controle op horecazaken

Politie_Politiezone_Zennevallei_PZSINT-PIETERS-LEEUW / BEERSEL: – Afgelopen weekend hield de Politiezone Zennevallei een controleactie op horecazaken.

De Politiezone Zennevallei telt heel wat horecazaken. Het bruist en dat is goed voor het gemeenschapsleven. Het brengt mensen samen en zorgt voor sfeer. Toch heeft deze groeiende economie een keerzijde. Illegale tewerkstelling, een gebrekkige boekhouding, … veelal met het oog op het ontduiken van belastingen en uitbuiting.

Een bedrijf opstarten en werken met personeel vraagt heel wat inspanningen en verantwoordelijkheid.

De zone Zennevallei hecht veel belang aan goede werkomstandigheden, hygiëne en een juiste boekhouding. Afgelopen zaterdag kregen daarom negen horecazaken, verspreid over het grondgebied, bezoek van de politie en inspectiediensten (RSZ-Rijksdienst Voor Sociale Zekerheid en het Nationaal Centrum Opsporingen van de FOD Financiën). Bij verschillende zaken werden zowel economische inbreuken als inbreuken op vlak aan aangiften tewerkstelling vastgesteld, zoals inbreuken door het ontbreken van BTW ontvangstbewijzen, een dagontvangstenboek en het gebrek aan een witte kassa. Op vlak van aangiften tewerkstelling waren er horecazaken (cafés en restaurants) die niet in regel waren met de aangifte tewerkstelling van personeel, studentenovereenkomsten, variabel uurrooster en flexi-jobs. Boetes lopen snel hoog op. Twee zaken waren volledig in orde.
Meer controles worden in de nabije toekomst nog gepland.

Toerisme cijfers Sint-Pieters-Leeuw 2016

2017-05-18-cijfers-toerisme-Leeuw_2016SINT-PIETERS-LEEUW: – De provincie Vlaams-Brabant maakte de toeristische kerncijfers voor Sint-Pieters-Leeuw bekend.
Daaruit blijkt dat het toerisme in Leeuw en onze regio ook een groot economisch belang heeft. Grootste trekpleister in onze gemeente is de Internationale rozentuin in het Colomapark.

Routenetwerken
– Het wandelnetwerk in Sint-Pieters-Leeuw bedraagt 65,7 km.
In 2016 werden door de teller van de provincie in de Molenborrestraat 19550 wandelaars geregistreerd
Het profiel van de wandelaar in het Pajottenland: gemiddelde afstand wandeltocht 12,3km, de gemiddelde leeftijd is 51 jaar en 55% volgt knooppuntennetwerk, 1/3 maakt er een daguitstap van.
De gemiddelde besteding in het Pajottenland bedraagt 5,03 euro/pp waarvan 90% aan horeca.

– Het fietsnetwerk in Sint-Pieters-Leeuw bedraagt 38,2 km waarvan 23,6 km als fietslussen.
Op 4 maanden tijd (sept-dec) werden aan de teller in de boomkwekerijstraat 54.099 fietsers geteld.
Het profiel van de fietser in het Pajottenland: 95% van de fietsers is tevreden tot uiterst tevreden, gemiddelde afstand 46,6km , 29% fietst elektrisch, het reisgezelschap bestaat uit gemiddeld 2,3 personen.
De gemiddelde besteding bedraagt 13,48 euro/pp/trip waarvan  83,7% aan horeca en 10,9% aan winkel aankoop de rest aan andere zaken.

– Ook telt de gemeente 7,6 km ruiterlussen

Deze routenetwerken worden onderhouden mede dankzij 13 vrijwillige peters en meters uit Sint-Pieters-Leeuw.

Toerisme in Vlaams-Brabant groeit
– Hoge tevredenheid en toename van fietsers en wandelaars
– Grootste aantal logiesuitbatingen ooit
– Meer dan 2.000.000 overnachtingen per jaar
– Grootste aandeel van zakelijke  bijeenkomsten in Vlaanderen
– Investeringen zorgen voor toenemende horeca-omzet
– Toerisme is een groeiende en bloeiende sector

– De overnachtingen in onze gemeente pieken vooral in het voorjaar met de maand mei als uitschieter.

Sinds 2012 is er een stijging merkbaar in het aantal werknemers in de horecasector in Sint-Pieters-Leeuw.
Voordeel van horeca-jobs:
– Groot aandeel jongeren (1 op 4 is jonger dan 25 jaar)
– Extra kansen voor laaggeschoolden
– Extra kansen voor anderstaligen
– Mogelijkheden voor deeltijds werken zorgt voor evenwicht werk/privé

Zakentoerisme in Vlaams-Brabant
– 818.746 overnachtingen in het kader van meetings
– 34.500 meetings per jaar op 105 meeting-locaties
– 230 euro gemiddelde besteding per persoon
-342 miljoen euro geraamde economische impact

Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetje uit de gemeenteraad van donderdag 26 mei 2016 in Sint-Pieters-Leeuw.

Erfpacht voormalig gemeentehuis Vlezenbeek
Er dient een oplossing gevonden te worden voor het (grotendeels) leeg staan van het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek. Aangezien het om strategisch erfgoed gaat, wordt voorgesteld om, in plaats van het pand te verkopen, het pand in erfpacht te geven als horecazaak voor een periode van minstens 30 jaar en maximum 49 jaar.

Na het nemen van deze principebeslissing kan er reeds een aankondiging gebeuren om mogelijke geïnteresseerden te informeren over de toekomstige erfpacht. De officiële voorwaarden hiervan zullen op de volgende gemeenteraad worden bepaald.
De principebeslissing tot het geven in erfpacht van het voormalig gemeentehuis van Vlezenbeek als horecazaak werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
2015-06-07-Vlezenbeek_bibliotheek_Oud-Gemeentehuis
Het gemeentebestuur wil een zinvolle bestemming geven aan het voormalige gemeentehuis van Vlezenbeek, zodat dit een meerwaarde vormt voor de bevolking en mensen uit de regio. Eerder besliste zij reeds het gebouw in geen geval te verkopen, gezien het waardevolle karakter van het gebouw en haar strategische ligging.

De gemeenteraad van 26 mei 2016 besliste om een open oproep te doen naar potentiele uitbaters van een horecazaak. Hierbij koos zij voor een erfpacht met een termijn van minstens 30 en maximum 49 jaar, zodat een zelfstandige uitbater de investeringskosten om het gebouw te renoveren en in te richten op een redelijke termijn kan afschrijven en terug verdienen. Op die manier wordt er een mogelijkheid tot langetermijnplanning gecreëerd en blijft het gemeentebestuur tijdens de duur van de erfpacht controle uitoefenen op wat er met het pand gebeurt. Het grote voordeel is dat het pand weer volledig in handen van de gemeente komt na de erfpacht, met inbegrip van alle verbeteringswerken die de erfpachter tot op dat ogenblik zou hebben uitgevoerd.

Het bestuur is ervan overtuigd dat een horecazaak op die plaats een meerwaarde kan bieden voor het centrum en voor de bevolking van onze gemeente. Niet alleen het gebouw maar ook het stuk grasveld naast het voormalig gemeentehuis zou in erfpacht worden gegeven. Dit biedt de mogelijkheid om eventueel een terras uit te baten.

De officiële voorwaarden waaronder de erfpacht zal worden afgesloten, zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 30 juni 2016, waarna alle geïnteresseerden ze kunnen bekomen bij de gemeente.

De gunning van deze erfpacht zal gebeuren via een procedure in twee rondes. Tijdens de eerste ronde kunnen geïnteresseerden zich vrijblijvend melden bij het gemeentebestuur. Ze dienen hiervoor uiterlijk 31 juli 2016 een startdossier in, minstens bestaande uit een conceptnota over wat de kandidaat-uitbater van plan is met het gebouw. Deze startdossiers worden ingediend bij de gemeente, Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

Op basis van deze startdossiers zal het gemeentebestuur vervolgens een aantal kandidaten uitnodigen om een volledig uitgewerkte offerte met businessplan in te dienen. Op basis van deze uitgewerkte offertes zal het college van burgemeester en schepenen een gemotiveerde keuze maken. In geen van beide rondes is een publieke opening voorzien.

streekbeleving Pajottenland & Zennevallei binnenkort raadpleegbaar op Google Maps

2015-02-05-app-pajottenland-zennevallei-toerismePAJOTTENLAND / ZENNEVALLEI: – Binnenkort: een ‘Google Maps’ voor streekbeleving Pajottenland & Zennevallei!
De Erfgoedcel en het Regionaal Landschap werken sinds enkele maanden aan een nieuwe smartphone applicatie (website) om Pajottenland & Zennevallei digitaal te ontsluiten.

Inwoners en bezoekers zullen via hun telefoon onmiddellijk tips en info vinden over erfgoed, horeca, cultuur, natuur… in de directe omgeving. Je kan al even piepen op de testversie http://ontdek.penzine.be die momenteel afgewerkt wordt (momenteel zijn slechts enkele plekjes als test opgenomen).

Verenigingen kunnen zelf eigen plekjes, erfgoed en aanbod toevoegen. Meer nog, we rekenen op jou om de applicatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. Geïnteresseerd om hiermee aan de slag te gaan?

Schrijf je nu al in via info@penzine.be voor een van de info- en vormingsmomenten: maandag 27 april 2015 om 20u in Kasteel Coloma (Sint-Pieters-Leeuw) of donderdag 30 april om 14u bij Regionaal Landschap P&Z (Gaasbeek).

Controle in horecazaken Sint-Pieters-Leeuw

politie_PZ_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Zaterdagavond 10 mei 2014 voerde de lokale politie Sint-Pieters-Leeuw samen met de Federale overheidsdiensten Sociale Zaken controle uit in zeven horecazaken in de gemeente.

De diensten van RVA, Toezicht Sociale Wetten, RSZ en Inspectie Werk en Sociale Economie stelden 6 inbreuken vast op basis van zwartwerk; verder werd er nog een overtreding vastgesteld m.b.t. illegale arbeid en niet in regel zijnde sociale documenten voor deeltijdse arbeid.
Deze gezamenlijke controles worden op regelmatige basis herhaald. De lokale politie richt zich naast de bijstand aan de inspecteurs Sociale Zaken op illegalen. Tijdens de controle van vorige zaterdag werden er geen illegalen aangetroffen.