Corona: 87% minder files op Brusselse Ring in tweede week van november

2020-11-16-filezwaarte-snelwegen-BrusselREGIO : – De impact van de coronacrisis laat zich stevig voelen op de Vlaamse snelwegen becijferde het Vlaams Verkeerscentrum. De overheidsmaatregelen tegen het COVID19-virus blijken telkens ook een significante impact te hebben op het verkeer. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files, maar ook de tweede virusgolf leidt dit najaar tot minder verkeer. Op de werkdagen van 9 november tot en met 13 november, de tweede week van de verlengde herfstvakantie, lag de filedruk op de Vlaamse snelwegen maar liefst 77% lager dan gebruikelijk. Er was 31,8% minder autoverkeer en 1,6% minder vrachtverkeer op de snelwegen.

Op de snelwegen in de regio Brussel lag de filedruk zelf 87% lager dan in 2019.

Reddingsstrook voor hulpdiensten verplicht vanaf 1 oktober 2020

BELGIË: – Vanaf 1 oktober 2020 zullen bestuurders verplicht worden om een ‘reddingstrook’ voor hulpdiensten te vormen op wegen met tenminste 2 rijstroken in de gevolgde richting vanaf het moment dat er filevorming optreedt. Zo kunnen hulpdiensten altijd vlot en vrij passeren.

Voertuigen op de linkerrijstrook moeten uiterst links gaan staan en al de rest zoveel mogelijk naar rechts. Op die manier wordt een doorgang vrijgemaakt voor de hulpdiensten.

Bovendien moeten ze dit automatisch doen zodra er zich een file vormt, zonder te wachten tot de sirenes van de hulpdiensten hoorbaar zijn. Het is dus een permanente verplichting vanaf 1 oktober!

Zo maak je een reddingsstrook:

2020-09-30-reddingsstrookde reddingsstrook
Op 1 oktober 2020 treedt de wet van 22 juni 2020 in werking, die wijzigingen in de Wegcode aanbrengt met betrekking tot de zogenaamde reddingsstroken. Het concept wordt ingevoerd om de weggebruikers op te leggen om bij fillevorming op een rijbaan met verschillende rijstroken, een doorgang vrij te houden voor prioritaire voertuigen.

Zoals blijkt uit een enquête die de FOD Mobiliteit en Vervoer, Vias institute en DBDMH in 2018 hebben gehouden, weet een kwart van de bestuurders niet wat ze moeten doen om doorgang te verlenen aan de hulpdiensten of andere prioritaire voertuigen. Deze laatste verliezen vaak kostbare tijd als er files zijn. Het is immers erg moeilijk te manoeuvreren om de weg vrij te maken als men in de file staat. Hoe kan een bestuurder de nodige ruimte vrijmaken om doorgang te verlenen aan een prioritair voertuig? Welke kant moet zo’n bestuurder op?

Daarom wordt aan artikel 2 van de Wegcode een bepaling toegevoegd die stelt dat de vrije ruimte tussen twee rijstroken in dezelfde rijrichting, voortaan mag worden gebruikt door de in artikel 37 van de Wegcode bedoelde prioritaire voertuigen wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt.

Aan artikel 9 wordt ook een punt 8 toegevoegd om uit te leggen hoe de doorgang in de praktijk moet worden gevormd. Op een rijbaan met twee rijstroken in dezelfde rijrichting moeten de bestuurders op de linkerrijstrook zo ver mogelijk naar links uitwijken en die op de rechterrijstrook zo ver mogelijk naar rechts. Als de rijbaan meer dan twee rijstroken in dezelfde rijrichting telt, wijken de bestuurders op de linkerrijstrook uit naar links en de bestuurders op de andere rijstroken naar rechts, waardoor er een reddingsstrook ontstaat tussen de linkerrijstrook en de andere rijstroken.

Deze aanpassing aan het Verkeersreglement is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 september 2020.

leerlingen vrije basisschool Jan Ruusbroec vragen zone 30 te respecteren

RUISBROEK: – De vrije basisschool Jan Ruusbroec organiseerde deze namiddag, in samenwerking met de buurtraad RNAHH en het wijkteam Ruisbroek, een ludieke mobiliteitsactie in de Fabriekstraat.
2015-09-01-graag-traag-Ruisbroek_06
De vakantie is voorbij en de kinderen en leerkrachten van de basisschool Jan Ruusbroec vliegen er weer stevig in. Reeds op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar staan de lessen in het teken van mobiliteit en veilig verplaatsen in het verkeer.

In de loop van de eerste schooldag maakten de leerlingen en kleuters knutselwerkjes en deden ze doe-opdrachten rond het thema ‘verkeer’.  Om 15.15 uur vormden de leerlingen en leerkrachten dan een ‘levende lijn’ op de stoep. Op deze manier trachten zij de voorbijgaande automobilisten te sensibiliseren om vaart te minderen (30km/uur) in de schoolomgeving.
De buurtraad RNAHH nam actief deel aan deze actie door flyers uit te delen aan de schoolpoorten.

Directrice Greta Muylaert: “De school ligt aan een zeer drukke straat. Elke schooldag staat er een gemachtigd opzichter aan de schoolpoort. Ouders worden er voortdurend attent op gemaakt om de schoolpoorten steeds te sluiten wanneer ze hun kinderen binnen brengen in de school. Schoolbestuur en directie namen de beslissing om elk kind een gepersonaliseerd hesje als geschenkje te geven.Dit hesje zal gedragen worden bij leerwandelingen, uitstappen, om mee naar school te komen in de winter.
De leerlingen van de school toonden tijdens de actie ook een rood geknutseld hart. Hartenschool Jan Ruusbroec hand in hand met buurtraad ‘een hart voor Ruisbroek’!

Deze slideshow vereist JavaScript.


z_2015-08-29-ANPR-trajectcontrole-Ruisbroek_01Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “Vanuit het gemeentebestuur steunen wij deze actie, georganiseerd door de school. Zij komen op voor meer veiligheid en aangepast rijgedrag in de schoolomgeving.
Nog in september 2015 zullen wij een ANPR camera plaatsen op de Humaniteitslaan. Na de grote werken aan de Fabrieksstraat plaatsen we een tweede ANPR camera aan de grens met Lot, zodat we tussen beiden de toepassing van een “vrachtwagensluis” kunnen gebruiken. Deze zal 24 uur per dag en 7 dagen per week toezien dat enkel en alleen vrachtwagens, die moeten laden en lossen, Ruisbroek binnenrijden. Een dergelijke permanente handhaving is enkel mogelijk met dergelijke techniek. We zijn ervan overtuigd dat dit een groot verschil zal maken voor de leefbaarheid en veiligheid in Ruisbroek.”

verkeersdrukte centrum Sint-Pieters-Leeuw wordt gemeten

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het centrum van de gemeente staan gisteren en vandaag op een 10-tal locaties camera’s om verkeerstellingen uit te voeren.
verkeerstellingen_-verkeers-tel-camera_centrum_Sint-pieters-leeuw_01 2015-06-02-verkeers-tel-camera_centrum_Sint-pieters-leeuw_02
Wat is het doel van deze camera’s?
In het kader van het studie- en ontwerp van nieuwe fietspaden langsheen de Galgstraat en Pepingensesteenweg wordt gelijktijdig de werking van het kruispunt en de verkeerslichten aan Pauwke bekeken. Het gemeentebestuur is er namelijk van overtuigd dat deze nog geoptimaliseerd kunnen worden.
Maar er is meer, in dat kader van deze optimalisering zal er een nulmeting worden gehouden van alle herkomst- en bestemmingsverkeer, inclusief de aantallen in fietsers, voertuigen en vrachtwagens over de verschillende tijdstippen van elke dag.
2015-06-02-verkeers-tel-camera_centrum_Sint-pieters-leeuw_03 2015-06-02-verkeers-tel-camera_centrum_Sint-pieters-leeuw_04
In functie van die metingen kunnen dynamische lichten een sturende rol krijgen in plaats van steeds dezelfde cyclus af te lopen. Het kan de gewenste doorstroming verbeteren. Bovendien kan er rekening worden gehouden met de richtingen die meer aandacht moeten krijgen op bepaalde tijdstippen.

zich verplaatsen in Brussel wordt moeilijk door aanwezigheid van de Amerikaanse president Barack Obama

SAMSUNG CAMERA PICTURESBRUSSEL: – Van dinsdag 25 maart (avond) tot woensdag 26 maart 2014 zal de President van de Verenigde Staten, Barack Obama, in België zijn en in Brussel logeren. Naast een verplaatsing naar Waregem, zal hij naar Justus Lipsius gaan voor een top EU-VSA. Op 26 maart zal hij in de Bozar in Brussel een conferentie geven. Tijdens zijn verplaatsingen gelden er strenge veiligheidsmaatregelen.

Door het bezoek van de Amerikaanse president  worden enkele verkeersassen afgesloten, en worden dus ook enkele tram- en buslijnen onderbroken of omgeleid op dinsdag 25 maart tussen 20.45 en 22 uur en op woensdag 26 maart tussen 8.30 en 20 uur.

VERKEER
Politie Brussel Hoofdstad – Elsene: ‘Op 25 maart in de avond maar vooral op 26 maart tijdens de gehele dag zal het zeer moeilijk, zo niet onmogelijk zijn zich per voertuig te verplaatsen in Brussel.Belangrijke assen zullen verkeersvrij gemaakt worden. Het gaat ondermeer over de klassieke perimeter rond het Schumanplein, de kleine ring bovengronds tussen het Louizaplein en de Naamse poort en de omgeving van het Paleizenplein. Deze verkeersafsluitingen kunnen verscheidene uren duren.Het parkeren zal er eveneens verboden worden. De politie zal alle voertuigen (ook de fietsen) in de zone met parkeerverbod laten weghalen.
Die dag met de wagen naar Brussel komen wordt zeer sterk afgeraden. De metro en de treinen rijden normaal. Bepaalde buslijnen evenals de trams van de lijnen 92 en 93 zullen omgeleid worden. Het blijft nochtans sterk aangeraden het openbaar te nemen om zich op 25 en 26 maart te verplaatsen te Brussel.’

MIVB
De MIVB zal heel wat tram- en buslijnen moeten beperken of omleiden.
Bekijk het volledige overzicht via volgende link:
www.stib-mivb.be/travaux-werken.html?l=nl&news_rid=/STIB-MIVB/INTERNET/ACTUS/2008-05/WEB_Article_1210173939455.xml

agenda: infoavond met kinderen in het verkeer

2014-03-13-ouderraad-AMB_KVLVVLEZENBEEK: – Op dinsdag 18 maart 2014 om 20.00 uur organiseert de Ouderraad van AMB Vlezenbeek ism KVLV Vlezenbeek een infoavond “met kinderen in het verkeer”.

Ontdek in een interactieve vorming hoe je de risico’s voor je kinderen beperkt in het verkeer.

Kinderen vormen de meest kwetsbare groep in het verkeer. Meestal zijn ze onervaren en voelen ze zich nog wat onzeker. Ze kunnen onverwachte bewegingen maken of plots vallen. Ontdek in een interactieve vorming hoe je de risico’s voor je kinderen beperkt op de fiets, in de auto, te voet,…

Een deskundige van de Vlaamse Stichting verkeerskunde geeft je een antwoord op vragen zoals:
– hoe beleven kinderen het verkeer?
– Waarmee moet je rekening houden?
– Op welke manier leer je kinderen fietsen?
– Hoe geef je zelf het goede voorbeeld?
– …
Je gaat naar huis met een heleboel tips.

Afspraak om 20.00 uur in de Parochiezaal, Dorp 48 te Vlezenbeek