan voor de site Kanaaltuinen, voorziet het project in de bouw van ongeveer 95 woongelegenheden in 3 delen met aandacht voor woonkwaliteit en openbaar groen. Deze zullen iets hoger gebouwd worden in functie van het wonen aan water.

2019-06-25-informatiemarkt-RUP-Kanaaltuinen_06-kaartFase 1 is ondertusssen uitgevoerd, van fase 2 is men de wegenis aan het uitvoeren. Fase 3 kan dan pas aangevat worden als het RUP wordt goedgekeurd. Dat zou als alles goed verloopt in september 2020 zijn.

Fase 4: de school: – Herbekijk hiervoor ons artikel van 27/03/2019 – plannen voor Sint-Lutgardisschool aan Kanaaltuinen worden kleiner


De startnota geraadpleegd worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis of via www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/bouwen-verbouwen/plannen-voorschriften/gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rup. Reacties over deze nota kunnen tot uiterlijk 22 augustus 2019, per aangetekende brief worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, of tegen ontvangstbewijs aan het loket Ruimtelijke ordening afgegeven worden.
Ook via e-mail naar ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be kunnen reacties worden doorgegeven.

agenda: informatiemarkt Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kanaaltuinen’ op dinsdag 25 juni 2019

SINT-PIETERS-LEEUW: – de gemeente organiseert op dinsdag 25 juni van 17 tot 20 uur (doorlopend) een infomarkt in de raadzaal van het gemeentehuis nav het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Kanaaltuinen’ fase 3.


De gemeente Sint-Pieters-Leeuw werkt momenteel aan de opmaak van een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Kanaaltuinen’ waarvan de derde fase zich situeert langs het kanaal Brussel-Charleroi, aan de kruising van de E. de Baerdemaekerstraat en de Groot-Bijgaardenstraat. In overeenstemming met het in 2015 aan het publiek voorgestelde masterplan voor de site Kanaaltuinen, voorziet het project in de bouw van ongeveer 95 woongelegenheden met aandacht voor woonkwaliteit en openbaar groen.

Naar aanleiding van de startnota die vanaf 24 juni geraadpleegd kan worden, organiseert de gemeente een participatiemoment in de vorm van een infomarkt op dinsdag 25 juni van 17 tot 20 uur (doorlopend) in de raadzaal van het gemeentehuis. We heten iedereen van harte welkom op deze infomarkt.

Vanaf 24 juni tot en met 22 augustus 2019 kan de startnota geraadpleegd worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis of via www.sint-pieters-leeuw.be/wonen-bouwen/bouwen-verbouwen/plannen-voorschriften/gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-rup. Reacties over deze nota kunnen tot uiterlijk 22 augustus 2019, per aangetekende brief worden opgestuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, of tegen ontvangstbewijs aan het loket Ruimtelijke ordening afgegeven worden.
Ook via e-mail naar ruimtelijke.ordening@sint-pieters-leeuw.be kunnen reacties worden doorgegeven.

Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdagavond had in het gemeentehuis een “Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw” plaats. Het was het startmoment om kennis te maken met het voorontwerp van het RUP.

Een aantal ruimtelijke situaties en noden in de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw Rink zijn de laatste jaren gewijzigd. Om een aangepaste ruimtelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de kern te formuleren werd aan het studiebureau BUUR de opdracht gegeven tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Sint-Pieters-Leeuw Centrum.
Het landelijk karakter van het dorp vrijwaren en het versterken van de kernfunctie, het opwaarderen van de publieke ruimte en het versterken van de relaties met de open ruimte, het inpassen van recreatieve verbindingen en de aandacht voor de waterproblematiek zijn enkele kerngedachten in deze studie.

In onderstaande video geeft burgemeester Luc Deconinck meer uitleg over dit startmoment van het openbaar onderzoek RUP centrum Rink.
Hij geef toelichting bij enkele belangrijke accenten zoals de schrapping van een woninguitbreidingsgebied van ongeveer 2 hectare dat nu zal bevestigd worden als landbouwgebied. Men wil het groen in het centrum behouden en versterken.

Wat is een RUP
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of ‘RUP’s’ vervangen de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen – eens het RUP is goedgekeurd – stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

ontwerpend onderzoek (richtinggevend)
strategische projecten

Het inrichtingsvoorstel en de strategische projecten zijn het resultaat van ontwerpend onderzoek en zijn slechts richtinggevend. Dit betekent dat dergelijke plannen niet vastliggen, maar een indicatie geven van de mogelijkheden binnen de contouren van het RUP.

publieke ruimte
Dit project omvat de herinrichting en de herbestemming van de publieke wegenis. Het voorzien van een publieke ruimte op mensenmaat moet de doortocht van gemotoriseerd verkeer temperen. Daarnaast kan een vergroting van de dorpsvloer voorzien in de ruimte nodig voor het organiseren van evenementen, aangzien het dorp momenteel geen echt dorpsplein heeft. Binnen deze ruimte dient ook het commercieel centrum geherstructureerd te worden, aansluitend bij de belangrijkste actoren van het dorp.
Binnen dit strategisch project is het ook van belang de belangrijkste attractoren, waaronder het Colomapark, scholencampus en gemeentehuis te verbinden en de relatie tussen dorp en landschap te versterken.

Coloma & parking
Het herlokaliseren van de parking voor het Colomapark naar een plek dichter bij het dorpscentrum zal meer bezoekers van het park het dorp in trekken. Dit komt de (horeca-) zaken rond de Rink ten goede en is er een grotere kans dat de dorpskern met de kerk vaker bezocht wordt. Deze verplaatsing zorgt er voor dat de parking niet enkel in functie van het Colomapark gebruikt zal worden, maar tevens in functie van het dorp. Om de link tussen dorp en park te verbeteren worden er extra zachte verbindingen voorgesteld vanaf de parking. Eeen gedeelte van de naastgelegen hoeve kan een publieke functie toegekend krijgen, in functie van het landschapspark en dorpscentrum. De parking zal ongeveer 30 plaatsen voorzien.

Rink
Aan de Rink, ten oosten van de parochiekerk Sint-Pieter, situeert zich een culturele pool met de bibliotheek en academie. Een uitbreiding van deze pool verhoogt het voorzieningenniveau binnen het dorp, wat de leefkwaliteit op z’n beurt verbetert. Binnen deze zone zijn er ook mogelijkheden om een extra doorsteek te maken tussen de bibliotheek en de kastanjedreef. Hiervoor is het Colomapark nog beter te bereiken vanuit het centrum. Een herbestemming van enkele aanpalende panden moet hiervoor ruimte geven.

bouwblok zorgcampus
Ten zuiden van de Rink, langs de Jules Sermonstraat, Hendrik Vanhouchestraat en Garebaan is een groot cluster aan gemeenschapsvoorzieningen gesitueerd. Dit maakt het goed mogelijk de diverse voorzieningen, onder andere de scholen, met elkaar te verbinden en te verenigen. Ook de relatie met de Rink en Joseph De Pauwstraat dient versterkt te worden. De uitbreiding van de tussenliggende groene zones en een toename en een toename van het aantal zachte verbindingen dienen deze connectie verder te versterken. Binnen deze zone dient ook ruimte gereserveerd te worden voor bijkomende voorzieningen, onder andere voor sport en spel.

Omzetting woonuitbreidingsgebied naar open ruimte
Het gebied tussen de dorpskern en de Zuunbeek, een aantrekkelijk groengebied dat momenteel als landbouwgebied wordt gebruikt met een grote landshappelijke waarde als overgang naar het natuurgebied van de Zuunbeek, wordt nagenoeg volledig behouden en behalve de mogelijkheid tot realisatie van een klein (sociaal) woongebied, verder gevrijwaard van bebouwing. Een kwalitatieve inpassing van deze (sociale) woonwijk op een del van de landschappelijke grens tussen de vallei en het dorp moet de relatie tussen dorp en vallei gaan versterken. Door enkel toegang tot het woongebied te voorzien vanaf de Pastorijstraat zal er geen harde scheiding tussen woonwijk en natuur aanwezig zijn. Het gebied dat momenteel als landbouwgrond wordt gebruikt, wordt verder gevrijwaard van bebouwing.

Parochie en gemeentelijke loodsen
gemeentelijke basisschool Den Top was tot voor kort gevestigd in deze zone. Dit gebouw wordt echter even niet meer tot de volle potentie benut. Net als bij het strategisch project dat inzet op de ontwikkeling van de zorgcampus biedt het een uikomst dat vele kavels binnen de zone die de parochie en gemeentelijke loodsen omvat in het bezit zijn van de lokale overheid. Hierdoor is een herstructurering van het bouwblok mogelijk, dit in functie van nieuwe gemeenschapsvoorzieningen maar ook wonen. Momenteel worden de parochie, gelegen aan de Rink, en de oude loodsen en het schoolgebouw langs de Topstraat gescheiden door enkele achtertuinen van tussenliggende woningen. Aangezien er geen bebouwde elementen in de achtertuinen aanwezig zijn, is het mogelijk een zachte verbinding te maken tussen de pastorie en het gebied waar momenteel de gemeentelijke loodsen gesitueerd zijn. Een kwalitatieve ruimtelijke inpassing kan daarnaast een transformatie voorzien van (semi-publiekelijke) panden naar wonen.

Timing RUP:
– november 2017: gemeenteraad – voorlopige vaststelling
– december 2017 – januari 2018: openbaar onderzoek
– februari 2018: Gecoro ifv behandeling bezwaarschriften
– maart 2018: gemeenteraad – definitieve vaststelling
– juli 2018: invoegtreding RUP

Deze slideshow vereist JavaScript.

agenda: Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw

2016-09-28-luchtfoto_spl_ruim-centrumSINT-PIETERS-LEEUW: – Infomarkt RUP Centrum Sint-Pieters-Leeuw op dinsdag 21 november 2017 doorlopend van 17.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

Een aantal ruimtelijke situaties en noden in de dorpskern van Sint-Pieters-Leeuw Rink zijn de laatste jaren gewijzigd. Om een aangepaste ruimtelijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de kern te formuleren werd aan het studiebureau BUUR de opdracht gegeven tot de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Sint-Pieters-Leeuw Centrum.

Het landelijk karakter van het dorp vrijwaren en het versterken van de kernfunctie, het opwaarderen van de publieke ruimte en het versterken van de relaties met de open ruimte, het inpassen van recreatieve verbindingen en de aandacht voor de waterproblematiek zijn enkele kerngedachten in deze studie.

Hoe de gemeente hiermee wenst om te gaan kan je te weten komen op de Infomarkt die op dinsdag 21 november doorlopend van 17.00 tot 20.30 uur georganiseerd wordt in het gemeentehuis. Je kan er kennis maken met het voorontwerp, je kan er terecht met je vragen en jouw opmerkingen meegeven.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlezenbeek ter inzage

2015-11-05-archief-luchtfoto-VlezVLEZENBEEK: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 september 2015 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridische toestand en een grafisch plan, wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Vlezenbeek’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 6 november 2015 tot en met 5 januari 2016.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 5 januari 2016.

Wat zijn volgens de gemeente de belangrijkste doelstellingen van het RUP Vlezenbeek?
– Vlezenbeek verder uitbouwen als aangename woonomgeving.
– De structuur van de dorpskern duidelijker profileren.
– Aanduiden van strategische locaties waarin meergezinswoningen opgericht kunnen worden.
– Garanties bieden voor het behoud en de invulling van markant erfgoed.
– Een aangepaste mobiliteit op maat van het dorpskarakter van Vlezenbeek.
– De omgeving van de Vogel(en) zangbeek/ Vlezenbek en haar oevers opwaarderen.
– Behouden van de natuurlijke waarde van het parkgebied rond ‘Inkendaal’ en zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden in samenhang met de natuurlijke waarden.
– Open ruimten beschermen tegen verdere bebouwing.
– Een aanpak formuleren voor de problematiek van de zonevreemde voetbalterreinen aan Inkendaal.
– Mogelijkheid bieden voor de uitbouw van recreatieve voorzieningen.
– Realisatie van een (boven)lokaal fietsroutenetwerk.

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open ruimte definitief vastgesteld

GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Open ruimte’ tijdens de zitting van 25 september 2014 definitief vastgesteld.
Sint-Pieters-Leeuw is hiermee een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een bestemmingsplan heeft met als doel haar waardevolle open ruimte maximaal te beschermen.

De opmaak van het RUP ‘Open ruimte’ kadert binnen de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de aanwezige open ruimte van verdere bebouwing voorop om een tegengewicht te bieden aan de verstedelijkingsdruk. Hierbij zijn de aanwezige structurerende beekvalleien die het plateaulandschap doorsnijden heel belangrijk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur doorheen de open ruimte.

Het RUP ‘open ruimte’ streeft naar de realisatie van een evenwicht tussen de doelstellingen vanuit landbouw en natuur. Hierbij moeten enerzijds voldoende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor de landbouwsector en anderzijds een ecologische netwerk en een basisnatuurwaarde over de volledige open ruimte gecreëerd worden.
Bij dit alles wordt de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen voorop gesteld.

Het RUP ‘Open ruimte’ wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die binnen een termijn van 60 dagen een uitspraak moet doen. Het uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

RUP Open Ruimte – aankondiging openbaar onderzoek

2008-09-10-luchtfoto_wijk-de-witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 30 januari 2014 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 februari 2014 tot en met 28 april 2014.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 28 april 2014.

gemeente wil voetbalinfrastructuur Vlezenbeek behouden

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst de voetbalinfrastructuur van Vlezenbeek te behouden in de Inkendaalstraat.
SK-Vlezenbeek_terreinen

Jos-SPEECKAERT_1ste-schepen_Sint-Pieters-LeeuwSchepen van Sport, Jos Speeckaert: “De voetbalterreinen liggen echter in landbouwgebied. In het nieuwe RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van Vlezenbeek, dat momenteel in opmaak is, voorzien wij om deze zone om te vormen tot recreatiezone. Dat geeft ons de mogelijkheid om een degelijke sportinfrastructuur op deze locatie te voorzien.
De goedkeuring van een RUP duurt ongeveer 2 jaar. Als het RUP volgens het voorgesteld schema wordt goedgekeurd, kan SK Vlezenbeek op de huidige terreinen verder voetballen en kunnen wij hen voorzien van een degelijke accomodatie.”

zie ook onze artikels:
20/09/2012: Politiek debat Vlezenbeek
05/09/2012: open brief voetbalclu​b SK Vlezenbeek ivm de infrastruc​tuur van de club

Infovergadering Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open Ruimte

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zitting van 26 september stelde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte voorlopig vast. Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren over de bedoelingen van dit RUP, organiseerde het gemeentebestuur dinsdagavond een infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Zo’n 50 mensen kwamen luisteren wat het RUP Open Ruimte omvat en stelden nadien ook enkele vragen.
2013-11-05-Infovergadering-RUP-Open-Ruimte
Met de opmaak van het RUP Open Ruimte voert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een belangrijke beleidsdoelstelling uit van haar ruimtelijk structuurplan: het vastleggen van de kwaliteitsvolle open ruimtegebieden en het bepalen van daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. Hiermee zorgt de gemeente voor een primeur. Ze is de eerste gemeente van Vlaams-Brabant en één van de eerste in Vlaanderen die een dergelijk RUP opmaakt.

De gemeente kent een tweedelige ontwikkeling. Het oostelijk deel behoort tot het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en heeft een meer verstedelijkt karakter, het grotere westelijke deel heeft daarentegen een uitgesproken landelijk karakter. Naast de sterke verstedelijking in het oosten vormen de beekvalleien zoals de Zuunbeek en Vogelzangbeek die het landschap doorsnijden een belangrijk kenmerk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur van de open ruimte.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de bestaande open ruimte tegen verdere bebouwing voorop, om een tegengewicht te bieden aan de bouwdruk vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanuit de verschillende kernen die verspreid in de open ruimte liggen. Het RUP Open Ruimte streeft naar een evenwicht tussen landbouw en natuur. Voldoende ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw zijn een noodzaak om de landbouw leefbaar te houden. Daarnaast wordt een ecologisch netwerk, waarin beekvalleien, bos- en parkgebieden, enzovoort verbonden zijn, gerealiseerd. Bij dit alles wordt de afstemming van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen vooropgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ kan u ook online inkijken via de gemeentelijke site:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/downloads-cats/record.php?ID=231

Opmerkingen en bezwaren formuleren
Het dossier ligt van 28 oktober tot en met 26 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Burgers kunnen opmerkingen of bezwaren per aangetekende brief of tegen afgifte met ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21,1600 Sint-Pieters-Leeuw, tot uiterlijk 26 december 2013.

RUP Open Ruimte: Aankondiging Openbaar onderzoek

2008-09-10-luchtfoto_wijk-de-witte-roosSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 26 september 2013 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een kaartenbundel en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 28 oktober 2013 tot en met 26 december 2013.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 26 december 2013.

Naast deze decretale verplichtingen wordt er op 5 november 2013 om 19u30 een info-vergadering voor de bevolking georganiseerd in de raadzaal van het gemeentehuis waarop de kenmerken en doelstellingen van het RUP worden toegelicht.

Aankondiging openbaar onderzoek RUP Zonevreemde woningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 mei 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2012 tot en met 13 september 2012.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de gemeentelijke comissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2012.

Groen tegen het gemeentelijk RUP zonevreemde woningen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 24 mei 2012 werd gestemd over het gemeentelijk RUP zonevreemde woningen, wat volgens de meerderheid een verfijning is van de regelgeving van het Vlaams Gewest over de zonevreemde woningen. De meerderheid heeft het goedgekeurd, groen was de enige tegenstem.

Jenny Sleeuwaegen, Groen gemeenteraadslid: “Groen is voorstander van een optimale benutting van de woonzones maar tegen een uitbreiding van de mogelijkheden voor woningen die buiten de woonzones liggen. Voor het maximale behoud van de groene zones is het heel belangrijk streng toe te zien op het gebruik van deze zonevreemde woningen.

Het bestuur van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw denkt daar anders over, zij staan voor een versoepeling van de Vlaamse regelgeving. Zo maakt het bestuur in dit nieuwe RUP zo goed als geen onderscheid tussen natuurgebied en parkgebied. Alle zonevreemde woningen, zelfs die in natuurgebied zullen op vraag van de eigenaar mogen verbouwd en vergroot worden tot 1000 m³ , het enige verschil is de grootte van het tuinhuis dat je op het terrein mag zetten, dat mag groter zijn in een parkgebied. Alsof dat het belangrijkste is! Groen vindt dat een zonevreemde woning wel terug heropgebouwd mag worden na een brand of andere ramp en mag aangepast worden aan de nieuwste eisen qua comfort en isolatie, maar uitbreiden van het woonvolume, dat kan voor ons niet. Minder streng zijn dan Vlaanderen en de regelgeving zo interpreteren dat er in natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw meer mogelijk is dan in de rest van Vlaanderen, kunnen wij alleen maar afkeuren.

Bovendien heeft de gemeente een categorie markante gebouwen gecreëerd, gebouwen die volgens de gemeente zo mooi of speciaal zijn dat ze zeker behouden moeten blijven. In die gebouwen wordt nog meer toegelaten dan voor andere zonevreemde woningen. Zo zal je een markante vierkantshoeve die nu een eengezinswoning is, mogen verbouwen tot maximum drie woongelegenheden maar een niet-markant gebouw moet één woongelegenheid blijven. Dat komt er op neer dat een markante vierkantshoeve die in natuurgebied ligt mag opgedeeld worden in drie woningen, met alle natuurschade door de extra bewoning die dat met zich meebrengt, maar dat een landbouwer die er op hoge leeftijd mee ophoudt, zijn boerderij, die misschien wel even groot is als een vierkantshoeve, niet mag opdelen, zelfs al ligt die in een zone die veel beter geschikt is voor extra bewoning. Onbegrijpelijk!

Tijdens de behandeling van het punt heeft schepen Schoukens gezegd dat het niet zo makkelijk is om te bewijzen dat een gebouw als markant moet worden beschouwd, er bestaat een inventarisatie van deze gebouwen, opgesteld door de Vlaamse Erfgoedcel.

Waarop ik repliceerde dat die lijst op regelmatige tijdstippen wordt herzien, en niet makkelijk wil niet zeggen onmogelijk.

Nu volgt er een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt, waarbij iedereen een bezwaarschrift mag insturen. Op basis van die bezwaren kan het gemeentelijk RUP eventueel nog worden bijgestuurd.”

RUP Wilderveld: beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar tegen het RUP ingewilligd

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het ministerieel besluit van 23 april 2012 over het beroep tegen de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Wilderveld” van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar tegen het RUP ingewilligd
De deputatie van Vlaams-Brabant dient aldus een nieuwe beslissing te nemen over de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Wilderveld.

Christine Van de Steene voor het actiecomité Wilderveld Verstikt legt uit:

Uiteraard onderschrijven we de beslissing van de minister Muyters, die ook uitdrukkelijk oordeelt dat het gemeentelijk rup strijdig is met het gewestelijk RUP VSGB, en bovendien oordeelt dat een aanpassing van het RUP een nieuwe inhoudelijke afweging vergt. Anders dan de Minister – die binnen de grenzen van het beroep van de stedenbouwkundige ambtenaar diende te blijven – dient de deputatie de beslissing van de gemeenteraad in haar geheel opnieuw te onderzoeken met het oog op al dan niet goedkeuring. Daarom herhalen we dan ook onze fundamentele bezwaren tegen de goedkeuring van het RUP Wilderveld door de deputatie.

1) Overschrijding van de vervaltermijn bedoeld in artikel 2.2.14 § 8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
Bij toepassing van artikel 2.2.14 § 8 van de Codex Ruimtelijke Ordening dient de deputatie vast te stellen dat het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan “Wilderveld” VERVALLEN is, vermits het niet definitief werd vastgesteld binnen de wettelijke termijn.

2) de inhoudelijke argumenten en het negeren van het advies van de GECORO die stelt dat 25 woningen per hectare de limiet moet zijn. Drie inbreidingsgebieden in plaats van 5 zijn dan ook ruim voldoende voor deze wijk.

3) de niet te negeren gekoppelde problemen aan: de onpartijdigheid van het studiebureau D&A Consult dat zelf belangen heeft door aankoop van gronden in de wijk (aan de geplande weg waarvoor onteigend zal volgen) en de ongeregeldheden in het gunningsdossier aan D&A Consult. Wij verwachten enerzijds dat de deputatie stappen onderneemt om dit verder uit te zoeken of ons anderzijds minstens gedetailleerd in kennis stelt van de te volgen procedure om dit verder uit te (laten) spitten. Dit is nochtans wat burgers in het kader van de actieve openbaarheid van bestuur, waar alle overheden aan gehouden zijn, mogen verwachten. Zoals ook de minister en de stedenbouwkundige ambtenaar stellen is het gemeentelijk RUP “Wilderveld” duidelijk in strijd met het gewestelijk RUP VSGB. Daarenboven vereisen de aanpassingen om de strijdigheid met het VSGB weg te werken een “inhoudelijke afweging”,

zoals de minister uitdrukkelijk stelt. Hieruit volgt dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw zich opnieuw ten gronde moet buigen over dit RUP. Dit impliceert meteen ook dat de procedure van meet af aan dient herbegonnen om effectief de nodige afweging te kunnen doen, met kennis van alle adviezen en een nieuw openbaar onderzoek.

De wijk staat zeker ook mee achter het inbreidingsprincipe, maar de manier waarop het hier is vormgeven betekent enkel dat de enige resterende grote open ruimte in de wijk wordt ingepalmd (voor grof geld) en dat er tè massaal verdicht wordt om de leefbaarheid te garanderen. 5 inbreidingsgebieden met hoge dichtheid is gewoon te veel en betekent het volproppen van de wijk met extra wooneenheden en appartementsblokken. 3 inbreidingsgebieden is het maximaal haalbare, mits er ook voldoende aandacht gaat naar een goede afwikkeling van het extra verkeer rechtstreeks naar de omliggende verkeersaders en niet dóór de wijk.

Het huidige RUP is voor de inwoners onaanvaardbaar omdat het deze fijne voorstedelijke wijk zal omvormen tot een stedelijke probleemwijk. Gezien de situering van de wijk zal heel de ruime omgeving mee het slachtoffer worden als de doorgangswegen nog meer verstikken; de gevolgen zullen voelbaar zijn tot ver in Sint-Pieters-Leeuw en in de regio.

We zullen de deputatie daarom opnieuw onze argumenten kenbaar maken.

Openbaar onderzoek RUP Wautersstraat

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2012 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wautersstraat’ voorlopig vastgesteld heeft.
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wautersstraat’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijk-juridisch toestand, een grafisch plan en een onteigeningsplan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wautersstraat’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 2 mei 2012 tot en met 30 juni 2012.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 30 juni 2012.

Onderzoek milieu-effectrapportage RUP Negenmanneke Bergensesteenweg

NEGENMANNEKE: – Het college van burgemeester en schepenen heeft de eer mede te delen dat, in uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-mer-decreet”) en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 (“plan-mer-besluit”), het onderzoek tot milieueffectrapportage uitgewezen heeft dat het RUP “Negenmanneke/Bergensesteenweg” geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-Mer niet nodig is.

De screeningsnota’s en de beslissingen kunnen worden geraadpleegd op de webstek van de dienst Mer, www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/press/record.php?ID=2248

Advies van de GECORO over RUP Wilderveld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op 11 januari 2011 kwam de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) bij mekaar. Op de agenda stond de behandeling van de bezwaarschriften van het RUP Wilderveld.
het actiecomité ‘Wilderveld Verstikt’ publiceert nu op zijn site www.wilderveld.be de bevindingen van GECORO.

De GECORO had oren naar een aantal bezwaren maar gaf uiteindelijk wel een gunstig advies op het RUP Wilderveld, mits enkele belangrijke opmerkingen:

– De woningdichtheid over het gehele plangebied moet beperkt blijven tot 25 w/ha i.p.v. de 30 w/ha die nu voorzien wordt. Er moeten tevens minimaal 2 parkeerplaatsen per woongelegenheid opgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften.
– Inbreidingsproject nr 2 (= het voetbalveld) kan niet uitgevoerd worden. Dit gebied dient zijn groene en recreatieve functie te behouden.
– De nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van de zone voor bedrijvigheid langsheen de Bergensesteenweg wordt niet gerealiseerd, gelet op het beperkte openbaar nut ervan, de bijkomende hinder voor de woningen rond het nieuwe pleintje aan de Baesstraat en de beperkte voordelen inzake verkeersveiligheid.

Dit is echter maar een advies. De volgende stap is de definitieve beslissing op de gemeenteraad.

Verder formuleert het actiecomité nog enkele bedenkingen die u kan nalezen op hun site.

bron: www.wilderveld.be

agenda: Infovergadering RUP Wilderveld

gemeentehuis Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Het college van burgemeester en schepenen organiseert op maandag 13 december 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw) een infovergadering betreffende het RUP Wilderveld.

Alle geïnteresseerde inwoners worden hierop uitgenodigd.

raamaffichecampagne in de wijk Wilderveld

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het actiecomité “Wilderveld Verstikt” houdt affichecampagne tegen RUP Wilderveld.

Wijk Wilderveld is een grote woonwijk in Sint-Pieters-Leeuw, geprangd tussen de Ruisbroeksesteenweg, het kanaal en de Bergensesteenweg. In het Openbaar Onderzoek op het nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werden er 444 bezwaarschriften van de bewoners van deze wijk ingediend. 800 wooneenheden bovenop het extra verkeer dat de nieuwe LIDL en de geplande grotere Colruytwinkel zal meebrengen, kan deze wijk immers niet aan.

Het actiecomité gaat de volgende weken diverse acties ondernemen om het protest zichtbaar te maken. Er is een affichecampagne gestart. Het effect is meteen zichtbaar in de wijk: overal zie je de affiche met het logo “Wijk Wilderveld verstikt, Neen aan 800 extra woningen en flats” uithangen.

De bewoners vragen dat het gemeentebestuur en de bevoegde commissie (GECORO) rekening houdt met de vele bezwaren en de plannen opnieuw maakt en zeer grondig hertekent en hierbij rekening houdt met de draagkracht van de huidige woonwijk en de woonkwaliteit.

Lees het volledige persbericht op: www.wilderveld.be/?page_id=19

Voor het actiecomité “Wilderveld Verstikt”
Nicole Billens – Silvio Fuca – Luc Paternoster – Claude Rotsaert – Christine Van de Steene

Openbaar onderzoek voor het RUP Wilderveld en voor het RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Aankondiging van een openbaar onderzoek voor het RUP Wilderveld en voor het RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden.

RUP Wilderveld – aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2010 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan en een onteigeningsplan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Wilderveld’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2010 tot en met 13 september 2010.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2010.

Meer info:  www.sint-pieters-leeuw.be

RUP Projectgebied Klein-Bijgaarden – aankondiging openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw brengt ter kennis aan het publiek dat de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2010 het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ voorlopig vastgesteld heeft. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan wordt in uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Projectgebied Klein-Bijgaarden’ ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw vanaf 16 juli 2010 tot en met 13 september 2010.

Alle eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw. De uiterste datum voor het indienen hiervan is gesteld op 13 september 2010.

Meer info: www.mervlaanderen.be ( files nog niet up-to-date ) en www.sint-pieters-leeuw.be

Share