jaarverslag 2009 Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de website van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw kan men nu online het jaarverslag van 2009 raadplegen.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Het jaarverslag dat wij u thans presenteren, wijkt in meerdere opzichten af van vorige jaren. Het was vroeger gebruikelijk het jaarverslag van het vorige jaar aan de gemeenteraad voor te leggen samen met de begroting van het volgende jaar. Vanaf nu laten we dit samengaan met de jaarrekening. Hierdoor sluit dit in de tijd dichter aan bij het beschouwde jaar. Het is ook logischer omdat jaarrekening en jaarverslag toch een soort van twee-eenheid vormen. Ook moet hierdoor het belang van het jaarverslag als beleidsinstrument kunnen worden versterkt. Het jaarverslag moet voor het bestuur immers een instrument zijn dat toelaat om met de kennis van wat het afgelopen jaar werd gerealiseerd, de prestaties te toetsen aan de vooropgestelde doelstellingen, ze te evalueren en indien nodig bij te sturen in functie van het toekomstige beleid. De nieuwe timing biedt de mogelijkheid om korter op de bal te spelen. Ook inhoudelijk werd geprobeerd het jaarverslag aan te passen door meer in te zoomen op cijfermatige gegevens over hetgeen werd gerealiseerd in 2009. Aan de lezer om de relevantie van de weerhouden gegevens te beoordelen. De uiteindelijke doelstelling van het jaarverslag is te kunnen nagaan of er op een verantwoorde wijze is gewerkt met de beschikbare middelen. Dat veronderstelt meer dan een opsomming van taken of gerealiseerde projecten. Wij willen ook de functie van het jaarverslag als communicatie-instrument niet verwaarlozen. Alle beleidsdomeinen en beleidsvelden worden in het jaarverslag belicht. Daarom is het een interessant en leerzaam instrument voor onze inwoners-klanten. Het jaarverslag wordt daarom ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.sint-pieters-leeuw.be en in het kader van de openbaarheid van bestuur kan iedereen een exemplaar aanvragen via infoLeeuw. Daarnaast kan iedereen het document raadplegen in de bibliotheek. Een open communicatie impliceert ook dat wij uitkijken naar uw opmerkingen en suggesties over dit jaarverslag. Noteer ze en bezorg ze aan de communicatiedienst.

Rechtstreekse link naar het jaarverslag 2009 (PDF):
www.sint-pieters-leeuw.be/upload/37144730/downloads/jaarverslag_2009.pdf

Share

Jaarverslag 2009 van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 26 mei 2010 gaf de korpschef Mark Crispel een toelichting over het jaarverslag 2009 van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Dit verslag bevat zowel informatie over de reguliere werking van de politie en anderzijds geeft het een zicht op de activiteiten en de resultaten die de lokale politie hiermee heeft geboekt.

Wie het jaarverslag wil nalezen kan dit op de site van de politie van Sint-Pieters-Leeuw – KLK HIER.

Men komt er onder andere te weten dat er in 2009,  8.981 interventies en 14.501 meldingen waren in onze gemeente.

En in het zonaal politieplan 2009-2012 werden de volgende prioriteiten weerhouden in 2009:
Op vlak van de externe veiligheidsfenomenen
– verkeersonveiligheid met bijzondere aandacht voor snelheid, alcohol, zwaar vervoer, controle op naleving wegsignalisatie, opgefokte bromfietsen en veiligheidsgordel.
– eigendomsdelicten opgesplitst naar inbraken in gebouwen (hier zitten ook particuliere woningen in) en autocriminaliteit met bi j beide fenomenen een bijzondere aandacht voor rondtrekkende dadergroepen.
– overlast met bi jzondere aandacht naar drugs en hangjongeren.
– intrafamiliaal geweld/partner geweld met bijzondere aandacht voor problematische opvoedingssituaties.

Bron en meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

Jaarverslag van de lokale politie voor 2008 werd goedgekeurd door de gemeenteraad

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 25 juni 2009 gaf de korpschef een toelichting over het jaarverslag 2008 van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw. Dit verslag bevat zowel informatie over hun reguliere werking en anderzijds geeft het een zicht op de activiteiten en de resultaten die de lokale politie hiermee boekten.

KLIK HIER voor  het volledige verslag (PDF document).

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw