GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdagavond stond de wijziging retributie voor buitenschoolse kinderopvang op de agenda.

Om de buitenschoolse opvang betaalbaar te houden worden de ouderbijdragen gewijzigd. Er wordt gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat hiervoor moet worden betaald. De nieuwe tarieven gaan in voege op 01.09.2014.

Bart Keymolen, schepen voor Jeugd: “De ouderbijdrage zoals deze vandaag geldt, is lang niet meer realistisch en dekt al jaren de kosten niet meer. Er moet in tijden van crisis, ook door de gemeente, een beter evenwicht worden gezocht tussen uitgaven en inkomsten.
Ook met het doorvoeren van de prijsverhoging naar € 0,96 per begonnen half uur en de verhoging van € 0,25 naar € 0,33 voor het middagtoezicht wordt er niet kostendekkend gewerkt waardoor de gemeente nog enkele tienduizenden euro’s bijspringt.
De ouderbijdrage van € 0,25 voor het middagtoezicht bleef sinds 1992 ongewijzigd, mocht de index jaarlijks toegepast zijn geweest zou de prijs inmiddels hoger zijn dan de nieuwe bijdrage van € 0,33.
De ouderbijdrage zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Gezinnen met meer dan één kind, kunnen nog steeds rekenen op een korting vanaf het tweede kind dat gelijktijdig aanwezig is in de voor- of naschoolse opvang, deze bedraagt 25%.
Door een kost aan te rekenen per begonnen half uur wordt er gestreefd naar een eerlijke verhouding tussen de effectieve opvangtijd en het bedrag dat ouders hiervoor moeten betalen. In het huidige systeem betalen ouders bijvoorbeeld op een woensdagnamiddag vanaf 14.00u tot 18.00u hetzelfde bedrag, ongeacht het uur dat ze hun kind(eren) komen ophalen.
Er werd niet over één nacht ijs gegaan, de prijsaanpassing is geen nattevingerwerk. Niet alleen werden de uitgaven naast de inkomsten gelegd, er werden ook verschillende omliggende gemeenten bevraagd. De marktconforme prijs bedroeg eind 2013 € 1,00 per begonnen half uur. Met de kostprijs van € 0,96 per begonnen half uur zal de kostprijs lager liggen dan bij vele buurgemeenten. De belastingsvermindering voor kinderopvang bedraagt tot 45% van de uitgaven; de gemeente reikt jaarlijks fiscale attesten uit om hiervan te kunnen genieten.

Bijna overal betalen ouders de opvang tot een kwartier voor de start van de school en vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen. In Sint-Pieters-Leeuw werd dit kwartier sinds 01.09.2013 naar een half uur uitgebreid. Ook hier levert de gemeente dus een grote inspanning. Deze maatregel zorgt voor een veiliger klimaat rond de schoolpoort door een meer gespreide toeloop. Een veilig en kwalitatief klimaat in en rond de scholen blijft één van de prioriteiten.”


SP.A hekelt prijsstijgingen en gebrek aan solidariteit

Ondanks fel protest van SP.A-gemeenteraadslid Guy Jonville, stemde de N-VA/CD&V meerderheid op de gemeenteraad van 26 juni 2014 in met een verhoging van de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang. De bijdrage voor de voorschoolse opvang stijgt van 0,50 euro naar 0,96 euro per begonnen halfuur. Het middagtoezicht zal vanaf september 0,33 euro kosten (nu 0,25 euro). Ook de avondopvang en de opvang op woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties worden duurder.
SP.A rekende uit dat ouders door deze prijsstijgingen vanaf volgend schooljaar tientallen tot honderden euro’s meer zullen moeten betalen voor de opvang van hun kinderen. Zo stijgt de kostprijs voor een broertje en een zusje die ’s middags en op woensdag gebruik maken van de opvang met meer dan 200 euro.
In zijn tussenkomst hekelde Guy Jonville de toegenomen prijzen. “Steeds meer gezinnen zullen moeilijkheden krijgen om de schoolfactuur te betalen. Ouders moeten hun werkplanning aanpassen om de kosten voor de opvang niet te hoog te laten oplopen. Werkzoekende of deeltijds werkende ouders worden ontmoedigd om voltijds aan de slag te gaan bij gebrek aan betaalbare opvang.”
Jonville nam ook het financiële beleid van het Leeuwse gemeentebestuur op de korrel. “De meerderheid gaat er prat op dat de belastingen in onze gemeente niet zijn gestegen. Maar intussen wordt het lijstje met tariefstijgingen en hogere retributies wel héél erg lang.
We evolueren in onze gemeente stilaan naar een minimale openbare dienstverlening, waarbij iedereen die iets ‘extra’ wil, moet bijbetalen. Zonder onderscheid naar draagkracht of vermogen. Als SP.A passen wij voor dergelijk systeem. Betaalbaar onderwijs en betaalbare kinderopvang zijn voor ons geen ‘extraatjes’ maar essentiële diensten die een gemeentebestuur haar jongste inwoners moet aanbieden. Met een financiering die grotendeels afkomstig is uit de algemene middelen. Dat heet ‘solidariteit’. Dat zorgt ervoor dat iedereen beroep kan doen op kwaliteitsvolle publieke diensten zonder zich zorgen te moeten maken over het hoge kostenplaatje. Een bekommernis die duidelijk niet gedeeld wordt door deze meerderheid.”


Open Vld  betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang

Kathleen D’Herde, fractievoorzitter Open Vld: De Open Vld fractie krijgt na 1 jaar NVa – CD&V-meerderheid reeds gelijk. Zij betreurt de verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang.Toen de bevoegde schepen, Bart Keymolen vorig jaar de invoering van een extra gratis kwartier invoerde, hebben wij reeds gesteld dat dit voor financiële problemen zou gezorgd hebben.
Onze tussenkomst van de gemeenteraad van 28-03-2013 luidde als volgt:
Een kwartier extra kosteloze opvang voorschools en naschools! Dit betekent dat al het personeel wel aanwezig blijft. Je denkt toch niet dat het onderwijzend personeel voor deze opvang zorgt. Dus personeelskosten blijven ongewijzigd, maar de inkomsten dalen serieus. Daarbovenop komt ook nog dat we voor dit extra kosteloos kwartier sociale voordelen moeten uitbetalen aan de vrije scholen en de gemeenschapsschool. Dus extra uitgaven langs die zijde.
In een tijd dat het gemeentebestuur de mond vol heeft van besparen, kunnen we hier alleen maar vaststellen dat het gaat om een wijziging die niet voldoende onderzocht werd en louter uitvoeren van een verkiezingsbelofte van de bevoegde schepen.
Deze aanpassingen zullen er op termijn voor zorgen dat alle Leeuwse inwoners meer zullen moeten betalen om deze opvang te betalen.
Spijtig genoeg hebben we gelijk gekregen en moeten de ouderbijdragen vandaag fors omhoog. Deze maatregel had niet nodig geweest, had men vorig jaar niet hals over kop een beslissing genomen, zonder het dossier zorgvuldig te bestuderen.
De Open Vld fractie betreurt ook dat de bijdrage voor het middagtoezicht verhoogd. Ouders hebben zo maar niet de mogelijkheid om hun kinderen ’s middags naar huis te halen. Dus hier betaalt elke ouder voor! Om een vb. te geven een gezin met 2 schoolgaande kinderen betaalt met de nieuwe tarifering alleen al voor het middagtoezicht € 100 meer per jaar.
Deze wijzigingen worden ook niet gedragen door de bevolking, zelfs niet door het personeel. Dat kunnen we vaststellen uit het negatief advies van het LOK.
De Open Vld fractie kan zich dan ook niet akkoord verklaren met deze wijzigingen.”

%d bloggers liken dit: