Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

Guy Jonville en David Van Vooren
Guy Jonville en David Van Vooren

SINT-PIETERS-LEEUW: – Leeuwse scholen dreigen 190.000 euro werkingsmiddelen te verliezen

David Van Vooren, politiek secretaris SP.A Leeuw legt uit:
De Vlaamse Regering wil de extra steun voor anderstalige en kansarme leerlingen in de basisscholen afschaffen. Tot nu toe krijgen scholen naast de reguliere werkingsmiddelen ook extra werkingsmiddelen op basis van de sociaaleconomische status van hun leerlingen. Dat betekent dat scholen die meer kinderen hebben van wie de moeder geen diploma heeft, het gezinsinkomen laag ligt, de ouders thuis geen Nederlands spreken of in een kansarme buurt wonen, extra personeel en werkingsmiddelen krijgen om deze kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

SP.A Sint-Pieters-Leeuw vroeg het gemeentebestuur hoeveel extra werkingsmiddelen de Leeuwse scholen via deze regeling krijgen. De gemeentelijke basisscholen ontvingen vorig schooljaar 155.000 euro. Hiervan ging 74.000 euro naar ’t Populiertje (Zuun), 62.000 euro naar De Wegwijzer in Ruisbroek en 19.000 euro naar Den Top (Leeuw-Centrum). Voor de scholen van het gemeenschapsonderwijs en het vrije net kon het gemeentebestuur geen cijfers bezorgen. Op basis van het aantal leerlingen en het leerlingenprofiel raamt SP.A de extra middelen voor deze scholen op 275.000 euro. Voor alle Leeuwse scholen samen gaat het dus om naar schatting 430.000 euro aan extra werkingsmiddelen die op basis van de sociaaleconomische indicatoren worden toegekend.

Een gelijkschakeling van de basistoelage voor alle scholen –een voornemen van de Vlaamse Regering- is onvoldoende om de geplande schrapping van deze middelen te compenseren. Dergelijke gelijkschakeling zal de Leeuwse scholen slechts 240.000 euro extra opleveren, 190.000 euro minder dan wat ze nu ontvangen.

Grootste impact in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun
De impact zal het grootst zijn voor de scholen in Ruisbroek, Negenmanneke en Zuun, die in verhouding meer leerlingen met een zwak sociaaleconomisch profiel hebben.Zo krijgt De Wegwijzer momenteel een extra bedrag van 256 euro per leerling. Bij een gelijkschakeling zal dat slechts 92 euro per leerling zijn. Het gaat dus over een behoorlijke hap uit het budget.

Het afschaffen van dit systeem zal een grote impact hebben op de mogelijkheden inzake omkadering van onze kinderen. In tegenstelling tot wat door sommige regeringspartijen wordt beweerd, dienen de extra werkingsmiddelen immers niet alleen “voor verwarming, kopieën of banken”. Het extra geld wordt vooral gebruikt voor didactisch materiaal en uitstappen, iets waar deze kinderen zeker nood aan hebben. In zijn antwoord op de vraag van SP.A bevestigde Burgemeester Deconinck dat de extra middelen in onze gemeente gericht worden ingezet.

De voorbije weken uitten diverse scholen, onderwijskoepels en gemeentebesturen kritiek op de geplande afschaffing van de middelen voor gelijke onderwijskansen. SP.A roept het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw op om zich aan te sluiten bij dit protest. SP.A kan zich niet inbeelden dat het gemeentebestuur machteloos zal toekijken terwijl onze scholen tienduizenden euro’s werkingsmiddelen dreigen te verliezen.

UPDATE vrijdag 23 januari:
– Aan de telefoon liet het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Crevits (CD&V) aan Ring-tv weten dat de cijfers van de Sp.a van Leeuw niet juist zijn. Het kabinet heeft het over een strategisch spelletje van de oppositie dat ook in andere gemeenten gespeeld wordt.

– Ook van schepen van onderwijs Gunther Coppens treedt de reactie van het kabinet van Crevits bij en reageert: ” Wat SpA doet is stemmingmakerij zonder de echte inhoud en vooral uitvoering van het Vlaamse regeerakkoord weer te geven. Als N-VA willen wij vooral gaan voor leeringgebonden kenmerken eerder dan leerlingkenmerken. Leerlingkenmerken houdt momenteel in dat er bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met diploma moeder, studiebeurs, etc terwijl leerlinggebonden kenmerken inhoudt dat we vooral willen rekening houden waarmee het kind zelf baat heeft. Daarmee bedoelen we dat een kind dat dyslexie heeft meer aandacht verdient omwille van zijn of haar dyslexie dan omwille van het feit dat moeder al dan niet een diploma secundair onderwijs heeft. Kinderen kansen bieden daar draait het om en niks anders..

Groot capaciteitsprobleem in Leeuwse scholen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse basisscholen van alle netten werkten voor het eerst met een centraal aanmeldingsregister voor het schooljaar 2014-2015. De scholen hadden hiervoor gekozen omdat de ouders op deze manier meer tijd kregen om hun kind in te schrijven. Gedaan met het principe “eerst komt, eerst maalt”. Er hoefde dus ook niet meer gekampeerd te worden aan de schoolpoort.
Door het centraal aanmeldingsregister werd voor het eerst ook het capaciteitsprobleem van de Leeuwse scholen in kaart gebracht.
82 kinderen van broers en zussen kregen geen plaats toegewezen evenals  50 kinderen wonende in Sint-Pieters-Leeuw

2014-02-28-aanmeldingsregister_scholen_Sint-Pieters-Leeuw
De eerste aanmeldperiode, voor broers en zussen alsook kinderen van het personeel, liep van 2 tot 21 december 2013. Deze ouders konden dan inschrijven tussen 13 en 31 januari 2014. De tweede aanmeldperiode, voor alle kinderen, liep van 3 tot 28 februari 2014. Deze ouders kunnen hun kinderen inschrijven tussen 25 maart en 30 april 2014.

De aangemelde leerlingen werden door de LOP-deskundige gerangschikt volgens de vooraf afgesproken criteria, namelijk:
1. Schoolkeuze
2. Afstand school – domicilieadres kind

De ouders konden vier scholen opgeven in volgorde van voorkeur.

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Om eventuele betwistingen/problemen op te lossen is er een disfuntiecommissie samengesteld. Deze is op 21 januari 2014 voor het eerst samengekomen. Hier werden vijf dossiers behandeld. De tweede samenkomst vond plaats op woensdag 2 april 2014.

Van 5 tot en met 9 mei 2014 is er een opvisperiode voor de leerlingen die op de wachtlijst staan en toch nog een plaats zouden kunnen krijgen, doordat sommige inschrijvingen niet effectief gerealiseerd werden. Vanaf 15 mei 2014 starten de vrije inschrijvingen in de scholen zelf.

Na de procedure zal het centraal aanmeldingsregister geëvalueerd worden tijdens een algemene vergadering waar alle deelnemende schoolbesturen voor uitgenodigd zullen worden. Op basis van de evaluatie zullen verbeteringen worden aangebracht.’

De resultaten van beide aanmeldperioden:
1ste fase: broers en zussen + kinderen personeel
º 141 aanmeldingen
º geen weigeringen
2de fase: alle andere leerlingen
º 450 aanmeldingen
º 82 kinderen kregen geen plaats toegewezen!
º 242 kinderen werden NIET toegewezen aan de school van 1ste keuze

2de fase: leerlingen wonende in Sint-Pieters-Leeuw
º 362 aanmeldingen
º 50 kinderen kregen helemaal geen plaats toegewezen!
º 185 kinderen werden NIET toegewezen aan de school van 1ste keuze

Schepen van Onderwijs, Gunther Coppens: ‘Sommige ouders kozen geen 4 scholen in het aanmeldregister. Het risico is dan dat als de gekozen school ‘volzet’ is het kind geen school heeft. Niet alle 82/50 kinderen die geen plaats hebben vallen hiermee te verklaren. Dit duidt op twee dingen: “Ten eerste betekent het dat er een plaatsgebrek is en ten tweede betekent het dat de vrijheid van keuze van school en onderwijsnet er vaak niet meer in zit. Ouders mogen al vaak blij zijn dat men een plaats heeft in de school.’ Het capaciteitsprobleem in Sint-Pieters-Leeuw is niet nieuw. In 2009 kreeg de gemeente een brief van het ministerie van onderwijs met de vraag om een taskforce op te richten om aandacht te besteden aan de problematiek. In november 2013 kwam een taskforce voor Sint-Pieters-Leeuw voor de eerste keer samen.’

Op 3 april 2014 hadden burgemeester Luc Deconinck (N-VA) en Schepen van Onderwijs Gunther Coppens (N-VA) een onderhoud op het kabinet van de Minister van onderwijs. De capaciteitsproblematiek werd er aangekaart. Binnenkort zal er een officieel schrijven vertrekken naar de minister met het verzoek om mee te werken aan een oplossing.’

Inschrijvingen basisscholen schooljaar 2012-2013

SINT-PIETERS-LEEUW/HALLE/BEERSEL: – Zet uw oogappel dit of volgend schooljaar de grote stap naar de kleuter- of lagere school? Zorg er dan voor tijdig in te schrijven. Alle Leeuwse basisscholen werken met dezelfde inschrijvingsperiode. Hou daar rekening mee!

Wie kan worden ingeschreven?
Kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2011, ook kinderen dus die pas effectief starten op 1 september 2013.
Kinderen die al ingeschreven zijn in een basisschool (= kleuter- en lager onderwijs), maar ervoor kiezen naar een andere school te gaan.
Kleuters vanaf 2,5 jaar kunnen instappen op:
3 september 2012 (na de zomervakantie);
5 november 2012 (na de herfstvakantie);
7 januari 2013 (na de kerstvakantie);
1 februari 2013;
18 februari 2013 (na de krokusvakantie);
15 april 2013 (na de paasvakantie);
13 mei 2013 (na Hemelvaart).

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet uw kind:
zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar;
het voorafgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige kleuterschool en minstens 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. Is dit niet het geval, dan zal uw kind een proef moeten afleggen die naar de kennis van het Nederlands peilt.
Hoe inschrijven?
De inschrijvingen gebeuren steeds in de school zelf. Inschrijvingen per telefoon, fax of e-mail is niet geldig. Vergeet niet de identiteits- en SIS-kaart van uw kind mee te brengen!
Inschrijvingsperdiodes:
Van 6 tot en met 29 februari 2012 van 8.00 tot 16.00 uur: broers en zussen.
Broers en zussen van reeds ingeschreven kinderen in dezelfde school krijgen voorrang op alle andere kinderen. Zowel effectieve broers en zussen als halfbroers, halfzussen of kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben.
Vanaf 5 maart 2012 8.00 tot 16.00 uur: iedereen.
Zolang er plaats is!

Leeuwse basisscholen:
GO! De Groene Parel: A. Van Cotthemstraat 110 – 02 377 82 12
Gemeentelijke Basisschool Den Top: Topstraat 15-17 – 02 377 19 51
Gemeentelijke Basisschool ’t Populiertje: J. Vanderstraetenstraat 91 – 02 377 03 83
Vrije Basisschool Don Bosco: Jules Sermonstraat 15 – 02 377 32 35
Vrije Basisschool Sint-Lutgardis: Arthur Quintusstraat 45 – 02 377 16 29
Vrije Basisschool Sint-Stevens: Gustave Gibonstraat 1A – 02 377 70 42
Gemeentelijke Kleuterschool Puur Natuur: Gaasbeekstraat 2 – 02 532 42 22
Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer: Schoolstraat 14 – 02 378 07 43
Vrije Basisschool Jan Ruusbroec – Fabriekstraat 3 – 02 377 67 59
Vrije Basisschool Ave Maria: Dorp 48 – 02 569 07 24
Gesubsidieerde Vrije B.O. school type 5 Inkendaal: Inkendaalstraat 1 – 02 531 54 50