RUISBROEK: – In Sint-Pieters-Leeuw werd vandaag de vernieuwde oever van het kanaal naar Charleroi ter hoogte van de Molens van Ruisbroek ingehuldigd. Die vernieuwing sluit aan op de omvorming van de vroegere bedrijfsgebouwen tot wooneenheden en moet de buurt rond de Meerweg beter beschermen tegen wateroverlast.
2013-12-17-molens-Ruisbroek
2014-01-15-nieuwe-oever_05

2013-02-07-archieffoto_Heraanleg-kanaaloever-Molens-RuisbroekCommunicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, Kevin Polfliet: “De linkeroever van het kanaal naar Charleroi was in Ruisbroek tot voor kort plaatselijk lager dan verderop langs het kanaal. Het ging om een historische situatie: in het verleden vond hier immers overslag plaats van goederen voor de zogenaamde Molens van Ruisbroek. Dat oude bedrijfsgebouw werd in de periode 2009-2010 volledig gerenoveerd en ingericht als appartementsgebouw, zodat de plaatselijke verlaging van de oever geen enkel nut meer had. Uitgerekend op deze plaats overstroomde het kanaal eind 2010.”
Zie onderstaand filmpje op youtube van de overstroming van 14 november 2010.

Kevin Polfliet: “Om dit in de toekomst te vermijden werd de oever lokaal met 85 cm verhoogd d.m.v. het plaatsen van een damwand. Bij de heraanleg van het jaagpad werd rekening gehouden met de karaktervolle oude bedrijfsgebouwen.
Het gebruik van kasseien bij de afwerking van deze 200 meter lange kade zorgt voor een aparte uitstraling en biedt de buurtbewoners een aangename pleisterplaats langs het water.”

Deze slideshow vereist JavaScript.

2013-12-17-automatisatie-sluis-Ruisbroek_01Ondertussen investeerde Waterwegen en Zeekanaal NV ook al op andere plaatsen langs het kanaal naar Charleroi in de preventie van wateroverlast. Zo werden de schuiven van de afvoerriolen van de sluizen op het kanaal aangepast om waar nodig meer water te kunnen afvoeren en wordt momenteel een automatisch peilregelingssysteem uitgewerkt, dat de waterstanden op het kanaal 24 uur op 24 uur zal monitoren, om alzo sneller te kunnen ingrijpen bij eventuele noodsituaties. Verder is ook een studie uitgevoerd, die de basis zal vormen voor overleg met de verschillende betrokken organisaties in de drie gewesten.

zie ook ons artikel van  19/12/2013: Sluizen kanaal naar Charleroi vanaf 1 januari 2014 centraal bediend

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth:”De aanleiding van deze samenkomst – de inhuldiging van de vernieuwde oever – is een heuglijke gebeurtenis. Onder andere dit dossier, maar ook de regelmatige besprekingen over het hele traject van de doortocht van het kanaal doorheen onze gemeente, hebben het gemeentebestuur en het agentschap Waterwegen en Zeekanaal dichter bij elkaar gebracht.
Als Schepen van Mobiliteit kijk ik samen met zowat alle inwoners vooral uit naar de realisatie van de nieuwe brug over het kanaal ter hoogte van Drie Fonteinen. Deze brug zal immers – naast een resum andere maatregelen – een grote bijdrage leveren aan een betere doorstroming op de Steenweg op Bergen, hèt grote knelpunt in onze gemeente op het vlak van mobiliteit. Deze brug zal zorgen voor de ontsluiting van de bedrijvenzone langsheen het kanaal richting “oprit van Anderlecht – Industrie”. Vandaag nemen deze vrachtwagens de Steenweg op Bergen.
Wij zijn blij dat dit dossier sinds vorig jaar echt op de ontwerptafel is geraakt en ik wil – namens het gemeentebestuur – het agentschap Waterwegen en Zeekanaal hartelijk danken voor de genomen initiatieven en…uiteraard ook verder aanmoedigen om het dossier met de nodige prioriteit verder te zetten. U hebt vast gemerkt dat de gemeente Sint-Pieters-Leeuw altijd aanwezig is op jullie overlegmomenten, gewoon omdat dit één van onze belangrijkste prioriteiten is.”

Nieuwe buurtparking

Schepen van Mobiliteit, Jan Desmeth:” De veelvuldige contacten met Waterwegen en Zeekanaal hebben nog een afgeleid project opgebracht. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en Waterwegen en Zeekanaal zijn immers overeengekomen dat de gemeente het aanpalend terrein, naast de parking van de Molens van Ruisbroek, binnenkort zal huren van Waterwegen en Zeekanaal om er een buurtparking aan te leggen.
De parkeerproblemen in deze omgeving zijn bekend en daarom hebben we besloten tot de aanleg van deze buurtparking.

De juiste parkeermodaliteiten (vb. al dan niet bewonerskaart verplicht voor gebruik parking, bepalen bedrag bewonerskaart,…) gaan we de komende weken verder uitwerken, zodat we dit op donderdag 13 februari 2014 aan de commissie Verkeer en Mobiliteit kunnen voorleggen.
Een eerste voorstudie geeft aan dat we op 1.118 m2 circa 33 parkeerplaatsen kunnen realiseren op de nieuwe parking zelf en 5 parkeerplaatsen langsheen de Meerweg.
We streven er naar om het op de gemeenteraad van 27 maart 2014 goed te keuren zodat we tegen einde april – begin mei 2014 zouden moeten klaar zijn met de aanleg.”

%d bloggers liken dit: