2012-gemeentehuis_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Dinsdag 10 december werd in de raadscommissie Financiën – Gebouwen en Patrimonium de begroting van 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 van Sint-Pieters-Leeuw voorgesteld.

Schepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert: “Ook voor Sint-Pieters-Leeuw was het opstellen van een meerjarenbegroting in evenwicht een grote uitdaging. De grootteorde van de jaarlijks te realiseren besparingen lag rond de 3.500.000 euro of 10 % van de begrote inkomsten van 2013. Toch is dit gelukt, zonder belastingverhoging.

Het voorstel van meerjarenplan van Sint-Pieters-Leeuw steunt op drie pijlers:
1. De uitgaven worden strikt onder controle gehouden.
2. De onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting worden niet verhoogd .
3. De dienstverlening en de investeringen blijven op peil.

Schepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert geeft samen met burgemeester, Luc Deconinck toelichting bij deze 3 pijlers.

1. De uitgaven worden strikt onder controle gehouden

Zoals in de meeste andere gemeenten worden de werkingskosten waar mogelijk verminderd, Alle begrotingsposten werden kritisch onder de loep genomen. De besparingsdoelstelling van circa 8 % werd gehaald. Dit levert een reële besparing op van 1.100.000 euro op jaarbasis (zie onderstaande pancarte).

2013-12-11-besparingen_2014-2019_
Dezelfde oefening wordt geleverd bij politie en OCMW zodat de gemeentelijke dotaties aan deze instellingen beheersbaar blijven (na een belangrijke groei in de vorige jaren).
Het aantal personeelsleden zal geleidelijk dalen in de komende zes jaar. Er zijn geen naakte ontslagen, maar wie met pensioen gaat of vrijwillig vertrekt wordt slechts selectief vervangen. Tegen 2018 zal het personeelsaantal met circa 8 % gedaald zijn, wat voor de periode 2014-2019 gelijk staat met ongeveer 19 voltijdse betrekkingen en een besparing van 883.000 euro per jaar.Het gemeentebestuur heeft erover gewaakt dat deze besparingen gerealiseerd kunnen worden zonder aan de dienstverlening te raken, dit door in te zetten op efficiëntiewinsten (o.m. door digitalisering, reorganisatie van diensten en van werkprocessen).

2. De belastingen worden niet verhoogd

2013-12-10-schepen_Jos-SpeeckaertSchepen van Financiën en begroting, Jos Speeckaert: “”Het mag een krachttoer heten dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw het structureel evenwicht weet te bereiken zonder belastingverhoging. Het tarief van aanvullende personenbelasting blijft op 7,4 %. Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven dezelfde:900 opcentiemen. Met deze tarieven situeert Sint-Pieters-Leeuw zich bij de gemeenten met de laagste belastingtarieven.”

Andere belastingen die ongewijzigd blijven zijn o.m.: de huisvuilbelasting, de bedrijfsbelasting, de belasting op huis-aan-huis publiciteit, de verblijfsbelasting. De belastingen, waarvan het tarief ongewijzigd blijft, vormen samen meer dan 90 % van de belastinginkomsten van de gemeente.
Een aantal kleinere belastingen die reeds lang niet meer waren aangepast, worden wel verhoogd, in lijn met de index en/of in lijn met de naburige gemeenten (Halle, Beersel, Dilbeek). De verwachte meeropbrengst hiervan is 100.000 euro. Op een totaal van circa 20.000.000 euro aan fiscale inkomsten vertegenwoordigt dit 0,5 %.
Reeds eerder was aangekondigd dat voortaan het recyclagepark betalend zal zijn, zoals door het afvalstoffendecreet aan de gemeente is opgelegd. Geschat wordt dat dit jaarlijks 210.000 euro oplevert, waardoor het bedrag van 1.350.000 euro dat de gemeente jaarlijks dient bij te passen aan afvalbeleid kan worden verminderd.

3. De investeringen blijven op peil zonder de leninglast te verhogen

De belangrijkste investeringsbedragen die in het meerjarenplan worden ingeschreven voor deels uitgewerkte en deels nog uit te werken en te overleggen projecten zijn de volgende:

– Veegmachine en ander materiaal voor netheid straten en stoepen: 200 000 euro.
– Courant jaarlijks onderhoud en verbetering van stoepen en wegen: 1.100.000/jaar.
– Grote wegenwerken:
o Fabriekstraat: 3.000.000 euro (2015 en 2016).
o Brabantsebaan: 420.000 euro (2014).
o Project fietspad Galgstraat/Pepingensesteenweg: 1.215.000 (2016 – 2017).
o Bergensesteenweg: 1.000.000 euro (2017 – 2018).
o Project afwerking fietspad Postweg: 670.000 euro (2018 – 2019).
o Verbeteren Groot-Bijgaardenstraat: 300.000 euro (2018).
– Cameraplan: 380.000 euro (2014 – 2016).
– Aanpassing en opfrissing Merselborre: 400.000 euro (2014).
– School Puur Natuur/Molenborre (uitbreiding met lagere school): 350.000 euro (2014 -2015).
– Nieuw politie- en wijkkantoor Zuun: 785.000 euro (2015).
– Uitbreiding kinderdagverblijf Slesbroekstraat (mogelijks op site Groene Parel): 850.000 euro.
– Centraliseren publieksruimten en vernieuwen technieken gemeentehuis en omgeving: 2.500.000 euro.
– Vernieuwen bibliotheek: 1.000.000 euro.
– Nieuwbouw Jip en Janneke: 750.000 euro (2016).
– Vernieuwen pastorie Vlezenbeek: 500.000 euro (2016).
– Bouw nieuwe cultuurzaal en ontmoetingscentrum: 6.000.000 euro (2017 – 2018).

Het investeringsplan zal in de komende jaren uiteraard bijgestuurd worden in functie van de genomen beslissingen en het vorderingstraject van de projecten en de beschikbare middelen. De investeringen worden deels betaald met de opbrengst van de verkoop van eigendommen die niet meer dienstig zijn (ongeveer 4.500.000 euro), met leningen en met bijkomende subsidies. De verkoop van de site Bergpoort is hiervan één van de belangrijkste.
We voorzien een jaarlijkse leningopname van maximaal 3.000.000 euro.
Hierdoor blijft de jaarlijkse leninglast (aflossing van intresten en kapitaal) onder controle en blijft het bedrag aan opgenomen leningen per inwoner in Sint-Pieters-Leeuw lager dan het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten.

%d bloggers liken dit: