Tickets Hoebelfeesten 2022 beschikbaar

VLEZENBEEK: – Vanaf vandaag kan je tickets kopen voor de Hoebelfeesten met op 14/8: Bram en Lennert  en op 15/8: Wim Soutaer & Charles Van Domburg. De organisatie voorziet voor elke dag 500 tickets, op is op!

Zaterdag 13 augustus 2022
Party terras met DJ Kaaprisun
gratis ingang

Zondag 14 augustus 2022
– Hoebelbike: Inschrijvingen ter plaatse van 8u tot en met 10u30, Prijs 5 euro
family rour 20km / Pajot Tour 35km / Bruegel Tour 50km.

– Open vanaf 20u INGANG 5€ 
Bram en Lennert

Maandag 15 Augustus 2022
zomer terras open vanaf 14 uur – Optreden om 16u – INGANG 5€
Wim Soutaer & Charles Van Domburg (Soulbrothers)

Bestel nu je tickets: www.hoebelfeesten.be/tickets
Locatie: Terreinen Konijnestraat 86 Vlezenbeek

Intradura ophalingen starten om 5 uur ’s ochtends omwille van tropische temperaturen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Volgende week 18 – 22 juli 2022 worden er tropische temperaturen verwacht. Intradura treft graag maatregelen opdat hun ophalers tijdens deze omstandigheden goed hun werk kunnen blijven doen en hun veiligheid gegarandeerd blijft. Daarom zullen de ophalingen starten om 5 uur ’s ochtends. Intradura raadt de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw aan hun afval de avond voordien buiten te plaatsen. Dit kan vanaf 18 uur.

Intradura: “Volgende week worden er tropische temperaturen voorspeld. Om het voor onze laders die in die hitte kilometers afleggen en heel wat kilo’s op een dag heffen, draaglijker te maken, starten ze volgende week aan hun ronde  om 5u ’s morgens starten. Zet dus volgende week best je afval de dag voordien na 18u buiten.”

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning aanleggen Wilderspark en bufferbekkens

SINT-PIETERS-LEEUW: – Naast het Wildersportcomplex komt een nieuw park, het Wilderspark. Gelegen tussen de Klein-Bijgaardenstraat, Wilderskasteellaan en de Bergensesteenweg. Er loopt van vandaag tem 14 augustus 2022 een openbaar onderzoek: omgevingsvergunning aanleggen Wilderspark en bufferbekkens.

De aanvraag heeft tot doel een vergunning te bekomen voor het construeren van bufferbekkens inclusief bijhorende rioleringswerken (constructie van kokers ter afvoer van het water naar de Zuunbeek) om het regenwater afkomstig van de Bergensesteenweg (N6) en aangesloten zijstraten, (alsook van Wilderkasteellaan en Frans Baesstraat) op te vangen en vertraagd af te voeren naar de waterloop de Zuunbeek nr. 6554 van 1ste categorie. Deze aanvraag omvat tevens de aanleg en inrichting van het Wilderpark waarin de bufferbekkens gelegen zijn.
De oevers van de bufferbekkens worden gedeeltelijk beplant met oeverbeplanting. Verder worden er in het Wilderspark 3 graseuvels aangelegd. Hiervoor wordt de uitgegraven grond van de bufferbekkens herbruikt. In het park zelf worden bijkomend verschillende bloemenweides en 63 nieuwe bomen aangeplant. Rondom de nieuw aangeplante bomen grenzend aan de Wilderkasteellaan wordt houtkant voorzien. Het park wordt ingericht met parkmeubilair (zitbalken met rugleuning, stortstenen als zitbanken, stapstenen, boomstammen als speelelementen, een vlonder en fietsnietjes). Doorheen het park worden nieuwe paden in halfverharding aangelegd die de toegankelijkheid van het park ten goede komen.

Vellen van bomen en terreinaanlegwerken
• Uitvoeren van reliëfwijzigingen: Het reliëf van het parkgebied wordt aanzienlijk gewijzigd door de aanleg van de bufferbekkens en de grasheuvels.
• Vellen van bomen: ROOIEN
Ter aanleg van de bufferbekkens dient 1 hoogstammige boom gerooid te worden. Het gaat om een esdoorn met diameter 120cm op 1m boven het maaiveld.
Ter aanleg van de paden in halfverharding dient een loofboom met diameter 10cm op 1m hoogte gerooid te worden. Het rooien van deze boom is geen vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling (op 1m boven het maaiveld heeft de boom een omtrek kleiner dan 1m; de omtrek is ca. 63cm), maar deze handeling wordt wel opgenomen als vegetatiewijziging.
Verhardingen, infrastructuur en technische werken
• Verharding: Aanleg van een voetpad / wandelpad van 2299.48 m² in halfverharding doorheen het Wilderspark.
Hiervoor dient een deel van het bestaande pad van +- 560m² bestaande verharding opgebroken te worden. De voorziene wegen in het park zullen niet worden opgenomen in het openbaar domein, maar blijven onderdeel van het private perceel in eigendom van de gemeente.
Ter aanleg van de uitstroomconstructie naar de Zuunbeek dient de bestaande weg over een oppervlakte van +- 26m² tijdelijk opgebroken te worden. Vervolgens worden de kokers en de volledige uitstroomconstructie gebouwd. Na deze werken wordt de wegenis hersteld in bestaande toestand.
• Waterlopen: Aansluiten van de bufferbekkens op de Zuunbeek, een waterloop van 1ste categorie. Hiervoor worden 3 kokers met een lengte van 13,0m en een helling van 10mm/m aangelegd (3x800x400mm), die de verbinding maken tussen de bufferbekkens en de Zuunbeek. Ter hoogte van de aansluiting op de Zuunbeek is het uiteinde van de kokers gelijklopend met de talud van de Zuunbeek.
• Waterbeheersingswerken:Ten bate van de optimale werking van de 4 bufferbekkens worden 4 overstorten aangelegd. Ter hoogte van de bufferbekkens wordt het bestaande terrein dieper uitgegraven. De bekkens zijn tussen de 0 en 2,5m diep en hebben tezamen een totale oppervlakte van 5524,85 m². Tussen het 4 de en 3 de bekken, in overstort 4, en tussen het 3de en 2de bekken, in overstort 3, worden tevens wandafsluiters met diam 200mm geplaatst. Deze wandafsluiter fungeren enkel in het kader van onderhoud. De opwaartse schuiven dienen dus steeds dicht te zijn en worden enkel geopend wanneer onderhoud dient plaats te vinden.
Waterlopen
Op het einde krijgt het laatste bekken een uitstroomconstructie om aan te sluiten op de Zuunbeek. Dit gedeelte valt binnen de 5 meter zone van de waterloop. Deze onderdelen worden als vergunningsplichtige handelingen opgenomen in het dossier. De werken bestaan uit de aanleg van 3 aaneenliggende RVS-roosters, van 3 kokers (lengte 13m, 3x800x400mm) en van een overstortconstructie (overstort 1) met een kleppenkamer met 3 terugslagkleppen (800x400mm).
• Constructie: Ter hoogte van buffer 1 wordt een vlonderbrug met een lengte van 20m en breedte van 3,15m voorzien als oversteek over het bufferbekken.

Deze diashow vereist JavaScript.

Zie ook ons artikel van 02/07/2022 – Aanleg Wilderspark – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Testopstelling mobiele pompinstallatie aan sluis Ruisbroek

RUISBROEK: – Aan de sluis van Ruisbroek is de Vlaamse Waterweg nv een testopstelling aan het plaatsen met een grote pomp met een capaciteit van 4800 m³ per uur.
De pompinstallatie aan de sluis gaat ervoor zorgen dat het water dat gebruikt wordt bij het schutten of versassen van boten opnieuw opgepompt en gerecupereerd kan worden in droge periodes.


Heel wat kijklustigen kwamen vandaag een kijkje nemen bij de installatiewerken.
Vanaf maandag is de pomp operationeel.
2022-07-15-pomp-watertekort_sluis_Ruisbroek (1)
De mobiele test pompinstallatie gaat ervoor zorgen dat het waterverbruik van de sluis in Ruisbroek tgv het schutten kan worden gereduceerd door terugpompen van water van het afwaartse naar het opwaartse kanaalpand in periodes van droogte.

Joris De Bock, Deskundige Communicatie De Vlaamse Waterweg nv: “De pompen en leidingen die nu geplaatst zijn/worden zijn tijdelijk van aard en zullen ter plaatse blijven tot 31/08/2022. Gezien het een tijdelijke situatie betreft wordt er gewerkt met jumpers (doorrijhoogte 4,5 m) boven het wegdek die eenvoudig en snel te plaatsen zijn. De definitieve installatie zal via buisleidingen onder de brug lopen.”

Voorlopige planning:
– Lot: Installatie zal op 19/07 volledig geplaatst zijn;
– Halle: Plaatsing op 25/07 – 26/07 (afhankelijk van het ontvangen van de signalisatievergunning van de gemeente)
– Lembeek: Plaatsing op 27/07 – 28/07 (afhankelijk van het ontvangen van de signalisatievergunning van de gemeente)

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië door de Samber. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking met 30 cm.
In september 2019 was de droogtesituatie zeer nijpend en moest de scheepvaart op het kanaal tijdelijk volledig gestremd worden.

Project vaste pompinstallaties Kanaal naar Charleroi
Momenteel zijn er nog geen vaste pompen aanwezig op de vier sluizen (Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek).

Bij gebrek aan pompen wordt verwacht dat als gevolg van de klimaatsverandering de beperkingen voor de scheepvaart zullen blijven bestaan in droge zomers, met economische schade tot gevolg voor de sectoren die gebruik maken van het Kanaal naar Charleroi, en mogelijke shift naar andere transportmodi.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in dergelijke periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan.

Mobiele pompinstallaties Kanaal naar Charleroi
De Vlaamse Waterweg heeft het initiatief genomen naar aanleiding van de droogtesituatie in 2019 om, in afwachting van de installatie van vaste pompen, via een aanbestedingsopdracht mobiele pompen in te huren die op afroep kunnen geplaatst worden op sluizen.

Op die manier kan een stremming van het scheepvaartverkeer in droogteperiodes vermeden worden. Een meer structurele aanpak is evenwel noodzakelijk door de bouw van vaste pompinstallaties op de 4 sluizen van het Kanaal naar Charleroi. Totdat vaste pompinstallaties beschikbaar zijn, zal De Vlaamse Waterweg instaan voor gehuurde mobiele pompen. In de Blue Deal wordt hiervoor 2 miljoen euro voorzien.

Deze diashow vereist JavaScript.

Update 26/07/2022:De vlaamse Waterweg: “De pompen en leidingen die geplaatst werden zijn tijdelijk van aard en zullen ter plaatse blijven tot 31 augustus 2022.
Gezien het een tijdelijke situatie betreft wordt er gewerkt met jumpers (doorrijhoogte 4,5 m) boven het wegdek die eenvoudig en snel te plaatsen zijn. De kostprijs voor de plaatsing van de tijdelijke pompen bedraagt 300.000 euro. De pompen hebben elk een debiet van 1 m³/s, er wordt één pomp per site geplaatst (Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek).

Intussen wordt ook werk gemaakt van de installatie van blijvende pompen. De definitieve installatie zal via buisleidingen onder de brug lopen.
De installatie van de definitieve pompen wordt geraamd op 2 miljoen euro. Deze investeringen werden opgenomen binnen de huidige middelen van de Blue Deal.”

Vanaf 16 juli 2022 – algemeen captatieverbod in Vlaams-Brabant

VLAAMS-BRABANT: – Vanaf zaterdag 16 juli 2022 zal in de hele provincie Vlaams-Brabant een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gelden. Dit werd vanmiddag beslist tijdens een bijeenkomst van het provinciaal droogteoverleg. Gisteren kwam de Vlaamse adviesgroep droogte reeds vervroegd samen om de huidige toestand met betrekking tot droogte en waterschaarste te bespreken. De adviesgroep stelde vast dat op veel onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen de debieten en waterhoogtes dalend zijn, en dat de meeste ecologische minimumdebieten onderschreden zijn. Dit is een gevolg van de combinatie van hoge temperaturen en gebrek aan neerslag tijdens de eerste helft van de maand juli.

Daarom adviseerde de Vlaamse adviesgroep droogte om in heel Vlaanderen een onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in te stellen. Dit advies werd vanmiddag bijgetreden door het provinciaal droogteoverleg Vlaams-Brabant. “Ten gevolge van de neerslagperiodes in juni waren de peilen van de waterlopen tijdelijk gestegen”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Maar door de hoge temperaturen en de beperkte neerslag van begin juli zijn de debieten en waterpeilen helaas opnieuw drastisch aan het dalen. Bovendien wordt voor de komende dagen nog een groter neerslagtekort en ongewoon hoge temperaturen voorspeld, dus moet er ingegrepen worden”.

Het onttrekkingsverbod van de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten gaat in vanaf zaterdag 16 juli 2022, en zal gelden voor alle stroomgebieden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant: het Dijle-Zennebekken, het Demerbekken, het Denderbekken en het Beneden-Scheldebekken. Met dit verbod zal het voor landbouwers niet langer toegestaan zijn om water op te pompen uit de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in Vlaams-Brabant. Het water mag wel nog gebruikt worden als drinkwater voor hun dieren. “We volgen de situatie nauwgezet op en ik hoop op regen zodat het verbod op onttrekking opnieuw kan worden ingetrokken. Maar ondertussen is het echt wel noodzakelijk dat iedereen deze maatregel respecteert en werd er aan de politie gevraagd strenge controles uit te voeren op de naleving ervan” aldus nog de gouverneur.

Tenslotte doet de provinciegouverneur ook een indringende oproep aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om zuinig om te gaan met het watergebruik. “Iedereen moet er zich van bewust zijn dat de waterschaarste grote gevolgen kan hebben en het is in ieders belang om met deze droogte bedachtzaam en spaarzaam om te gaan met watergebruik”.

225 kinderen per dag op speelplein de Leeuwtjes

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Speelplein de Leeuwtjes bezorgt dankzij de 68 animatoren ook dit jaar weer aan 225 kinderen per dag een onvergetelijke zomer.

An Speeckaert, schepen van Speelpleinwerking: “Het speelplein aan ‘t Zonnig leven is speciaal gericht voor lagere school kinderen en deze in GBS ’t populiertje voor kleuters. Op deze locaties wordt er gewerkt volgens een groepensysteem op leeftijd. In GBS Den Top is er een bijzondere werking, want vanaf dit jaar wordt daar gewerkt met het ‘open plein’ principe. De kleuters en oudere kinderen zitten samen op dezelfde locatie en hebben een vrije keuze in het speelaanbod.

Op dit moment zijn vooral bij Den Top en ’t Populiertje al veel speelpleindagen uitverkocht, maar in de eerste week van augustus is er nog plaats. Zoek je nog een plekje voor je kind in Zonnig Leven, dan heb je meer kans.

Inschrijven kan via spl.ticketgang.eu. Meer info via jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be.

Street Art project in Ruisbroek en Negenmanneke

RUISBROEK / NEGENMANNEKE: – Tegen uiterlijk het einde van de grote vakantie zal de gemeente Sint-Pieters-Leeuw op twee locaties het straatbeeld opfleuren met “Street Art”. De opdracht werd einde 2021 gegeven aan de firma Treepack om rond een vooraf opgegeven thema een ontwerp uit te werken. Treepack stelde de kunstenaars aan, CC Coloma zorgde voor de coördinatie en stelde de gekozen gevels voor aan het college van burgemeester en schepenen. De gekozen thema’s zijn duurzaamheid, mobiliteit en toekomst.

In Negenmanneke werd gekozen voor de gevel van de Sint-Stevensschool. Het schoolbestuur zelf was enthousiast en gaf haar goedkeuring. 2 kunstenaars maakten hier een ontwerp. De leerkrachten en leerlingen van de school konden via een enquête hun voorkeur doorgeven. Zo werd het ontwerp van Toon Van Ishoven gekozen dat tegen de muur zal geschilderd worden.

In Ruisbroek werd gekozen voor een private gevel op de hoek van de Karel Gilsonstraat en de Kerkstraat. De eigenaar gaf eveneens haar goedkeuring.

Er wordt door de gemeente nog niet verklapt welk kunstwerk er exact zal komen. Hou de twee locaties de komende weken dus zeker in het oog.

kinderen Seizoenswijk gaven suggesties voor vernieuwing speelterreintje

ZUUN: – De kinderen, ouders en buurbewoners van de Seizoenswijk kwamen woensdagnamiddag langs bij het standje van de jeugddienst op hun speelterreintje. Het pleintje is aan vernieuwing toe en iedereen mocht suggesties doen om het er in de toekomst beter te doen uitzien.

Schommelen, klimmen en springen, glijden en balspelen waren alvast populair bij de wensen van de kinderen.

An speeckaert, Schepen van Jeugd: “We willen het speelterrein in de Seizoenswijk herinrichten. De Seizoenswijk ligt nogal geïsoleerd in onze gemeente en wordt omringd door een aantal grote verkeersaders. Vandaar dat wij het speelterrein opnieuw aantrekkelijk willen inrichten zodat de jeugd uit de buurt hier zijn gading kan vinden. Door het organiseren van een buurtbevraging krijgen wij een beter zicht op waar de noden liggen. Wij hopen de herinrichting eind van dit jaar te kunnen opstarten zodat de kinderen uit de buurt zich reeds volgend jaar kunnen uitleven op het vernieuwde speelterrein.

Kinderen die geen tijd hadden of op vakantie zijn kunnen nog suggesties voor het speelpleintje in de Seizoenswijk mailen naar de jeugddienst via: jeugddienst@sint-pieters-leeuw.be

Lijst met alle Leeuwse speelterreinen: – klik hier

knip in Oudstrijdersstraat

NEGENMANNEKE: – Met de ontsluitingsweg naar de nieuwe Drie Fonteinenbrug, die op zaterdag 9 juni open ging, werd deze week in de Oudstrijdersstraat een knip gerealiseerd tussen de P. Walkiersstraat en de Zuunstraat.

Burgemeester Jan Desmeth: “De nieuwe driefonteinenbrug realiseert een nieuwe verbinding tussen de Bergensesteenweg en de Humaniteitslaan, via de E. Ghijsstraat. De bedrijven ten noorden van Shopping Pajot reden tot op heden via de Oustrijdersstraat naar de Bergensesteenweg. Om deze vrachtwagens voortaan te verplichten om niet langer door de woonwijk de Bergensesteenweg te gebruiken maar dus wel de driefonteinenbrug en de Humaniteitslaan werd – in samenspraak met deze bedrijven – een knip gerealiseerd zodat voortaan leveranciers en eigen vrachtwagens effectief de driefonteinenbrug zouden nemen en de Bergensesteenweg wat ontlast kan worden.”

Zie ook artikel 08/07/2022 – Officiële inhuldiging Drie Fonteinenbrug

175 GAS-boetes per jaar tegen sluikstorters in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – 15.790 euro, dat is het bedrag dat het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw uitschreef in 2021 in haar niet aflatende strijd tegen sluikstorters. De cijfers komen uit het jaarverslag dat aan de gemeenteraad van juni werd voorgelegd.

De strijd tegen sluikstorters blijft in Sint-Pieters-Leeuw een prioriteit van het bestuur. Uit het jaarverslag 2021, dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd, blijkt dat ook vorig jaar 175 sluikstorters betrapt werden. Zij kregen een GAS-boete, die ook effectief betaald wordt. 15.790 euro werd hierdoor aan boetes uitgeschreven. 12.630 euro of 80 % werd reeds geïnd, hetgeen geherinvesteerd wordt in camera’s. Het saldo van 3.160 euro of 20 % zit bij de deurwaarder en zal via die weg geïnd worden, aangezien we dergelijke boetes nooit kwijtschelden.

Jan Desmeth, burgemeester: “95 % van onze inwoners volgt de regels. De 5 % die de regels niet volgen zijn storend, asociaal en dreigen ook die 95 % correcte inwoners mee te laten betalen voor hun slecht gedrag. Ons handhavingsbeleid met betrekking tot sluikstorten is er dan ook een van nultolerantie. Onderzoek van hetgeen men achter laat, infrastructurele ingrepen en camera’s helpen onze medewerkers om de pakkans te vergroten. Dit zullen we blijven doen en we zullen er nog verder op inzetten.”

Enkele lukrake voorbeelden:
– Op 15 oktober 2021 werd een inwoner van Tubize betrapt met een sluikstort langsheen de Bergensesteenweg tussen Vandersteenstraat en Lotstraat. Hij kreeg en betaalde een boete van 200 euro.
– Begin maart 2022 werden tapijten en bouwmateriaal gevonden langsheen de Broekweg in Ruisbroek. Na onderzoek werd de overtreder gevat. Het bleek om iemand uit Anderlecht te gaan. De boete van 200 euro is inmiddels betaald. De opruimkosten van 245 euro werden eveneens aangerekend en betaald.
– In april 2022 stelden we verschillende malen een groot sluikstort vast aan de molok-afvalcontainers in de Oeverbeemd. Het bestond uit grote zakken afval en verschillende stukken meubilair. Dankzij een samenwerking tussen gemeenschapswachters en de lokale politie werd de overtreder geïdentificeerd. Het was een inwoner van Ruisbroek en was zelf niet woonachtig in de Oeverbeemd. Deze persoon kreeg 3 GAS-boetes ten belope van 600 euro en een extra factuur om alles op te ruimen. De opruimkosten van 315 euro werden ook aangerekend. Dit dossier zit in de fase van laatste aanmaning en vertrekt bij niet-betaling vervolgens naar de deurwaarder.

Wettelijk is het maximum bedrag van een GAS-boete beperkt tot 300 euro. Maar finaal is het een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar van Haviland die het uiteindelijke bedrag bepaalt. De gemeente stelt vast en de sanctionerend ambtenaar bepaalt de strafmaat.

Brahim Harfaoui, schepen van Afvalbeleid: “De strijd tegen het sluikstorten is en blijft een prioriteit. Extra camera’s werden onlangs besteld, zodat onze medewerkers extra ogen en middelen krijgen om vaststellingen te doen. Binnenkort zullen er ook extra vaste camera’s bijkomen onder andere aan de Wandelingstraat om de Beemd in Ruisbroek af te dekken. Naast de GAS-boete verhalen we in de belangrijkste gevallen ook de opruimkosten.”

agenda: Openluchtfilm voor jongeren tussen 12 en 25 jaar

SINT-PIETERS-LEEUW: – Overkop Sint-Pieters-Leeuw organiseert een openluchtfilm op vrijdag 29 juli 2022 om 20 uur.

Op het grasveldje naast OverKop (Lotstraat 6, 1600 Sint-Pieters-Leeuw)
Neem gerust zelf een stoeltje mee, onze zetels zullen snel volzet zijn!
Welke film we zullen kijken, bepalen jullie zelf in de komende twee weken! Zet je dus snel op aanwezig en bepaal mee welke film we zien: www.facebook.com/events/1406841316501838
Tijdens de film zal je kunnen genieten van een drankje en/of popcorn/chips aan zeer schappelijke prijzen.
Inkom = €3

Overkop?!
In een OverKop-huis kan je als jongere gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Het is een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op professionele hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen. www.overkop.be

agenda: Muzikale brouwsels in de Leeuwse brouwerijen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf augustus kan je genieten van een lekker lokaal biertje en sfeervolle muziek bij verschillende Leeuwse brouwerijen tijdens “Muzikale brouwsels”.
Het is direct een mooie kans om de brouwerij zelf te ontdekken.

Gratis concerten en sfeer in de brouwerij. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur op:
• Vrijdag 5 augustus 2022: Pily Pily band – 4Pajot, Konijnestraat in Vlezenbeek;
• Zaterdag 13 augustus 2022: Seven of Jacks – Belle Vue, Bergensesteenweg in Zuun;
• Vrijdag 19 augustus 2022:Sim Nagaï & Mac Mulla – Lambiekfabriek, Eugene Ghijsstraat in Negenmanneke;
• Vrijdag 26 augustus 2022: DJ Bill Vinyl – Belgoo, G. Wittouckstraat in Zuun;
• Vrijdag 2 september 2022: Honey – ’t Guldenhooft (HUB-Brewers), Postweg in Sint-Laureins-Berchem;

Spreek af met buren en vrienden en kom lekker bijpraten op een, hopelijk, zomers zwoele avond.

agenda: bloed geven – juli 2022

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook jij kunt iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 65 jaar en in goede gezondheid aarzel niet om bloedgever te worden!

Woensdag 13 juli 2022 van 18:00 tot 20:00
WZC Sint- Antonius, Jules Sermonstraat 17

Vrijdag 29 juli 2022 van 17:30tot 20:00
Zaal OC Merselborre, Schaliestraat 2

Voka – Kvk – Vlaams-Brabant bezoekt Brouwerij Lindemans, oudste jubilaris van de provincie

RUISBROEK: – Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant en Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provincie bezochten de nieuwe productiesite van Brouwerij Lindemans. Dit naar aanleiding ​ van de 200e verjaardag van de brouwerij.

Op de nieuwe bijkomende site in Ruisbroek opent dit najaar de Lindemans Satellite Brewery. Dit om aan de steeds grotere exportvraag van lambiekbieren te beantwoorden.

In de toekomst willen wij creatief en innovatief blijven werken met lambiek. Dit kan binnenkort ook in combinatie met bieren van hoge gisting, die we in de nieuwe Lindemans Satellite Brewery in Ruisbroek zullen brouwen. Op de nieuwe brouwerijsite aan het Kanaal Brussel-Charleroi zal geen lambiek worden gemaakt. We hebben daar trouwens geen koelschip. De lambiekproductie blijft dus in Vlezenbeek, waar ook alle bottellijnen zijn .We ontwikkelen hier nieuwe types bieren en producten op basis van gemengde fermentatie op een duurzame basis.” ​ Geert Lindemans, CEO van Brouwerij Lindemans
Voka-Kvk Vlaams-Brabant zet voor het eerst dit jaar de jarige bedrijven uit de provincie in de bloemetjes.

We vinden het bij Voka – KvK Vlaams-Brabant belangrijk om dicht bij onze leden te zijn en mee belangrijke gebeurtenissen te vieren. Wanneer ze hun 200e verjaardag vieren, is het natuurlijk extra mooi om het bedrijf in de bloemetjes te zetten. Dit jaar is Brouwerij Lindemans de oudste jubilaris van de provincie en dat vieren zij met een grootschalige investering in een extra productiesite. Voor ons is de brouwerij dan ook een uitgangsbord: een onderneming die jaar na jaar is blijven innoveren en investeren in vernieuwing en verbetering. We zijn dan ook trots om te zien dat zij al zo lang succesvol blijven ondernemen en ervoor kiezen om hun nieuwe site ook in onze provincie te bouwen. Zo tonen ze ook aan dat innovatie van alle leeftijden is en dat kunnen we alleen maar toejuichen.” Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka – Kvk – Vlaams-Brabant
Ook Ann Schevenels, gedeputeerde bij de provincie Vlaams-Brabant kwam de nieuwe site bezoeken.

Al zes generaties brouwt de familie Lindemans lambiekbieren met respect voor traditie. Een krachttoer die enorm gewaardeerd wordt door de provincie Vlaams-Brabant. Ik wens de brouwerij minstens nog eens 200 jaar groei toe!” Ann Schevenels, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant

Zier ook ons artikel van 16/02/2022 – Brouwerij Lindemans viert dubbel eeuwfeest en stelt nieuwe productiesite in Ruisbroek voor

workshops pottendraaien in de Rozentoren van het Colomapark

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf deze zomer organiseert Wendy Van den Brant van Yume Ceramics uit Vlezenbeek workshops pottenbakken voor beginners in de Rozentoren van het Colomapark.

Heb je altijd al eens willen pottendraaien, maar twijfel je of dit wel iets is voor jou? Ontdek het zelf tijdens deze gezellige introductie…
In een klein groepje van max. 7 personen leer je de basisbeginselen, en gaan we stap voor stap een eerste potje draaien op de draaischijf.
Drempelvrees is niet nodig, we zijn allemaal starters achter het wiel!

Wendy Van den Brant: “Pottendraaien voor én met mensen is fantastisch! De liefde voor het pottenbakken en het respect voor de natuurelementen weerspiegelt in ieder stuk dat hier wordt gedraaid.
Ieder stuk is anders. Soms perfect, soms imperfect. Maar wat is imperfectie? Is dat nu net niet het unieke? Zoals het leven!
dat precies hetgene zijn wat mij inspireert…

Zoek je eerder een privé-workshop voor een speciale gelegenheid (verjaardag, vrijgezellen…)? Ook dat kan! We zetten met veel plezier onze deuren open voor jou en je gezelschap. Nieuw zijn de teambuildings pottenbakken voor bedrijven. Naast je eigen creatie, gaan we uiteraard ook voor de groepspot! De teambuilding pottenbakken kan aangevuld worden met tal van andere activiteiten zoals een wijdegustatie in het Pajottenland, scooters… Ik help je graag verder met de uitwerking van een volledige incentive!”

Meer info & inschrijven: www.yumeceramics.com

Officiële inhuldiging Drie Fonteinenbrug

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Drie Fonteinenbrug, een nieuwe boogbrug over het Kanaal naar Charleroi op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw, is klaar om opengesteld te worden voor het verkeer.
Vrijdagnamiddag werd de brug officieel ingehuldigd door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv en de gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos.
2022-07-08-inhuldiging-brug (1)
Vanaf zaterdag 9 juli 2022 omstreeks 12u kan elke weggebruiker (vrachtwagen, gewone wagen, fietser, voetganger,..) de nieuwe driefonteinenbrug gebruiken.
De nieuwe brug zal de ontsluiting en de verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het kanaal aanzienlijk verbeteren en tegelijk het watergebonden transport stimuleren. De bouw van de brug kadert namelijk binnen de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van maatregelen dat de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen moet verbeteren en de containervaart moet bevorderen.

Deze diashow vereist JavaScript.

De ontsluiting van de bedrijvenzone nabij de Ring rond Brussel op de linkeroever van het Kanaal naar Charleroi was niet optimaal. Vrachtwagens konden de site enkel bereiken via de N6 en door een aantal woonwijken. Vanaf zaterdag 9 juli 12 uur wordt de nieuwe Drie Fonteinenbrug opengesteld voor het verkeer. Hierdoor is het mogelijk om dit vrachtverkeer af te leiden via de Ring R0 en via de rechteroever van het kanaal. De zone rond het kanaal zal daarmee aantrekkelijker worden voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar een locatie met een goede ontsluiting.

De nieuwe Drie Fonteinenbrug komt niet alleen de lokale veiligheid en de leefbaarheid ten goede. Deze brug zal het watergebonden transport stimuleren en de omliggende woonwijken ontlasten van zwaar verkeer”, benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Samen met de aanleg van een regionaal overslagcentrum en enkele nieuwe kades maakt deze brug de bedrijvenzone rond het Kanaal naar Charleroi bijzonder aantrekkelijk voor bedrijven. Ze zal ontegensprekelijk een belangrijke stimulans betekenen voor nieuwe watergebonden bedrijvigheid in de regio. En dat kan ik, gezien de huidig mobiliteitscontext, alleen maar toejuichen.”

De nieuwe Drie Fonteinenbrug voldoet aan alle noden van deze tijd, zorgt voor een veiligere en vlottere verkeersafwikkeling en met een hogere doorvaarthoogte garandeert ze bovendien vlot scheepvaartverkeer. Samen met de andere investeringen wordt het Kanaal naar Charleroi zo gaandeweg toegankelijk gemaakt voor moderne schepen met drie containerlagen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

De nieuwe brug in cijfers
Totale kostprijs van de nieuwe infrastructuur 15,8 miljoen euro
Met de steun van de provincie Vlaams Brabant en 2.066.391,13 euro (40% provincie / het Vlaams Gewest 50% Vlaanderen)
Vrije overspanning over het kanaal 74 meter
Breedte brugdek 17,65 meter
Breedte uitkraging fiets- en voetgangersdeel 4,5 meter
Hoogte van de brug van onderzijde dwarsbalk tot top boog 14,4 meter
Vrije doorvaarthoogte 7,2 meter
Drie aanbruggen, totale lengte overspanning 89 meter
Overspanning tussen V-vormige pijlers 3×23 meter

ROC en nieuwe fietsroute op BFF-netwerk
Met de realisatie van de Drie Fonteinenbrug wordt op de linkeroever van het kanaal ook de uitbouw mogelijk van een regionaal overslagcentrum (ROC) en de aanleg van nieuwe kades. “Die nieuwe infrastructuur zal het transport via het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg faciliteren”, benadrukt minister Lydia Peeters. “Om de ontsluiting van het toekomstige ROC en de scheepvaart zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is een vaste brug gebouwd die niet moet worden geopend voor de scheepvaart.”

In mei 2016 werd het startschot gegeven voor het realiseren van de driefonteinenbrug. 20 jaar eerder stond ze voor de eerste keer als een klein streepje ingetekend in toekomstplannen van het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Vandaag mogen we dit knappe bouwwerk inhuldigen en dat is zeer goed nieuws, zowel voor de bedrijven, de inwoners uit de regio en de toekomst van de waterweg. We danken dan ook van harte Minister Lydia Peeters voor de realisatie en haar komst om de brug een eerste maal in te rijden. Door deze brug symbolisch in te fietsen, willen we aangeven dat er nu een goede fietsverbinding is om vanuit de wijken Negenmanneke en Zuun de fietssnelweg aan de kant van Drogenbos te bereiken, en omgekeerd”, benadrukken Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw en Alexis Calmeyn, burgemeester van Drogenbos.

Bij de bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug is ook een goede functionele aansluiting op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid voorzien. Er werd gekozen om vanuit de E. Ghijsstraat een rechtstreekse aantakking met de fietssnelweg te voorzien via de nieuwe brug en een fietshelling op rechteroever. De Oudstrijdersstraat was tot voor de opening van de nieuwe brug een doodlopende straat. Met de ontsluitingsweg naar de brug wordt er vanaf dinsdag 12 juli een knip in de Oudstrijdersstraat gerealiseerd tussen de P. Walkiersstraat en de Zuunstraat.

Verder zal vanuit de Humaniteitslaan in Drogenbos een aantakking worden gemaakt op deze fietssnelweg en fietsbrug. Er wordt daarbij telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 4 meter breed. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject. De nieuwe fietsverbindingen worden opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk en zullen beide oevers met elkaar verbinden.

2022-07-08-inhuldiging-brug (7)Olivier Huygens, schepen van Mobiliteit: “Naast het belang voor de ontwikkeling van de industriezone langsheen het kanaal, is het ook één van de drie noodzakelijke maatregelen om de doorstroming van de Bergensesteenweg te verbeteren. Deze brug haalt immers heel wat vrachtwagens van de Bergensesteenweg. Het volwaardige fietspad mag gezien worden.”

Bart Keymolen, schepen van Openbare Werken: “Dit prachtig bouwwerk van circa 17 miljoen euro zorgt ook voor een betere fietsaansluiting vanuit Negenmanneke en Zuun naar de fietssnelweg op rechteroever. We zijn blij dat alle verkeer deze brug kan gebruiken en dus niet enkel het vrachtverkeer. We zullen wel moeten observeren of de afwikkeling aan de aansluiting met de Humaniteitslaan geen aanpassingen zal nodig hebben.

Jan Desmeth, burgemeester: “We zijn tevreden dat minister Ben Weyts destijds de beslissing nam en minister Lydia Peeters dit met veel overtuiging heeft verder gezet. We kijken alvast uit naar de verdere voorbereidingen om het streefbeeld van het kanaal – richting 2030-2035 – te realiseren voor de rest van deze eeuw. De stationsomgeving Ruisbroek en de nieuwe bananenbrug zijn daarin cruciaal.”

Werken kaderen in opwaardering Kanaal naar Charleroi
De bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Meer informatie over de projecten op het Kanaal naar Charleroi is te vinden op www.kanaalnaarcharleroi.be.

Deze diashow vereist JavaScript.

3 Oekraïense jongeren leren Nederlands op taal- en voetbalstage van KV Zuun

ZUUN: – Veel inzet, overgave en plezier op de taal- en voetbalstage van KV Zuun maar een extra pluim voor Kyry, Nik en Lev, 3 Oekraïense jongeren die stap voor stap Nederlands leren. En voor Amin natuurlijk, de jeugdkeeper van KV Zuun die naast Nederlands, Frans, Engels en Roemeens ook vlot Oekraïens blijkt te spreken.

Wouter De Craen, stageverantwoordelijke: “Toen een van onze leerkrachten vroeg of de Oekraïense jongens naar de stage konden komen, twijfelden we geen seconde. We verzamelden de nodige voetbalkledij en dankzij VZW De Rand verkregen we zelfs aangepast lesmateriaal, onder andere een memory-spel over voetbal in het Oekraïens-Nederlands. Toen ook nog bleek dat een van onze jeugdkeepers een mondje Oekraïens sprak en de jongens kon begeleiden, was de cirkel helemaal rond.

Deze week is de aftrap gegeven voor de nieuwe reeks taal- en voetbalstages van KV Zuun. Gedurende 10 weken gespreid over de schoolvakanties zullen jongeren uit het kleuter- en lager onderwijs opnieuw op de Leeuwse club terechtkunnen voor taallessen en voetbaltrainingen. De stages worden ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant.

De taallessen worden gegeven door leerkrachten uit de naburige scholen. Nieuw is dat ook jongeren van Chiro van Zuun meewerken aan de stages. Zij verzorgen de speelblokken tijdens de namiddag.

Jongeren die extra oefenkansen Nederlands nodig hebben worden via de school, het CLB of de gemeente doorverwezen en vinden zo hun weg naar de stages. Zo ook voor Nik, Kyry en Lev, de drie Oekraïense jongeren die sinds kort in Sint-Pieters-Leeuw naar school gaan.
De jongens blijken het erg naar hun zin te hebben op de stages en zijn alvast van plan zich ook in de club in te schrijven.

Hooiseizoen in natuurgebied de Oude Zuun

SINT-PIETERS-LEEUW: – Voor de vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden is het hooiseizoen in hun natuurgebied de Oude Zuun.

In de natste weilanden lukt dat niet met zware tractors en gebeurt dit met ‘mankracht’.
Meer info: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden
Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het weten. leeuwse_natuur@yahoo.com

Deel Alsembergsesteenweg afgesloten tijdens weekend van 8 tot en met 10 juli 2022

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf vrijdag 8 juli tot en met zondagavond 10 juli 2022 krijgt de Alsembergsesteenweg tussen rotonde Bergensesteenweg (N6) en de Felix Roggemanskaai een nieuwe asfaltverharding. Over een afstand van ongeveer 600 meter werkt de aannemer 3 dagen en nachten door in beide richtingen en wordt dit deel van de Alsembergsesteenweg afgesloten voor verkeer.

Rotonde Bergensesteenweg (N6) blijft grotendeels open voor verkeer
Ook de zijstraten Felix Roggemanskaai, Vanhamstraat, Tobie Swalusstraat, Vaartweg en Vaartkant (-West) zullen niet bereikbaar zijn. De rotonde van de Bergensesteenweg blijft open voor verkeer, enkel de aansluiting met de Alsembergsesteenweg blijft dat weekend gesloten. De bedrijvensite van Nexans en de Self carwash aan de Alsembergsesteenweg blijven bereikbaar. Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod. Aan de omwonenden van de Alsembergsesteenweg met huisnummers 1 tot en met 49 is via een bewonersbrief gevraagd om binnen een van de omliggende zijstraten hun wagen te parkeren.

Dit weekend is er ook verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus – meer info, klik hier

Dit weekend verkeershinder op de Buitenring ter hoogte van Erasmus

BRUSSEL / SINT-PIETERS-LEEUW: – Traditioneel grijpt Brussel Mobiliteit de kalmere zomermaanden aan om belangrijke werkzaamheden uit te voeren. Bij de start van deze zomervakantie is dat het geval aan de Buitenring R0 ter hoogte van Erasmus.
In het weekend van 8 juli 2022 wordt de Buitenring R0 geasfalteerd tussen de kilometerpunten 54,45 en 55,50. Aan de linkerrijstroken wordt gewerkt van vrijdagavond 8 juli, 21 uur tot zaterdag 9 juli 12 uur; de rechter rijstroken zijn van zaterdag 9 juli, 21 uur tot zondag 10 juli, 12 uur aan de beurt.

Na de asfaltering zal Brussel Mobiliteit een uitzettingsvoeg van Viaduct 25 renoveren. Dit viaduct op de Buitenring R0 loopt over de Lenniksebaan en bevindt zich ter hoogte van kilometerpunt 55,50. Deze ingreep omvat het demonteren van de bestaande uitzettingsvoeg, de verwijdering van overtollig en beschadigd beton, de plaatsing van een nieuwe uitzettingsvoeg, het aanbrengen van waterdichting en tot slot de asfaltering van de herstelde zone. Deze werken gaan op 11 juli van start en zullen zes weken in beslag nemen.

Verwachte hinder vanaf 11 juli
E19 richting Bergen / Charleroi:
het verkeer moet over twee rijstroken
afrit 16, Sint-Pieters-Leeuw bereikbaar
afrit 17, Brussel-Centrum bereikbaar
Erasmus richting Buitenring R0/E19:
oprit richting Sint-Pieters-Leeuw: omleiding via de Olympische Dreef en de Leemanslaan vanaf de Henri Simonetrotonde
oprit richting Ring R0/E19 Mons/Charleroi bereikbaar

Dit weekend is ook een deel Alsembergsesteenweg afgesloten – meer info, klik hier

De IMC Volksgezondheid voorziet een COVID-19-herfstbooster vanaf september 2022

BELGIË: – Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van besmettingen in de winter, heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid beslist om, op basis van de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie, vanaf begin september een “herfstbooster” tegen COVID-19 aan te bieden.

 

Als eerste zullen de risicogroepen (65+ en personen met verlaagde immuniteit) worden uitgenodigd, gevolgd door de zorgsector en de 50-64 jarigen.

In het kader van de huidige 7e golf met opnieuw veel besmettingen en een hoge bezetting in de ziekenhuizen, benadrukt de IMC opnieuw het belang van de 1e booster. Dit geldt vooral voor de meest kwetsbaren en hun omgeving. Zij kunnen deze zomer nog hun booster gaan halen. Verder blijven ook de andere gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker in drukke ruimtes, ventileren, handhygiëne …) sterk aanbevolen.

Booster blijft essentieel om ernstige COVID-19 te voorkomen
Momenteel bevinden we ons in een 7e golf, en dat is duidelijk merkbaar in de stijgende besmettings-en hospitalisatiecijfers. De gehospitaliseerden zijn vooral de meer kwetsbare personen: ouderen en mensen met comorbiditeiten en met verlaagde immuniteit, de zogenaamde immuungecompromitteerden (bv kanker- en transplantpatiënten). De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force vaccinatie wijzen dan ook opnieuw op het belang van de eerste booster voor deze groepen en bij uitbreiding voor alle volwassenen. Deze booster beschermt ongeveer voor 90% tegen ernstige COVID-19. Mensen die deze eerste booster nog hebben niet gehaald moeten wetenschappelijk als onbeschermd gezien worden. Iedereen is deze zomer nog welkom in de vaccinatiecentra om die eerste boosterprik te laten zetten.

De immunogecompromitteerden zijn reeds enige tijd geleden uitgenodigd om hun tweede booster te krijgen. Een groot aantal hiervan heeft de booster reeds ontvangen. De IMC roept alle patiënten die deze booster nog niet hebben gehaald op dit alsnog te doen in het belang van hun eigen gezondheid en om ons gezondheidszorgsysteem niet te belasten.

Gezien de relatief hoge besmettingsrisico’s, de kwetsbaarheid van de patiëntenpopulatie, enzomeer in de ziekenhuizen kan het ziekenhuispersoneel ook reeds in juli en augustus een extra booster krijgen. Ook voor de eerstelijn en de woonzorgcentra wordt dit mogelijk gemaakt.

Vaccinatie met herfstbooster vanaf september
De actueel beschikbare vaccins beschermen nog goed tegen ernstige COVID-19 met een geschatte bescherming tegen hospitalisatie tussen 80 en 90%.

De bescherming neemt wel af in de loop van de tijd. Met het zicht op de winter heeft de IMC daarom beslist om, op basis van de adviezen van de HGR en de Task Force vaccinatie, vanaf september iedereen van 18 jaar en ouder de kans te geven zich een ’herfstbooster’* te laten toedienen. Prioriteit wordt gegeven aan de immuungecompromitteerden en de mensen van 65 jaar en ouder. Aan hen werd zeer recent reeds een 2e booster aangeboden, maar een extra booster wordt ten zeerste aanbevolen in de herfst, als er tussen de twee boosters een interval van minstens 3 maanden, en idealiter 6 maanden, wordt aangehouden. Voor diegenen die al een tweede booster hebben gekregen gaat het dus om een derde booster.

Vanaf september kan al het personeel van de hele zorgsector, waaronder de eerstelijn, de woonzorgcentra, de ziekenhuizen, … een herfstbooster krijgen. Daarna wordt de leeftijdsgroep van 50 tot 64 jaar actief uitgenodigd, in dalende leeftijd. De mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich daarna op vrijwillige basis aanbieden, volgens de modaliteiten van hun deelstaat.

Voor de kinderen en jongeren wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn de stagiairs in zorginstellingen, die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18 jarigen.

Verwacht wordt dat deze herfstcampagne 2 tot 3 maanden zal duren.

Plaats van vaccinatie
De vaccins zullen vooral worden toegediend in de vaccinatiecentra. De bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zullen mogelijk zijn, volgens de modaliteiten van de deelstaat.

 

50 jaar aanwezigheid brouwerij Belle-Vue in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Belle-Vue brouwerij viert dit jaar 50 jaar aanwezigheid aan de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Voor die gelegenheid voorziet de brouwerij in het najaar iets bijzonder voor de omwonenden. “We zijn zeer trots op onze lange aanwezigheid in Sint-Pieters-Leeuw en op het feit dat we hier nog steeds Belle-Vue brouwen. Dat we de inwoners kunnen betrekken bij deze verjaardag maakt dit extra speciaal. Meer informatie over onze verrassing voor de inwoners komt later”.

Kriekenoogst steeds vroeger door klimaatverandering – 15 ton krieken komen volgende week aan in Brouwerij Belle-Vue

Naar eeuwenoude Belgische traditie worden maandag 11 juli krieken geleverd bij de AB InBev brouwerij te Sint-Pieters-Leeuw, beter gekend als de Belle-Vue brouwerij. De 15 ton krieken worden onmiddellijk opgeslagen in houten vaten voor fermentatie. “De krieken komen elk jaar vroeger door de klimaatverandering. Dit jaar zelfs 2 weken vroeger dan vorig jaar.” zegt Karl Nienhaus, meesterbrouwer bij de Belle-Vue brouwerij. “Onze brouwers selecteerden de krieken reeds weken geleden in de boomgaarden en kijken elk jaar reikhalzend uit naar deze levering.”

15 ton krieken worden maandag 11 juli geleverd in de brouwerij van Belle-Vue. Van deze lading zijn er ook 1 ton exclusieve Schaarbeekse krieken, de absolute top van de Belgische krieken. De krieken voor Belle-Vue zijn altijd afkomstig uit België en zijn voornamelijk Kelleris krieken. Naar eeuwenoude Belgische traditie worden de krieken onmiddellijk gemengd met jong lambiekbier en toegevoegd aan houten vaten waar de spontane gisting plaatsvindt. “Net die spontane gisting maakt Kriek uniek. In de meeste andere bieren worden geselecteerde gisten gebruikt terwijl de gist voor Kriek uit de houten vaten komt waarin de krieken worden opgeslagen,” vult Nienhaus aan. Dankzij de rijping op eikenhouten foeders bekomen we een heerlijke balans tussen subtiele fruitigheid van de Kriek en de kruidigheid van Lambiek.

Klimaatverandering
De klimaatverandering heeft een impact op het tijdstip van de aankomst van de kriekenoogst gezien krieken veel zon nodig hebben en de warme temperaturen steeds vroeger in het jaar komen. “We zien dat de kriekenoogst elk jaar steeds vroeger valt. Dit jaar zelfs 2 weken vroeger dan vorig jaar. Dit zorgt voor een uitdaging op operationeel vlak gezien de fermentatie in de houden vaten in een ruimte met stabiele temperatuur en vochtigheid moet gebeuren”, zegt Nienhaus. Dat de krieken 2 weken vroeger komen heeft geen impact op de kwaliteit. “De kriekenoogst van dit jaar is van hoge kwaliteit gezien ze veel smaak bevatten hetgene samenvalt met een mooie dieprode kleur”.

Zie ook ons artikel van 5/8/2013 – In het jaar van de 100ste verjaardag van Belle-Vue – Nieuwe kriekenoogst werd toegevoegd aan de lambiek van Belle-Vue

Tijdens de actie tegen GSM-gebruik achter het stuur werden ongeveer 1500 rijbewijzen ingetrokken

REGIO: – Van 1 mei tot en met 30 juni 2022 liep de actie tegen GSM-gebruik achter het stuur. Het parket HalleVilvoorde hoopte op deze manier de weggebruikers bewust te maken van het gevaar dat het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer met zich meebrengt en van de mogelijke gevolgen ervan.
Nu de actie afgelopen is, kan het parket melden dat ongeveer 1500 rijbewijzen werden ingetrokken.
Dit cijfer ligt erg hoog, zeker gezien de rijbewijzen enkel werden ingetrokken bij mensen die effectief aan het rijden waren. Op het moment van de actie vormden al deze bestuurders een reëel gevaar voor zichzelf en voor andere weggebruikers in het verkeer.”

De personen van wie het rijbewijs werd ingetrokken, zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Ze riskeren een geldboete van 240 tot 4.000 EUR en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

Verschillende themazittingen zullen worden georganiseerd in Halle en Vilvoorde. Deze vinden plaats op:
– 12 september, 17, 19, 26* oktober, 7*, 16* en 21* november 2022 in Halle.
– 12 en 30 september, 10, 11, 14, 18* en 21* oktober en 7* november 2022 in Vilvoorde.
(* data onder voorbehoud)
Omwille van het grote aantal overtredingen zullen er per reguliere zitting ook 10 ‘gsm-achter-het-stuur-dossiers’ worden gedagvaard.

Afleiding achter het stuur is en blijft een groot probleem. Uit cijfers van Vias Institute blijkt dat 8% van de dodelijke ongevallen verband houdt met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur, wat zou leiden tot een vijftigtal doden en zo’n 4500 gewonden per jaar.
Parket HalleVilvoorde: “Op basis van deze cijfers, maar ook op basis van de resultaten van de actie, kunnen we dus stellen dat het absoluut noodzakelijk is om bestuurders blijvend te sensibiliseren en om alle weggebruikers aan te zetten tot een algemene gedragsverandering. We willen inzetten op enerzijds bewustmakende acties en anderzijds op een repressieve aanpak. We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie zal kunnen bijdragen aan meer verkeersveiligheid en zullen dit soort acties in de toekomst dan ook herhalen. Voor de afgelopen actie willen we alvast onze partners, de lokale en federale politie en de politierechtbanken, bedanken.
Deze campagne heeft een bijkomende werklast gecreëerd voor ons parket. Verkeersveiligheid is echter een prioriteit en daarom vinden wij deze extra inspanning dan ook niet meer dan logisch.”

agenda: Vlaanderen Feest – Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag organiseert de gemeente op zaterdag 9 juli 2022 het gratis muziekfestival Vlaanderen Feest!
Iedereen is welkom in het Colomapark om mee te zingen en een dansje te placeren tijdens deze optredens:
• 17u: De Bende
• 19u: Mama’s Jasje
• 21u: The Amazing Flowers
• 23u: DJ

Jan Desmeth, burgemeester: “We vernieuwen vanaf dit jaar het concept. De optredens verhuizen van zondagmiddag naar zaterdag in de vroege en iets latere avond. We vernieuwen het decor en proberen het wat extra gezellig te maken. Iedereen welkom!

Op zondag 10 juli 2022 vindt de academische zitting plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.
Deze plechtigheid start om 11 uur en wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Inschrijven is niet nodig.
Welkomstwoord door schepen van Vlaams beleid, An Speeckaert.
• Gastspreker Guy Tegenbos, ex-journalist van De Standaard.
• Lokale gastspreker Herwig Smeets, schepen van Welzijn.
• Muzikale opluistering door Pily Pily Band.

An Speeckaert, schepen van Vlaams beleid: “Sint-Pieters-Leeuw is een Vlaamse gemeente en dat willen we naar aanleiding van de Vlaamse feestdag feestelijk benadrukken. Wij hopen jullie massaal te mogen verwelkomen op het gratis muziekfestival dat dit jaar op zaterdagavond doorgaat en op de academische zitting die traditiegetrouw op zondag plaatsvindt.

agenda: Zomerstart bij De Kantine

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na de opening van de sporthal & padelterreinen start de zomer officieel op zondag 10 juli 2022 om 13 uur in cafetraria De Kantine.

Het kantineteam zorgt voor de barbecue, waarna wij de dans inzetten met optredens van First Floor gevolgd door lokale dj’s (Cypher,…).
Schrijf je in voor de barbecue via volgende link: https://bit.ly/3NFzk3p

1ste Retroweek in WZC Sint Antonius

SINT-PIETERS-LEEUW: – WZC Sint Antonius hield een echte Retroweek.

De bewoners genoten van een echte Thé Dansant, een modeshow met retrokleding, een snoepwinkel met snoepjes uit de oude tijd en als afsluiter een mini-event met oude volkswagenbusjes en een generatiequiz voor de hele familie.
Het was een eerste geslaagde editie en voor herhaling vatbaar!

Deze diashow vereist JavaScript.

Kermis onder de Lindeboom 2022

SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De Landelijke Gilde Oudenaken – Sint-Laureins-Berchem organiseerde vandaag, na twee eerder geannuleerde edities wegens corona, aan een zonovergoten CC Molenborre weer een druk bezochte Kermis onder de Lindeboom.

Nadat entertainer Rudy Tastenoe zorgde voor de zeer gesmaakte muzikale aftrap mochten alle kinderen meezingen en dansen met het Leeuwse clownsduo Pipo en Pipette. Ook Riverboots Country zetten hun beste beentje/voetje voor.
Tussendoor kon iedereen genieten van lekkere lokale streekproducten en dranken.
De Landelijke Gilde Oudenaken-St-Laureins-Berchem kan zeker terugblikken op een zeer geslaagde editie.

Deze diashow vereist JavaScript.

Studieopdracht nieuwbouw GBS ’t Populiertje

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het huidige schoolgebouw van gemeentelijke basisschool ’t Populiertje dateert van 1950 en voldoet niet meer aan de huidige normen. Aangezien een nieuwbouw goedkoper was dan een renovatie, werd besloten om net achter de huidige gebouwen een nieuw gebouw te bouwen voor de basisschool. Tijdens de gemeenteraad van juni 2020 werd Haviland aangesteld als projectcoördinator voor de bouw van deze nieuwe school. Inmiddels is het bestek opgesteld voor de studieopdracht van de nieuwbouw. De opdracht omvat de volledige studie met betrekking tot de architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en omgevings- en infrastructuurwerken. Dit bestek werd vandaag door de gemeenteraad goedgekeurd.

Olivier Huygens, schepen van Gebouwen: “In de gemeenteraadszitting van januari werd de selectieleidraad goedgekeurd waarbij we op zoek gingen naar kandidaat-ontwerpers. Op basis van de beoordelingscriteria werden 3 ontwerpers geselecteerd. Zij worden nu uitgenodigd om een voorontwerp in te dienen. De nieuwe school moet compact, functioneel en toegankelijk zijn met een maximale benutting van elke vierkante meter. Bijzondere aandacht wordt gelegd op duurzame materialen, milieuvriendelijke en hedendaagse technieken en we hebben oog voor een groene en veilige omgeving dewelke zal zorgen voor het nodige comfort van zowel leerlingen, leraars, ouders en buren.

An Speeckaert, schepen van Onderwijs: “Op basis van het behoeftenplan dat door de werkgroep Bouw van ’t Populiertje werd opgesteld, werd een bestek opgemaakt. Met dit bestek gaan we op zoek naar een architect die de nieuwe school van ’t Populiertje kan ontwerpen. De leerkrachten van de werkgroep Bouw zullen samen met het gemeentebestuur de ingediende projecten beoordelen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de visie van de school vertaald wordt in het ontwerp.”

Op deze site zal eerst de middenschool gebouwd worden ( zie artikel 16/10/20 en 07/03/21) voor er met de bouw van de basisschool zal gestart worden. Dit zal dus pas ten vroegste in 2025 zijn.

Nieuw park Ruysbroeckveld op de goede weg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Begin 2021 besliste de gemeenteraad tot een onteigeningsprocedure van de gronden tussen de wijk Wilderveld en het industriegebied Ruysbroeckveld. Deze gronden hadden immers reeds als toekomstige bestemming “publiek toegankelijk parkgebied”. Parallel aan de procedure werden gesprekken gevoerd om percelen in der minne te verwerven.
De gemeenteraad van 30 juni 2022 keurde de aankoop in der minne goed van drie percelen, samen goed voor 0,75 ha.

Jan Desmeth, burgemeester: ”Hiermee is een volgende stap gezet naar het aanleggen en publiek toegankelijk maken van een nieuw park van 6 ha. Er resten nog drie eigenaars, waar zowel de gesprekken in der minne als de procedure tot onteigening parallel worden verder gezet.

Bart Keymolen, schepen van Groen: “Het gemeentebestuur verwacht om tegen einde 2023 alles af te ronden en dan te starten aan de inrichting. De ontwerpopdracht werd alvast deze maand opgestart, zodat we klaar zijn tegen 2023. De focus ligt op een onderhoudsvriendelijk park in een combinatie van groene recreatie, waterbeheersing en beheerslandbouw aangevuld met een veilige trage verbinding voor de zachte weggebruiker.

Aanleg Wilderspark – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

SINT-PIETERS-LEEUW: – In de buurt van het Wildersportcomplex komt een nieuw park, het Wilderspark.
De voorbije week heeft er een proefsleuvenonderzoek plaats gevonden in het kader van archeologisch onderzoek voor het dossier Wilderspark gelegen tussen de Klein-Bijgaardenstraat, Wilderskasteellaan en de Bergensesteenweg.
Twee archeologen voerden er d.m.v. een kraan deze werken uit in het westelijke deel van het projectgebied.

Dit Wilderspark wordt ingericht met grasheuvels, verschillende bloemenweides, nieuwe bomen, zitelementen en halfverharde paden. Daarnaast komen er ook 4 bekkens voor extra wateropvang, o.a. om het hemelwater van de N6 op te vangen. Over de bufferbekkens wordt een vlonderbrug geplaatst.

Studiebureau Sweco heeft voor dit project inmiddels een ontwerpplan en een raming opgesteld. De totale kostprijs wordt geraamd op 1.254.956 euro incl. btw. De kost voor de inrichting van het park is volledig ten laste van het gemeentebestuur, maar met subsidies via de provincie Vlaams-Brabant. Voor het bufferbekken wordt de kost verdeeld tussen Aquafin, AWV en Fluvius. Het gemeentebestuur gaat nu, samen met voornoemde partners, op zoek naar een uitvoerder voor de aanleg van het nieuwe park met ingebrip van de nieuwe bufferbekkens, bijhorende constructies en de aansluiting op de Zuunbeek.

Bart Keymolen, schepen voor Groen en Waterbeheersing: “Het park wordt een mooi voorbeeld van een blauw-groene long. Zoals in elk nieuw project wordt volop ingezet op hemelwateropvang. Voor het project Bergensesteenweg voorzien we hier naast de Zuunbeek 955 m3 opvang. We hebben van de opportuniteit gebruik gemaakt om de bekkens te maximaliseren. We gaan 3.167 m3 opvang realiseren, wat wil zeggen dat we netto meer dan 2,2 miljoen liter extra waterbuffer zullen hebben aan de Zuunbeek. Een realisatie die iedereen ten goed komt.”

LED-verlichting KV Zuun

ZUUN: – De verlichting op het eerste veld van KV Zuun is defect en dient hersteld te worden. De gemeente schrijft hiervoor een bestek uit ter vervanging van de bestaande lichtarmaturen naar verbruiksvriendelijke LED-armaturen met behoud van de huidige steunpijlers.
Hetzelfde geldt voor het 2de veld met kunstgras, waar de eerste lampen nu ook defect zijn.
Herwig Smeets, schepen van Sport: “Hiermee zetten we opnieuw een stap in de vernieuwing van de verlichting van onze gemeentelijke voetbalinfrastructuur.”

GBS Den Top loopt en danst 2.895 euro bijeen voor Oekraïne 12-12

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de laatste schoolweek organiseerde de Gemeentelijke Basisschool Den Top opnieuw hun jaarlijkse sponsorloop. Dit jaar dansten en liepen de kinderen voor Oekraïne 12-12.


De oorlog in Oekraïne ligt de school nauw aan het hart omdat er 6 nieuwe leerlingen vanuit Oekraïne zijn bijgekomen in de kleuter- en lagere school.
De actie bracht het mooie bedrag van €2895 op. De school bedankt alle sponsors en kinderen voor hun inzet!

Deze diashow vereist JavaScript.