SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens het scholenoverleg van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werd op woensdag 8 maart 2017 een taalbeleidsvisie ondertekend door de directies en schoolbesturen van alle scholen uit Sint-Pieters-Leeuw.
In de ondertekende tekst werden gemeenschappelijke afspraken opgenomen over het gebruik van het Nederlands op school en de omgang met meertaligheid bij anderstalige kinderen en hun gezin. De tekst biedt de directies, personeelsleden en partners van de scholen een referentiekader rond taalbeleid waar alle scholen achter staan.
2017-03-09-net-en-koepeloverschrijdend-taalbeleid
Schepen voor Onderwijs, Gunther Coppens: “De diversiteit en het hoge aantal anderstalige kinderen en ouders op onze Leeuwse scholen vraagt de nodige aandacht. Daarom vonden we het met alle onderwijspartners in de gemeente nodig om een duidelijk kader te bieden met afspraken die voor alle scholen gelden. Er werd een stuurgroep bestaande uit de dienst Onderwijs, de dienst Integratie en de directies gevormd waarin werk werd gemaakt van een netoverschrijdend referentiekader en een visietekst. Om tot een gedragen visie te komen werd de hulp ingeschakeld van het Agentschap Inburgering en Integratie die enkele vormingen verzorgden voor de stuurgroep en de directies. Bij de ontwikkeling van het referentiekader vonden we het belangrijk te vertrekken vanuit een positief standpunt tegenover het aanleren van het Nederlands en dit met respect voor zowel anderstalige kinderen, hun gezin en de directies, leerkrachten en zorgcoördinatoren. De focus op de Nederlandse taal moet vooral gericht zijn op een positieve beleving en het maximaliseren van toekomstkansen van de kinderen. School en ouders hebben daar beiden een verantwoordelijkheid in te nemen en een goeie communicatie staat daarbij centraal.

Schepen voor Vlaams beleid en Integratie, Marleen De Kegel: “Aansluitend op het referentiekader werd er ook werk gemaakt van een stroomschema. Hierin wordt in duidelijke stappen uitgelegd hoe directies, leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere partners praktisch aan de slag kunnen wanneer ze geconfronteerd worden met pijnlijke, gevoelige en/of dringende gesprekken met anderstalige kinderen of hun ouders. Zo staat er bijvoorbeeld omschreven wanneer de school tijdens het gesprek beter kan overschakelen naar visuele hulpmiddelen of een tolk en worden er praktische tips meegegeven voor het voeren van een gesprek in duidelijke taal. Voor alle kinderen en hun ouders is het belangrijk om een goede kennis te hebben van de Nederlandse taal. Het is daarbij een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de scholen om ouders en kinderen voldoende oefenkansen te bieden opdat de taal verworven kan worden.”