Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde definitief goedgekeurd met 106 stemmen tegen 42

BELGIË: – De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is definitief gesplitst.
Voor de stemmen werd een lange reeks van tegenvoorstellen en amendementen van de oppositie, de meesten van N-VA en Vlaams Belang, maar ook van het FDF, verworpen.
Iets over 17.00 uur kwam het tot een historische stemming. In totaal stemden 106 Kamerleden voor de splitsing en 42 tegen. Er waren geen onthoudingen.

De splitsing was al sinds het begin van de jaren 60 een Vlaamse eis, maar pas eind vorig jaar kwam er een politiek compromis met de Franstaligen. De voorbije jaren heeft de kwestie de politiek in het land voor een groot deel beheerst en zelfs lamgelegd.

Concreet is met de splitsing een probleem opgelost dat vooral actueel werd na de invoering van de provinciale kieskringen nu bijna tien jaar geleden.
Vlaams-Brabant bleef toen een uitzondering omdat die provincie nog altijd twee kieskringen telde: het oosten van de provincie met Leuven en Brussel met het westen van de provincie.
In de nieuwe situatie wordt de Vlaamse rand met Halle en Vilvoorde nu samengevoegd met Leuven tot de kieskring Vlaams-Brabant. Het Brusselse Gewest wordt losgewrikt en wordt een eigen kieskring.

Senaat keurt de gerechtelijke splitsing van BHV goed

BELGIË: – De Senaat heeft gisteren definitief de nieuwe regeling voor de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd.
In totaal waren er 51 stemmen voor, 18 tegen en 1 onthouding. Er waren tegenstemmen van N-VA en Vlaams Belang.

De hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV voorziet een splitsing van het huidige tweetalige parket in een nieuw parket voor Halle-Vilvoorde
Het parket van Halle-Vilvoorde komt naar Vlaanderen zodat de procureur daar een eigen vervolgingsbeleid kan uitstippelen. Maar hij wordt ook aangevuld met een aantal functioneel tweetalige magistraten.

Het Brusselse parket krijgt een Nederlandstalige adjunct. De Brusselse rechtbanken worden niet gesplitst, maar ontdubbeld in Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken.

Kamer keurt de splitsing gerechtelijk arrondissement BHV goed

BELGIË: – De plenaire Kamer heeft vanavond de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd. Er waren 146 stemmen: 106 voor en 40 tegen, en er waren geen onthoudingen.

De splitsing van de kieskring wordt behandeld in de Senaat. In totaal gaat het om 16 wetsvoorstellen die moeten worden behandeld.

In een tweede fase buigt de Kamer zich over de splitsing van de kieskring BHV, de Senaat over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement.
Tegen 21 juli 2012 willen de meerderheidspartijen alles rond hebben.

UPDATE 21.20 uur: In de Senaat werd de kieskring gesplitst met 52 stemmen tegen 16.

Kamercommissie heeft de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd

BELGIË: – De bevoegde Kamercommissie heeft de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd met 12 stemmen voor en 5 tegen.

Bedoeling is dat de tekst volgende week in de plenaire Kamer groen licht krijgt.
Nadien kan de tekst naar de Senaat gaan.  Tegelijkertijd kan de Kamercommissie zich dan beginnen buigen over de voorstellen die intussen in de bevoegde Senaatscommissie werden goedgekeurd.

BHV burgemeesters buiten vervolging gesteld

SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – De Brusselse raadkamer heeft vandaag de vijftien burgemeesters uit het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waaronder burgemeester Lieve Vanlinthout van Sint-Pieters-Leeuw, die in 2010 weigerden de federale verkiezingen te organiseren, buiten vervolging gesteld.

Baron Del Marmol Hadelin, een Franstalig gemeenteraadslid uit Overijse had bij het Brussels gerecht klacht ingediend tegen vijftien burgemeesters en gemeenten omdat ze onder andere geen kieslijsten hadden opgesteld of oproepingsbrieven hadden verstuurd. De betrokken burgemeesters vonden de verkiezingen ongrondwettelijk omdat Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst was. Ze hadden op hun beurt een tegeneis ingediend om een schadevergoeding te vragen aan het gemeenteraadslid uit Overijse voor tergend en roekeloos geding.
De burgemeesters en gemeenten hadden een rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro geëist en een schadevergoeding voor tergend en roekeloos geding van nog eens 11.000 euro maar de raadkamer kende hen slechts 1 euro toe.

VERKIEZINGEN 2010: Staten-generaal burgemeesters van Halle-Vilvoorde starten rechtzaak

HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: –  In Halle had vanmiddag een staten generaal-plaats (=vergadering) van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde. Ze bepaalden er samen een strategie  voor de verkiezingen van 13 juni 2010.
De Burgemeesters van Halle-Vilvoorde spannen een rechtszaak aan om de staat te dwingen in de toekomst grondwettige verkiezingen te organiseren.

Unaniem werd beslist een geding aan te spannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.
Zo willen ze een rechterlijk bevel bekomen dat verkiezingen in de toekomst op straffe van een dwangsom op grondwettelijke wijze moeten georganiseerd worden.

Het het vonnis zal bijna zeker pas na 13 juni geveld worden omdat er geen kortgeding wordt aangespannen.

Een deel van de burgemeesters van Halle-Vilvoorde zullen hun schepencolleges oproepen om ook de verkiezingen van 13 juni 2010 niet zelf te organiseren omdat ze deze ongrondwettelijk vinden.
Dit betekent dat ze geen kieslijsten opstellen of kiesbrieven versturen naar hun inwoners.

De burgemeesters zeggen dat deze acties niet gezien mogen worden als een boycot.
Want volgens hen verkeren ze in de onmogelijkheid om verkiezingen te organiseren. Door de niet-splitsing van B-H-V is het grondwettelijk immers onmogelijk om die verkiezingen te organiseren aldus de burgemeesters.

Vermoedelijk zal net zoals bij de voorgaande verkiezingen provinciegouverneur Lodewijck De Witte van Vlaams-Brabant deze taken overnemen zodat iedereen op 13 juni kan gaan stemmen.

UPDATE 19 uur:
Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant maakt zich sterk dat de verkiezingen op een correcte manier zullen kunnen verlopen.
Net als bij de vorige parlementsverkiezingen in 2007 en de Europese verkiezingen in 2009 gaat hij de taken van de schepencolleges en burgemeesters bij de organisatie van de verkiezingen overnemen.

De gouverneur zal de kieslijsten opstellen, oproepingsbrieven versturen, stemlokalen laten inrichten,…
Volgens De Witte hebben de gemeentebesturen hem trouwens verzekerd dat hij gebruik mag maken van hun technische infrastructuur, zoals lokalen en stemhokjes.

Persbericht Werkgroep BHV – Ingebrekestelling van parlement en regering wegens grondwetsontduiking

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag en morgen worden de Federale regering, alsook de Kamer en de Senaat officieel in gebreke gesteld voor grondwetsontduiking.
De ingebrekestelling wordt ingediend zowel door de burgemeesters van Halle-Vilvoorde, de werkgroep BHV (Vlaamse Volksbeweging, Halle-Vilvoorde Komitee en Taal Aktie Komitee) als individuele burgers. Iedere burger kan de brief afhalen van de webstek van het Halle-Vilvoorde Komitee en ook zelf versturen
  www.haviko.org

Kort samengevat wordt gesteld dat de kamer (op aandringen van de regering) van plan is een verklaring van herzienbaarheid van de Grondwet aan te nemen en aldus zichzelf te ontbinden en bewust verkiezingen uit te lokken zonder eerst de kieswet aan te passen aan de Grondwet. Aldus wil de kamer een handeling stellen die onwettige verkiezingen niet alleen vergemakkelijkt, maar zelfs precies tot doel heeft deze te organiseren. Een dergelijke handeling is op zichzelf een vorm van grondwetsontduiking (in het Frans “fraude à la constitution”). Dergelijke grondwetsontduikende handeling is nietig en onrechtmatig, en de wetgevende en uitvoerende macht zijn verantwoordelijk voor alle schade die daardoor wordt veroorzaakt.
Niettegenstaande de regering ontslagnemend is en een alarmbelprocedure hangende, kan de kieswet nog steeds aangepast worden. De ontslagnemende regering moet het door de Grondwet voorgeschreven advies bij alarmbelprocedure onmiddellijk verlenen aan het parlement. Zulks behoort namelijk onmiskenbaar tot de lopende zaken, gelet immers op het dringend karakter en de ongrondwettigheid van verkiezingen ingeval van niet-aanpassing van de grondwet. Vervolgens moet de kamer de kieswet aanpassen op een grondwetsconforme manier alvorens zichzelf te ontbinden.

bron: werkgroep BHV

alarmbelprocedure voor splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde

BELGIË: – De Kamer van Volksvertegenwoordigers is bijeen voor een van haar laatste zittingen van deze legislatuur.
Omdat de Vlaamse partijen het wetsvoorstel over B-H-V op de agenda wilden plaatsen hebben de Franstalige partijen vanmiddag  voor de zitting de alarmbelprocedure ingeroepen en ingediend bij de griffie van de Kamer .

Door de alarmbelprocedure van de Franstaligen kan de splitsing van B-H-V niet op de agenda van de plenaire zitting.

Share

10 BHV-dienstweigeraars vrijgesproken door de correctionele rechtbank in Brussel

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: – Vandaag werd uitspraak gedaan in de strafzaken tegen 10 BHV-dienstweigeraars uit Halle-Vilvoorde.

Persbericht Werkgroep BHV:

De tien werden door de 51ste Kamer van de correctionele rechtbank te Brussel vrijgesproken. De door hen ingeroepen reden om niet te zetelen wegens de niet splitsing van de kieskring BHV werd door de rechtbank als geldige reden voor hun dienstweigering erkend. De werkgroep BHV verheugt zich over deze uitspraak, die een hart onder de riem is voor al wie de rechtsstaat hoog in het vaandel voert.

Elke burger heeft immers het recht zijn medewerking aan de uitvoering van een discriminerende wet (zoals deze die verkiezingen organiseert op basis van de discriminerende kieskring BHV) te weigeren. Daarvoor strafrechtelijk veroordeeld worden zou strijdig zijn met alle principes van de rechtsstaat en van gezond verstand.
Gelukkig zijn er ook nog rechtbanken die het hoofd koel houden en deze elementaire rechtsprincipes bevestigen.
De noodzaak om BHV op korte termijn op een grondwetsconforme wijze te splitsen wordt door deze uitspraak alleen maar bekrachtigd.

Werkgroep BHV – www.haviko.org

Share

Motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de jongste gemeenteraad diende burgemeester Lieve Vanlinthout een motie ter bevestiging van de eerdere stellingnames van de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw mbt het dossier van de Splitsing BHV in.

Deze werd door alle Vlaamse partijen tijdens de gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw, zijnde de CD&V, Open VLD, Sp-A, Vlaams-Belang en Groen! goedgekeurd.
De Franstalige partij PF (Parti Francophone) stemde tegen.
Met deze motie beklemtonen de Vlaamse partijen dat ze het dossier van BHV niet loslaten en geven ze het signaal aan de leiding van alle Vlaamse
partijen, dat deze hun woord en hun handtekening van destijds getrouw moeten naleven.

Onderstaand de voledige tekst van de motie.

MOTIE TER BEVESTIGING VAN de stellingnames van de gemeenteraad van SINT-PIETERS-Leeuw m.b.t. DE ENGAGEMENTEN VAN DE VLAAMSE PARTIJEN IN DE FEDERALE EN DE VLAAMSE REGERING OVER DE SPLITSING VAN DE KIESKRING BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Conferentie van burgemeesters op 13 maart 2009 te Halle

Gelet op het besluit dat werd genomen op de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van Halle-Vilvoorde op 29 maart 2007 te Londerzeel

Gelet op de resolutie mbt tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen van 14 februari 2007 te Liedekerke.

Gelet op het standpunt dat unaniem werd ingenomen op de Staten-Generaal van de gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde op 20 mei 2005 te Zemst.

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 6 oktober 2003 houdende Vlaams imago, splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en gerechtelijk arrondissement Brussel;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 4 maart 2004 houdende actie splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 1 maart 2007 houdende goedkeuring van de resolutie splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde ingevolge de Staten-Generaal van burgemeesters en schepenen;

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 29 januari 2009 houdende goedkeuring voorlopig standpunt met betrekking tot het dossier BHV;

BESLUIT

Art. 1.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt op 27 januari 2010 andermaal vast dat de federale wetgever de door het Grondwettelijk hof vastgestelde ongrondwettige discriminatie nog altijd niet heeft opgeheven en blijven de goedkeuring van de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde eisen.

De Koning heeft in de persoon van Jean-Luc Dehaene wel een koninklijk onderhandelaar aangesteld teneinde een overlegde oplossing voor het conflict te zoeken.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw wenst niet liever dan dat deze oplossing spoedig tot stand zou komen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zal zich echter verzetten tegen iedere oplossing die de integriteit van het Vlaamse grondgebied in gedrang zou brengen of die het Nederlandstalig karakter van de gemeenten van Vlaams-Brabant verder zou aantasten.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw blijft tot zolang er geen oplossing is, onverkort achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse wetsvoorstel in de Kamer voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde staan.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan zich alleszins niet neerleggen bij de organisatie van federale verkiezingen in 2011 waarin het kiesarrondissement niet is gesplitst. Deze zouden immers, en thans zonder discussie, manifest ongrondwettig zijn. Zo nodig zal de gemeente alle nodige instrumenten aanwenden om te beletten dat ongrondwettige verkiezingen zouden moeten doorgaan.

Art. 2.

Deze motie te versturen aan de heer Jean-Luc Dehaene, koninklijk onderhandelaar, en aan de Voorzitters van de Senaat en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en aan de heer Yves Leterme, Eerste Minister.

Share

Dehaene moet B-H-V voorstellen formuleren.

BRUSSEL: – De coalitiepartijen van de federale regering hebben samen met Koninklijk begeleider Wilfried Martens een akkoord bereikt over de aanpak van de onderhandelingen over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
Oud-premier Jean-Luc Dehaene moet voorstellen van oplossingen formuleren.

Hij zal hiervoor in eerste instantie alleen werken en regelmatig verslag uitbrengen bij de premier en de partijvoorzitters. De uiteindelijke beslissing zal genomen worden door de partijvoorzitters en de eerste minister. Er wordt gesproken dat dit tegen Pasen moeten gebeuren.
De weg voor de vorming van de regering Leterme is nu open.

UPDATE: Persbericht Koninklijk paleis.
Koning ontlast Wilfried Martens van zijn opdracht.
De koning heeft op 24 november 2009 in de namiddag op het Kasteel te Laken de heer Wilfried Martens, die belast is met de opdracht een vlugge en efficiënte overgang te begeleiden, in audiëntie ontvangen. Binnen deze opdracht viel in het bijzonderhet omschrijven van een procedure voor de onderhandeling van institutionele problemen.
De heer Martens heeft aan de koning verslag uitgebracht over de resultaten van zijn opdracht en van het met de voorzitters van de meerderheidspartijen bereikte akkoord.
In de context van dit akkoord, werd de heer Jean-Luc Dehaene, minister van Staat, door de koning belast met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen, die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder Brussel-Halle-Vilvoorde. De heer Dehaene heeft deze opdracht aanvaard.
De heer Martens heeft de koning gevraagd te worden ontlast van zijn opdracht. De koning heeft dit verzoek ingewilligd.

Share

Duitse gemeenschap wil belangenconflict inroepen voor BHV

2009-10-14-Karl-Heinz_LambertzBRUSSEL/ HALLE-VILVOORDE: – Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstalige gemeenschap is bereid om een belangenconflict in te roepen over het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde, zodat de federale regering enkele maanden langer kan onderhandelen over de splitsing van het kiesarrondissement.
Dit zei hij bij aanvang van het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land.

Share

Jo Vandeurzen heeft nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde

Volgens de franstalige krant La Libre Belgique  heeft het kabinet van minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V)  een nota klaar over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde door de oprichting van twee rechtbanken.

Een Franstalige rechtbank zou bevoegd zijn voor de 19 gemeenten van het Brussels gewest.
De andere, Nederlandstalige rechtbank, zou hetzelfde territorium bestrijken plus Halle-Vilvoorde.

Dit betekent een terugkeer naar het oude Vlaamse voorstel waartegen in het zuiden protest rees, net als bij de Frans- en Duitstalige balies.

Het scenario zou het einde betekenen van de mogelijkheid van Franstaligen uit de rand om hun rechten te laten gelden in het Frans.