LEWE: De Congregatie van Sint-antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw

2020-10-26-LEWE_decongregatievanSint-AntoniusvanPaduaSINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE (jaargang 39 nr.3-4), Tijdschrift van de Werkgroep voorStreek- en Volkskunde: “De Congregatie van Sint-antonius van Padua te Sint-Pieters-Leeuw” van Jan De Backer en Kristien Van Hecke.

Toen tussen 2010 en 2013 het klooster te Leeuw stapsgewijs werd afgebroken, veranderde hiermee niet enkel de “skyline” van het dorp. Dit monumentale gebouw, zo centraal gelegen, was samen met de kerk zelf het ankerpunt van het centrum aan de Rink, van ver over de velden te zien. De ietwat ouderen onder ons voelden de ontstane leegte op deze plek niet louter fysiek aan, het was niet meer hetzelfde. Het nieuwe woonzorgcentrum is een pareltje, functioneel en schitterend – niemand die het betwist – maar nostalgie is een vreemd beestje…

Nochtans was dit gebouw vanuit geschiedkundig oogpunt eerder van voorbijgaande aard. Anderhalve eeuw oud, en dan nog na grote latere verbouwingen, het zou overdreven zijn te beweren dat het historisch met het dorp is vergroeid. De beheerders van Sint-Antonius schatten dit juist in en beseften dat het zijn tijd had gehad en dat “meegaan met de tijd” ook betekent durven veranderen, durven laten verdwijnen om iets beters te creëren. Het is dankzij deze invalshoek dat het klooster er ook ooit is gekomen.

Het heeft in de “moderne” tijd iets ontwapenend dat net een kloostergemeenschap en haar opvolgers ons de weg van vooruitgang toont. De beeldvorming is vaak anders. Heel wat inwoners zijn opgegroeid met kloosterzusters in hun leefwereld, zij kennen ook nog de laatste zusters in Leeuw. Toen deze voor het kloosterleven kozen, sloten ze zich niet op of zonderden ze zich niet af, zoals het nu wel vaak wordt aangevoeld. Neen, zij trokken naar het centrum van de zorg- en dienstverlening: daar waar kinderen onderwijs kregen, waar zieken verzorging ontvingen, waar hulpbehoevenden een eerste directe opvang vonden, waar ouderen hun oude dag konden doorbrengen, wanneer de familie hen niet kon opvangen.

Het verhaal van het klooster is zo het verhaal van een dorp, van haar noden en haar oplossingen, van een wereld van arm en rijk, van een wereld die de onze is. Het is verhaal van reljgieuze belevjng, niet enkel contemplatiel^ gebed en meditatie, maar ook in engagement en ^ betrokkenheid in het leven van elke dag. Dit kwam nog sterkst tot uiting tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen” in het klooster met risico voor eigen leven moedige acties van djepmenselijk verzet werden opgezet.

Zo is het met een mengeling van veel respect, van bewondering en toch ook met een vleugje weemoed, dat de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde deze studie heeft verricht. Dit

Lewenummer mag tegelijk ook het klooster, zoals velen het altijd hebben gekend, laten verder leven. Het verhaal van het klooster te Leeuw wordt hierbij gebracht, aangevuld met mooie foto’s die ervoor zorgen dat ook “het oude klooster” voor altijd wat blijft voortbestaan.

Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329
Meer info bij Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Lewe: De Tweede Wereldoorlog in Sint-Pieters-Leeuw – Een orale geschiedenis

2020-04-02-LeweSINT-PIETERS-LEEUW: – Deze nieuwe uitgave van Lewe, de Werkgroep Streek- en volkskunde, wordt uitgebracht ter gelegenheid van de 75e verjaardag van het formele einde van de Tweede Wereldoorlog hier in het Westen, met de capitulatie van Nazi-Duitsland op 8 mei 1945. Het is een orale geschiedenis, een getuigenis van mensen die de oorlog zelf nog hebben beleefd. Ze werd samengebracht op de website ‘sint-pieters-leeuw.eu’ ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bevrijding van Sint-Pieters-Leeuw, op 3 september 2019.

Lewe brengt zo het verhaal van hoe de oorlog hier in onze gemeente werd ervaren en ondergaan.
Het is een verhaal van angst, van overleven, van bewondering voor moedige mensen, van solidariteit. De heemkundegroep heeft het document aangevuld met twee fotoreportages over de militaire stoet die in september de bevrijding van Brussel herdacht en over de militaire bunker in kasteel Groenenberg. Tenslotte worden ook alle gesneuvelde soldaten en omgekomen erkende verzetsstrijders uit de gemeente in herinnering gebracht.

Deze Lewe is voor 5 euro verkrijgbaar in de hoofdbibliotheek of via het mailadres heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Nieuwe uitgave LEWE: Op zoek naar de Sint-Gorikskapel door Raf Meert

2019-10-24-LEWE_01_Raf-MeertSINT-PIETERS-LEEUW: – Ooit stond in het centrum van de gemeente de Sint-Gorikskapel. Doorheen de jaren hebben meerdere auteurs getracht haar precieze ligging vast te stellen. In 2015 pakte Raf Meert met grondige historische diepgang het raadsel aan. Het resultaat was verrassend en wordt in deze Lewe aan de lezer aangeboden.

Raf Meert zijn studie vult een leemte op in de heemkundige geschiedenis van ons dorp. Aan de hand van geschreven documenten uit het verre verleden, legt hij finaal de juiste ligging vast. De studie is helder en gestructureerd opgebouwd, zodat je als lezer steeds vlot kan volgen.
Voor wie minder vertrouwd mocht zijn met sommige plaatsnamen in het centrum van de gemeente, heeft de werkgroep in samenspraak met de auteur getracht de beschreven plekken met een foto in beeld te brengen.

Raf Meert: “In het Centrum hebben eigenaardig genoeg tot voor een 350-tal jaren 2 kerken op goed 100 m van elkaar bestaan. De Sint-Pieterskerk bestaat vandaag nog. do andere kerk was gewijd aan Sint-Gorik. Het statuut wisselt wat naar gelang de tekst. soms Is sprake van een kapel, soms van een kerk. Maar het was weldegelijk een gebouw van zekere omvang dat men kon betreden, dus niet een kapelletje langs de kant van de weg. Het gebouw is rond 1680 volledig afgebroken. De stenen werden hergebruikt in de kerkhofmuur aan de Rink. Dat is de enige tastbare herinnering die we vandaag nog hebben aan de Sint-Gorikskapel. Vervolgens verdwijnt het bestaan van de kapel ook uit het collectief geheugen van de Leeuwenaren. Tot rond 1930 geschiedkundigen uit Halle oude teksten analyseren en het bestaan van de kapel opnieuw blootleggen. Maar daar blijft het dan opnieuw bij tot de jaren 1980, wanneer de heemkundige kring hier in Leeuw opstart. Zo zijn er in LEWE een aantal artikels over de kapel verschenen. En wie LEWE al enige jaren volgt zal zeker al van de Sint-Gorikskapel gehoord hebben.

Diezelfde lezers weten ook dat het steeds een groot raadsel is gebleven waar dìe kapel precies heeft gestaan. In die loop der jaren zijn daar verschillende theorieën over naar voren geschoven, maar het ultieme bewijs werd nooit geleverd. Een van de grote problemen is dat we op heden geen weet hebben van een gedetailleerde kaart waar de kapel op afgebeeld staat.
Daar gaat dit werk dus over. over de zoektocht naar de Sint-Gorikskapel. lk ben daarvoor opnieuw In de archieven gedoken. op zoek naar oude documenten waarin de kapel ergens vermeld wordt‚ veelal de beschrijving van gronden hier in de buurt die de kapel als referentiepunt gebruikten.

2019-10-24-LEWE_02En uiteindelijk ben ik er op uitgekomen dat de kapel ergens gestaan moet hebben waar de lokettenzaal van het gemeentehuis is. De site van het gemeentehuis vormt met andere woorden een historisch zeer beladen plaats voor Sint-PìetersLeeuw. Hier stond allicht de vroegste kerk, de oudste teksten gaan over deze site en daarbij nog eens het standbeeld van Angela van Leeuw hier buiten, dat verwijst naar de eerste vermelding van Leeuw, maakt deze plek tot iets zeer bijzonder voor onze gemeente. Dat dit domein zo bewaard werd, en vandaag aan de gemeenschap toebehoort door een aantal spelingen van het lot, maakt het des te unieker.

Omdat het merendeel van de lezers niet echt vertrouwd is met archiefonderzoek, wat dit precies inhoudt, met welke moeilijkheden men geconfronteerd wordt enz.. heb ik de tekst zo opgebouwd dat ik de lezer meeneem op die zoektocht en hem laat volgen in de gedachtegang om uiteindelijk tot de conclusie te komen.

Zoals ik aangeef in de inleiding, stonden bij mijn eerdere historische studies (kasteel Rattendaal, kasteel Coloma, de boogschuttersgilde ..) volledigheid centraal. Hier ging het om het oplossen van een oud mysterie, waar ik mij echt in vast heb moeten bijten. Zo heb ik tot in Frankrijk gezeten om documenten te vinden die naar de oplossing zouden leiden. lk uit de zoektocht alvast veel voldoening gehaald en ik hoop dat de lezers er even veel plezier uithalen bij het lezen van dit boekje. ”

LEWE is een uitgave van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.
Op zoek naar de Sint-Gorikskapel (108 pg.)
Auteur: Raf Meert
Prijs: 5 euro. Een jaarabonnement op de publicaties van de werkgroep kost 8 euro.
Verkrijgbaar bij de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde, heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

nieuwe LEWE: Het financieel beheer van de parochie Sint-Pieter

2019-04-25-LEWE_financieel-beheer-paarochie-Sint-Pieter_01SINT-PIETERS-LEEUW: – Nieuwe publicatie in de reeks LEWE, Tijdschrift van de Werkgroep voorStreek- en Volkskunde:Het financieel beheer van de parochie Sint-Pieter te Sint-Pieters-Leeuw tijdens het Ancien Régime

Tot vrij recent vormt religie een essentieel onderdeel van de samenleving. Vanaf de verspreiding van het christelijk geloof in onze contreien is de kerk een belangrijke structurerende factor, van het pausdom tot de kleine landelijke kerkgemeenschap.
Vanaf het doopsel van Clovis in 499 tot op de dag van heden vormt het (christelijk) geloof en de institutionalisering ervan via de kerk een sturende factor. De invloed hiervan laat zich voelen op alle niveaus. Op lokaal vlak gebeurt dit door de parochies en haar bedienaars, de plaatselijke clerus.

2019-04-25-LEWE_financieel-beheer-paarochie-Sint-Pieter_02Het financiële beheer van een parochie tijdens het Ancien Régime (d.i. de periode vóór de Franse overheersing in 1795) verschilt fundamenteel met de hedendaagse situatie. Waar vandaag een kerkfabriek een openbare instelling is en pastoors een salaris ontvangen vanwege de overheid, dienen in het verleden parochies en hun bedienaars zelf te voorzien in hun werkingsmiddelen. Hierdoor is een goed financieel beheer zeer belangrijk. Deze studie werpt meer licht op de veelzijdige en soms complexe financieringsstromen op lokaal parochiaal vlak en bekijkt de toestand in de Sint-Pietersparochie van naderbij. Ook begrippen zoals tienden, jaargetijden, kapelanieën, curegoederen, kerkmeesters, armentafel enz. worden geanalyseerd en toegelicht.

De auteur van deze publicatie is Joris De Beul, bestuurslid van de Werkgroep, historicus en economist van opleiding en voormalig inwoner van Sint-Pieters-Leeuw. Hij heeft reeds diverse publicaties over de geschiedenis van het Land van Gaasbeek en Lennik gerealiseerd.

Deze Lewe is verkrijgbaar in de Hoofdbibliotheek aan de Rink voor €5, of bij Gilbert Pické via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be . Een jaarabonnement op Lewe kost €8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329

nieuwe LEWE uitgave: Kapellen als middelpunt van devotie

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde heeft een nieuwe uitgave klaar: “Kapellen als middelpunt van devotie”, Klein religieus erfgoed in Sint-Pieters-Leeuw.

Kapelletjes komen we overal tegen langs onze Vlaamse wegen als getuigen van het religieus leven en de devotie van de bevolking. Kapellen blijven tot de verbeelding spreken en hun aantrekkingskracht wordt nog versterkt, doordat velen ervan omgeven zijn met verhalen over hun ontstaan, processies rond de kapel of specifieke rituelen om de hulp van de heiligen af te smeken, bezorgdheid om veld en vee. Tientallen jaren hebben ze Vlamingen beïnvloed en de kans geboden te bidden en te danken. Ook vandaag bieden zij een plaats om tot rust te komen.
De respectabele aard van dit religieus en cultureel erfgoed verdient een even attente bescherming als onderhoud. Naast de eigenaars, zoals het gemeentebestuur, Kerkfabrieken en privépersonen, zijn er gelukkig heel wat vrijwilligers die ze regelmatig onderhouden. Het is hartverwarmend dat buren van kapellen mekaar vinden en de handen in mekaar slaan om zo nodig een grondige renovatie uit te voeren. Zij zijn dan terecht fier over de pareltjes die langs de weg staan en voor iedere voorbijganger toegankelijk zijn.
De Vlaamse kapellen zijn wel geen werelderfgoed en missen wellicht het unieke karakter om het ooit te worden, maar ze zijn in vele gevallen een bijzonder waardevol erfgoed. Het kostbare van dit patrimonium wordt onderstreept door het architecturale en esthetische aspect enerzijds en het cultuurhistorische aspect anderzijds. De vrijwaring van het erfgoed kan alleen gebeuren mits een positieve waardering. Kennis is een noodzakelijke voorwaarde, want onbekend maakt onbemind!

Deze uitgave van LEWE omvat de inventaris van de kapellen in onze gemeente en de processies die er bijhoren. Deze editie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van wijlen Marcel Bastaerts, Michel Magnus, Raf Meert, Jan Quinart, de leden van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, en in het bijzonder de vele mensen die zij aangesproken hebben en die hun herinneringen gedeeld hebben.

Deze LEWE-publicatie is te verkrijgen in de Hoofdbibliotheek aan de Rink voor €5.
Of bij de secretaris van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, dhr. Gilbert Pické 02 377 97 10 of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Een jaarabonnement op Lewe kost € 8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329.

nieuw LEWE nummer: Den Acec van Ruisbroek

2017-12-20-LEWE_Den-Acec-van-Ruisbroek RUISBROEK: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde brengt een nieuw Lewenummer uit: “Den Acec van Ruisbroek”.

Het brengt de geschiedenis van dit bedrijf dat decennialang symbool stond voor de industrie langs het kanaal en de spoorlijn, maar ook een bron van welvaart was in Ruisbroek en omstreken.

In deze studie van Kristien Van Hecke wordt niet alleen het verhaal van Acec gedaan, maar wordt eveneens mooi in beeld gebracht hoe de industrie groeide en uiteindelijk ook verdween. In zekere zin is de geschiedenis van Acec ook de geschiedenis van een sector die ontstond uit het talent van een enkeling, groeide met het kapitaal van banken, overleefde via overname door multinationals om zo ook te verdwijnen door een beslissing uit het buitenland. Het is eveneens de evolutie van het lot van de arbeider, van de verhoudingen op de werkvloer, in hiërarchie, maar ook tussen mannen en vrouwen. Voor sommigen onder u is het wellicht de terugkeer in een tijd die u zelf mee beleefde, ter plaatse, voor vele anderen is het een geschiedkundig document dat getuigt van een tijdsgeest met centraal het lot van de 20e-eeuwse fabrieksarbeider

Deze LEWE-publicatie is te verkrijgen in de Hoofdbibliotheek aan de Rink voor €5.
Of bij de secretaris van de Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde, dhr. Gilbert Pické 02 377 97 10 of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be
Een jaarabonnement op Lewe kost € 8 te storten op rekening BE26 0910 1163 0329.

LEWE – Fresco’s De Geetere en glasramen in de Sint-Pieterskerk

2017-07-11-LEWE_frescosdegeetereenglasramenindesintpieterskerkSINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde heeft een nieuw Lewe nummer gepubliceerd: ” Fresco’s De Geetere en glasramen in de Sint-Pieterskerk” door E.H. Gerrit Van den Houte.

E.H. Gerrit Van den Houte: ” Als pastoor van de Sint-Pieterskerkparochie leek de tweede fase van de restauratie van de Sint-Pieterskerk de uitgelezen gelegenheid om in een artikelenreeks in het parochieblad een proeve te doen van de godsdienstelijke uitleg van de fresco. Dit Lewenummer brengt beide fresco’s, die een parel vormen in de Sint-Pieterskerk, samen in één studie. In het laatste deel wil ik tenslotte ook de glasramen in het hoogkoor bespreken, zowel de grote boven en rond het hoofdaltaar als de twee glasramen aan de zuidkant tegen de sacristie.”

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:Gilbert Pické, secretaris – telefoon 02 377 97 10 – e-mail heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

LEWE: Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk

2015-08-19-LEWE_grafmonumenten-en-ObiitsSINT-PIETERS-LEEUW: – E.H. Gerrit Van den Houte en Raf Meert schreven voor De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) een nieuw boekje onder de titel: “Grafmonumenten en Obiits in de Sint-Pieterskerk”.

De Sint-Pieterskerk aan de Rink bevat als historisch gebouw een schat aan informatie die een licht werpt op een stukje geschiedenis van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.

Eerwaarde Heer Pastoor Gerrit Van den Houte ging in 2012 op zoek naar informatie over de grafmonumenten en obiits in zijn kerk. Hij bracht het resultaat samen in een reeks van bijzondere boeiende en leerlijke artikels die hij liet verschijnen in het parochieblad

Voorzitter, Jan De Backer: “Onze werkgroep heeft deze artikelenreeks bijeengebracht in een gestructureerde tekst en wij zijn de auteur dan ook bijzonder dankbaar dat hij zijn akkoord gaf om zijn werk via ons tijdschrift Lewe tot bij de ganse bevolking te brengen.

Zowel bij de opbouw destijds van de artikels van de heer pastoor, als nu bij de afwerking van de gebundelde tekst, werden de gegevens nagekeken en ook aangevuld door de heer Raf Meert, die rond deze materie zelf ook veel onderzoek verrichtte. Zijn inbreng is in die mate substantieel dat het correct is hem als medeauteur van deze studie te vermelden.

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op het heemblad LEWE (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentelijke werkgroep Streek- en Volkskunde.
Meer info via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Nieuwe LEWE over bouwhistorische studie hoeve Mechelsgat

SAMSUNG CAMERA PICTURESSINT-PIETERS-LEEUW: De werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft het genoegen u een bijzondere interessante bouwhistorische studie te presenteren over de vierkantshoeve “Mechelsgat”, gelegen aan het kruispunt van de Pepingsesteenweg met de Brabantsebaan.
Dit werk werd geleverd door een inwoonster van de gemeente Vicky De Bodt. Het was haar masterproef aan de Artesis Hogeschool te Antwerpen.

Gilbert Pické, eindredacteur LEWE: ‘ Gezien haar interesse voor zowel erfgoed als voor haar geboortestreek was het vrij evident dat het onderwerp van haar masterproef een gebouw in Leeuw zou worden. Haar keuze viel op de mooie gebouwen van het Mechelsgat.

Na twee jaren van opzoekwerk was haar masterproef in het kader van haar studie Monumenten- en landschapszorg af. Deze studie is geschiedkundig en bouwhistorisch zeer goed opgebouwd en vlot leesbaar. De lezer wordt stap per stap rondgeleid in het gebouwencomplex en leert op die manier de geschiedenis ervan kennen. Dit LEWE nummmer telt 153 pagina’s.

Ten slotte willen we de eigenaars van het Mechelsgat, Pierre de Potter D’Indoye en Chantal Stas de Richelle, bedanken voor hun gastvrijheid en interesse in deze studie.’

Deze Lewe uitgave kost 5 euro, te storten op rekening: BE26-0910-1163-0329 van gemeentebestuur Sint-Pieters-Leeuw. Ook verkrijgbaar in de hoofdbibliotheek of bij de werkgroep voor Streek- en Volkskunde, tel: 02-377.97.10 of heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro.

LEWE: Deel 2 Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962

2013-08-13-LEWE_Pastoor_Leo-VendelmansNEGENMANNEKE: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft zopas haar 36e LEWE-themanummer uitgegeven. Dit lijvige themanummer behandelt: Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962 – Deel 2: “De journaalboeken van Pastoor Leo Vendelmans van 1931 tot 1960”.

In de korte geschiedenis van de parochie Sint-Stefaan hebben de 4 auteurs – met name Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens – zoveel mogelijk documenten en foto’s verzameld over de decennia van pastoor Vendelmans, stichter en bouwer van zijn parochie.
Dit tweede deel kreeg als sub-titel: “De journaalboeken van Pastoor Leo Vendelmans van 1931 tot 1960.
(Deel 1 verscheen in januari 2013)

2013-08-13-LEWE_Pastoor_Leo-Vendelmans_2Pastoor Vendemans pleegde een journaalboek bij te houden waarin hij de kernideeën van zijn zondagssermoenen en de activiteiten van de parochiale verenigingen noteerde. Vanuit heemkundig standpunt bekeken, was dat een kostbare ingeving. Deze notities zijn een onvervangbare bron van informatie die we graag gebruiken als leidraad doorheen het leven in de parochie en de wijk van 1931 tot 1960.

Dit LEWE nummer vermeld per jaar na “algemeen” merkwaardige gebeurtenissen in België en daarbuiten, die het parochiale leven in Negenmanneke in het bredere tijdsgebeuren kaderen. Achter “Uit het journaal”, volgen dan passages die letterlijk overgenomen zijn. Alleen de punctuatie is aangepast om de teksten leesbaar te maken.

Geïnteresseerden kunnen dit boek bekomen door:
– storting van € 5 op rekening BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw met vermelding LEWE.
– 5 € te betalen aan de balie van de hoofdbibliotheek aan de Rink 2,
– telefonisch te bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Gilbert Pické: 02 377 97 10


8 september 2013 Open Monumentendag: Sint-Stevenskerk

Op zondag 8 september viert “Open Monumentendag” zijn 25ste verjaardag. Dit jubileum valt samen met een 75-jarig jubileum: de eerste steen van de Sint-Stevenskerk in het Negenmanneke.

Sint-Stevenskerk_Negenmanneke

Bezoek de Sint-Stevenskerk op het Weerstandsplein:
– Gidsbeurt om 14.00 en 15.30 uur
– Vrij bezoek tussen 14.00 en 18.00 uur.

De kerk werd voltooid in 1942. In het gemeentearchief wordt toenmalig pastoor Leon Vendelmans vermeld als architect. Hij ontwierp een neoromaans getint gebouw. Voor de bouw werd naar verluidt vooral recuperatiemateriaal aangewend van Kasteel Rattendaal en afbraakmateriaal van de wereldtentoonstelling van 1935 in Brussel, o.a. glasramen en muurschilderingen van de Koninklijke Kapel die op de wereldtentoonstelling de waarde van de religieuze kunst in ons land moest bewijzen.

2013-08-14-open-monumentendag-campagnebeeld

Tentoonstelling Pastoor Vendelmans en 75 jaar Sint-Stevenskerk.
Pastoor Vendelmans was letterlijk en figuurlijk architect en bouwer van de Sint-Stevensparochie: hij was de eerste kapelaan en pastoor van de parochie, tekende de plannen van de kerk en metselde ze mee op. Voor hij zich in Negenmanneke vestigde, was hij vele jaren actief als missionaris in de Filippijnen en China.

Een expo in het parochiecentrum vlakbij de kerk belicht onder meer het leven van deze merkwaardige missionaris.
Er is gelegenheid tot napraten bij een frisdrank of schuimende pint.
Van 14.00 tot 18.00 uur in het Parochiecentrum – Gaston Deruyverstraat 21.

LEWE: Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962

2013-01-24-LEWE_pastoor-Leo-Vendelmans_NegenmannekeSINT-PIETERS-LEEUW / NEGENMANNEKE: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw heeft zopas haar 35e LEWE-themanummer uitgegeven. Dit lijvige themanummer behandelt: Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke van 1931-1962 – Deel 1:Pastoor Leo Vendelmans en zijn parochie.

In de korte geschiedenis van de parochie Sint-Stefaan hebben de 4 auteurs – met name Georges Desmeth, Armand Pint, Eugeen Van Poucke en Marc Walravens – zoveel mogelijk documenten en foto’s verzameld over de decennia van pastoor Vendelmans, stichter en bouwer van zijn parochie. Voldoende en zeer interessant materiaal is bijeengebracht en bewerkt tot een zeer boeiend en leesbaar boek van 143 pag..

Secretaris, Gilbert Pické: “Deze vier auteurs zijn de aangewezen personen voor het schrijven van deze studie om de eenvoudige reden dat zij in het Negenmanneke geboren zijn, er opgroeiden en actief bleven in de school en de parochie. Zij zijn bevoorrechte getuigen, althans van de tweede helft van de behandelde periode.

In dit eerste deel maakt u kennis met de persoon van Leo Vendelmans, – eerst missionaris Scheutist in de Filippijnen en China, nadien kapelaan en pastoor in het Negenmanneke – door middel van getuigenissen die verwerkt zijn in het hoofdstuk dat aan hem is gewijd.”

Geïnteresseerden kunnen dit boek bekomen door:
– storting van € 5 op rekening BE26 0910 1163 0329 van Gemeentebestuur, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw met vermelding LEWE.
– 5 € te betalen aan de balie van de hoofdbibliotheek aan de Rink 2,
– telefonisch te bestellen bij de secretaris van de werkgroep: Gilbert Pické: 02 377 97 10
Ter info: wie abonnee wordt voor 2013, door zijn naam en adres op te geven zal in het najaar het 2e deel van deze uitgave nog ontvangen.

LEWE: 125 jaar Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek

VLEZENBEEK: – Op de officiële opening van de nieuwe kleuterschool van de Ave Mariabasisschool stelde Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde (LEWE) een nieuw themanummer voor, dat helemaal gewijd aan de geschiedenis van de Ave Mariabasisschool, die dit jaar haar 125ste verjaardag viert.

Dit tripel LEWE themanummer jaargang 2012, nr. 1-3 beschrijft de ontstaans-geschiedenis en de evolutie van de AVE Mariabasisschool van Vlezenbeek, van bij haar oprichting in 1884 tot op heden. 125 jaar onderwijs in een lokale dorpsgemeenschap is méér dan een leven op zich. Het is het verhaal van vele generaties jonge mensen die er hun eerste onzekere stappen zetten.

Dit werk kwam tot stand door de gedrevenheid van Michel Magnus en zijn ploeg medewerkers.
In deze studie zitten ook getuigenissen verwerkt van inwoners die in de Ave Mariabasisschool school liepen of die er werkten. Via hun verhaal zie je niet enkel de school groeien en bloeien, je leest er vooral hun liefde in voor ‘hun’ school. Verder werden er tientallen foto’s van toen en nu in dit werk opgenomen. Velen zullen zich wel herkennen.
Vlezenbeek is fier op zijn school, de Vlezenbekenaar is dankbaar om de jaren die hij er doorbracht en denkt met nostalgisch genoegen terug aan die tijd.

Wie geïnteresseerd is in het Lewe-tijdschrift kan een jaarabonnement nemen door € 5 over te schrijven op rekening BE26 0910 1163 0329 van Gemeente-bestuur Sint-Pieters-Leeuw.
125 jaar Ave Mariabasisschool in Vlezenbeek apart kost slechts € 5.
Meer informatie over LEWE is te bekomen bij de secretaris Gilbert Pické, Tel. 02/377 97 10 of via heemkunde@sint-pieters-leeuw.be

Bron: Gilbert Pické

Agenda: De Weeg uit de doeken doen

VLEZENBEEK: – De cultuurraad van Sint-Pieters-Leeuw organiseert op vrijdag 2 maart 2012 om 19.30 uur een boeiende avond waarin een stukje geschiedenis wordt doorverteld: ‘De Weeg – uit de doeken doen’ ism kind & Gezin en het gemeentebestuur.

– Een tentoonstelling van voorwerpen en geschriften van meer dan een eeuw kinderwelzijn.
– Een filmpje met getuigenissen van vrijwilligers van De Weeg.
– Een panelgesprek over:
– markante personen met hun ‘eigenaardigheden’
– leuke of juist triestige voorvallen tijdens de huisbezoeken of op De Weeg
– raadgevingen vroeger en nu
– Optreden van Zangvereniging Redoris
– En dan nog… een verhaaltje voor het slapengaan
Tijdens de pauze wordt er gezorgd voor een drankje.

Iedereen welkom in De Merselborre te Vlezenbeek.
Van dit project is er ook een LEWE-themanummer beschikbaar.


LEWE: De Weeg ‘uit de doeken doen’

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde publiceerde een nieuwe uitgave van ‘LEWE’ : De Weeg ‘uit de doeken doen’, project orale geschiedenis.

Naar aanleiding van de organisatie van de tweejaarlijkse cultuurprijs 2011 groeide in de cultuurraad het idee om in de pare jaren “iets” te organiseren om anonieme inzet onder de aandacht te brengen.

Guido Vanbelle: “ De cultuurprijs zet persoonlijke inzet in de schijnwerper. Er wordt echter zoveel gedaan door zoveel ‘gewone’ mensen waarvan de maatschappelijke relevantie zelden of nooit of ten hoogste tientallen jaren later wordt erkend.
Het project orale geschiedenis was geboren. Het vergde nog een half jaar broedtijd om een thema vast te leggen, enkele verenigingen warm te maken om het project te ondersteunen en een haalbare formule uit te werken.
Een goed thema moest meerdere decennia omvatten, en met foto’s en voorwerpen kunnen gedocumenteerd worden, relevante personen moeten kunnen worden geïnterviewd en een link naar de toekomst moest vermijden dat het hele project slechts een historische betekenis zou hebben.
Volledigheid wordt zeker niet nagestreefd wel een prettige en bewustmakende activiteit vol dankbaarheid. De voorbereidende vergaderingen hebben voldoende stof opgerleverd om dit LEWE boekje mogelijk te maken”.

Het LEWE-themanummer gewijd aan de geschiedenis van De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw bestaat uit 3 grote delen:
1) Geschiedenis van Kind & Gezin
2) Getuigenissen van medewerkers
met getuigenissen van: Lucienne Degueldere-Uyterschout, Paula Beunens-Devillé, Victoire Mertens-Troost, Lieve Steens, Liliane Speeckaert-Février, Ann Destrycker-Desmet, Rosa Denayer, Magda Van Cutsem, Jeanne van Heffen-Van Nechel en Julia Wauters-Rijpers
3) De Weeg in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten


Wordt lid van LEWE voor 5 euro per jaar!
Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer BE26091011630329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris: heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

Nieuw Lewe-themanummer over het kasteel Het Hemelrijck te Ruisbroek

2009-10-22-LEWE-hemelrijckRUISBROEK: – Ter gelegenheid van de ingebruikname en de officiële inhuldiging van het historisch waardevol gebouw Het Hemelrijck in de Fabriekstraat te Ruisbroek, werd er door de Werkgroep voor Streek- en Volkskunde een Lewe-themanummer uitgegeven.
Karel Breda, Isolde Verhulst en Sara Vermeulen hebben er voor gezorgd dat het een aangenaam leesbare uitgave werd. De tekst wordt van begin tot einde begeleid door fotomateriaal. Zo kan de restauratie, de uitbreiding en de afwerking van dit gebouw perfect worden gevolgd.

Op basis van het bouwhistorisch onderzoek werd gekozen voor ingrepen die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke en vrijstaande karakter van het monument.
Het kasteel werd gebouwd als vrijstaand waterslot. In de tuininrichting wordt subtiel verwezen naar dit verleden met een watervlak en houten vloerbeplanking.
Het gebouw werd zoveel als mogelijk bevrijd van visueel storende elementen. De overbodige schoolmuren werden gesloopt en vervangen door groene hagen. Het gebouw zelf werd nauwgezet gerestaureerd: het bestaande timmerwerk van dak en vloeren werd gerestaureerd, het houten schrijnwerk werd vervangen volgens het authentieke model en de gevels werden hersteld en aangevuld met de originele Brusseliaanse kalk-zandsteen, waarna het geheel werd gekaleid in één van de oorspronkelijke tinten.
We hopen dat de dialoog tussen de hedendaagse uitbreiding en het gerestaureerde monument een duurzame architecturale meerwaarde en een nieuwe toekomst bestendigt voor Het Hemelrijck.

2009-10-22-hemelrijck-illustratie

Wie geïnteresseerd is in deze publicatie kan deze bekomen bij de secretaris van de Werkgroep: Gilbert Pické 02/377 97 10
E-mail: Heemkunde@sint-pieters-leeuw.be, voor de prijs van € 2,5.
Te storten op rekening : 091-0116303-29 van Gemeentebestuur
Pastorijstraat 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Vroegere publicaties van het tijdschrift Lewe zijn nog te bekomen.
De volledige lijst vindt men op http://www.sint-pieters-leeuw.be
( zie bij: Verenigingen : klik op Werkgroep voor Streek- en Volkskunde.)
Bron: Karel Breda, Gilbert Pické.


* Zie ook ons artikel van 11 september 2009 – Het ‘Hemelrijck’ herbergt het administratief centrum van het OCMW.

Share

Nieuwe uitgave LEWE: De Sint-Stevensschool te Negenmanneke

SINT-PIETERS-LEEUW: – de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw (LEWE) heeft een nieuwe uitgave klaar: ‘De Sint-Stevensschool te Negenmanneke – 75 jaar onderwijs’. Stan Bulté, Georges Desmeth en Eugeen Van Poucke hebben een jaar gewerkt aan deze uitgave.

Met dit boekje wordt een mooi stukje geschiedenis van Negenmanneke weergegeven. Vele mensen zullen nog de zusters Angelique, Rogiers en Ancelma herkennen op de foto’s en natuurlijk de klasgenootjes van vroeder en nu.

2009-07-11-gilbert-picke-3_LEWESecretaris Gilbert Pické van LEWE: “ Het boekje is zeer gedetailleerd en rijkelijk van kleuren foto’s voorzien. Wie wil kan zich nog steeds lid maken van Lewe. Dan ontvang je per jaar 4 nummers van het heemblad. Lid wordt je door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.”
De werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw
Voorzitter: Jan De Backer.
Secretaris: Gilbert Pické.
Leden: Karel Breda, Joris De Beul, Georges Desmeth, André Paternoster, Johan Persoons, Eugène Van Poucke.

Lewe: Het Negenmanneke in 1826

2008-12-26-lewe-negenmanneke

De Leden van “Lewe” de Streek- en volkskunde vereniging van Sint-Pieters-Leeuw kregen deze week hun driemaandelijks tijdschrift in de bus.
Thema van deze uitgave; “Het Negenmanneke in 1826”.
Deze uitgave werd samengesteld door Eugeen Van Poucke onder een eindredactie van Gilbert Pické. Als bijlage bevind zich in de uitgave een copy van een primitief kadasterplan uit 1826.

2008-12-26-lewe_streek-en_volkskunde_sint-pieters-leeuwMisschien een leuk nieuwjaars cadeau:
een jaarabonnement Streek- en volkskunde “Lewe” voor maar 5 euro !!!

Wenst u meer informatie over de geschiedenis van Sint-Pieters-Leeuw dan is Lewe, het tijdschrift van de werkgroep voor Streek- en volkskunde van Sint-Pieters-Leeuw, zeker een aanrader.
Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 5,00 euro op het rekeningnummer 091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:
Gilbert Pické, secretaris
Rink 2, Sint-Pieters-Leeuw 02 371 22 64

Wordt lid van “Lewe” Streek- en volkskunde.

2008-01-05-lewe_jvb_2006-archieffoto.jpg
archieffoto 2006
 

Wat kan je nog doen met 5 euro?

Sint-Pieters-Leeuw: – Wie belang stelt in de geschiedenis, de heemkunde en de folklore van de gemeente, kan een abonnement bekomen op het heemblad “Lewe”  
   4 nummers per jaar, door storting van € 5 op rekeningnummer  091-0116303-29 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek -en Volkskunde – p.a. Gemeentebestuur – Pastorijstraat 21 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij de secretaris Gilbert Pické – p.a. Hoofdbibliotheek – Rink 2 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02 371 22 64 – sint-pieters-leeuw@bibliotheek.be.
2008-01-05-lewe_uitgaven2007.jpg
De gemeentelijke openbare bibliotheek heeft naast de verzameling reeds gepubliceerde tijdschriften van de werkgroep, eveneens een uitgebreid aanbod van geschiedkundige werken over onze gemeente.