GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 17: ” Haalbaarheidsstudie uitbouw culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel”.

Om de haalbaarheid van nieuwe culturele infrastructuur in de zuidwestrand rond Brussel te onderzoeken wordt een studieopdracht uitgeschreven. Twee opties zullen worden onderzocht:
1) De bouw van een lokaal Ciltureel Centrum met eigen middelen;
2) De bouw van culturele infrastructuur met een bovengemeentelijke impact en dit met inbreng van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie Vlaams-Brabant en/of derden.
Er is een aanvraag ingediend om deze studie door de Vlaamse overheid te laten subsidiëren. Indien de beoogde subsidie niet  wordt verkregen, wordt de opdracht niet gegund.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft beslist een studie te laten uitvoeren die de leefbaarheid van een cultuurcentrum moet onderzoeken. Hiermee is de eerste stap naar een volwaardig cultuurcentrum gezet.

Jan-DESMETH_schepen_Sint-Pieters-LeeuwJan Desmeth, schepen van Cultuur: ‘ Wij hebben goede hoop dat deze studie volledig of in grote mate kan gedragen worden met een financiële inspanning van de Vlaamse Regering. We hopen tegen uiterlijk eind oktober 2013 uitsluitsel te krijgen. Op dat moment zullen we de opdracht gunnen aan de goedkoopste rechtmatige aanbieder’

In het bestuursakkoord “Leeuwe-plan 2020” was al aangegeven dat het nieuwe gemeentebestuur de haalbaarheid van de exploitatie van een echt cultuurcentrum wenste af te toetsen. Tenslotte komt Sint-Pieters-Leeuw als resterende randgemeente aan Brussel in aanmerking voor de nodige subsidies voor exploitatie van een cultuurcentrum met minstens 300 comfortabele plaatsen. De gemeente wil deze opportuniteit niet laten liggen.

Op de gemeenteraad van donderdagavond werd daarom het bestek goedgekeurd dat de inhoud van de studie vastlegt en waarmee een expertenbureau vertrouwd met de Culturele sector in Vlaanderen, kan worden aangewezen.

De opdracht bestaat uit het bestuderen van alle aspecten, zijnde:
relatie vereniging- en cultuurleven?
welk cultureel aanbod heeft zin?
welke inplanting, rekening houdende met bereikbaarheid, parkeermogelijkheden, geluid, omtmoetingsruimten?
welk type infrastructuur en meervoudig gebruik?
budgettaire impact?
mogelijke beheersstructuur van een cultuurcentrum?

Elk aspect zal bekeken worden in twee opties, zijnde één met een lokaal bereik en één met een bovengemeentelijke impact.
Jan Desmeth: ‘ Teneinde de bovengemeentelijke impact voldoende mee te nemen in de studie zal de gemeente Lennik als evenwaardige partner betrokken worden in deze studie. Omwille van de bovengemeentelijke impact en het feit dat dit ook als één van de beleidsprioriteiten “Vlaamse Rand” in het regeerakkoord van de Vlaamse Regering staat, werd een aanvraag ingediend bij de Vlaamse regering om deze studie te bekostigen.
Parallel wil het gemeentebestuur hierover ook overleg plegen met de bevolking.

Wij zullen samen met de gemeente Lennik een participatie- en inspraaktraject opzetten van november 2013 tot en met februari 2014, zodat cultuurraden, beheersorganen van gemeenschapscentra en geïnteresseerde verenigingen en burgers de nodige input kunnen geven op de inhoudelijke voortgang van de studie.’

1 comment

  1. gaat de bijdrage voor vuilnis ophalen naar beneden gezien de aangeboden diensten drastisch zullen verminderen of wordt minder voor hetzelfde geld

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: