SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de zitting van 26 september stelde de gemeenteraad het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Open Ruimte voorlopig vast. Om de inwoners zo goed mogelijk te informeren over de bedoelingen van dit RUP, organiseerde het gemeentebestuur dinsdagavond een infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Zo’n 50 mensen kwamen luisteren wat het RUP Open Ruimte omvat en stelden nadien ook enkele vragen.
2013-11-05-Infovergadering-RUP-Open-Ruimte
Met de opmaak van het RUP Open Ruimte voert de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een belangrijke beleidsdoelstelling uit van haar ruimtelijk structuurplan: het vastleggen van de kwaliteitsvolle open ruimtegebieden en het bepalen van daarbij horende ontwikkelingsmogelijkheden. Hiermee zorgt de gemeente voor een primeur. Ze is de eerste gemeente van Vlaams-Brabant en één van de eerste in Vlaanderen die een dergelijk RUP opmaakt.

De gemeente kent een tweedelige ontwikkeling. Het oostelijk deel behoort tot het Vlaams strategisch gebied rond Brussel en heeft een meer verstedelijkt karakter, het grotere westelijke deel heeft daarentegen een uitgesproken landelijk karakter. Naast de sterke verstedelijking in het oosten vormen de beekvalleien zoals de Zuunbeek en Vogelzangbeek die het landschap doorsnijden een belangrijk kenmerk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur van de open ruimte.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de bestaande open ruimte tegen verdere bebouwing voorop, om een tegengewicht te bieden aan de bouwdruk vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanuit de verschillende kernen die verspreid in de open ruimte liggen. Het RUP Open Ruimte streeft naar een evenwicht tussen landbouw en natuur. Voldoende ontwikkelingsperspectieven voor de landbouw zijn een noodzaak om de landbouw leefbaar te houden. Daarnaast wordt een ecologisch netwerk, waarin beekvalleien, bos- en parkgebieden, enzovoort verbonden zijn, gerealiseerd. Bij dit alles wordt de afstemming van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen vooropgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Open Ruimte’ kan u ook online inkijken via de gemeentelijke site:
http://www.sint-pieters-leeuw.be/content/downloads-cats/record.php?ID=231

Opmerkingen en bezwaren formuleren
Het dossier ligt van 28 oktober tot en met 26 december 2013 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
Burgers kunnen opmerkingen of bezwaren per aangetekende brief of tegen afgifte met ontvangstbewijs richten aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Pastorijstraat 21,1600 Sint-Pieters-Leeuw, tot uiterlijk 26 december 2013.

%d bloggers liken dit: