actie red de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt toont grote bezorgdheid omwille van het nieuwe natuurdecreet. Daarom is de vereniging gestart met een grote sensibiliseringsactie om de draagwijdte en de impact ervan ‘zichtbaar’ te maken bij de bevolking . De lokale Natuurpunt-afdeling ‘de Leeuwse Natuurvrienden’ te Sint-Pieters-Leeuw sluit zich aan bij deze ongerustheid omwille van het feit dat de Zuunvallei een typisch voorbeeld is van een natuurgebied dat in de context van dit nieuwe decreet volledig uit de boot valt inzake erkenning ( en de daaraan gekoppelde subsidiëringen). Om deze ongerustheid zichtbaar te maken plaatste de vereniging maandagavond in de Zuunvallei een  bord met als voornaamste boodschap, gericht aan de bevoegde minister Joke Schauvliege ,: ”Red de Zuunvallei”.
Ook in Volsembroek aan het wachtbekken en in De Weyden langs de Oudenakenstraat werden nog borden geplaatst.

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_06

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_07Daniël Van De Gucht, secretaris Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Natuurpunt, Leeuwse Natuurvrienden v.z.w., hecht veel belang aan de erkenning van natuurgebieden als natuurreservaten omdat een erkenning een aantal zekerheden inhoudt op het vlak van duurzaamheid, wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en financiële ondersteuningvoor aankoop en beheer. Voor een erkenning zijn een aantal criteria vastgesteld, die men nu bij ANB aan het herbekijken zijn in het kader van een nieuw natuurdecreet. NP-Leeuwse Natuurvrienden is bijzonder ongerust omdat, wanneer we de nieuwe criteria gaan toepassen op een gebied als de Zuunvallei, dan een erkenning als natuurreservaat niet meer mogelijk zal zijn. Enkele voorbeelden: de nieuwe criteria stipuleren dat natuurgebieden niet langer meer in aanmerking komen voor erkenning indien ze kleiner zijn dan 10 ha (aaneensluitend gebied) of eigendom zijn van OCMW’s , gemeenten en andere overheden. Op vlak van natuurwaarden gaat men zich volledig focussen op de IHD’s (Instandhoudingsdoelen), maar een aantal biotopen zijn er echter niet in opgenomen , zoals onze soorten- en structuurrijke graslanden waarvan de Zuunvallei een prachtig voorbeeld is, met dotterbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, of ook nog de oude hoogstamboomgaarden enz.. Er wordt in de nieuwe criteria ook zeer weinig rekening gehouden met bescherming van leefgebieden van soorten (Europese annexsoorten, habitattypische soorten en soortenbeschermingsplannen)
2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_01 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_02
Vandaar onze bezorgdheid en de oproep naar de minister: aanvaard deze nieuwe criteria opgesteld door ANB niet en ‘Red de Zuunvallei’ samen met de grote meerderheid van de natuurgebieden in onze streek (in Vlaanderen!).

Onderteken de petitie via volgende link:
www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan

2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_04 2015-06-01-red-de-Zuunvallei-Joke_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

25 jaar natuurgebied Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vierden zondagnamiddag “25 jaar natuurgebied Oude Zuun”.
Dit werd gevierd met de inhuldiging van nieuwe infopanelen en inwandeling van een nieuw perceel.

Geert Cromphout - conservator Zuunvallei, Luc Deconinck - burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu
Geert Cromphout – conservator Zuunvallei, Luc Deconinck – burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

De Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant).
2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (33)
Natuurgebied Zuunvallei
Dit stukje Zuunvallei ontleent zijn naam aan een afgesneden “Oude” Zuunmeander.
De hooi- en weilanden van de Oude Zuun behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Deze vochtige hooilanden verschillen duidelijk van andere moderne landbouwweiden door hun bloemenrijkdom. Planten zoals bosbies, Veldrus dotterbloem wijzen bovendien op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. Sinds 1989 werkt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan de bescherming van het mooie landschap rond de oude en de nieuwe Zuunbeek. Om de natuurrijkdom te bewaren beheert Natuurpunt het gebied door te hooien en begrazen.
In 2013 breidde het natuurgebied fors uit met een populoerenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Deze diashow vereist JavaScript.

Na het officiële gedeelte werd er gewandeld met deskundige uitleg van Geert Cromphout,conservator Zuunvallei, in niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.


Meer info: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Natuurgebied Oude Zuun: nieuwe zomereiken en de laatste ronde houtmijt-huisjes?

ZUUN: – In het natuurgebied Oude Zuun werden net vóór kerst door Natuurpunt Leeuwe Natuurvrienden de laatste 2 oude (en gevaarlijk rotte) Canadapopulieren geveld. Voor het 4’de jaar op rij blijft het brandhout ter plaatse een jaartje uitzweten in nette, ronde houtmijten met een schors’en dakje erop.
010
015 022

Geert Cromphout: ” Dit is traditioneel gebruik oa in Duitsland We zijn met z’n allen een beetje verliefd geraakt op deze kabouterhuisjes die weer een jaar lang ons Zuuns landschap gaan versieren. Wie weet voor de laatste keer, want na 4 jaar winterwerken is het beheersplan uitgevoerd. De houtmijten zijn gelegen op de linkeroever langsheen de Zuunbeek zo’ 500 meter stroomopwaarts van het wachtbekken aan C. Leunensstraat.
Jonge zomereiken namen de plaats in van de onlangs gevelde oude populieren in de Oude Zuunvallei. Enkele vrijwilligers plantten vorige week 9 bomen in de weide waar de houtmijten rusten.

021 016
Bron en meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Op Zondag 28 april 2013 organiseren Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een ‘Baesbergwandeling,
op zoek naar de voorjaarsbloeiers’. Van 14u30 tot 17u30.
Start aan Hazeveld(Brabantse baan St.P.Leeuw).

Nieuw natuurgebied in de Zuunvallei: De Weyden

ZUUN: – Begin April heeft Natuurpunt Sint Pieters Leeuw een weide perceel van 1 h 41 aangekocht in de Oudenakenstraat. Dit prachtig weiland ligt tussen de Zuunbeek en de Oudenakenstraat op zo’n 750 meter van de Brabantse baan. Het gebied is op het gewestplan volledig ingetekend als natuurgebied en is daarenboven volledig ook GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) en HABITAT-richtlijngebied.

Etienne Larock, secretaris Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw: ” Door deze aankoop is de totale grootte van het natuurgebied Zuunvallei 15 ha 8. Dit is opgesplitst in 4 kernen: “Oude Zuun” (ter hoogte van het Slesbroek wachtbekken), “Volsembroek” (ter hoogte van het wachtbekken van Volsem) , “Baesberg” (ter hoogte van de Brabantse baan) en nu aangevuld met de “Weyden” (Oudenakenstraat).
De “Weyden” is een typisch vochtig weide/hooiland. Typische plantengroei van diverse hooi- en weidebiotopen zijn Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Echte koekoeksbloem. Aangepast beheer van de overbegraasde weide zal deze typische plantengroei maar ook de bijbehorende vlinderssoorten meer ontwikkelingsmogelijkheden bieden. De conservators van het gebied zijn Geert Cromphout met Peter Dries.
Deze nieuwe aanwinst verhoogt de natuurwaarde van de Zuunbeek en zijn vallei als groene long van Sint-Pieters-Leeuw. Maar de vele recreanten zoals wandelaars en fietsers die de Oudenakenstraat als populaire weg gebruiken zullen in de toekomst in het voorjaar van een bloemenpracht en de natuur kunnen genieten.”

nieuwe bordjes aan natuurgebied Baesberg

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben bordjes geplaatst zodat het perceel Baesberg als natuurgebied voor de wandelaar herkenbaar wordt.
Nu gaan ze de verdere plannen voor de inrichting voorbereiden. Zoals historische taluds herstellen, poel bronweide heraanleggen, info borden voorzien, boomaanplantingen enz.
Zodat ze dit alles volgend jaar kunnen uitvoeren.

Wil je het terrein reeds eens verkennen? Er loopt een voetwandelweg langs één van de twee weilanden van ons natuurgebied, namelijk een kerkweg (aangeduid met zeshoekig bordje) tussen Brabantse baan en Hemelrijkstraat. Deze kerkweg start op de Brabantste baan ongeveer ter hoogte van Hazeveld maar aan de overkant van de weg. Op de Hemelrijkstraat vertrekt de kerkweg aan de overkant ongeveer ter hoogte van huisnr 79.
 .
Meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Natuurgebied Zuunvallei uitgebreid met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden heeft, door een aankoop met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg het natuurgebied Zuunvallei uitgebreid. Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beheert nu ongeveer 17,5 ha natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw, waarvan het merendeel in de Zuunvallei alsook het Cortenbroek in Vlezenbeek.

Het nieuwe stuk ligt niet ver van de Brabantsebaan en de Hoogstraat op de grens van de vroegere deelgemeenten Leeuw, Oudenaken en St-Laureins-Berchem. De Baesberg ligt in de kleine vallei van de Beisbeek, een zijtak van de Zuunbeek. Het natuurgebied is zeer gevarieerd. Het bestaat voor meer dan de helft uit bos. De rest zijn 2 aanpalende weilanden omzoomd met begroeide taluds. Het bos werd meer dan 10 jaar geleden gekapt en nadien aan zijn lot overgelaten. Omdat dit gebied al van oudsher een bosgebied is, groeien er oude bosplanten zoals Bosanemoon, Sleutelbloem en Eenbes.

De naam Baesberg verraadt natuurlijk ook veel over het reliëf. Een echte berg is het niet, maar het ganse terrein ligt wel op een serieuze helling. Een hoogteverschil van meer dan 10 meter (op minder dan 100 meter afstand) is naar Pajottenlandse normen zeer steil. Dit reliëf ontstond in de ijstijd en het nieuwe natuurgebied is dus geologisch een zeer interessant relict.

De helling is gericht op het zuiden waardoor heel wat warmte-minnende planten en dieren, zoals vlinders, er een geschikt leefgebied kunnen vinden. Aan de voet van de helling ligt een klein brongebied. Het ganse jaar door borrelt helder water op. Hier gedijen planten die graag altijd met de voeten in het water staan.

In de komende maanden gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het gebied verder in kaart brengen en een beheersplan uitwerken om de natuurwaarde van het gebied nog te vergroten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan info voor geïnteresseerde bezoekers.

Steun je ons graag bij de verdere uitbreiding van onze natuurgebieden ? Dit kan door een gift op reknr. 293-0212075-88 met vermelding”projectnr. 9921 Zuunvallei”. Deze duurzame belegging levert je een fiscaal attest op vanaf 40 € ! Bedankt !!!

25 September 2011: Wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied “de Baesberg”
Dit is een unieke kans om ons nieuw gebied eens te ontdekken. We maken een wandeling van ongeveer 5 km.
Afspraak : Zondag 25 september om 14 u 30 aan de oude herberg “Den Blauw”, kruispunt Hoogstraat met Brabantse baan. Naast een landschapswandeling op de grens van Oudenaken wordt onder deskundige begeleiding uitgebreid kennis gemaakt met de verscheidenheid van ons nieuw natuurgebied. Laarzen zijn aangewezen. Een niet te missen activiteit.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Natuurgebied Volsembroek, ruststation voor ooievaars

SINT-PIETERS-LEEUW: – Maandagavond 7 maart hebben 3 ooievaars het natuurgebied Volsembroek uitgekozen om er te overnachten.

Het natuurgebied Volsembroek van Natuurpunt in Sint-Pieters-Leeuw is zoals het oud Vlaamse woord ‘broek’ in de naam laat vermoeden, een zeer moerassig stukje Zuunvallei. Grote delen staan ‘s winters blank en zelfs in volle zomer blijft het hier zeer nat en drassig. Het gebied van 3 ha is gelegen aan de Hoogstraat en de wachtvijver van Volsem in Sint Pieters Leeuw.

De gevariëerde natte vegetatie in het Volsembroek trekt veel weide- en moerasvogels aan. Zulke grote vochtige gebieden zijn zeldzaam geworden. Gras-landen worden gedraineerd en vele moerassen werden gedempt. Daarom is dit gebied belangrijk als geschikte broedplaats. De jongste jaren is de waarde van het gebied enorm toegenomen. Zo broedt de slobeend reeds 5 jaar in ons gebied en dit is de enige plaats ten westen van Brussel.

Vorige zomer hebben we een broedgeval van andere zeldzame soorten eenden waargenomen zoals de kuifeend en mogelijk ook krakeend. Maar dit gebied van Natuurpunt is ook zeer nuttig als rust- en voedselplaats voor doortrekkers naar (en terug) hun overwinterings-gebieden.

Maandagavond 7 maart hebben dan ook 3 ooievaars deze plaats uitgekozen om er te overnachten. Zoals tankstations langs de autosnelwegen, hebben trekvogels ook parkings nodig om bij te tanken. En het Volsembroek is een drie sterren stopplaats. Zoveel is zeker. Maar ook voor de natuurliefhebbers want een kijkwand maakt het mogelijk om de vogels te observeren zonder ze te storen.

Bron: Etienne www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be