SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de website van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan men nu online het jaarverslag van 2009 raadplegen.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Het jaarverslag dat wij u thans presenteren, wijkt in meerdere opzichten af van vorige jaren. Het was vroeger gebruikelijk het jaarverslag van het vorige jaar aan de gemeenteraad voor te leggen samen met de begroting van het volgende jaar. Vanaf nu laten we dit samengaan met de jaarrekening. Hierdoor sluit dit in de tijd dichter aan bij het beschouwde jaar. Het is ook logischer omdat jaarrekening en jaarverslag toch een soort van twee-eenheid vormen. Ook moet hierdoor het belang van het jaarverslag als beleidsinstrument kunnen worden versterkt. Het jaarverslag moet voor het bestuur immers een instrument zijn dat toelaat om met de kennis van wat het afgelopen jaar werd gerealiseerd, de prestaties te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen, ze te evalueren en indien nodig bij te sturen in functie van het toekomstige beleid. De nieuwe timing biedt de mogelijkheid om korter op de bal te spelen. Ook inhoudelijk werd geprobeerd het jaarverslag aan te passen door meer in te zoomen op cijfermatige gegevens over hetgeen werd gerealiseerd in 2009. Aan de lezer om de relevantie van de weerhouden gegevens te beoordelen. De uiteindelijke doelstelling van het jaarverslag is te kunnen nagaan of er op een verantwoorde wijze is gewerkt met de beschikbare middelen. Dat veronderstelt meer dan een opsomming van taken of gerealiseerde projecten. Wij willen ook de functie van het jaarverslag als communicatie-instrument niet verwaarlozen. Alle beleidsdomeinen en beleidsvelden worden in het jaarverslag belicht. Daarom is het een interessant en leerzaam instrument voor onze inwoners-klanten. Het jaarverslag wordt daarom ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be en in het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen een exemplaar aanvragen via infoLeeuw. Daarnaast kan iedereen het document raadplegen in de bibliotheek. Een open communicatie impliceert ook dat wij uitkijken naar uw opmerkingen en suggesties over dit jaarverslag. Noteer ze en bezorg ze aan de communicatiedienst.

Rechtstreekse link naar het jaarverslag 2009 (PDF):
www.sint-pieters-leeuw.be/upload/37144730/downloads/jaarverslag_2009.pdf

Share

%d bloggers liken dit: