SINT-PIETERS-LEEUW / REGIO: – In het gemeentehuis van Halle werd deze voormiddag het protocol ondertekend over slachtofferbejegening tussen de politiezones Pajottenland, Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw.
2015-11-17-slachtofferhulp-politie_01

De wijze waarop slachtoffers dienen opgevangen en ondersteund te worden maakt deel uit van het luik politionele slachtofferbejegening die op haar beurt deel uit maakt van één van de basisfunctionaliteiten van de lokale politiezones. Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking van de betrokken politiezones werd in juni 2015 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de politiezones Zennevallei en Pajottenland.
Deze is geldig voor het grondgebied van de gemeenten Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.

Door de installatie van een bovenzonaal netwerk kan enerzijds de continuïteit en de kwaliteit van de huidige en toekomstige politiewerking gewaarborgd en anderzijds de rentabiliteit verhoogd worden. Men streeft hierbij naar een win-win-situatie, op basis van evenwaardigheid met inachtneming van het principe van wederkerigheid met als doel het nastreven van een zo eenvormig mogelijk beleid bínnen de respectievelijke politiezones.

2015-11-17-slachtofferhulp-politie_02De lokale politiezones Zennevallei en Pajottenland engageren zich om overeenkomstig de wetgeving en richtlijnen ter zake politionele slachtofferbejegening te verzekeren. Iedere politieambtenaar moet in staat zijn om op een efficiënte en adequate manier hulp en bijstand te verlenen aan slachtoffers en hen in contact brengen met interne en externe diensten (basisslachtofferbejegening). Naast deze basisslachtofferbejegening wordt voor een aantal categorieën van slachtoffers een andere werkingsmethode vooropgesteld: crisisopvang (het aanbieden van een eerste opvang in het midden van een crisis ) en nazorg (informeren en doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties).
Dit protocolakkoord beoogt de realisatie inzake samenwerking op vlak van de crisisopvang voor slachtoffers van zware feiten (moord of poging, doodslag of poging, zelfdoding, verdacht overlijden, verkeersongeval met dodelijke afloop, diefstal gewapenderhand, car- en homejacking, diefstal met geweld met confrontatie met de dader, verkrachting, heterdaad, onrustwekkende verdwijning ontvoering en gijzeling).

2015-11-17-slachtofferhulp-politie_03
De ploeg die instaat voor de slachtofferbejegening in de regio

Crisisopvangnetwerk
Hiertoe wordt een crisisopvangnetwerk opgericht bestaande uit specifiek gevormde die werken in een systeem van weekpermanentie van bereikbaarheid en terugroepbaarheid. De personeelsleden van het netwerk zijn bereikbaar en terugroepbaar gedurende een week van 17 tot 8u tijdens de werkdagen, tijdens weekend-, feest- en brugdagen 24u op 24u. Op die manier kan ten allen tijden een kwalitatieve en efficiënte crisisopvang voor de slachtoffers van zware feiten op het grondgebied van de twee betrokken politiezones worden gegarandeerd.
De coördinatie van het crisisnetwerk wordt waargenomen door de gespecialiseerde medewerker van de betrokken politiezones. In samenspraak en in nauw overleg met de leden van het crisisnetwerk zijn ze verantwoordelijk voor het sensibiliseren van het personeel van de eigen politiezone, het afstemmen van de crisisopvang en de nazorg aan slachtoffer binnen de eigen politiezone, het rekruteren van de leden van het netwerk, het organiseren van opleiding inzake slachtofferbejegening het plannen van de permanentiediensten, het organiseren van de zesmaandelijkse terugkomdagen en de permanente en periodieke evaluatie van het netwerk.

%d bloggers liken dit: