SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE / BEERSEL: – De nieuwe “Politiezone Zennevallei” bestaande uit de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw zal officieel starten en operationeel zijn op 1 januari 2016.
2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_Beersel
Eind november 2013 verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Deze gemeenteraadsbesluiten luidden een nieuwe fase in in het fusieverhaal tussen de 3 politiezones.
Hiermee werd namelijk het startschot gegeven voor de formele procedure tot fusie. Het is dan ook de hoogste tijd om de nieuwe politiezone officieel boven de doopvont te houden en haar een naam te geven. Op unaniem voorstel van de kerngroep burgemeesters en schepenen van de drie gemeenten gekozen voor de benaming “Politiezone Zennevallei”. Deze benaming zal op de eerste politieraad ter goedkeuring voorgelegd worden.

Het oprichten van een nieuwe politiezone houdt onder meer in dat er 2 Koninklijke Besluiten
genomen en gepubliceerd moeten worden. Het eerste is een KB tot ‘bepaling van het territoriale
ambtsgebied’, het tweede is een KB tot ‘instelling van de lokale politie van de nieuwe politiezone’.
Op 9 mei 2014 werd het eerste Koninklijk Besluit – het KB van 24 april 2014 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 29 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie
Vlaams-Brabant in politiezones – gepubliceerd. Met dit KB werd het territoriale ambtsgebied
van de nieuwe politiezone vastgelegd. Nu dient overgegaan te worden tot de verkiezing van de
politieraadsleden en de installatie van de politieraad van de politiezone Zennevallei. Eind juni
zal de verkiezing van de politieraadsleden plaatsvinden in de 3 betrokken gemeenteraden. De
politieraad zal – gegeven het bevolkingsaantal van de PZ Zennevallei – bestaan uit 21 leden (en de
3 burgemeesters) en zal onder meer verantwoordelijk zijn voor de voordracht van de korpschef,
de aanduiding van de secretaris en de bijzonder rekenplichtige, de goedkeuring van gedeelten
van het zonaal veiligheidsplan en het afsluiten van protocollen en convenanten voor de nieuwe
politiezone. In de politieraad zullen 8 leden zetelen uit de gemeenteraad van Halle, 7 uit die van Sint-Pieters-Leeuw en 6 uit die van Beersel. De eerste vergadering van de politieraad zal plaatsvinden op woensdag 3 september 2014.

Bovendien bestaat nu ook van ambtswege het politiecollege voor de nieuwe politiezone. Dit politiecollege – bestaande uit de 3 burgemeesters van de respectieve gemeenten – heeft vanochtend
zijn eerste vergadering gehouden. Burgemeester Dirk Pieters werd hierbij aangesteld als voorzitter
tot eind 2016. Burgemeester Vandaele neemt de fakkel van hem over en zal voorzitter zijn in 2017.
In 2018 treedt burgemeester Deconinck op als voorzitter van het politiecollege.

De politieraad en het politiecollege zullen hun vergaderingen houden in het gemeentehuis van
Sint-Pieters-Leeuw. Het is immers hier – in het politiegebouw aan de Pepingensesteenweg – dat de
administratieve hoofdzetel van de Politiezone Zennevallei gevestigd zal zijn.

Zoals reeds eerder werd meegedeeld, zal de Politiezone Zennevallei pas officieel starten en ‘operationeel zijn’ op 1 januari 2016. Het tweede Koninklijk Besluit, dat de nieuwe politiezone in
plaats stelt, kan dan ook pas in het voorjaar van 2016 worden verwacht. De Koning kan de nieuwe
politiezone immers pas instellen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, zoals onder andere
het goedkeuren van de eindrekeningen van de vorige politiezones. Om een aantal praktische punten
uit te werken met betrekking tot de overgang van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-
Leeuw naar de nieuwe politiezone Zennevallei en om de juridische leemte tussen 1 januari 2016 en
de publicatie van het Koninklijk Besluit tot instelling van de lokale politie in de nieuwe politiezone met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 op te vullen, werd door het Technisch en Administratief Secretariaat van de minister van Binnenlandse Zaken voorgesteld om een protocolakkoord te laten goedkeuren tussen de betrokken gemeenten en de minister van Binnenlandse Zaken.
Het protocolakkoord werd voorbereid door de kerngroep en zal eind juni aan de respectieve gemeenteraden ter goedkeuring worden voorgelegd.

%d bloggers liken dit: