GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft donderdagavond het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Open ruimte’ tijdens de zitting van 25 september 2014 definitief vastgesteld.
Sint-Pieters-Leeuw is hiermee een van de eerste gemeenten in Vlaanderen die een bestemmingsplan heeft met als doel haar waardevolle open ruimte maximaal te beschermen.

De opmaak van het RUP ‘Open ruimte’ kadert binnen de krachtlijnen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

Bij de uitwerking van het RUP staat het vrijwaren van de aanwezige open ruimte van verdere bebouwing voorop om een tegengewicht te bieden aan de verstedelijkingsdruk. Hierbij zijn de aanwezige structurerende beekvalleien die het plateaulandschap doorsnijden heel belangrijk. Zij vormen de basis voor de natuurlijke structuur doorheen de open ruimte.

Het RUP ‘open ruimte’ streeft naar de realisatie van een evenwicht tussen de doelstellingen vanuit landbouw en natuur. Hierbij moeten enerzijds voldoende ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden voor de landbouwsector en anderzijds een ecologische netwerk en een basisnatuurwaarde over de volledige open ruimte gecreëerd worden.
Bij dit alles wordt de inbedding van landbouw en natuur in goed gestructureerde gehelen voorop gesteld.

Het RUP ‘Open ruimte’ wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant die binnen een termijn van 60 dagen een uitspraak moet doen. Het uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit van de deputatie in het Belgisch Staatsblad.

%d bloggers liken dit: