SINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 29 januari 2015 in Sint-Pieters-Leeuw.

002 Leveren en plaatsen grafkelders op de begraafplaats Zuun – goedkeuring lasten en voorwaarden ( bestek).
Rekening houdende met de huidige bezettingsgraad dienen een aantal grafkelders te worden geplaatst. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De lasten en voorwaarden (bestek) alsmede de financiële regeling worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

003 Verbeteringswerken Kreperlaan – principe en aanstelling ontwerper- goedkeuring bestek.
Wegens de herhaaldelijke verzakkingen in de rijweg als gevolg van een defecte riolering dienen dringend verbeteringswerken (aanleg gescheiden rioolstelsel en wegenis) langsheen de Kreperlaan te worden uitgevoerd met het oog op de volledige herinrichting van de Bergensesteenweg. De technische dienst heeft een bestek opgemaakt voor het aanstellen van een studiebureau met in hoofdzaak volgende taken: opmaken studie (ontwerp), uitoefening van de veiligheidscoördinatie, algemeen toezicht en leiding op de uitvoering der werken.
De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Bovengenoemde voorwaarden tot aanstelling van een studiebureau worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

004 Vervangen 2 industriële sectionale poorten van de loods (Site 250) – goedkeuring bestek.
Het vervangen van de twee industriële sectionale poorten in de loods van de site 250 is noodzakelijk om een goede en veilige werking van de gemeentediensten te waarborgen. De bestaande (defecte) poorten voldoen niet meer aan de huidige geldende veiligheidsvoorschriften.
Opstarten van een overheidsopdracht gebeurt bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Het bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

005 Masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium – goedkeuring.
Tijdens de gemeenteraadscommissie Financiën, Gebouwen en Patrimonium van 9 december 2014 werd het ‘masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium’ voorgesteld en toegelicht. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het ‘masterplan Leeuws gebouwenpatrimonium’ principieel goed te keuren. Uiteraard zullen de verschillende elementen die deel uitmaken van het plan naarmate ze in uitvoering komen in het kader van de gangbare goedkeuringsprocedure aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

006 Voortraject toekomstige invulling site bibliotheek en kunstacademie en site gemeentehuis: goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden
Aan de raad wordt het bestek met betrekking tot het voortraject toekomstige invulling site bibliotheek en kunstacademie en site gemeentehuis ter goedkeuring voorgelegd. Voor dit dossier zal een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking worden opgestart.

007 Levering en plaatsing van een dynamische sluis – goedkeuren wijzen van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Aan de gemeenteraad wordt het bestek voor de levering en plaatsing van een dynamische sluis in de Herdeweg, nabij de Kortvondelweg, ter goedkeuring voorgelegd. Voor deze opdracht wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking opgestart.

008 Leveren en installeren van een geconvergeerde IT-infrastructuur met bijhorende diensten – goedkeuren wijze van gunnen en vaststellen voorwaarden.
Aan de raad wordt het bestek voor het leveren en installeren van een geconvergeerde IT-infrastructuur met bijhorende diensten voor het gemeentebestuur en het ocmw ter goedkeuring voorgelegd. De opdracht omvat de serverinfrastructuur, lokale opslagcapaciteit, lokale server interconnectiviteit en software om deze infrastructuur te laten functioneren en te beheren. Voor deze opdracht wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gestart.

009 Samenaankoop Haviland – onderhoud wegeninfrastructuur. Goedkeuring.
Haviland organiseert een samenaankoop. Hierbij treedt Haviland op als opdrachtencentrale voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur dienstjaar 2015. Een gezamenlijke aankoop van goederen, diensten of werken kan zowel een kwalitatieve als een financiële meerwaarde bieden omwille van de verbreding van de mededinging en de efficiëntere plaatsing van bestelling.
Verder betekent dit volgende voordelen voor de gemeente:
– Tijdwinst om zelf een overheidsopdracht te organiseren en te plaatsen
– Kostenvoordeel en verhoogde expertise-uitwisseling.
Tevens wordt er beroep gedaan op een aantal aanvullende diensten via het toekennen van een inhouse-opdracht. De opdracht van Haviland bestaat erin om naast de samenaankoop in te staan voor de voorbereidende studie, de leiding bij uitvoering van de onderhoudswerken en de veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking.
De principiële samenwerking met Haviland als opdrachtencentrale wordt vastgelegd in de principe-overeenkomst. De taken die Haviland op zich neemt, worden vastgelegd in de overeenkomst “aanvullende diensten van Haviland” in aanvulling op de taken van Haviland als opdrachtencentrale.
Bovengenoemde overeenkomsten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

010 Ongediertebestrijding – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen – goedkeuring.
De opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
De voorwaarden worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

011 Tariefverhoging gemeentelijke saneringsbijdrage – goedkeuring.
In een schrijven van 04/12/2014 stelt Vivaqua aan de gemeente voor om de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding voor de eigen waterwinners vast te stellen op 1,6892 €/m3 vanaf 01/01/2015.
Momenteel bedraagt het tarief: 1,1021€/m3 (gestemd op 02/02/2012) – daarvoor bedroeg het tarief 1,0612€/m3 (gestemd in 2008).
Ook begin 2013 werd deze vraag gesteld, toen met als voostel van tarief: 1,1269 €/m3 en vorig jaar met als voorstel van tarief: 1,344 €/m3
De vorige jaren werd beslist om deze verhoging niet door te voeren. Na bespreking stelt het college voor om de gemeentelijke saneringsbijdrage en saneringsvergoeding voor de eigen waterwinners met ingang van 01/01/2015 te verhogen naar 1,5000 €/m3 en dus niet naar het gevraagde maximumtarief van 1,6892 €/m3. De tariefverhoging wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

012 Pedagogische leerlingentoelage – uitgesteld tot volgende gemeenteraad.

013 Budget 2015 – AGB Sint-Pieters-Leeuw – goedkeuring.
Het ontwerpbudget 2015 AGB Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 december 2014.
Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

014 Meerjarenplan 2015 – 2019 – AGB Sint- Pieters-Leeuw – goedkeuring.
Het ontwerpmeerjarenplan AGB Sint-Pieters-Leeuw werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 december 2014.
Het meerjarenplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

015 Budget vzw Cultuurcentrum Coloma 2015 – goedkeuring.
Het budget 2015 vzw Cultuurcentrum Coloma werd goedgekeurd door de algemene vergadering op 01/12/2014.
Het budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

016 Lokaal toewijzingsreglement voor ouderen – goedkeuring.
De gemeenteraad gaf op 27 maart 2014 haar principieel akkoord voor de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen volgens de omzendbrief van 23.01.2014 (W/2014/01).
Het lokaal toewijzingsreglement voor ouderen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

017 Intergemeentelijke samenwerking Alternatief Gerechterlijke Maatregelen – goedkeuring.
De dienst Alternatief Gerechtelijke Maatregelen (AGM), met zetel te Beersel, stopte omwille van ontoereikende betoelaging van haar werking op 31 december 2014.
Op 15 december 2014 was er een overleg met de verschillende gemeentebesturen van het werkgebied, het parket Halle-Vilvoorde en het Justitiehuis Brussel om tot een intergemeentelijke samenwerking te komen, zodat de dienst AGM verder in onze regio kan bestaan.
De stad Halle verklaart zich bereid om de organisatie van een AGM-dienst over te nemen op voorwaarde dat alle gemeenten uit de regio willen tussenkomen in de opleg van de (loon)kosten van de medewerker.
Een verdeelsleutel die bestaat uit een combinatie van het aantal inwoners en het aantal werkstraffen, werd opgesteld. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

018 Straatnaamgevingen verschillende verkavelingen: Paters van Scheutstraat, Koersweide, Buitenplas, Priorijlaan, Godfried van Leuvenlaan en Sportvoetweg – goedkeuring.
Naar aanleiding van verschillende afgeleverde verkavelingsvergunningen heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28/07/2014 beslist de procedure tot straatnaamgevingen op te starten.
Aan de Werkgroep Streek- en Volkskunde werd gevraagd een voorstel te formuleren voor nieuwe straatnamen voor volgende verkavelingen en in hun brief van 24 september 2014 stelden ze hetvolgende voor:
1) Verkaveling Albert Van Cotthemstraat pijpenkop (doodlopende zijstraat van de A. Van Cotthemstraat tussen de huisnummers 119 en 123) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw: Paters van Scheutstraat
2) Verkaveling L.A. Schockaertstraat pijpenkop (doodlopende zijstraat van de L.A. Schokaertstraat links van huisnummer 111) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw: Koersweidestraat
3) Verkaveling Groot-Bijgaardenstraat pijpenkop (doodlopende zijstraat van de Groot-Bijgaardenstraat rechts van huisnummer 250) te 1601 Ruisbroek: Buitenplas
4) Verkaveling Bergensesteenweg / A. Van Cotthemstraat / Sportlaan (2 U-vormige straten en 1 T-vormige voetweg) te 1600 Sint-Pieters-Leeuw:
a. voor het gedeelte met als in- en uitgang langs de A. Van Cotthemstraat: Priorijlaan
b. voor het gedeelte met als in- en uitgang via de Bergensesteenweg: Godfried van Leuvenlaan
c. voor de voetweg gelegen tussen deze twee deelverkavelingen: Sportvoetweg.
Aan de Cultuurraad is gevraagd hierover advies te geven en na bespreking in hun algemene vergadering van 18 november 2014 deelt de Cultuurraad ons mee dat zij akkoord gaan met voormeld voorstel maar dat zij adviseren Koersweidestraat te vervangen door Koersweide.
In zitting van 1 december 2014 gaat het college akkoord met dit voorstel en meldt dat het dossier mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor een principebeslissing.

019 Straatnaamgeving verkaveling Kleine Schreinweg (pijpenkop) op het grondgebied van 1602 Sint-Pieters-Leeuw – princiepsbeslissing – goedkeuring.
Naar aanleiding van de verkavelingsvergunning afgeleverd op 17 februari 2014 voor 7 loten, heeft het college van burgemeester en schepenen tijdens de zitting van 17 maart 2014 beslist de procedure tot straatnaamgeving op te starten.
Aan de Werkgroep Streek- en Volkskunde werd gevraagd een voorstel te formuleren voor een nieuwe straatnaam voor deze verkaveling. Na bespreking van dit dossier laat de werkgroep ons, in hun schrijven van 27 juni 2014, weten dat ze unaniem de naam Schreinhofveld voorstellen.
Aan de Cultuurraad is gevraagd hierover advies te geven en na bespreking in de algemene vergadering van 9 september 2014 deelt de Cultuurraad ons mee dat zij beslissen het voorstel van de Werkgroep Streek- en Volkskunde te volgen en zij adviseren bijgevolg om de nieuwe straat “Schreinhofveld” te noemen.
In zitting van 22 september 2014 gaat het college akkoord met het voorstel en meldt het dat het dossier mag worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor principebeslissing.

020 Vervanging overleden leden algemene vergadering PEVA VZW Vervanging overleden leden algemene vergadering PEVA VZW.
Geert De Peyper wordt vervangen door Ruth Van Obbergen vanuit de jeugdraad.
Walter Gansemans wordt vervangen door Gerrit Decock als deskundige.

021 Organisatie en kindbijdrage vakantiekampen jeugd – goedkeuring.
Om een antwoord te bieden op de vraag naar gevarieerde opvang tijdens de vakanties, organiseert de jeugddienst 2 vakantiekampen in de zomervakantie.
Het tarief wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

022 Vrijwilligersloket – Activiteit “Cameraman/monteur” – toekennen kostenvergoeding – goedkeuring
De personeelsdienst heeft een interne werkgroep opgericht om de deontologische code in een ‘nieuw jasje te steken’, alsook bekend te maken onder alle werknemers.
Voor dit interne project – ‘bekend maken van de deontologische code’- zullen een aantal filmfragmenten opgenomen, alsook gemonteerd worden. Voor het filmen, alsook het monteren zal de werkgroep beroep doen op een vrijwilliger die hiervoor de technische bagage en kennis heeft.
Het college van burgemeester en schepenen verklaarde zich tijdens de zitting van 19.01.2015 akkoord met het inschakelen van een vrijwilliger. Het toekennen van een kostenvergoeding wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

%d bloggers liken dit: