SINT-PIETERS-LEEUW/ZENNEVALLEI: – In november verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan het protocolakkoord dat wordt afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in geval van gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren. Het protocolakkoord werd door de drie besturen en de procureur des Konings vanmiddag officieel ondertekend in het politiecommissariaat aan de Brabantpoort in Sint-Pieters-Leeuw.
2016-12-20-gas-zennevallei_ondertekening_08
Elke gemeente is bevoegd om allerhande vormen van kleine overlast te bestrijden. Zowel Beersel, Halle als Sint-Pieters-Leeuw hebben hiervoor een algemene politieverordening opgesteld, die in één overzichtelijk reglement alle vormen van overlast opsomt die niet worden getolereerd en die beteugeld worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid om samen met de Procureur des Konings een protocolakkoord op te stellen om afspraken te maken met betrekking tot de gemengde inbreuken. ‘Gemengde inbreuken’ zijn gedragingen uit de Strafwet die toch kunnen bestraft worden met een administratieve sanctie.

Het protocolakkoord regelt:
1. een wettelijk kader;
2. de verkeersinbreuken op het vlak van stilstaan en parkeren en de inbreuken tegen het verkeersbord C3 (verboden toegang in beide richtingen) en voor overtredingen op het verkeersbord F103 (voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen;
3. de andere gemengde inbreuken (vb. vandalisme, nachtlawaai, beledigingen, …).

Het protocolakkoord beoogt een snellere opvolging van gemengde inbreuken via de GAS-procedure. Zo wordt bijvoorbeeld bepaald welke inbreuken het parket en welke inbreuken bij voorkeur administratief worden afgehandeld. Tot nu toe had de procureur des Konings daarbij twee maanden de tijd om te melden of hij zou tussenkomen. Het nieuwe protocol legt vast dat de sanctionerend ambtenaar bepaalde gemengde inbreuken meteen mag behandelen. Enerzijds moet de ambtenaar niet meer wachten op de eventuele tussenkomst van de Procureur des Konings om de GAS-procedure op te starten. Anderzijds verbindt de procureur er zich toe om een gevolg te geven aan inbreuken zoals beledigingen op dragers van het openbaar gezag of de openbare macht (art. 448,2° Sw), opzettelijke slagen en verwondingen (art. 398 Sw) en gewone diefstal (Art. 461 en 463 Sw).

Daarnaast zijn er nog een aantal andere werkafspraken gemaakt met betrekking tot de procedure, informatie van de procureur aan de gemeente,…

Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hebben ervoor gezorgd dat ze éénzelfde protocolakkoord hebben onderhandeld met de Procureur om maximaal éénvormig te kunnen werken.
Het protocolakkoord treedt in werking op 1/1/2017.

Deze slideshow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: