2015-02-13-enquete-opvang-resultaten-volgens-Open-VLDSINT-PIETERS-LEEUW: – Open VLD Afdeling Sint-Pieters-leeuw laat in een persbericht de resultaten weten van de enquête ‘Tariefverhoging Buitenschoolse Kinderopvang in Sint-Pieters-Leeuw’ die ze op hun website www.mijnleeuw.be hielden.

Olivier Huygens, Voorzitter Open VLD Afdeling Sint-Pieters-leeuw vertelt:
“Vanaf 1 september 2014 is er een tariefwijziging voor de buitenschoolse kinderopvang in voege getreden in Sint-Pieter-Leeuw. De ouderbijdrage was volgens de N-Va/CD&V meerderheid in Sint-Pieters-Leeuw lang niet meer realistisch en dekt al jaren de kosten niet meer. Volgens hen moet er in tijden van crisis, ook door de gemeente, een beter evenwicht worden gezocht tussen uitgaven en inkomsten.
De doorgevoerde prijsverhoging bestaat uit een prijsverhoging naar € 0,96 per begonnen half uur en de verhoging van € 0,25 naar € 0,33 voor het middagtoezicht. Aangezien de ouderbijdrage van € 0,25 voor het middagtoezicht sinds 1992 ongewijzigd bleef zal deze jaarlijks worden geïndexeerd. Gezinnen met meer dan één kind, kunnen nog steeds rekenen op een korting van 25% vanaf het tweede kind dat gelijktijdig aanwezig is in de voor- of naschoolse opvang. Bijna in alle andere gemeenten betalen ouders de opvang tot een kwartier voor de start van de school en vanaf een kwartier na het beëindigen van de lessen. Dit was ook hier het geval tot september 2013. Toen besliste de meerderheid, dit kwartier naar een half uur uit te breiden.
We zijn nu 1 jaar later en de tarieven voor de buitenschoolse kinderopvang worden verhoogd. Volgens de meerderheid levert de gemeente dus toch nog een grote inspanning door de aanpassing van dit kwartier naar een half uur. Volgens hen zorgt deze maatregel voor een veiliger klimaat rond de schoolpoort door een meer gespreide toeloop.
Om een vb. te geven: een gezin met 2 schoolgaande kinderen betaalt met de nieuwe tarifering alleen al voor het middagtoezicht € 100 meer per jaar.

Open VLD vroeg zich af wat de inwoners hiervan dachten:
1. Als we vragen naar wat de ouders ervan vinden van de invoering van het kwartier naar een halfuur voor het aanrekenen van de BKO voor- en na de start van de school dan vinden ruim 53% van de deelnemers aan de enquête dit een goede maatregel. Dit geeft volgens hen ook een betere spreiding van het verkeer bij het begin en einde van de schooluren. 30% vond dit niet nodig, aangezien er 1 jaar later toch een tariefverhoging plaatsvindt. De overige 20% heeft er geen mening en merkt op dat het drukke verkeer aan de school weinig of onveranderd is.

2. De meningen zijn gelijk verdeeld als we vragen of ze de maatregel van de verhoging van de buitenschoolse opvang al dan niet goed vinden. Enerzijds vindt men het noodzakelijk, aangezien al lange tijd geen verhoging werd doorgevoerd en gemeente niet moet opdraaien voor deze kost, jammer natuurlijk voor de werkende ouder aangezien toch een aanzienlijke jaarlijkse meerkost en anderzijds vindt de helft deze verhoging niet noodzakelijk en dat de gemeente meer inspanningen zou moeten doen om de kosten voor buitenschoolse opvang te reduceren

3. Meermaals werd de opmerking gegeven om deze meerkost te beperken door bvb. beroep te doen op vrijwilligers, denk dan maar aan kwieke senioren of werklozen. Ook een idee dat speelt is om tijdens de middagpauze een beurtrol op te stellen tussen de leraars.

4. Toch is men er zich van bewust dat alle gemeenten moeten besparen op vele vlakken, ook op deze schoolbijdragen. Natuurlijk moet men deze besparing of niet uitgegeven gelden niet gaan gebruiken voor de investering van nutteloze projecten. Best zou zijn, indien men hier dan toch overschotten heeft, deze aan te wenden in de werking van de scholen.

Mening van Open Vld SPL:
“Wij beseffen dat de gemeente overal wat moet besparen maar wij betreuren vooral de manier waarop deze verhoging van de prijzen van buitenschoolse opvang werd uitgevoerd. En wel om deze reden:
Toen de bevoegde schepen, Bart Keymolen, vorig jaar de invoering van een extra gratis kwartier invoerde, waren heel wat ouders blij en opgelucht met deze maatregel maar wij vreesden dat dit voor financiële problemen zou zorgen. Onze tussenkomst van de gemeenteraad van 28-03-2013 luidde als volgt:
“Een kwartier extra kosteloze opvang voorschools en naschools! Dit betekent dat al het personeel wel aanwezig blijft. Je denkt toch niet dat het onderwijzend personeel voor deze opvang zorgt. Dus personeelskosten blijven ongewijzigd, maar de inkomsten dalen serieus. Daarbovenop komt ook nog dat we voor dit extra kosteloos kwartier sociale voordelen moeten uitbetalen aan de vrije scholen en de gemeenschapsschool. Dus extra uitgaven langs die zijde. In een tijd dat het gemeentebestuur de mond vol heeft van besparen, kunnen we hier alleen maar vaststellen dat het gaat om een wijziging die niet voldoende onderzocht werd en louter uitvoeren van een verkiezingsbelofte van de bevoegde schepen. Deze aanpassingen zullen er op termijn voor zorgen dat alle Leeuwse inwoners meer zullen moeten betalen om deze opvang te betalen. Maar belofte maakt schuld. De verkiezingsbelofte werd uitgevoerd. Maar hij zette a.h.w. de kat bij de melk en nam nadien de melk weg. 1 jaar later moesten de ouderbijdragen fors omhoog. Deze maatregel had niet nodig geweest, had men vorig jaar niet hals over kop een beslissing genomen, zonder het dossier zorgvuldig te bestuderen, zonder te kijken dat dit nadien voor financiële problemen zou zorgen. Alle gemeenten moeten besparen maar doe het dan onmiddellijk en efficiënt, zonder zand in iemands ogen te strooien.
De Open Vld fractie betreurt vooral ook dat de bijdrage voor het middagtoezicht verhoogde. Ouders hebben zo maar niet de mogelijkheid om hun kinderen ’s middags naar huis te halen. Dus hier betaalt elke ouder voor! Een vb. werd reeds eerder vermeld: Een gezin met 2 schoolgaande kinderen betaalt met de nieuwe tarifering alleen al voor het middagtoezicht € 100 meer per jaar.

%d bloggers liken dit: