GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Weetjes uit de gemeenteraad van donderdag 30 april 2015.

De gemeenteraad keurde een schenking- en bewaargevingsplan goed.
Dit biedt de verenigingen en/of inwoners van de gemeente de mogelijkheid om waardevol archief of erfgoed in bewaring te geven bij het gemeentearchief. Zo gaan deze waardevolle stukken niet verloren voor toekomstige generaties.

erfgoedDe gemeente hoopte dat dit een regionaal project kon worden binnen de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei als een soort regionaal Depot. Maar bij de 15 gemeenten was daar geen draagvlak voor. Ondertussen wil Sint-Pieters-Leeuw niet bij de pakken blijven zitten en zelf waardevol erfgoed van de verenigingen bewaren voor het verloren gaat.

Schepen voor Erfgoed en Archief Jan Desmeth : “Ik denk bijvoorbeeld aan de vele verenigingen die onze gemeente telt. Zij bezitten vaak nog hun originele statuten, een oorspronkelijke oprichtingsakte, foto’s van hun leden, affiches van georganiseerde activiteiten enz. De bestuursleden staan in voor de bewaring van deze stukken die veelal van generatie op generatie worden doorgegeven. Soms hebben de verenigingen echter niet de mogelijkheid om deze documenten kwaliteitsvol te bewaren. Zo dreigt het gevaar dat bepaalde objecten of documenten weggegooid worden, hoewel ze waardevol zijn voor de geschiedenis van de gemeente. Om dit te vermijden, hebben we dit plan uitgewerkt. De komende maanden zullen we dit toelichten aan verenigingen en inwoners. Na de zomer maken we een kleine brochure, die alles uitlegt.

Men kan in principe kiezen tussen een schenking of een bewaargeving. In het eerste geval wordt de volle eigendom van de in bewaring gegeven stukken overgedragen aan de gemeente. Bij een bewaargeving krijgt de gemeente deze stukken slechts in bruikleen. De vereniging of inwoner blijft dus eigenaar. In beide gevallen zal de bewaargever of schenker steeds gemakkelijk toegang krijgen tot de stukken die hij aan de gemeente toevertrouwt. Het College van burgemeester en schepenen beslist of een schenking of bewaargeving al dan niet aanvaard wordt. Hun uitspraak is gebaseerd op het advies van een jury die bestaat uit leden van de werkgroep streek- en volkskunde , enerzijds, en een bindend advies van de gemeentearchivaris, anderzijds. De voorwaarden die een rol spelen in het al dan niet aanvaarden van de aangeboden stukken, staan uitgewerkt in dit plan.

%d bloggers liken dit: