HALLE / SINT-PIETERS-LEEUW: – Publieke inspraak over het Plan-MER voor een voorgenomen provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Kleinstedelijk Gebied Halle’.
U kunt van 9 januari 2014 tot en met 9 maart 2014 in de stad Halle of in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Beersel de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

Zie PDF document: www.vlaamsbrabant.be/binaries/Kennisgevingsnota_Halle-WEB_tcm5-93333.pdf
2014-01-07-studiegebied
De provincie Vlaams-Brabant start voor dit plan een nieuwe plan-milieueffectrapportage. De nieuwe procedure start met de ter inzage legging van de kennisgeving. In deze kennisgeving vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
Het provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) heeft tot doel om in Halle zones aan te wijzen waarbinnen stedelijke functies tot ontwikkeling kunnen komen, meer bepaald bedrijvigheid, kleinschalige detailhandel, wonen en grootschalige stedelijke voorzieningen. Daarnaast wordt en verbetering van de verkeersafwikkeling nagestreefd. Het behoud en de versterking van de huidige openruimtefunctie van bepaalde zones wordt daarbij vooropgesteld.
logo-departement-lneHet PRUP zal een aantal gebieden binnen het plangebied herbestemmen om ontwikkelingen mogelijk te maken die werden uitgewerkt in een visienota van juni 2012.
Het plangebied is gelegen in de stad Halle. Tien plangebieden van het PRUP, die op hun beurt onderverdeeld zijn in deelgebieden, komen in de plan-milieueffectrapportage aan bod. Het gaat om de deelgebieden: Biezeput, Stroppen, Groebegracht, Economische pool A8, Eilandje, Tunnel A8 (met inbegrip van de aanpassing knoop RO-A8), Stedelijke toegangspoort Landingsbaan, Lembeek Noord – N6, Stasbeek – N6 en Hondzocht.

Brochure masterplan Halle [PDF, 23 blz, 2,17 MB]

U kunt van 9 januari 2014 tot en met 9 maart 2014 in de stad Halle of in de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Pepingen en Beersel de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u ook onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven. U kunt de nota downloaden van de website www.mervlaanderen.be of inkijken op het gemeentehuis of stadhuis van bovenvermelde gemeenten en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel. Tot en met 9 maart 2014 kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaande adres of e mailadres mer@vlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-MER “PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Halle” (Referentie PLIR0060)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kunt u surfen naar http://www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

%d bloggers liken dit: