RUISBROEK: – Er loopt een openbaar onderzoek met een Omgevingsvergunning aanvraag voor het vernieuwen van de linkeroever tussen de oevermuur van de Molens van Ruisbroek en de voetgangersbrug over het kanaal aan de Vaartstraat.

De Vlaamse Waterweg NV (DVW) wenst het Kanaal naar Charleroi op te waarderen tot volwaardig klasse IV en zo mogelijk tot klasse Va en dit volgens het opwaarderingsplan voor het Kanaal naar Charleroi. Concreet betekent dit een volwaardige uitbreiding van het kanaal voor schepen tot 1.350 ton, door een verdieping en een verbreding van het kanaal met vernieuwing van de sluizen en verhoging van de bruggen voor 3-laagse containervaart tot 7m20.

Conform het opwaarderingsplan van het kanaal naar Charleroi en het opgemaakte project-MER voor het volledige kanaal, zal de infrastructuur van het kanaal naar Charleroi de komende jaren stelselmatig grondig vernieuwd worden. Het doel van de opwaardering van het kanaal naar Charleroi is om het transport via de binnenvaart op dit kanaal te bevorderen door het gabarit van het kanaal aan te passen (verbreden en verdiepen), waarbij de verbreding van het kanaal op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw in hoofdzaak op de linkeroever zal gebeuren.

In 2012 werd over een lengte van 200 meter al een deel van de linkeroever vernieuwd en het kanaal verbreed ter hoogte van het gebouw Molens van Ruisbroek. Deze aanvraag omvat de vernieuwing van de linkeroever tussen de oevermuur van de Molens van Ruisbroek en de voetgangersbrug over het kanaal aan de Vaartstraat. De totale lengte van de te vernieuwen oever bedraagt circa 125 meter.

De werken omvatten:
• bouw van een nieuwe oeverwand (damplanken en grondankers);
• de opbraak van het bestaande jaagpad en de aanleg van een nieuw jaagpad;
• het uitgraven van de kanaalverbreding.

Beschrijving van de werken:
• Bouwen van een nieuwe damwand
De Vlaamse Waterweg plant op termijn de volledige verbreding en verdieping van het kanaal om schepen met 3 containerlagen door te laten. De inplanting van de nieuwe oeverwand is afgestemd op deze kanaalverbreding en -verdieping. De nieuwe oeverwand is volledig gelijkaardig aan de in 2012 gebouwde oever vlak voor de Molens van Ruisbroek. Het bestaande oevertalud wordt vervangen door een verticale oeverwand. De nieuwe oeverwand wordt circa 7m landinwaarts verplaatst. De nieuwe oeverwand bestaat uit stalen damplanken met bovenaan een betonkesp die boven het wateroppervlak uitsteekt en door middel van grondankers verstevigd wordt. Op de betonnen kesp worden bolders voorzien zodat schepen er kunnen aanmeren. De verticale oeverwand wordt voorzien van ladders.

• Aanleg van een nieuw jaagpad en sloop van het bestaande jaagpad
Het bestaande jaagpad dat bestaat uit een bovenlaag in asfalt en een fundering uit kasseien wordt opgebroken teneinde de kanaalverbreding te kunnen realiseren. Een nieuw jaagpad van 3 meter breed wordt meer landinwaarts aangelegd in het verlengde van het bestaande noordelijke jaagpad. Hierbij zullen de kasseien van het bestaande jaagpad gerecupereerd worden. De kasseien worden opgesloten tussen twee vlakke betonnen kantstroken van 50cm breed. De zones naast het jaagpad en tussen het jaagpad en de betonnen kesp worden aangevuld met teelaarde en ingezaaid met gras.

• Uitgraven van de kanaalverbreding
Na de bouw van de verankerde damwand wordt de oude oever uitgegraven voor de realisatie van de kanaalverbreding. De uitgraving gebeurt tot tegen de damwand tot een diepte van 22.70 TAW (= de diepte van de huidige vaargeul).

%d bloggers liken dit: