Officiële ondertekening protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

SINT-PIETERS-LEEUW/ZENNEVALLEI: – In november verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan het protocolakkoord dat wordt afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren. Het protocolakkoord werd door de drie besturen en de procureur des Konings vanmiddag officieel ondertekend in het politiecommissariaat aan de Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw.
2016-12-20-gas-zennevallei_ondertekening_08
Elke gemeente is bevoegd om allerhande vormen van kleine overlast te bestrijden. Zowel Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw hebben hiervoor een algemene politieverordening opgesteld, die in één overzichtelijk reglement alle vormen van overlast opsomt die niet worden getolereerd en die beteugeld worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid om samen met de Procureur des Konings een protocolakkoord op te stellen om afspraken te maken met betrekking tot de gemengde inbreuken. ‘Gemengde inbreuken’ zijn gedragingen uit de Strafwet die toch kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie.

Het protocolakkoord regelt:
1. een wettelijk kader;
2. de verkeersinbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren en de inbreuken tegen het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
3. de andere gemengde inbreuken (vb. vandalisme, nachtlawaai, beledigingen, …).

Het protocolakkoord beoogt een snellere opvolging van gemengde inbreuken via de GAS-procedure. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke inbreuken het parket en welke inbreuken bij voorkeur administratief worden afgehandeld. Tot nu toe had de procureur des Konings daarbij twee maanden de tijd om te melden of hij zou tussenkomen. Het nieuwe protocol legt vast dat de sanctionerend ambtenaar bepaalde gemengde inbreuken meteen mag behandelen. Enerzijds moet de ambtenaar niet meer wachten op de eventuele tussenkomst van de Procureur des Konings om de GAS-procedure op te starten. Anderzijds verbindt de procureur er zich toe om een gevolg te geven aan inbreuken zoals beledigingen op dragers van het openbaar gezag of de openbare macht (art. 448,2° Sw), opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Sw) en gewone diefstal (Art. 461 en 463 Sw).

Daarnaast zijn er nog een aantal andere werkafspraken gemaakt met betrekking tot de procedure, informatie van de procureur aan de gemeente,…

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hebben ervoor gezorgd dat ze éénzelfde protocolakkoord hebben onderhandeld met de Procureur om maximaal éénvormig te kunnen werken.
Het protocolakkoord treedt in werking op 1/1/2017.

Deze slideshow vereist JavaScript.

boetes voor wie nog op stilstaande waters schaatst

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie zich in Sint-Pieters-Leeuw nog op de bevroren vijvers waagt, riskeert een proces-verbaal.

Ondanks het algemeen schaatsverbod in de gemeente trokken enkele tientallen schaatsers de voorbije dagen toch het ijs op (zie oa.artikel 05/02/12). Dat is niet veilig, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout, en daarom zal de politie extra toezicht houden.

Burgemeester Lieve Vanlinthout: “ Ik heb opdracht gegeven aan de politie om elke schaatser die men nu nog ziet schaatsen tegen het verbod in, om die te verbaliseren. Juist om een duidelijk signaal te geven van ‘mensen blijf toch van die vijvers af’ want het is veel te gevaarlijk en dat is spijtig dat we na 4 dagen schaatsverbod de mensen op die manier op  hun eigen verantwoordelijkheid, hun eigen welzijn gaan moeten wijzen.”

Gemeentelijke Administratieve Sancties: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.


Update: Reactie van een Leeuwse schaatser die anoniem wenst te blijven.
” Verbieden is gemakkelijk, veilig schaatsen toelaten, en veiligheid garanderen zoals ze in sommige andere gemeentes doen met ondiepe plassen, dat is moeilijker. En daarvoor moet je meten, en vermits onze gemeente dat niet doet doen we het zelf op het wachtbekken, ik heb namelijk geen zin in een natte broek.

Het ijs was gisterenmiddag tussen 10 en 11 cm dik. De windwakken in het midden zijn ondertussen 7 cm dik.
Het diepste punt van de vijver is 60 cm. (vorige zomer met de werplancé tijdens het vissen uitgemeten).
Op de meeste plaatsen staat er echter maar tussen de 30 en 40 cm water.
Door dat de vijver zo ondiep is koelt het water ook sneller af dan op de meeste andere vijvers in de buurt waardoor er op het wachtbekken sneller een goeie ijsdikte kan gehaald worden.

Door de sneeuw groeit het ijs iets langzamer aan, tussen de halve en één cm per dag. Op de plaatsen waar al geveegd is is dat tussen 1 en 2 cm bij -10 ‘s nachts
In Nederland wordt dit water meteen vrijgegeven want het ijs is van super kwaliteit en het risico is miniem.

algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na enkele aanhoudende vriesdagen kunnen sommige sportievelingen de verleiding niet weerstaan om zich op dichtgevroren vijvers en waterlopen te begeven.
We willen de winterpret niet bederven, maar staan wel graag even stil bij de gevaren die daaraan zijn verbonden.
Zich op onbetrouwbaar ijs begeven, is niet zonder risico’s. Regelmatig zakken mensen door het ijs omdat de ijslaag onvoldoende dik is.

Daarom is er in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw een algemeen schaatsverbod van kracht (art. 42 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties).
Overtreders riskeren een geldboete van minimum 60 tot maximum 250 euro.

GAS-reglement: Artikel 42 Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven.
Bij een voldoende ijsdikte kan de burgemeester, na technisch advies te hebben ingewonnen, een afwijking van dit verbod toestaan.

GAS-reglement:  Artikel 41 Openbare weg en voetpaden
Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat het voet- of fietspad voor de eigendom die zij bewonen of gebruiken voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Sneeuwvrij maken van voetpaden verplicht

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sneeuw en ijzel is niet altijd prettig voor de mensen die van de openbare weg gebruik moeten maken. Aan de inwoners wordt gevraagd hun steentje bij te dragen om een veilige en vlotte doorgang op de openbare weg te verzekeren.

Reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).
Artikel 41 Openbare weg en voetpaden

Het is verboden op de openbare weg, bij vorst water te gieten of te laten vloeien, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor de eigendom die zij bewonen voldoende ruimte voor de doorgang van de voetgangers wordt schoongeveegd en dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad opgehoopt worden en mag de weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

(Overtreders van het GAS-reglement riskeren een geldboete van 60 tot 250 euro)

Share

Vergunning verplicht voor vuurwerk


SINT-PIETERS-LEEUW: – Het afsteken van vuurwerk is erg gevaarlijk.
In principe is het op geen enkel ogenblik toegelaten.
Alleen de burgemeester kan een afwijking op dit verbod toestaan en u een vergunning bezorgen.

Met de hoeveelheid wordt geen rekening gehouden, ook voor één vuurpijl is een vergunning nodig!
Hou er rekening mee dat uw aanvraag schriftelijk en minstens dertig kalenderdagen voor de geplande datum moet worden ingediend.

Steekt u toch vuurwerk af zonder toestemming, dan riskeert u een geldboete tot 250 euro!
art. 16 van het reglement gemeentelijke administratieve sancties (GAS).


www.brandwonden.beIn de agenda van de brandwondencentra wordt oudejaarsavond dan ook als een “zwarte dag” beschouwd.
De meest getroffen lichaamsdelen zijn handen (25%), vingers (32%), ogen (15%) en het hoofd (13%). Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op.
Pas ook op voor oorschade: sommige soorten vuurwerk (de populaire strijker) halen 160 decibels of meer en dat is 20 decibels boven de pijngrens. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibels, discotheken zijn goed voor 110 decibels.

Bron en meer info: www.brandwonden.be/index.php/vuurwerk/nl/

Share

GAS – Gemeentelijke administratieve sancties

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenteraad heeft op 11 december 2008 een reglement ‘Gemeentelijke administratieve sancties’  (GAS) goedgekeurd. Dit reglement geeft de gemeente de mogelijkheid om sneller te reageren op problemen van lokale aard. Zoals overlast.
In de InfoLeeuw van april 2009 vindt u het integrale reglement in een uitneembare versie.

2009-04-02-sint-pieters-leeuw_gasWat staat er allemaal in het GAS?
Enkel die zaken die nergens anders strafbaar zijn gesteld, zijn met deze administratieve sancties beteugelbaar.
Wat is het verschil met een politiereglement?
Daar worden de straffen uitgesproken door de politierechtbank en komen ze op je strafregister. Bij het GAS worden administratieve geldboetes uitgesproken van 60 tot 250 euro.
Wat staat er allemaal in dit reglement?
Het reglement werd onderverdeeld in 3 hoofdstukken.
– openbare rust
– openbare veiligheid en vlotte doorgang
– openbare reinheid
De ‘Gemeentelijke administratieve sancties’ zijn ook te raadplegen op de website van de politie en de gemeente.