Provincie steunt vergroening van 4 scholen in Sint-Pieters-Leeuw

Gedeputeerde Luc Robijns met leerlingen aan insectenhotel
Gedeputeerde Luc Robijns met leerlingen aan insectenhotel

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant geeft 48.182,75 euro aan 19 scholen uit de provincie voor hun natuurprojecten. Vier van deze scholen liggen in Sint-Pieters-Leeuw

Via de subsidie ‘Natuur Op School’ ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant scholen die willen werken aan natuur-educatieve projecten op hun school.

We merken dat scholen steeds meer inzetten op een natuurlijke speel- en leeromgeving’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Spelen en aandacht voor natuur en biodiversiteit gaan hand in hand. Dit jaar is het centrale thema de bij. Want ze zijn de belangrijkste bestuivers van veel land- en tuinbouwgewassen. In totaal krijgen de scholen 48.182,75 euro voor deze projecten’.

Van de 19 Vlaams-Brabantse scholen die ‘Natuur Op School’-steun krijgen zijn er vier uit Leeuw :
– Gemeentelijke basisschool Den Top  1.272,14 euro – educatieve schooltuin
– Vrije Basisschool Jan Ruusbroec  2.977,72 euro – een educatieve schooltuin
– Gemeentelijke Basisschool Wegwijzer  1.766,26 euro – een educatieve speelplaats
– Gemeentelijke basisschool ’t Populiertje  4.066,25 euro – een educatieve schooltuin

De subsidie is een ondersteuning van het Milieuzorg Op School (MOS)-programma. De provincie financiert tot 5.000 euro per school en tot 80 % van de werkelijke kosten.

Provincie steunt bovenlokale culturele initiatiev​en

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet 538.000 euro in om bovenlokale culturele initiatieven te ondersteunen. Deze middelen worden verdeeld via twee nieuwe reglementen: ‘Sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies’ en ‘Sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies’.

Deze reglementen, die sinds 1 januari 2014 in werking zijn, vervangen een aantal geschrapte reglementen van de cultuur- en jeugddienst.

Deze koerswijziging is een gevolg van de interne staatshervorming die ons cultuur- en jeugdbeleid nieuwe verplichtingen oplegt. We hebben van de nood een deugd gemaakt en de werking van een aantal reglementen geoptimaliseerd’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Binnen deze nieuwe reglementen interpreteren we cultuur in de brede zin van het woord. Het kan zowel gaan om projecten met een uitgesproken artistieke finaliteit als om dossiers waar de focus eerder ligt op het gemeenschapsvormende of kunsteducatieve aspect’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor cultuur.

De projecten worden beoordeeld op hun kwaliteit, de mate waarin ze het reguliere aanbod overstijgen en de mate waarin ze bovenlokale uitstraling realiseren.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/vrije-tijd-cultuur/cultuur/muziek-en-theater/subsidie-muziek-en-theater/index.jsp

Provincie Vlaams-Brabant onthult haar toekomstplannen

provinciehuis_Vlaams-BrabantVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant werkt als modern streekbestuur actief aan de duurzame ontwikkeling van de regio voor alle bewoners.

Vanuit haar gunstige ligging, heeft Vlaams-Brabant de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio.
Het provinciebestuur zal daartoe een vernieuwend en geïntegreerd beleid uitwerken, samen met de lokale besturen en het middenveld, om het welzijn en de levenskwaliteit van alle inwoners te bevorderen.

De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn onderbouwd door 4 nieuwe directies:
– RUIMTE: Ruimte maken voor een gezonde en duurzame leefomgeving en mobiliteit. 
– KENNISECONOMIE: In een duurzame, welvarende regio iedereen meenemen in opleiding, innovatie en tewerkstelling. 
– MENS: Iedereen kansen geven door samen te werken aan welzijn, wonen en levenskwaliteit.
– VRIJE TIJD: Een ruim ontspanningsaanbod om iedereen gastvrij te ontvangen en kansen te creëren voor ontmoetingen.

Hiermee is de ruggengraat gelegd van de toekomstige werking van de provincie Vlaams-Brabant als ontmoetingspunt waar vele werelden samen komen. Een creatieve smeltkroes waarin culturen, talenten en meningen samengaan en mekaar kruisbestuiven.

Onze rol als bestuur is even divers. We functioneren als inspirator, regisseur, uitvoerder of sponsor voor belangrijke projecten. We hebben aandacht voor een leefbaar platteland, naast een sterke concurrentiële regio. We gaan voor klimaatneutraliteit. Gelijke kansen komen er niet vanzelf. De lokale besturen kunnen op ons rekenen.

De provincie streeft ernaar om een zuinig financieel beleid te voeren en met een slankere personeelsbezetting deze doelstellingen te realiseren.

(klik op onderstaande link om het artikel volledig te lezen)

De provincie zoekt: junior raadgever voor het klimaat

2013-09-05-provincie_Vlaams-Brabant_klimaatVLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant zet in op klimaatneutraliteit. Daarvoor zoekt ze samenwerking met gemeenten, bedrijven, scholen, universiteiten, middenveld en burgers. Samen worden acties en projecten op het terrein opgezet om zo de nodige transities in onze regio versneld ingang te doen vinden. Vandaag lanceert ze een oproep naar jongeren uit het secundair onderwijs. Het beste en meest creatieve idee worden beloond met een geldprijs van 250 euro.

Gezocht: junior raadgever (m/v) voor het klimaat
Jonge mensen zijn creatief en ruimdenkend. En het is deze jonge generatie die met de gevolgen van de klimaatverandering zal te kampen krijgen. Daarom wil de provincie Vlaams-Brabant deze jongeren raadplegen. Via een wedstrijd kunnen leerlingen uit het secundair onderwijs hun beste ideeën indienen. Vinden ze dat de we klimaatopwarming best tegengaan en zo ja hoe? Of kunnen we ons al maar best aanpassen en op welke manier dan? Welke acties moeten we ondernemen? En waar heeft nog geen enkele politicus aan gedacht?

Beste idee wordt uitgevoerd
De beoordeling van deze klimaatideeën zal gebeuren door een jury.
Het meest duurzame, realiseerbare, originele idee dat past binnen onze bevoegdheden wint. De wauw-factor wordt zeker in overweging genomen. De winnaar krijgt 250 euro. Bovendien engageren we ons om het winnende idee effectief te realiseren. Beleid op maat van de jonge generatie dus’ , zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid en jurylid.
Daarnaast is er nog een prijs voorzien voor de meest creatieve inzending ter waarde van 250 euro.

Hoe meedoen?
De jongeren kunnen hun ideeën indienen via www.vlaamsbrabant.be/klimaatwedstrijd vóór 15 december 2013.
Omdat de provincie mikt op alle jongeren van het secundair onderwijs, telt niet zozeer de vorm van indienen, maar wel het idee. Samenwerking tussen verschillende scholen, richtingen (ASO-BSO-TSO-KSO) vormen zeker een pluspunt in de beoordeling.

Nieuw leven voor meer dan 5.000 ton goederen via kringwinkels

kringwinkel-televil_logoVLAAMS-BRABANT: – De provincie geeft de Vlaams-Brabantse kringloopcentra jaarlijks subsidies om te werken rond het voorkomen, hergebruiken en verwijderen van huishoudelijk afval.
Het grootste deel van de subsidie wordt berekend op basis van de hoeveelheid goederen die een tweede leven kregen via de kringwinkel. Goed voor 109.650 euro voor de vijf kringwinkels samen.
Een ander deel van de subsidie, de zogenaamde prestatiesubsidie, gaat naar de verwerking van de goederen die niet hergebruikt kunnen worden. Daarvoor worden er subsidies gegeven voor een totaal van 36.550 euro.

‘Duurzame consumptie en het voorkomen van huishoudelijk afval vormt een belangrijk onderdeel in het provinciaal milieubeleid. Via de werking van de kringwinkels wordt gekeken welk deel van het afval hergebruikt of gerecycleerd kan worden. En dat aandeel blijkt behoorlijk groot te zijn, want het gaat voor 2012 alleen al om meer dan 5.000 ton goederen die via de kringwinkels weer werden verkocht en 2.800 ton goederen die werden gerecycleerd.’ vertelt gedeputeerde voor leefmilieu Luc Robijns.

Voor de inspanning om via de kringwinkels de herbruikbare materialen weer in omloop te brengen geeft de provincie een totale subsidie van 109.650 euro die in functie van het verkochte volume over de vijf kringwinkels wordt bedeeld.
Kringwinkel Hageland vzw: 911.945 kg goederen – 19.262 euro subsidie
Spit vzw: 2.069.330 kg goederen – 43.708,15 euro subsidie
Televil vzw: 1.973.411 kg goederen – 41.682,16 euro subsidie
Kringwinkel ’t Vierkant vzw: 75.396,75 kg – 1.592,52 euro subsidie
Kringwinkel ’t WRAK vzw: 161.214,88 kg – 3.405,16 euro subsidie

Elke kringwinkel sorteert de binnengebrachte goederen: een deel krijgt een nieuw leven via verkoop in de winkel, een deel is recycleerbaar (vb. versleten textiel). Helaas blijft er ook nog een fractie over die niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden. Die restfractie wordt verbrand of gestort. Voor dat sorteerwerk krijgt de kringwinkel ook een prestatiesubsidie. De totale prestatiesubsidie bedraagt 36.550 euro. Ook die subsidie wordt in verhouding van de geleverde prestatie over de vijf kringwinkels verdeeld.
Kringwinkel Hageland vzw: 6.701,29 euro
Spit vzw: 12.948,41 euro
Televil vzw: 15.969,08 euro
Kringwinkel ’t Vierkant vzw: 443,78 euro
Kringwinkel ’t WRAK vzw: 487,44 euro

Gedeputeerde Robijns: ‘De kringwinkels spelen een belangrijke rol in het verkleinen van de afvalberg. De kringwinkels kunnen onze subsidie gebruiken voor alle kosten die verband houden met de inzameling, sortering, controle, herstelling, kwaliteitsgarantie en verkoop van herbruikbare goederen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk wordt hergebruikt of gerecycleerd.’

Televil winkel Sint-Pieters-Leeuw

Openingsuren: maandag tot zaterdag: 10h – 17h30
Adres: Bergensesteenweg 386 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel.: 02/361.31.42 – E-mail: info@televil.be

Nieuw speelterrein in Ruisbroek met inspraak van jongeren en steun van de provincie Vlaams-Brabant

2011-01-19-vorstsesteenweg-speeltuinRUISBROEK: – Op 28 juni 2013 wordt het nieuwe speelterrein aan de Vorstsesteenweg in Ruisbroek officieel geopend. De werken zijn momenteel volop aan de gang. De grondwerken zijn achter de rug. Nu kunnen de speeltoestellen geplaatst worden.

Het project wordt uitgevoerd met de inhoudelijke en financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant omdat ze ruimte voor jeugd belangrijk vindt.In 2009 kende de provincie Vlaams-Brabant steun toe voor een inspraaktraject, dat begeleidt werd door Kind & Samenleving vzw, voor het speelterrein aan de Vorststesteenweg in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).
De wensen van de kinderen werden gebundeld in een eindrapport dat vertaald werd naar concrete inrichtingsaanbevelingen.Voor de realisatie van het speelterrein gaf de provincie dan een investeringssubsidie van 12.500 euro aan de gemeente.

Want door kinderen en jongeren te betrekken bij de inrichting van speelterreinen wordt er op een gezonde en doordachte manier geïnvesteerd in ruimte voor de jeugd’ , zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor jeugd.

Op het nieuwe speelterrein komen oa. klimblokken, een speelheuvel, kabelbaan, een voetbalveldje,…

Grondwerken nieuwe speeltuin klaar.
Grondwerken nieuwe speeltuin klaar.

Gemeenteraadslid Jenny Sleeuwaegen (Groen):‘Groen is blij dat na jarenlang aandringen van de buurtbewoners er nu werk van gemaakt wordt om het kleine speelterreintje om te vormen tot een echt speelterrein met ruimte voor zowel kleine kinderen als jongeren, maar waar ook aan volwassenen werd gedacht. Dit terrein ligt bovendien in een wijk met een aantal sociale woningen, vaak zonder tuin. Een groene ontmoetingsplek is wat deze buurt nodig heeft. Met Groen hebben wij altijd meer aandacht gevraagd voor deze wijk in Ruisbroek. We zijn dan ook tevreden dat het gemeentebestuur, hier nu werk van gemaakt heeft.’

Kathleen D’Herde (Open Vld): ‘Heel blij dat het nieuwe speelplein eindelijk werd gerealiseerd! Dankzij de inzet van vele jongeren, gemeentelijke diensten en uiteindelijk de steun van de provincie kunnen de jongeren in Ruisbroek voor de zomer genieten van deze nieuwe infrastructuur!
Ik ben blij dat ik dit als schepen van jeugd de voorbije legislatuur tot in de eindfase heb kunnen brengen en dat het nu wordt voltooid!’

zie ook ons artikel van 20 januari 2011: Inrichtingsschets speelterrein Vorstsesteenweg voorgesteld

2011-01-19-plannen-speelplein_02Francis Vaningelgem van Kind & Samenleving vzw zei in 2011: ‘ We zijn bij de mensen uit Ruisbroek zelf gaan luisteren. Zo zijn we naar twee scholen gegaan Jan van Ruisbroek en de Wegwijzer om aan de kinderen te vragen wat ze doen in Ruisbroek en wat ze zouden willen. Het zelfde deden we bij de jongeren van Atelier 1601. Ook met de stuurgroep met name de jeugddienst, sportdienst, technische dienst,.. zaten we samen.
Daaruit ontstond een bundel met wat we konden doen met richtlijnen voor alle speelterreinen in Ruisbroek. Alles ineens aanpakken is onmogelijk. Als belangrijkste speelterrein kwam het speelterrein aan de Vorstesteenweg naar voor. Maar dit terrein voldeed volgens de verschillende leeftijdscategorieën niet meer en mocht dringend aangepakt worden’.

Duurzaam bouwadvies in de lift

logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – Wie duurzaam wil (ver)bouwen kan hiervoor terecht bij het steunpunt DuboVlaamsBrabant voor professioneel en onafhankelijk advies over energie, materialen, mobiliteit en levenslang wonen. Een initiatief dat erg gesmaakt wordt, zo blijkt uit een recente enquête. Want meer dan 90% van de adviesvragers wil het bouwadvies onmiddellijk aanraden aan familie en kennissen. Om meer bekendheid te verwerven heeft het steunpunt een nieuwe brochure uitgebracht en organiseert het infosessies.

Sinds de opstart, eind 2010, leverde DuboVlaamsBrabant zo’n 300 bouwadviezen af.
Hiervoor schakelen we de professionele adviseurs van Dialoog vzw in. Voor de particuliere (ver)bouwer kost dit 25 euro voor een advies op basis van plannen en 50 euro voor een advies ter plaatse, telkens van maximum 3 uur. Door extra steun van de gemeenten is dit zelfs helemaal gratis in 19 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid.
Het gaat om Beersel, Bekkevoort, Bierbeek, Boortmeerbeek, Diest, Drogenbos, Glabbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Hoegaarden, Keerbergen, Leuven, Machelen, Meise, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge en Vilvoorde.

Hoe bespaar ik energie?
In 75% van de gevallen ging het om renovaties. De adviezen hadden op de eerste plaats betrekking op energiebesparende maatregelen, zoals isoleren en ventileren, zonnepanelen en verwarmingssystemen.
Op de tweede plaats was er interesse in het materiaalgebruik. Maar ook thema’s als levenslang wonen en het gebruik van regenwater kwamen aan bod.
‘Opvallend is dat dat de meeste adviesvragers omwille van ecologische redenen bouwadvies vroegen, en omdat ze een beter comfort wensten. Financiële motieven waren van minder belang’, weet gedeputeerde Luc Robijns.

Gids voor duurzaam wonen en bouwen
Ondanks de positieve reacties is het provinciaal steunpunt nog onvoldoende gekend bij het grote publiek. Hierdoor vinden heel wat bouwheren het steunpunt te laat en worden er kansen gemist.
Om het advies beter bekend te maken en (ver)bouwers goed voor te bereiden, is er een nieuwe brochure met als titel ‘Slim Bouwen, Levenslang Comfort. Gids voor duurzaam wonen en bouwen’.
Deze brochure is te downloaden of te bestellen via www.dubovlaamsbrabant.be

DUBO_Vlaams-Brabant_logoInfosessies en loket
DuboVlaamsBrabant organiseert, in samenwerking met gemeenten en lokale wooninfopunten, infosessies over isoleren, ventileren, duurzaam water-, energie- of materialengebruik. Voor korte, technische vragen kan men terecht bij het gratis digitaal en telefonisch infoloket via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be of 016 23 26 49.

Dubo speelt rol in klimaatneutraal Vlaams-Brabant
Het steunpunt speelt ook een rol bij de transitie naar een klimaatneutrale omgeving. Gebouwen en bebouwde omgeving zijn verantwoordelijk voor meer dan 30 % van de broeikasgasuitstoot. Door duurzaam te bouwen of verbouwen kunnen we de uitstoot flink verminderen. Bovendien levert dit ook een flinke besparing op de energiefactuur op’, zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Meer info: www.dubovlaamsbrabant.be

Coalitiegesprekken Vlaams-Brabant bereiken akkoord bevoegdheidsverdeling

VLAAMS-BRABANT: – Onder leiding van afscheidnemend gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts bereikten de onderhandelingen over de coalitie binnen de deputatie van Vlaams-Brabant op 13 november een nieuwe fase. De resultaten werden opgenomen in de akte van voordracht die aan de administratie wordt overgemaakt. Op 3 december duidt de kersverse provincieraad de gedeputeerden aan op basis van deze akten van voordracht.

Er werd een akkoord bereikt over de toewijzing van de mandaten en de bevoegdheidsverdeling, immers de deputatie mag dan al collegiaal beslissen, toch wordt er een taakverdeling afgesproken en een beleidsverantwoordelijke aangeduid.
Tegelijk werd ook afgesproken om het aantal raadscommissies van 10 naar 8 terug te brengen. Dit past binnen de interne staatshervorming waarbij de provincieraad kleiner (van 84 naar 72 leden) en de taakstelling scherper wordt.

• Monique Swinnen (CD&V)
Welzijn – landbouw en platteland – Europa – waterlopen – toerisme en streekproducten – financiën – communicatie

• Tom Dehaene (CD&V)
Stedebouwkundige vergunningen Halle-Vilvoorde – PIVO – internationalisering – wonen – mobiliteit – cultuur – Vlaams karakter

• Julien Dekeyser (VLD)
Stedebouwkundige vergunningen arrondissement Leuven – personeelsbeleid – ruimtelijke ordening – gebouwen– patrimoniumbeheer

• Walter Zelderloo (VLD)
Uitleendienst – recreatie – provinciedomeinen (Kessel-Lo, Halve Maan Diest, Het Vinne Zoutleeuw, Huizingen)

• Karin Jiroflée (sp.a)
Onderwijs – scholen (PISO, Wijnpers, De Sterretjes, De Nobel) – sport – economie – EFRO-projecten – gelijke kansen

• Luc Robijns (Groen!)
Milieu en duurzaamheid – milieuvergunningen – diversiteit – jeugd – Hanenbos – dierenwelzijn – ontwikkelingssamenwerking