GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de agenda van de gemeenteraad stond vanavond als agendapunt 6: ” Aanpassing afvalbeleid – organisatie grof huisvuil vanaf 2014″.

Volgens het Vlarema wordt het verplicht om minimaal de kosten voor de verwerking van het afval door te rekenen aan de vervuiler (inwoner). Het wegen van het afval is hier de meest billijke oplossing.

Voor het grof vuil wordt volgende regeling voorgesteld.

 • Voor de huis-aan-huis ophaling: om de drie maanden ophaling op afroep op één vaste dag voor heel de gemeente. Inwoners kunnen hun grof vuil tegen betaling (0.26 euro/kg) laten ophalen nadat ze zich hebben aangemeld bij de afvalopnemer.
 • Voor de afvalinzameling in het nieuwe containerpark aan Site 250 (Pepingensesteenweg): bij de inrichting van de automatische toegangscontrole van het containerpark op site 250 wordt er rekening gehouden dat de mensen die met grof vuil komen kunnen betalen (0.16 euro/kg grof vuil).
  Het containerpark wordt ingericht met een betalend en een niet betalend gedeelte.
  Andere fracties worden betalend, afhankelijk van de tarifering volgens het gebruiksreglement (2/4/8 euro voor wagen/aanhangwagen/camionette).
  – Gratis fracties blijven: papier, karton, glas,…
  – Nieuw: Tijdens de openingsuren van het nieuwe containerpark zal men steeds klein gevaarlijk afval (KGA) kunnen deponeren.
  – Ook elektrische apparaten kan men vanaf 1 januari niet alleen bij Televil afzetten maar ook in een speciale container op het containerpark deponeren.

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2014.

Nieuw containerpark aan Site 250 op de Pepingensesteenweg
Nieuw containerpark aan Site 250 op de Pepingsesteenweg

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt zich in regel met Vlaams Decreet Grof huisvuil.

Gunther-COPPENS_schepen_Sint-Pieters-LeeuwGunther Coppens, schepen van Afvalbeleid, Milieu en Groen: ‘Op 14 december 2011 werd het nieuwe materialendecreet goedgekeurd. Dit decreet omschreef het onderscheid tussen afval dat als grondstof geldt en afval dat niet recycleerbaar is (= grof vuil). ‘.
Te veel recycleerbare grondstoffen worden nog verkeerdelijk als “grof vuil” ingezameld. Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), goedgekeurd in 2012, legde de nieuwe regels vast voor het gemeentelijke afvalbeleid. Het geeft onder andere de tarieven aan die een gemeente minimaal moet, en maximaal mag hanteren om restafval en grof vuil op te halen, alsook voor her containerpark. De tarieven die gehanteerd moeten worden zijn de kosten verbonden aan het verwerken en ophalen van grof vuil.

Burgemeester Luc Deconinck: ‘Na vier grondige overlegmomenten met verschillende gemeenten zoals Halle, Lennik, Dilbeek, Beersel, Drogenbos, Pepingen,… werd besloten om de regel in voege te laten gaan vanaf 1 januari 2014.
dit biedt de bevolking de tijd om zich te organiseren. Het biedt de gemeente tevens de tijd om de bevolking voldoende te informeren en sensibiliseren, en zich in regel te stellen met de verplichte betaling die het decreet oplegt.
Het overleg heeft geleid tot eenvormigheid in de tarieven in de verschillende gemeenten.
Dit moet het afvaltoerisme tegengaan.’

2013-06-13-aanleg-nieuw-containerpark_02 2013-06-13-aanleg-nieuw-containerpark_01
De inwoner van Sint-Pieters-Leeuw zal met grof vuil op het containerpark terecht kunnen aan 0.16 euro per kg.

Hij zal eveneens de mogelijkheid van inzameling aan huis krijgen. Om de drie maanden zal er één vaste dag zijn voor heel de gemeente waarop grof vuil zal worden opgehaald aan huis.
(De gemeente bkijkt nog of het financieel en praktisch haalbaar is om dit één keer per jaar ook op een zaterdag te doen voor het gemak van de tweeverdieners die in de week niet thuis zijn)
Inwoners kunnen hun grof vuil tegen betaling van 0.26 euro per kilo laten ophalen.

Praktisch zal dit als volgt verlopen:

 • een inwoner meldt zich telefonisch bij een callcenter;
 • Televil komt ter plaatse en haalt uit het grof vuil nog wat bruikbaar is (op die manier verbetert het sorteren en vermindert de hoeveelheid op te halen grof vuil en betaalt men dus ook minder);
 • Televil maakt een schatting van de hoeveelheid afval en maakt een lijst van op te halen stukken;
 • de lijst van de te bedienen adressen wordt doorgegeven aan de ophaalfirma;
 • de ophaalfirma komt aan huis. Het grof vuil wordt gewogen (in de vrachtwagen) en inwoners rekenen aan huis af.
 • SMS-service geeft half uur voordat de firma bij je thuis zal zijn een berichtje dat men onder weg is.

2013-09-13-Gunther_werkt-dag-mee_oud-containerparkSchepen, Gunther Coppens: ‘Het volume grof vuil zal dalen, aangezien er beter gesorteerd zal worden. Een besparing van 124.000 euro wordt verwacht, waardoor – samen met de eerder gemelde besparingen – de decretale verplichting om kostendekkend te werken binnen het afvalbeleid, wordt bereikt.

Burgemeester, Luc Deconinck en schepen Gunther Coppens laten tevens al weten dat bij de invoering van deze nieuwe Vlaamse regelgeving, dat in de gemeente ook acties op het getouw zullen worden gezet, om het sluikstorten strenger aan te pakken, zodat een eerlijke burger niet moet opdraaien voor sluikstorters.

2 comments

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: